รายงานความโปร่งใส

รายงานปีละสองครั้งของเราที่เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2012 แสดงจำนวนคำขอที่เราได้รับและวิธีที่เราตอบกลับ
รายงานความโปร่งใส

ปริมาณคำขอจากรัฐบาล

แผนผังนี้แสดงจำนวนคำขอทั้งหมดที่ได้รับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งตามประเภทคำขอ

{"firstRow":["$AREAS","","%_2012 | ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012 | ม.ค.-ธ.ค. | 2012 | 2012","%_2013 | ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013 | ม.ค.-ธ.ค. | 2013 | 2013","2014 | ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014 | ม.ค.-มิ.ย. | 2014 | 2014","2014 | ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014 | ก.ค.-ธ.ค. | 2014 | 2014","2015 | ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015 | ม.ค.-มิ.ย. | 2015 | 2015","2015 | ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016 | ก.ค.-ธ.ค. | 2015 | 2015","2016 | ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016 | ม.ค.-มิ.ย. | 2016 | 2016","2016 | ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016 | ก.ค.-ธ.ค. | 2016 | 2016","2017 | ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017 | ม.ค.-มิ.ย. | 2017 | 2017","2017 | ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017 | ก.ค.-ธ.ค. | 2017 | 2017","2018 | ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018 | ม.ค.-มิ.ย. | 2018 | 2018"],"columns":[["$AREAS","หมายค้น","หมายศาล","คำสั่งศาล","คำขอนอกสหรัฐอเมริกา","คำขอลบข้อมูลจากภาครัฐ"],["","0","0","0","0","0"],["%_2012 | ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012 | ม.ค.-ธ.ค. | 2012 | 2012","29","54","4","0","0"],["%_2013 | ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013 | ม.ค.-ธ.ค. | 2013 | 2013","118","159","0","90","0"],["2014 | ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014 | ม.ค.-มิ.ย. | 2014 | 2014","120","109","0","37","0"],["2014 | ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014 | ก.ค.-ธ.ค. | 2014 | 2014","137","116","2","20","0"],["2015 | ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015 | ม.ค.-มิ.ย. | 2015 | 2015","227","179","10","7","3"],["2015 | ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016 | ก.ค.-ธ.ค. | 2015 | 2015","348","206","11","4","31"],["2016 | ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016 | ม.ค.-มิ.ย. | 2016 | 2016","328","248","6","6","112"],["2016 | ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016 | ก.ค.-ธ.ค. | 2016 | 2016","386","417","14","29","195"],["2017 | ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017 | ม.ค.-มิ.ย. | 2017 | 2017","775","645","25","33","192"],["2017 | ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017 | ก.ค.-ธ.ค. | 2017 | 2017","765","533","24","19","332"],["2018 | ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018 | ม.ค.-มิ.ย. | 2018 | 2018","764","517","32","21","312"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["Number of search warrants","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
{"ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>เราได้รับคำสั่งศาลห้ามการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนดคิดเป็น 30.1% จากหมายค้นที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 24.2% ที่มีชื่ออยู่ในหมายค้นที่ขอข้อมูลของพวกเขา<\/p>\n","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2017 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คิดเป็น 39.5% จากหมายค้นที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 19.9% ที่มีชื่ออยู่ในหมายค้นที่ขอข้อมูลของพวกเขา<\/p>\n","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราส่งข้อความแจ้งจากจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เราส่งเนื้อหาให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย <\/p>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมิถุนายน 2017 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด 45.4% ของหมายค้นที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามให้เราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 45.1% ที่มีชื่ออยู่ในหมายค้นที่ขอข้อมูลของพวกเขา<br>\n<\/p>\n","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2017 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คิดเป็น 39.5% จากหมายค้นที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามให้เราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 46.5% ที่มีชื่ออยู่ในหมายค้นที่ขอข้อมูลของพวกเขา<\/p>\n","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n"}

