ภาพเคลื่อนไหวแสดงความโปร่งใส โดยมีโลกกำลังเคลื่อนที่จากข้างในออกไปยังข้างนอกทางหน้าต่าง ภาพเคลื่อนไหวแสดงความโปร่งใส โดยมีโลกกำลังเคลื่อนที่จากข้างในออกไปยังข้างนอกทางหน้าต่าง

ภาพรวมความโปร่งใส

เรามุ่งมั่นปกป้องสิทธิของผู้ใช้ของเราและมีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการคำขอข้อมูลผู้ใช้จากรัฐบาล
เรามุ่งมั่นปกป้องสิทธิของผู้ใช้ของเราและมีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการคำขอข้อมูลผู้ใช้จากรัฐบาล

หลักการแนะแนวทางของเรา

การดูแลรักษาข้อมูลของคุณเป็นความรับผิดชอบที่เรายึดมั่น หลักการเหล่านี้จะอธิบายพันธสัญญาของเราต่อความเป็นส่วนตัวของคุณและวิธีที่เราจัดการกับคำขอจากรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ขอข้อมูลผู้ใช้ของเรา

ความโปร่งใส

บริการออนไลน์ควรได้รับอนุญาตให้เผยแพร่จำนวนและประเภทของคำขอของรัฐบาลที่ได้รับ และเพื่อแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อมีคำขอข้อมูลส่งเข้ามา ความโปร่งใสเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ด้วยการช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงกรณีและรูปแบบของการกระทำที่เกินเลยของรัฐบาล เราจะยังคงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคำขอเหล่านี้โดยละเอียดและส่งเสริมยืนหยัดเพื่อสนับสนุนสิทธิ์ในการรายงานข้อมูลที่สำคัญนี้ต่อไป

เปิดเผยเกี่ยวกับจำนวนคำขอที่เราได้รับ

เราเชื่อมั่นในการรายงานจำนวนที่ถูกต้องเป็นจริงของคำขอจากรัฐบาลที่เราได้รับ กฎหมายที่ถูกนำมาใช้เพื่อรับรองคำขอเหล่านั้น และจำนวนบัญชีที่ได้รับผลกระทบ นั่นคือเหตุผลที่เราเผยแพร่ข้อมูลนี้ (ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) ใน รายงานความโปร่งใสของเรา รายงานความโปร่งใสของเราระบุจำนวนคำสั่งศาล หมายค้น หมายเรียก และคำขอลบข้อมูลของรัฐบาลที่เราได้รับและคำตอบกลับของเรา เรายังให้ข้อมูลให้มากที่สุดเกี่ยวกับคำขอเพื่อความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต แต่ในขณะนี้รายงานของเรายังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนที่เราได้รับ เราได้เร่งรัดให้ศาลและภาครัฐอนุญาตให้บริการในลักษณะเดียวกับ Dropbox สามารถเปิดเผยจำนวนที่ชัดเจนของคำขอเพื่อความมั่นคงแห่งชาติที่บริการดังกล่าวได้รับและจำนวนบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ เรามุ่งมั่นและจะต่อสู้ในด้านนี้ต่อไป

แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อถูกขอข้อมูล

เราเชื่อในการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อรัฐบาลขอข้อมูลของพวกเขา และได้ต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อการนี้ อย่างไรก็ตาม คำขอของรัฐบาลมักมีคำสั่งห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ศาลได้อนุญาตไว้ ซึ่งห้ามให้เราแจ้งแก่ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบทราบ ในกรณีที่เราได้รับคำสั่งห้ามเปิดเผยข้อมูล เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อคำสั่งหมดอายุ Dropbox ยังมุ่งมั่นทำตามรัฐบัญญัติเสรีภาพสหรัฐ (USA FREEDOM Act) เพื่อให้ศาลมีโอกาสตรวจสอบหน้าที่ความรัับผิดชอบเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลสำหรับจดหมายขอความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศที่เราอาจได้รับ เราเชื่อว่าบริการเช่น Dropbox ควรได้รับอนุญาตให้แจ้งผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบให้ทราบเสมอ และจะมุ่งมั่นสนับสนุนเป้าหมายที่สำคัญนี้ต่อไป

แสดงเพิ่มเติม

ต่อสู้กับคำขอที่ครอบคลุมมากเกินไป

คำขอข้อมูลของภาครัฐควรจำกัดอยู่ที่ข้อมูลที่พวกเขาต้องการและปรับแต่งให้แคบตามแต่เฉพาะบุคคลเและการสืบสวนสอบสวนที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เราจะปฏิเสธคำขอที่ครอบคลุมและกว้างจนเกินไป

ในอดีต หน่วยงานรัฐขได้ขอข้อมูลบันทึกทางโทรศัพท์จากบริษัทโทรคมนาคม โดยเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ขนาดใหญ่โดยปราศจากข้อสงสัยว่า กลุ่มผู้ใช้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันผิดกฎหมาย เราไม่คิดว่าคำขอนี้ถูกต้องตามกฎหมาย และจะต่อต้านคำขอที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้ขนาดใหญ่ หรือไม่เกี่ยวข้องการสืบสวนสอบสวนที่เฉพาะเจาะจง เรายังปฏิเสธคำขอที่มาจากการสืบสวนสอบสวนของรัฐบาลที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกกฎหมาย หรือไม่สามารถเชื่อได้ว่าถูกต้อง เช่น ความพยายามของรัฐบาลในการระงับหรือควบคุมการปราศรัยทางการเมือง

แสดงเพิ่มเติม

การให้บริการที่เชื่อถือได้

ภาครัฐไม่ควรติดตั้งประตูลับ (backdoor) ในบริการออนไลน์ หรือบุกรุกระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลผู้ใช้ เราจะทำงานต่อไปเพื่อปกป้องระบบของเราและเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สร้างความชัดเจนว่ากิจกรรมประเภทนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

เราเคยเห็นรายงานที่ภาครัฐได้แอบเข้าไปในการจรจรข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลบางราย เรายังเห็นรายงานที่ผู้ให้บริการมีเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงผ่านบริษัทภายนอก Dropbox ไม่ยินยอมให้มีกิจกรรมดังกล่าว และจะปฏิเสธความพยายามใดๆ ที่จะบังคับให้เราเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้น ภาครัฐควรขอข้อมูลผู้ใช้โดยติดต่อบริการออนไลน์โดยตรง และแสดงกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง วิธีนี้จะช่วยให้บริการ เช่น Dropbox กลั่นกรองคำขอและขัดขืนหากเหมาะสมได้

แสดงเพิ่มเติม

การปกป้องผู้ใช้ทั้งหมด

กฎหมายที่ให้การปกป้องบุคคลแตกต่างกันโดยอิงตามสถานที่ที่บุคคลดังกล่าวพำนักอาศัยหรือสถานะความเป็นพลเมืองของบุคคลนั้นเป็นของล้าสมัย และไม่ได้สะท้อนถึงลักษณะอันเป็นสากลทั่วโลกของบริการออนไลน์

เรามุ่งมั่นในการให้การป้องกันผู้ใช้ทั้งหมดในระดับเดียวกัน นั่นหมายความว่าการใช้หลักการเหล่านี้ในการตรวจสอบคำขอที่เราได้รับทั้งหมด ไม่ว่าคำขอหรือผู้ใช้ดังกล่าวจะมาจากที่ใด นั่นยังหมายความว่าเรามุ่งมั่นที่จะขยายการปกป้องความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐานของผู้ใช้ทุกคน: คำขอข้อมูลของภาครัฐไม่ควรเป็นคำขอสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ควรเกี่ยวข้องกับบุคคลและการสืบสวนสอบสวนที่เฉพาะเจาะจง และหน่วยงานทางกฎหมายควรประเมินและลงนามในเนื้อหาคำขอนั้นก่อนที่จะออกคำขอดังกล่าว

แสดงเพิ่มเติม

คำขอมาจากไหน

คำขอที่เราได้รับมาจากทั่วโลก ในขณะนี้ โดยทั่วไปเรากำหนดให้หน่วยงานรัฐนอกประเทศสหรัฐอเมริกาทำงานกับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ศาลของสหรัฐอเมริกาสามารถกำหนดกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับ Dropbox ได้

คำขอเกิดขึ้นได้อย่างไร

1. เราได้รับคำขอ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายส่งคำขอข้อมูลผู้ใช้ถึงเรา เช่น หมายศาลหรือหมายค้น

2. เราพิจารณา

เราวิเคราะห์คำขอเพื่อตัดสินว่าคำขอนั้นๆ ถูกต้องตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความ เราทำให้คำขอแคบลงหรือต่อต้านคำขอเมื่อเหมาะสม

3. เราตอบ

เมื่อเราตัดสินแล้วว่าคำขอถูกต้อง โดยทั่วไปเราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ (เว้นแต่เมื่อกฎหมายกำหนดไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้) และตอบด้วยสำเนาข้อมูลที่เข้ารหัสที่ระบุไว้ในขั้นตอนทางกฎหมาย