Synchronizacja nie działa – rozwiąż problemy z niezgodnymi znakami i niewłaściwymi nazwami plików

Aby upewnić się, że pliki synchronizują się prawidłowo, najpierw sprawdź trzy rzeczy:

 • Że komputer, telefon lub tablet jest podłączony do Internetu
 • Że jesteś zalogowany(a) na tym samym koncie Dropbox na tych urządzeniach.
 • Że plik lub folder znajduje się w folderze Dropbox na komputerze

Jeśli mimo potwierdzenia, że komputery są online i zsynchronizowane, określony plik wciąż nie pojawia się tam, gdzie tego oczekujesz, być może wystąpił problem dotyczący nazwy samego pliku. Pliki z nieprawidłowymi nazwami mogą być synchronizowane z dropbox.com, ale mogą nie pojawiać się w folderze Dropbox na komputerze albo mogą nie działać prawidłowo w niezgodnych systemach operacyjnych.

Aby zobaczyć, które pliki mogą powodować problemy z synchronizacją, zaloguj się w witrynie dropbox.com i skorzystaj z narzędzia kontroli problematycznych plików

Jeśli stwierdzisz, że masz nieprawidłowy plik (lub pliki), jest kilka możliwych przyczyn. Poniżej podajemy typowe przyczyny nieprawidłowych plików.

Znaki niekompatybilne z żadnym systemem operacyjnym

W nazwach plików nie używaj następujących znaków, ponieważ Dropbox nie będzie w stanie zsynchronizować takich plików na niektórych platformach:

 • / (ukośnik)
 • \ (ukośnik odwrotny)
Pliki, których nazwy zawierają ukośnik, Dropbox synchronizuje z witryną dropbox.com wyłącznie na komputerach Mac. Jednak podczas synchronizacji tych plików z dropbox.com znak / (ukośnik) jest zastępowany dwukropkiem (:). Pliki z ukośnikami synchronizują się z innymi komputerami Mac, ale nie można ich synchronizować z komputerami z systemem Windows.

Znaki niekompatybilne z systemem Windows

Podczas nazywania plików, unikaj znaków niekompatybilnych z systemem plików Windows:

 • < (mniej niż)
 • > (więcej niż)
 • : (dwukropek)
 • " (cudzysłów)
 • | (kreska pionowa)
 • ? (znak zapytania)
 • * (gwiazdka)
 • . (kropka) lub spacja na końcu nazwy pliku lub folderu

Zastrzeżone nazwy plików w systemie Windows

System Windows ma zbiór zastrzeżonych słów, których nie można używać jako poprawnych nazw plików. Jeśli z poziomu witryny dropbox.com lub urządzenia bez systemu Windows utworzysz i nazwiesz plik lub folder przy użyciu zastrzeżonego słowa, plik ten nie zsynchronizuje się z Dropbox na komputerze z systemem Windows. Aby uzyskać pełną listę zastrzeżonych nazw plików, przejdź do sekcji Konwencje nazewnictwa w Windows Developer Network.

Zignorowane pliki

Niektóre małe pliki systemowe nie są synchronizowane przez Dropbox. Są to:

 • desktop.ini
 • thumbs.db
 • .ds_store
 • icon\r
 • .dropbox
 • .dropbox.attr

Maksymalny limit znaków

W systemie Windows dozwolone są wyłącznie nazwy plików i folderów o długości nieprzekraczającej 260 znaków. Jednak obecne wersje aplikacji komputerowej Dropbox mogą odczytywać lokalizacje dłuższe niż 260 znaków oraz zapisywać pliki w takich lokalizacjach.

Niektóre aplikacje wciąż podlegają ograniczeniom systemu operacyjnego i mogą mieć problem z dostępem do plików o dłuższych ścieżkach. Ponadto w niektórych aplikacjach, np. Microsoft Excel, limit jest jeszcze krótszy (218 znaków).