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

หมายค้นกำหนดให้ต้องแสดงมูลเหตุที่น่าจะเป็น ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดจำเพาะเกี่ยวกับสถานที่ที่จะทำการตรวจค้นและรายการของที่จะยึด และผู้พิพากษาหรือพนักงานปกครองต้องตรวจสอบและเซ็นชื่อกำกับ หมายค้นอาจออกโดยหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลาง และใช้ได้เฉพาะคดีอาญาเท่านั้น โดยเราจะจัดทำข้อมูลเนื้อหาและที่ไม่ใช่เนื้อหาเพื่อตอบสนองต่อหมายค้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย หมายค้นอาจออกโดยหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลาง และใช้ได้เฉพาะคดีอาญาเท่านั้น โดยเราจะจัดทำข้อมูลเนื้อหาและที่ไม่ใช่เนื้อหาเพื่อตอบสนองต่อหมายค้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หมายค้น

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา

บัญชีที่มีรายชื่อในหมาย

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["Number of subpoenas","67","43","400|155","0","","40","46|1","447|173","0","","45","56","544|209","0","","26","36","355|99","0","","25","8","215|100","0","","29","7","170|113","0","","23","16","140|106","0","","4","6","106|37","0","","16","13","80|47","0","","37","28","94|61","0","","6","5","43|12","0"],["Accounts listed in subpoenas","398","849","906|195","0","","369","350|1","597|203","0","","267","80","810|382","0","","212","79","493|183","0","","281","16","383|383","0","","3","15","232|160","0","","75","24","228|150","0","","112","6","640|129","0","","158","14","108|70","0","","195","32","174|123","0","","--","--","--","--"]]}
{"ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เราได้รับคำสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนดคิดเป็น 12.7% ของหมายศาลที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 5.7% ที่มีชื่ออยู่ในหมายศาลที่ขอข้อมูลของพวกเขา<\/p>\n","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2017 เราได้รับคำสั่งศาลที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลร้อยละ 21 ของหมายศาลทั้งหมดที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวนร้อยละ 29.8 ที่มีชื่ออยู่ในหมายศาลที่ขอข้อมูลของผู้ใช้<\/p>\n","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมิถุนายน 2017 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด 19.5% ของหมายศาลที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 16.7% ที่มีชื่ออยู่ในหมายศาลที่ขอข้อมูลของพวกเขา<br><\/p>\n","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คิดเป็น 28.6% จากหมายศาลที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 39.6% ที่มีชื่ออยู่ในหมายศาลที่ขอข้อมูลของพวกเขา<\/p>\n","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n"}

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

หมายศาลอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครใช้บริการพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งต่างจากหมายค้น หมายศาลไม่ต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้พิพากษา และโดยทั่วไปมักออกโดยทนายหรือลูกขุนใหญ่ เราจะไม่จัดหาข้อมูลเนื้อหาตามที่หมายศาลร้องขอ

หมายศาล

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา

บัญชีที่มีรายชื่อในหมายศาล

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["Number of court orders","6","6","19|5","0","","1","2","21|10","0","","2","3","20|4","0","","0","2","12|2","0","","0","0","6|0","0","","2","0","9|2","0","","1","0","9|2","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","0","0","4|1","0"],["Accounts listed in court orders","248","275","85|5","0","","15","16","24|10","0","","4","3","23|4","0","","7","4","27|8","0","","1","0","8|0","0","","0","0","9|2","0","","1","0","11|3","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","--","--","--","--"]]}
{"ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท <\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2018 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลคิดเป็น 12.5% จากคำสั่งศาลที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 2.1% ที่มีชื่ออยู่ในคำสั่งศาลที่ขอข้อมูลของพวกเขา<\/p>\n","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2017 เราได้รับคำสั่งศาลที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลร้อยละ 25 ของคำสั่งศาลทั้งหมดที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวนร้อยละ 29.2 ที่มีชื่ออยู่ในคำสั่งศาลที่ขอข้อมูลของผู้ใช้<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราส่งข้อความแจ้งจากจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เราส่งข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย <\/p>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2017 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลคิดเป็น 45.0% จากคำสั่งศาลที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 39.1% ที่มีชื่ออยู่ในคำสั่งศาลที่ขอข้อมูลของพวกเขา<br>\n<\/p>\n","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2016 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คิดเป็น 83.3% จากคำสั่งศาลสำหรับข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 87.5% ที่มีชื่ออยู่ในคำสั่งศาลที่ขอข้อมูลของพวกเขา<\/p>\n","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n"}

