Animasjon som representerer gjennomsiktighet med kuler som flytter seg fra innsiden ut av et vindu Animasjon som representerer gjennomsiktighet med kuler som flytter seg fra innsiden ut av et vindu

Gjennomsiktighetsoversikt

Vi er forpliktet til å beskytte rettighetene til våre brukere og være åpen om hvordan vi håndterer myndighetenes forespørsler om brukerdata.
Vi er forpliktet til å beskytte rettighetene til våre brukere og være åpen om hvordan vi håndterer myndighetenes forespørsler om brukerdata.

De veiledende prinsippene vi følger

God forvaltning av dataene dine er et ansvar vi tar på alvor. Disse prinsippene beskriver vår forpliktelse til å beskytte personvernet ditt og hvordan vi håndterer forespørsler fra myndigheter og politimyndighetene som ønsker informasjon om brukerne våre.

Være åpen

Nettjenester burde ha lov til å offentliggjøre antall og type forespørsler de mottar fra myndighetene og til å varsle folk når informasjon om dem har blitt etterspurt. Denne typen åpenhet gir brukerne mulighet til å forstå tilfeller og mønstre for når myndighetene går for langt. Vi kommer til å fortsette med å offentliggjøre detaljert informasjon om disse forespørslene og kjempe for retten til å utlevere mer av denne viktige informasjonen.

Være åpen om antallet forespørsler vi mottar

Vi har tro på å melde om det nøyaktige antallet offentlige dataforespørsler som mottas, lovene som brukes til å rettferdiggjøre dem og antall kontoer som rammes. Det er derfor vi offentliggjør denne informasjonen (i den grad loven tillater det) i vår rapport om åpenhet. Denne rapporten lister opp antall rettskjennelser, ransakingsordrer, stevninger og forespørsler om fjerning fra myndighetene vi har mottatt og hvordan vi har svart. Vi formidler også så mange detaljer om USAs nasjonale sikkerhetsforespørsler som loven tillater. Dessverre kan ikke rapporten vår inneholde det nøyaktige antallet vi får – hvis noen. Vi har oppfordret domstolene og myndighetene til å tillate at tjenester som Dropbox kan offentliggjøre det nøyaktige antallet forespørsler vedrørende nasjonal sikkerhet som de mottar og antall berørte kontoer. Vi har forpliktet oss til, og vil fortsette med, å kjempe på denne fronten.

La brukerne få vite når informasjon om dem etterspørres

Vi har tro på å varsle brukerne våre når myndightene ber om informasjon om dem, og har kjempet i retten for å få gjøre det. Forespørsler fra myndighetene omfatter imidlertid ofte en taushetsordre fra domstolen, som forbyr oss å varsle den aktuelle brukeren. I tilfeller hvor vi får en taushetsorde, varsler vi brukeren når den er utløpt. Dropbox har også forpliktet seg til å følge USA FREEDOM Act. Dette sørger for at domstoler har muligheten til å gå gjennom taushetsforpliktelser for eventuelle National Security Letters vi måtte motta. Vi mener tjenester som Dropbox alltid bør ha lov til å varsle berørte brukere, og vil fortsette å argumentere for dette viktige målet.

Vis mer

Stå imot alt for brede forespørsler

Dataforespørsler fra myndighetene bør begrenses til informasjonen de søker og være snevert definert til bestemte personer og lovmessige etterforskninger. Vi vil motsette oss generelle og altfor brede forespørsler.

Tidligere har myndighetene etterspurt telefonlogger fra telekommunikasjonsselskaper for store grupper med mennesker, uten mistanke om at disse personene har vært involvert i ulovlige aktiviteter. Vi mener at dette ikke er lovlig, og vi kommer til å kjempe mot forespørsler som etterspør informasjon som omfatter store grupper mennesker eller som ikke er relatert til bestemte etterforskninger. Vi vil også stå imot forespørsler som stammer fra offentlige undersøkelser som er uriktig gjennomført, ulovlige eller som har blitt foretatt i ond tro – for eksempel forsøk av myndighetene på å undertrykke eller sensurere politiske taler.

Vis mer

Levere tjenester brukerne kan stole på

Myndighetene må aldri installere bakdører til nettjenester eller infiltrere infrastruktur for å innhente brukerdata. Vi kommer til å fortsette å jobbe for å beskytte systemene våre og endre lovene for å gjøre det klart at denne typen aktivitet er ulovlig.

Det er blitt meldt at myndighetsorganer har skaffet seg tilgang til datasentertrafikken til visse tjenestetilbydere. Vi har også sett rapporter om at tjenesteleverandører har verktøy som er laget for å gi politiet tilgang til brukerdata, enten direkte eller via tredjeparter. Dropbox motsetter seg disse aktivitetene og vil bekjempe ethvert forsøk på å få oss til å delta i disse aktivitetene. Myndighetsorganer bør alltid be om brukerdata ved å kontakte nettjenestene direkte og legge frem en rettslig prosess. Dette gir tjenester som Dropbox mulighet til å granske dataforespørslene og motsette seg dem der dette er aktuelt.

Vis mer

Beskytte alle brukere

Lover som gir personer forskjellig beskyttelse basert på hvor de bor eller statsborgerskapet deres, er utdaterte og gjenspeiler ikke den globale karakteren til nettjenester.

Vi har forpliktet oss til å gi den samme grad av beskyttelse til alle våre brukere. Det betyr å bruke disse prinsippene for å granske alle forespørsler vi mottar, uavhengig av opprinnelsen til forespørselen eller brukeren. Det betyr også å gjøre fundamentalt personvern gjeldende for alle brukere. Dataforespørsler fra myndighetsorganer skal ikke gjøres etter kvantumsprinsippet, de skal være rettet mot bestemte personer og etterforskninger, og et juridisk organ bør evaluere og godkjenne forespørsler etter innhold før de utstedes.

Vis mer

Hvor kommer forespørslene fra?

Forespørsler vi mottar kommer fra hele verden. På dette tidspunktet krever vi vanligvis at ikke-amerikanske regjeringer skal samarbeide med amerikanske myndigheter, slik at en amerikansk domstol kan sørge for en juridisk prosess med hensyn til Dropbox.

Hvordan forespørsler behandles

1. Vi får en forespørsel

Politiet sender en forespørsel om brukerinformasjon, for eksempel en stevning eller ransakingsordre.

2. Vi gransker denne

Vi analyserer forespørslene for å avgjøre om de er lovlige og prosedyremessig gyldige. Vi begrenser eller motstår forespørsler når det er det riktige å gjøre.

3. Vi responderer

Når vi har fastslått at en forespørsel er gyldig, vil vi vanligvis varsle brukeren (med mindre vi er lovlig påbudt ikke å gjøre det) og sende en kryptert kopi av informasjonen som er spesifisert i den juridiske prosessen.