Jeśli na przykład masz plik programu Excel 2010 w ścieżce o długości 261 znaków, Dropbox zsynchronizuje go z Twoim komputerem. Jednak podczas próby otwarcia go w Excelu pojawi się komunikat o błędzie Nie można uzyskać dostępu do pliku. Aby rozwiązać ten problem, skróć nazwę albo przenieś plik lub folder do folderu na wyższym poziomie.

Uwaga: System Windows liczy ścieżkę pliku jako część jego nazwy. Ta przykładowa ścieżka pliku ma długość 133 znaków, a nie 15 znaków (jak w nazwie pliku):

C:\Users\Panda\Moje dokumenty\Dropbox\Kreatywne\Moja autobiografia\Ulubione\Ulubione potrawy\Bambus\Przepisy rodzinne\Świeże pędy.doc

Konflikt wielkości znaków

Większość dystrybucji Linuksa pozwala mieć dwa pliki lub foldery o tej samej nazwie, ale zawierające litery różnej wielkości. Natomiast systemy Mac i Windows nie rozróżniają nazw plików ani folderów na podstawie wielkości liter. Dlatego też, jeśli Dropbox napotka wśród katalogów Linux katalogi o nazwach „Folder przykładowy” oraz „folder przykładowy” (mała litera „f”), to zsynchronizuje oba foldery z komputerami z systemami Mac i Windows. Jednak jeden z nich pojawi się jako kopia oryginalnego pliku z dołączonym opisem konflikt wielkości znaków.

Znaki rozpoczynające nazwę pliku w systemach Mac i Linux

Pliki lub foldery, których nazwa zaczyna się od kropki (np. .mójplik.doc) zsynchronizują się poprawnie z folderem Dropbox na komputerze. Jednak systemy operacyjne Mac i Linux potraktują nazwy plików zaczynające się kropką jako pliki systemowe i automatycznie ukryją te pliki. Nie będziesz w stanie ich zobaczyć bez zmodyfikowania ustawień zaawansowanych na komputerze. Zamiast tego możesz zalogować się w witrynie dropbox.com i zmienić nazwy plików lub folderów (np. na _mójfolder).

Odstępy kończące

Pliki i foldery, których nazwa kończy się kropką (.) nie będą synchronizowane prawidłowo między systemami operacyjnymi. Jeśli nazwa pliku kończy się kropką, jak np. plik.txt, plik taki nie będzie synchronizowany i pojawi się na liście kontrolnej problematycznych plików.

Spacje w nazwach plików i folderów są usuwane w celu poprawnej synchronizacji z innymi systemami operacyjnymi. Jeśli Dropbox znajdzie plik w swoim folderze o tej samej nazwie, ale różniący się tylko spacją (lub symbolem stworzonym przez naciśnięcie spacji), doda plik do folderu Dropbox i dołączy do nazwy pliku tekst konflikt spacji.

Pliki tymczasowe

Gdy niektóre aplikacje (np. Microsoft Word, Excel lub PowerPoint) otwierają plik, często zapisują plik tymczasowy w tym samym katalogu, nazywając go w jeden z następujących sposobów:

 • Nazwa zaczyna się od ~$ (znak tyldy i dolara) lub .~ (kropka i tylda)
 • Nazwa zaczyna się od tyldy, a kończy rozszerzeniem .tmp, jak na przykład ~mójplik.tmp

Dropbox nie synchronizuje tych plików tymczasowych na żadnym systemie operacyjnym.

Konflikty kodowania Unicode

W niektórych przypadkach istnieje kilka sposobów, aby utworzyć ten sam znak na klawiaturze. Mimo że znaki mogą wyglądać tak samo dla Ciebie, dla systemów operacyjnych i Dropbox mogą wyglądać inaczej. Kiedy Dropbox zauważy takie konflikty kodowania, utworzy wtedy kopię skonfliktowanego pliku i zapisze go w tym samym folderze, z dodanym opisem Konflikt kodowania Unicode.

Metadane i rozwidlenia zasobów

Unikaj synchronizacji plików, które używają metadanych (lub tzw. resource fork w systemach Mac), w tym aliasów Mac lub skrótów systemu Windows. Te typy plików zazwyczaj działają tylko na systemach operacyjnych, na których zostały utworzone.

