Dropbox

שיעורים ד''ר אבי וינרוט

Sorted by name
 1. אבי ואמי כדוגמא - מילים לשבע ברכות
  אבי ואמי כדוגמא - מי… ברכות
 2. אוושא מילתא
  אוושא מילתא
 3. אין למדין מקודם מתן תורה
  אין למדין מקודם מתן תורה
 4. את מי מענישים ולמה
  את מי מענישים ולמה
 5. ביוש-שיימינג
  ביוש-שיימינג
 6. ביטחון והשתדלות - שיטת הרמב''ן
  ביטחון והשתדלות - שי…הרמב''ן
 7. ביעור חמץ אמצעי או תכלית
  ביעור חמץ אמצעי או תכלית
 8. ברכת השלום
  ברכת השלום
 9. ברכת התורה ומהותה
  ברכת התורה ומהותה
 10. ברכת כהנים
  ברכת כהנים
 11. גאולה על פי דין וגאולה שיש בה שירה
  גאולה על פי דין וגאו…ה שירה
 12. גאולת ישראל ופדיון נפשם
  גאולת ישראל ופדיון נפשם
 13. גדול קידוש השם מחילול השם
  גדול קידוש השם מחילול השם
 14. גדול שימושה יותר מלימודה
  גדול שימושה יותר מלימודה
 15. דברים בטקס פרס ספרות תורנית -ר''ג תשע''ד
  דברים בטקס פרס ספרו… תשע''ד
 16. דיבור מתאר ודיבור יוצר
  דיבור מתאר ודיבור יוצר
 17. דין ופשרה
  דין ופשרה
 18. דעה קדומה בשיפוט
  דעה קדומה בשיפוט
 19. האסור והמותר בעת כיבוש ארץ ישראל
  האסור והמותר בעת כי… ישראל
 20. הבחנת ה''שפת אמת'' בין עשיית מצווה לקיום מצווה לעניין מצוות עשה שהזמן גרמא
  הבחנת ה''שפת אמת'' בין…ן גרמא
 21. הכנסת ס''ת ט באד''א תשע''ו
  הכנסת ס''ת ט באד''א תשע''ו
 22. הלל והודאה ומאי חנוכה - חנוכה תשע''ז
  הלל והודאה ומאי חנו… תשע''ז
 23. המעפילים - על חוצפה ועל עיתוי
  המעפילים - על חוצפה … עיתוי
 24. המתפלל צריך לפרש דבריו כראוי
  המתפלל צריך לפרש דב… כראוי
 25. הסתכנות למען הזולת
  הסתכנות למען הזולת
 26. הפקעה לצורכי ציבור כשפג הצורך הציבורי לצורכי ציבור כשפג הצורך הציבורי
  הפקעה לצורכי ציבור…יבורי
 27. הריגת רודף שניתן להצילו באחד מאבריו
  הריגת רודף שניתן לה…אבריו
 28. השבת - מקדש הזמן
  השבת - מקדש הזמן
 29. ואטהר ואתקדש בקדושה של מעלה
  ואטהר ואתקדש בקדושה…ל מעלה
 30. והיה לאות על ידך - השרשת אמונה דרך הלב
  והיה לאות על ידך - הש…רך הלב
 31. זמן שמחתנו - סוכות תשע''ו
  זמן שמחתנו - סוכות תשע''ו
 32. חורבן הבית האנושי ותיקונו
  חורבן הבית האנושי ותיקונו
 33. חיוב נשים בסיפור יציאת מצרים
  חיוב נשים בסיפור יצ… מצרים
 34. חכמתן בינתן ודעתן של נשים
  חכמתן בינתן ודעתן של נשים
 35. חשיבה חיובית - יארצייט בבי שטרנטל תשע׳׳ז
  חשיבה חיובית - יארצי…שע׳׳ז
 36. ט''ו בשבט - קדושת א''י
  ט''ו בשבט - קדושת א''י
 37. טוב תלמוד תורה עם דרך ארץ
  טוב תלמוד תורה עם דרך ארץ
 38. טוהר השיפוט וגדריו
  טוהר השיפוט וגדריו
 39. טעמם של מצוות
  טעמם של מצוות
 40. כוונה במצוות
  כוונה במצוות
 41. כוחה של קבלה אחת
  כוחה של קבלה אחת
 42. לג בעומר
  לג בעומר
 43. לדון את עצמו לכף זכות
  לדון את עצמו לכף זכות
 44. לדמותו של אברהם אבינו
  לדמותו של אברהם אבינו
 45. לשון הרע
  לשון הרע
 46. מהותה של החובה לברך, כניסה למצב שבו אדם אנוס מלקיים מצות עשה
  מהותה של החובה לברך…ות עשה
 47. מהותה של ציצית
  מהותה של ציצית
 48. מהותו של קדיש
  מהותו של קדיש
 49. ממעטים בנס
  ממעטים בנס
 50. ממעמקים קראתיך השם
  ממעמקים קראתיך השם
 51. מסירות נפש - מגילת אסתר
  מסירות נפש - מגילת אסתר
 52. מסירות נפש כבסיס התשובה
  מסירות נפש כבסיס התשובה
 53. מסירת נפש צריכה להיות שלא בחקירה והתחכמות יתירה
  מסירת נפש צריכה להי… יתירה
 54. מצה זו על שום מה
  מצה זו על שום מה
 55. מצוות אהבת ה' לעומת תשובה מאהבה
  מצוות אהבת ה' לעומת … מאהבה
 56. מציאת חן - מילים לשבע ברכות
  מציאת חן - מילים לשבע ברכות
 57. נדיבות לב ונשיאות רוח
  נדיבות לב ונשיאות רוח
 58. נתינה בענווה - פרשת שקלים
  נתינה בענווה - פרשת שקלים
 59. סוכות תשע''ז
  סוכות תשע''ז
 60. ערבים זה לזה
  ערבים זה לזה
 61. עשרה בטבת - גורלך הגלות תפקידך התשובה
  עשרה בטבת - גורלך הג…תשובה
 62. פיקוח נפש וזכויות הקנין
  פיקוח נפש וזכויות הקנין
 63. קדושת הזמן ומהותו
  קדושת הזמן ומהותו
 64. קנין בירושלים - יום העצמאות תשע''ז
  קנין בירושלים - יום … תשע''ז
 65. שולט ונשלט - פשרה של תשובה מדעת
  שולט ונשלט - פשרה של…ה מדעת
 66. שומע כעונה לפי תורת הזיהוי ותורת הייצוג
  שומע כעונה לפי תורת…ייצוג
 67. שיטת הגר''א לסיבת חורבן בית שני
  שיטת הגר''א לסיבת חור…ית שני
 68. שמחת בית השואבה
  שמחת בית השואבה
 69. תוקפו של מנהג
  תוקפו של מנהג
 70. תורת חיים וחכמה חיצונית -חנוכה
  תורת חיים וחכמה חיצ…-חנוכה
 71. תכליתה של סעודת פורים
  תכליתה של סעודת פורים
View as list