คำสั่งศาล

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

คำสั่งศาลออกโดยผู้พิพาษาและอาจมีหลากหลายรูปแบบ เช่น คำสั่งประเภท 2703(d) ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communications Privacy Act) เราจะไม่จัดหาข้อมูลเนื้อหาตามที่คำสั่งศาลร้องขอ

คำสั่งศาล

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา

บัญชีที่ระบุอยู่ในคำสั่งศาล

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","จัดทำการแจ้ง","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["$LABELS","สหราชอาณาจักร","ฝรั่งเศส","The Netherlands","รัสเซีย","","เบลเยียม","ฝรั่งเศส","เนเธอร์แลนด์","รัสเซีย","สหราชอาณาจักร","","ออสเตรเลีย","ออสเตรีย","เบลเยียม","คอสตาริก้า","ฟินแลนด์","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","เนเธอร์แลนด์","รัสเซีย","สวิตเซอร์แลนด์","สหราชอาณาจักร","ยูเครน","","บราซิล","เยอรมนี","อินเดีย","ลัตเวีย","รัสเซีย","สวีเดน","สวิตเซอร์แลนด์","ตุรกี","สหราชอาณาจักร","","","รัสเซีย","สเปน","สหราชอาณาจักร","","รัสเซีย","","รัสเซีย","","","","",""],["Number of requests","69","89","63","91","","1","11","45","188","87","","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","115","109","167","55","","1","11","88","188","159","","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","110","103","164","36","","1","11","45","90","87","","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["จัดทำการแจ้ง","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","0","0","0","19","","0","0","0","98","0","","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

คำขอลบข้อมูลจากภาครัฐ

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

คำขอลบข้อมูลจากภาครัฐประกอบด้วย คำสั่งศาล และคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่ต้องการลบข้อมูลตามกฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลของตน

เราตอบสนองอย่างไร

 • เนื้อหาถูกระงับตามคำขอ
 • เนื้อหาถูกระงับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้
 • ไม่ดำเนินการ
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","National security requests received","Accounts affected","$OVERRIDE-TEXT","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","$OVERRIDE-TEXT-2","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2"],"columns":[["$TYPE","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data"],["$CATEGORY","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["National security requests received","--","--","--","--","","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","--","--","--","--","--"],["Accounts affected","--","--","--","--","","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","--","--","--","--","--"],["$OVERRIDE-TEXT","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","",""],["$OVERRIDE-TEXT-2","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","",""]]}

คำขอเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

กระบวนการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติประกอบด้วยจดหมายความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Letters หรือ NSL) และคำสั่งที่ออกภายใต้กฎหมาย Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) เราต้องการระบุรายละเอียด แต่ Dropbox ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในการรายงานจำนวนคำขอที่แน่ชัดที่เราได้รับ

คำขอเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา

บัญชีที่ระบุอยู่ในคำขอ

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา

หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ GMT+5.30

จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ (NSL) ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการและบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกลของผู้ใช้

คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ FISA) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้


{"ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2017 Dropbox ได้รับหมายศาลสามฉบับจากสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆ เราได้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาเพื่อตอบหมายศาลดังกล่าว<\/p>\n","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>ช่วงระหว่างเดือนมกราคมและมิถุนายน 2017 Dropbox ได้รับหมายศาลหนึ่งฉบับจากสถานทูตต่างประเทศในสหรัฐฯ เราได้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาเพื่อตอบหมายศาล<\/p>\n","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2016 Dropbox ได้รับหมายศาลสองฉบับจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆ เราได้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาเพื่อตอบหมายศาลฉบับหนึ่งและไม่ตามที่ระบุในหมายศาลฉบับที่สอง<br>\n<\/p>\n"}

สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุเกี่ยวกับคำขอระดับรัฐ

Dropbox ได้รับคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและหน่วยงานรัฐบาลกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในรัฐ เราประเมินแต่ละคำขอตามกฎหมายของรัฐและกฎหมายในท้องถิ่น และหลักการที่เป็นแนวทางของเราในการโต้ตอบคำขอข้อมูลจากรัฐบาล

คำขอต่อประชากรหนึ่งล้านคน

  คำขอรวมต่อรัฐ

   {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["$LABELS","อาร์เจนตินา","ออสเตรเลีย","บราซิล","สวิตเซอร์แลนด์","เยอรมนี","เดนมาร์ก","สเปน","ฝรั่งเศส","ฮังการี","ไอร์แลนด์","อิสราเอล","อิตาลี","โปรตุเกส","สวีเดน","สิงคโปร์","สหราชอาณาจักร","","ออสเตรเลีย","อาร์เจนตินา","บราซิล","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","สเปน","อิตาลี","สวีเดน","สหราชอาณาจักร","","อาร์เจนตินา","ออสเตรเลีย","แคนาดา","คอสตาริก้า","เดนมาร์ก","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","อิตาลี","มอลตา","โปรตุเกส","สิงคโปร์","สเปน","สหราชอาณาจักร","","ออสเตรเลีย","เบลเยียม","บราซิล","เดนมาร์ก","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","อินเดีย","อิตาลี","เม็กซิโก","นอร์เวย์","สิงคโปร์","สเปน","สหราชอาณาจักร","","เยอรมนี","ไอร์แลนด์","อิตาลี","","ออสเตรเลีย","เยอรมนี","อิตาลี","","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","อิตาลี","อิสราเอล","โปรตุเกส","เม็กซิโก","","ออสเตรเลีย","บราซิล","เยอรมนี","ฟินแลนด์","ฝรั่งเศส","อินเดีย","อิตาลี","มอลตา","สเปน","สหราชอาณาจักร","","Non-US","","Non-US","","Non-US"],["Number of requests","1","1","2","1","1","1","2","1","1","1","1","2","1","1","2","2","","2","1","3","2","3","1","3","1","3","","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}
   {"ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2018 Dropbox ได้ปฏิบัติตามคำขอที่ไม่ได้มาจากสหรัฐฯ เพื่อขอข้อมูลผู้ใช้ เราได้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาเป็นการตอบคำขอดังกล่าว<\/p>\n","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>ระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม 2017 Dropbox ได้ปฏิบัติตามคำขอที่ไม่ได้มาจากสหรัฐฯ เพื่อขอข้อมูลผู้ใช้ เราได้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาเป็นการตอบคำขอดังกล่าว<\/p>\n","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมิถุนายน 2017 Dropbox ได้ปฏิบัติตามคำขอที่ไม่ได้มาจากสหรัฐฯ เพื่อขอข้อมูลผู้ใช้ เราได้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาเป็นการตอบคำขอดังกล่าว<br>\n<\/p>\n","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2016 Dropbox ไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายของรัฐบาลนอกสหรัฐอเมริกา เว้นแต่หากกระบวนการดังกล่าวออกโดยศาลสหรัฐอันเป็นผลของกระบวนการตามสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือด้านกฎหมายซึ่งกันและกัน<br>\n<\/p>\n"}

   นอกประเทศสหรัฐอเมริกา

   หมายเหตุเกี่ยวกับคำขอนอกสหรัฐอเมริกา

   คำขอภายนอกสหรัฐอเมริกา หมายความรวมถึงกระบวนการใดๆ ทางกฎหมายที่เป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา ในกรณีร้องขอข้อมูลผู้ใช้ ในขณะนี้ โดยทั่วไปเรากำหนดให้หน่วยงานรัฐนอกประเทศสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามกระบวนการของสนธิสัญญาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านกฎหมาย (Mutual Legal Assistance Treaty) หรือกระบวนการของสัญญาต่างตอบแทนผ่านวิธีทางการทูต (Letters Rogatory) เพื่อให้ศาลของสหรัฐอเมริกาสามารถกำหนดกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาต่อ Dropbox ได้

   • คำขอที่ Dropbox ได้รับ
   • ข้อมูลที่ได้ให้ไว้

   {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["Number of search warrants","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
   {"ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018":"<ul>\n<li>เราได้รับคำขอข้อมูลผู้ใช้เจ็ดฉบับที่มีการส่งมาเกินกำหนดวันดำเนินการ และเรายังได้รับคำขอข้อมูลสามฉบับที่ส่งผิดบริษัทอีกด้วย เราได้เรียกร้องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแก้ไขความผิดพลาดเหล่านี้ <\/li>\n<li>เราไม่ได้รับคำสั่งที่ออกภายใต้อำนาจของรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act of 1789)<\/li>\n<li>จากสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรแล้ว วอชิงตันดีซีมีคำขอการบังคับใช้กฎหมายเป็นจำนวนสูงสุด ตามด้วยเวอร์จิเนีย และอลาสกา<br />\n<\/li>\n<\/ul>\n","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Dropbox ได้รับคำขอหนึ่งจากรัฐบาลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้อย่างสมัครใจที่อ้างอิงถึงข้อยกเว้นของภาวะฉุกเฉินจากมาตรา 2702 ของกฎหมายความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communications Privacy Act) Dropbox ได้แจ้งไปว่าไม่มีภาวะฉุกเฉินตามที่ร้องขอ และต้องให้ทางรัฐบาลแสดงหมายค้นด้วย และรัฐบาลก็ได้แสดงหมายค้นแล้ว<br>\n<\/li>\n<li>เราได้แจ้งผู้ใช้ว่าเราได้ยินยอมทำตามหมายศาลฉบับดังกล่าวที่เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าว ผู้ใช้ดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนโดยกลุ่มรณรงค์ด้านความเป็นส่วนตัวขนาดใหญ่และสามารถโต้หมายศาลดังกล่าวได้สำเร็จ<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>คำสั่งเดียวที่ Dropbox ได้รับภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาลปี 1789 (All Writs Act of 1789) บังคับให้ Dropbox ส่งเนื้อหาเป็นเอกสารที่ Dropbox สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองหมายค้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราไม่ได้รับคำสั่งภายใต้คำสั่งตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act) ที่ขอให้ Dropbox หลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัยหรือลดระดับจริยธรรมของบริการของเรา<\/li>\n<li>เราได้รับคำขอข้อมูลสามฉบับที่ส่งผิดบริษัท เราได้เรียกร้องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแก้ไขความผิดพลาดเหล่านี้<\/li>\n<li>เราได้รับคำสั่งศาลให้ติดตามการใช้งานอุปกรณ์ (PRTT) ซึ่งสั่งให้ Dropbox สร้างข้อมูลสำหรับช่วงเวลาที่ระบุหลังได้รับคำสั่งดังกล่าว Dropbox ไม่พบข้อมูลที่ตอบสนองคำสั่งดัวกล่าว ศาลออกคำสั่งห้ามการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนดซึ่งทำให้เราไม่สามารถแจ้งผู้ใช้<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>เราไม่ได้รับคำสั่งที่ออกภายใต้อำนาจของรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act of 1789)<br>\n<\/li>\n<li>เราได้รับกระบวนการทางกฎหมายหนึ่งรายการเพื่อขอข้อมูลผู้ใช้ที่จ่าหน้าผิดพลาดถึงบริษัทอื่นแต่ขอข้อมูลผู้ใช้ Dropbox เราได้ขอให้หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ก่อนตอบรับคำขอดังกล่าว<br>\n<\/li>\n<li>เราได้รับคำสั่งศาลให้ติดตามการใช้งานอุปกรณ์ (PRTT) ซึ่งบังคับให้เราจัดทำที่อยู่ IP ในระยะเวลาที่จำเพาะเจาะจงหลังจากมีคำสั่งดังกล่าว เราไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเนื่องจากศาลมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผย<br>\n<\/li>\n<li>ในสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรแล้ว วอชิงตันดีซีมีคำขอการบังคับใช้กฎหมายยเป็นจำนวนสูงสุด ตามด้วยโรดไอส์แลนด์ แมรี่แลนด์ และแอริโซนา <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>เราไม่ได้รับคำสั่งที่ออกภายใต้อำนาจของรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act of 1789)<\/li>\n<li>ปริมาณกระบวนการทางกฎหมายที่เราได้รับมากที่สุดตามสัดส่วนประชากรคือจากวอชิงตัน ดีซี ตามมาด้วยอลาสก้า และมอนทาน่า<br>\n<\/li>\n<li>Dropbox ได้รับคำขอหนึ่งจากรัฐบาลที่บังคับให้เราเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้อย่างสมัครใจ โดยอ้างอิงมาตรา 2702 ของกฎหมายความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communications Privacy Act) เราไม่ได้ปฏิบัติตามคำขอนั้น<br>\n<\/li>\n<li>เราได้รับคำขอข้อมูลสองฉบับและคำสั่งศาลว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูลสี่ฉบับที่ถูกส่งผิดบริษัท เราได้เรียกร้องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแก้ไขความผิดพลาดเหล่านี้ <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับช่วงการรายงานนี้<\/p>\n","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับช่วงการรายงานนี้<br>\n<\/p>\n","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับช่วงการรายงานนี้<br>\n<\/p>\n","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับช่วงการรายงานนี้<br>\n<\/p>\n","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับช่วงการรายงานนี้<br>\n<\/p>\n"}

   ข้อมูลเบื้องหลังตัวเลข

   {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["Number of search warrants","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}

   อภิธานศัพท์

    
   การแจ้งผู้ใช้:  ทุกครั้งที่เราได้รับคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อขอข้อมูลผู้ใช้ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ยกเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายห้ามไม่ให้ดำเนินการดังกล่าว ในบางกรณีที่เราอาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบหลังจากที่เราได้ดำเนินการไปแล้ว และในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้ทราบวันที่เราสร้างบันทึกผู้ใช้
    
   ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา:   "ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา" ได้แก่ ชื่อและที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้นั้น วันที่สร้างบัญชีผู้ใช้ และข้อมูลการทำรายการอื่นๆ เช่น IP แอดเดรส "ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา"
   ไม่รวมไฟล์ที่ผู้ใช้จัดเก็บในบัญชีผู้ใช้ Dropbox ของตน
    
   เนื้อหา:  "ข้อมูลที่เป็นเนื้อหา” ประกอบด้วยไฟล์ที่จัดเก็บในบัญชี Dropbox ของบุคคลหนึ่ง โดยปกติเราจะสร้างข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้สมัครใช้บริการพร้อมเนื้อหา
    
   “ไม่ได้จัดหาข้อมูล”:  Dropbox ไม่ได้จัดหาข้อมูลเพราะ (1) คำขอนั้นเป็นคำขอซ้ำ (2) Dropbox ปฏิเสธคำขอ (3) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถอดถอนคำขอ หรือ (4) คำขอไม่ได้ระบุบัญชี
    
   “ไม่มีบัญชีอยู่”:  Dropbox ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับบัญชีที่ระบุในคำขอ
    
   คำสั่งตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act Orders):  คำสั่งตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act Orders) จะออกโดยศาลแห่งสหรัฐอเมริกาอาศัยอำนาจตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล ปี 1789 (All Writs Act of 1789) กฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจศาลในการ “ออกคำสั่งศาลที่จำเป็นหรือเหมาะสมในการช่วยเหลืออำนาจศาลและเป็นไปตามการบังคับใช้และหลักแห่งกฎหมาย”
    
   คำขอภายนอกสหรัฐอเมริกา:  คำขอภายนอกสหรัฐอเมริกาหมายความรวมถึงกระบวนการใดๆ ทางกฎหมายที่เป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา ในกรณีร้องขอข้อมูลผู้ใช้ ในขณะนี้ โดยทั่วไปเรากำหนดให้หน่วยงานรัฐนอกประเทศสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามกระบวนการของสนธิสัญญาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านกฎหมาย (Mutual Legal Assistance Treaty) หรือกระบวนการของสัญญาต่างตอบแทนผ่านวิธีทางการทูต (Letters Rogatory) เพื่อให้ศาลของสหรัฐอเมริกาสามารถกำหนดกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาต่อ Dropbox ได้
    
   คำขอลบข้อมูลจากภาครัฐ:  คำขอลบข้อมูลจากภาครัฐประกอบด้วย คำสั่งศาล และคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่ต้องการลบข้อมูลตามกฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลของตน
    
   หมายศาลว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล:  ตามวิจารณญาณของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถออกหมายศาลว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ห้าม Dropbox แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับคำขอข้อมูลของพวกเขาจากรัฐบาล คำสั่งศาลเหล่านี้มักอ้างอิงมาตราย่อย 2705(b) ของกฎหมายความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communications Privacy Act) และสามารถมีผลบังคับใช้เป็นเวลานาน
    
   วิธีติดตามและรายงานของเราอาจเปลี่ยนไปเมื่อเราพยายามต่อเนื่องในการปรับปรุงความถูกต้องและความชัดเจนของรายงานของเรา