Punkty połączenia

Dropbox obsługuje punkty połączenia systemu Windows i synchronizuje pliki lub foldery, które są w taki sposób połączone. Jednak wszelkie zmiany tych plików lub folderów wprowadzone z poziomu systemu operacyjnego Windows nie są synchronizowane, dopóki aplikacja komputerowa Dropbox nie zostanie ponownie uruchomiona. Aby obejść ten problem, przenieś oryginalny folder do Dropbox i dodaj punkt połączenia NTFS z poprzedniej lokalizacji, aby łączył się z nową lokalizacją w folderze Dropbox.

Punkty dowiązania

W niektórych rzadkich przypadkach system Windows może dodać do plików lub folderów pewnego rodzaju rozszerzony atrybut, zwany punktem dowiązania. Aplikacja komputerowa Dropbox nie może synchronizować plików lub folderów z tym atrybutem.

Jeśli widzisz na plikach lub folderach czerwony „X”, możliwe, że przyczyną jest punkt dowiązania. Aby to rozwiązać w przypadku pojedynczego pliku, utwórz nowy plik tego samego typu, skopiuj zawartość pliku, którego nie można synchronizować, do tego nowego pliku i zapisz go. Aby to rozwiązać w przypadku folderu, utwórz nowy folder, a potem skopiuj i wklej zawartość z folderu, którego nie można synchronizować, do nowego folderu.

Zwróć uwagę, że może być kilka plików i folderów z punktami dowiązania. W takim przypadku należy zastosować ten sposób kilka razy. Jeśli problem ten będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem pomocy firmy Microsoft, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Ostrzeżenie dotyczące metadanych i dysków z systemem plików FAT32

Niektóre dokumenty zawierają atrybuty pliku (tzw. xattrs) w danych dołączonych do pliku. Takie dane nazywamy „metadanymi”. Systemy operacyjne używają metadanych na wiele różnych sposobów: do przechowywania ikony, etykietowania dokumentu, załączania informacji do pliku, uprawnień i tak dalej. Dropbox obsługuje xattrs na wszystkich platformach. Jednak pendrive'y i dyski przenośne, które korzystają z systemu plików FAT32, nie obsługują metadanych. Jeśli folder Dropbox znajduje się na dysku FAT32, nie jest możliwe zachowanie metadanych w przypadku przeniesienia pliku lub zmiany jego nazwy.

Monitorowanie ponad 10 000 folderów w systemie Linux

Linuksowa wersja aplikacji komputerowej Dropbox jest domyślnie ograniczona do monitorowania maksymalnie 10 000 folderów. Nic ponad ten limit nie jest monitorowane, a zatem jest też ignorowane podczas synchronizacji. Problem ten można łatwo rozwiązać. Otwórz terminal i wpisz następujące polecenie:

echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p

To polecenie umożliwi systemowi obserwowanie do 100 000 folderów. Po wprowadzeniu tego polecenia i hasła Dropbox natychmiast wznowi synchronizację.

Włączanie obsługi rozszerzonych atrybutów (xattr) w systemie Linux

Niektóre dystrybucje Linuksa mają domyślnie wyłączone rozszerzone atrybuty (xattrs). Jeśli używasz dystrybucji Linuksa z systemem plików ext3 lub ext4, możliwe jest włączenie obsługi xattr, zwykle za pośrednictwem pliku ustawień /etc/fstab. Sprawdź dokumentację Twojej dystrybucji Linuksa w celu zasięgnięcia instrukcji.

Używanie w Dropbox plików z odwołaniem

Zdecydowanie odradzamy metody, które dodają do folderu Dropbox pliki z odwołaniem (łącza symboliczne, punkty połączenia lub foldery sieciowe). Korzystanie z plików z odwołaniem powoduje duże użycie CPU, słabą wydajność synchronizacji, problemy z uprawnieniami i dysproporcje w wykorzystaniu miejsca.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności