Dropbox Paper

ทำให้แนวความคิดเป็นจริง

Dropbox Paper คือเอกสารชนิดใหม่ที่ทีมงานสามารถทำให้แนวความคิดมีชีวิตขึ้นมาในที่เดียว

หรือ

Paper ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของบริษัทเหล่านี้ และอีกหลายแห่ง