ความโปร่งใสที่ Dropbox รายงาน

รายงานปีละสองครั้งของเราที่เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2012 แสดงจำนวนคำขอที่เราได้รับและวิธีที่เราตอบกลับ

ภาพเคลื่อนไหวของโลกที่กำลังเคลื่อนที่ในจักรวาล

ปริมาณคำขอจากรัฐบาล

แผนผังนี้แสดงจำนวนคำขอทั้งหมดที่ได้รับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งตามประเภทคำขอ

{"firstRow":["$AREAS","","%_2012 | ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012 | ม.ค.-ธ.ค. | 2012 | 2012","%_2013 | ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013 | ม.ค.-ธ.ค. | 2013 | 2013","2014 | ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014 | ม.ค.-มิ.ย. | 2014 | 2014","2014 | ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014 | ก.ค.-ธ.ค. | 2014 | 2014","2015 | ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015 | ม.ค.-มิ.ย. | 2015 | 2015","2015 | ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016 | ก.ค.-ธ.ค. | 2015 | 2015","2016 | ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016 | ม.ค.-มิ.ย. | 2016 | 2016","2016 | ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016 | ก.ค.-ธ.ค. | 2016 | 2016","2017 | ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017 | ม.ค.-มิ.ย. | 2017 | 2017","2017 | ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017 | ก.ค.-ธ.ค. | 2017 | 2018","2018 | ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018 | ม.ค.-มิ.ย. | 2018 | 2018","2018 | ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018 | ก.ค.-ธ.ค. | 2018 | 2018","2019 | ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019 | ม.ค.-มิ.ย. | 2019 | 2019","2019 | ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019 | ก.ค.-ธ.ค. | 2019 | 2019","2020 | ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020 | ม.ค.-มิ.ย. | 2020 | 2020"],"columns":[["$AREAS","หมายค้น","หมายศาล","คำสั่งศาล","คำขอระหว่างประเทศ","คำขอลบข้อมูลจากภาครัฐ","การเก็บรักษา"],["","0","0","0","0","0","0"],["%_2012 | ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012 | ม.ค.-ธ.ค. | 2012 | 2012","29","54","4","0","0","0"],["%_2013 | ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013 | ม.ค.-ธ.ค. | 2013 | 2013","118","159","0","90","0","0"],["2014 | ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014 | ม.ค.-มิ.ย. | 2014 | 2014","120","109","0","37","0","0"],["2014 | ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014 | ก.ค.-ธ.ค. | 2014 | 2014","137","116","2","20","0","0"],["2015 | ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015 | ม.ค.-มิ.ย. | 2015 | 2015","227","179","10","7","3","0"],["2015 | ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016 | ก.ค.-ธ.ค. | 2015 | 2015","348","206","11","4","31","0"],["2016 | ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016 | ม.ค.-มิ.ย. | 2016 | 2016","328","248","6","6","112","0"],["2016 | ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016 | ก.ค.-ธ.ค. | 2016 | 2016","386","417","14","29","195","0"],["2017 | ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017 | ม.ค.-มิ.ย. | 2017 | 2017","775","645","25","33","192","0"],["2017 | ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017 | ก.ค.-ธ.ค. | 2017 | 2018","765","533","24","19","332","0"],["2018 | ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018 | ม.ค.-มิ.ย. | 2018 | 2018","764","510","31","21","312","0"],["2018 | ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018 | ก.ค.-ธ.ค. | 2018 | 2018","652","601","23","13","392","0"],["2019 | ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019 | ม.ค.-มิ.ย. | 2019 | 2019","750","523","24","26","426","0"],["2019 | ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019 | ก.ค.-ธ.ค. | 2019 | 2019","602","309","67","26","315","695"],["2020 | ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020 | ม.ค.-มิ.ย. | 2020 | 2020","904","336","85","33","144","960"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","","","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["Number of search warrants","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
{"ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เราจัดหาข้อมูลตามหมายค้นที่ได้รับถึง 89.5%<br>\n<\/p>\n<p>เมื่อ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนที่แรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงถึงผู้ใช้ที่เราส่งข้อความแจ้งไป หมายค้นถึง 19.2% ที่เราได้รับมาพร้อมกับคำสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คำสั่งห้ามมิให้เปิดเผยเหล่านี้ห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 21% ที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีชื่อระบุไว้ในหมายค้นที่เราได้รับจากการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอข้อมูลของผู้ใช้เหล่านี้<br>\n<\/p>\n","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เราจัดหาข้อมูลตามหมายค้นที่ได้รับถึง 88.04%<\/p>\n<p><br>\nเมื่อ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนที่แรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงถึงผู้ใช้ที่เราส่งข้อความแจ้งไป หมายค้นถึง 33.7% ที่เราได้รับมาพร้อมกับคำสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คำสั่งห้ามมิให้เปิดเผยเหล่านี้ห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 33% ที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีชื่อระบุไว้ในหมายค้นที่เราได้รับจากการที่ผู้บังคับใช้กฎหมายร้องขอข้อมูลของผู้ใช้เหล่านี้<\/p>\n","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เราจัดหาข้อมูลตามหมายค้นที่ได้รับถึง 84.5%<\/p>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป หมายค้นถึง 26.1% ที่เราได้รับนั้นมาพร้อมกับคำสั่งศาลสำหรับการห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คำสั่งห้ามมิให้เปิดเผยเหล่านี้ห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox ที่ระบุไว้ในหมายค้นซึ่งได้รับผลกระทบโดยคิดเป็น 29.8% เนื่องจากผู้บังคับใช้กฎหมายร้องขอข้อมูลของผู้ใช้เหล่านี้<\/p>\n","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนดคิดเป็น 26.1% จากหมายค้นที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 29.8% ที่มีชื่ออยู่ในหมายค้นที่ขอข้อมูลของผู้ใช้เหล่านั้น<\/p>\n","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>เราได้รับคำสั่งศาลห้ามการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนดคิดเป็น 30.1% จากหมายค้นที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 24.2% ที่มีชื่ออยู่ในหมายค้นที่ขอข้อมูลของพวกเขา<\/p>\n","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2017 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คิดเป็น 39.5% จากหมายค้นที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 19.9% ที่มีชื่ออยู่ในหมายค้นที่ขอข้อมูลของพวกเขา<\/p>\n","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราส่งข้อความแจ้งจากจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เราส่งเนื้อหาให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย <\/p>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมิถุนายน 2017 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด 45.4% ของหมายค้นที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามให้เราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 45.1% ที่มีชื่ออยู่ในหมายค้นที่ขอข้อมูลของพวกเขา<br>\n<\/p>\n","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2017 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คิดเป็น 39.5% จากหมายค้นที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามให้เราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 46.5% ที่มีชื่ออยู่ในหมายค้นที่ขอข้อมูลของพวกเขา<\/p>\n","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n"}

หมายค้น

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

หมายค้นกำหนดให้ต้องแสดงมูลเหตุที่น่าจะเป็น ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดจำเพาะเกี่ยวกับสถานที่ที่จะทำการตรวจค้นและรายการของที่จะยึด และผู้พิพากษาหรือพนักงานปกครองต้องตรวจสอบและเซ็นชื่อกำกับ หมายค้นอาจออกโดยหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลาง และใช้ได้เฉพาะคดีอาญาเท่านั้น โดยเราจะจัดทำข้อมูลเนื้อหาและที่ไม่ใช่เนื้อหาเพื่อตอบสนองต่อหมายค้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย หมายค้นอาจออกโดยหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลาง และใช้ได้เฉพาะคดีอาญาเท่านั้น โดยเราจะจัดทำข้อมูลเนื้อหาและที่ไม่ใช่เนื้อหาเพื่อตอบสนองต่อหมายค้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หมายค้น

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา

บัญชีที่มีรายชื่อในหมาย

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["Number of subpoenas","42","26","268|96","0","","45","31","233|102","0","","62","63","398|131","0","","44","166","391|135","0","","67","43","400|155","0","","40","46|1","447|173","0","","45","56","544|209","0","","26","36","355|99","0","","25","8","215|100","0","","29","7","170|113","0","","23","16","140|106","0","","4","6","106|37","0","","16","13","80|47","0","","37","28","94|61","0","","6","5","43|12","0"],["Accounts listed in subpoenas","410","223","424|121","0","","476","166","357|122","0","","469","395","661|131","0","","355","351","585|247","0","","398","849","906|195","0","","369","350|1","597|203","0","","267","80","810|382","0","","212","79","493|183","0","","281","16","383|383","0","","3","15","232|160","0","","75","24","228|150","0","","112","6","640|129","0","","158","14","108|70","0","","195","32","174|123","0","","--","--","--","--"]]}
{"ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เราจัดหาข้อมูลตามหมายศาลที่ได้รับถึง 80%<br>\n<\/p>\n<p><br>\nเมื่อ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนที่แรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงถึงผู้ใช้ที่เราส่งข้อความแจ้งไป หมายศาลถึง 14% ที่เราได้รับมาพร้อมกับคำสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คำสั่งห้ามมิให้เปิดเผยเหล่านี้ห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 18.6% ที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีชื่อระบุไว้ในหมายศาลที่เราได้รับจากการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอข้อมูลของผู้ใช้เหล่านี้<br>\n<\/p>\n","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เราจัดหาข้อมูลตามหมายศาลที่ได้รับถึง 75.4%<\/p>\n<p><br>\nเมื่อ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาล เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนที่แรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงถึงผู้ใช้ที่เราส่งข้อความแจ้งไป หมายศาลถึง 10.4% ที่เราได้รับมาพร้อมกับคำสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คำสั่งห้ามมิให้เปิดเผยเหล่านี้ห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 17.6% ที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีชื่อระบุไว้ในหมายศาลที่เราได้รับจากการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอข้อมูลของผู้ใช้เหล่านี้<\/p>\n","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เราจัดหาข้อมูลตามหมายศาลที่ได้รับถึง 76.1%<\/p>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป หมายศาลถึง 8.2% ที่เราได้รับนั้นมาพร้อมกับคำสั่งศาลสำหรับการห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คำสั่งห้ามมิให้เปิดเผยเหล่านี้ห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox ที่ระบุไว้ในหมายค้นซึ่งได้รับผลกระทบโดยคิดเป็น 13.3% เนื่องจากผู้บังคับใช้กฎหมายร้องขอข้อมูลของผู้ใช้เหล่านี้<\/p>\n","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนดคิดเป็น 8.2% ของหมายศาลที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 13.3% ที่มีชื่ออยู่ในหมายศาลที่ขอข้อมูลของผู้ใช้เหล่านั้น<\/p>\n","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เราได้รับคำสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนดคิดเป็น 12.7% ของหมายศาลที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 5.7% ที่มีชื่ออยู่ในหมายศาลที่ขอข้อมูลของพวกเขา<\/p>\n","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2017 เราได้รับคำสั่งศาลที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลร้อยละ 21 ของหมายศาลทั้งหมดที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวนร้อยละ 29.8 ที่มีชื่ออยู่ในหมายศาลที่ขอข้อมูลของผู้ใช้<\/p>\n","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมิถุนายน 2017 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด 19.5% ของหมายศาลที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 16.7% ที่มีชื่ออยู่ในหมายศาลที่ขอข้อมูลของพวกเขา<br><\/p>\n","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คิดเป็น 28.6% จากหมายศาลที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 39.6% ที่มีชื่ออยู่ในหมายศาลที่ขอข้อมูลของพวกเขา<\/p>\n","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่เมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งผู้ใช้ดังกล่าว ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n"}

หมายศาล

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

หมายศาลอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครใช้บริการพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งต่างจากหมายค้น หมายศาลไม่ต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้พิพากษา และโดยทั่วไปมักออกโดยทนายหรือลูกขุนใหญ่ เราจะไม่จัดหาข้อมูลเนื้อหาตามที่หมายศาลร้องขอ

หมายศาล

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา

บัญชีที่มีรายชื่อในหมายศาล

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["Number of court orders","46","1","38|3","0","","32","3","32|4","0","","7","3","14|2","0","","1","2","20|3","0","","6","6","19|5","0","","1","2","21|10","0","","2","3","20|4","0","","0","2","12|2","0","","0","0","6|0","0","","2","0","9|2","0","","1","0","9|2","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","0","0","4|1","0"],["Accounts listed in court orders","130","1","161|3","0","","315","1527","73|8","0","","121","7","27|2","0","","131","117","42|7","0","","248","275","85|5","0","","15","16","24|10","0","","4","3","23|4","0","","7","4","27|8","0","","1","0","8|0","0","","0","0","9|2","0","","1","0","11|3","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","--","--","--","--"]]}
{"ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เราจัดหาข้อมูลตามคำสั่งศาลที่ได้รับถึง 44.7%<br>\n<\/p>\n<p><br>\nเมื่อ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาล เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนที่แรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงถึงผู้ใช้ที่เราส่งข้อความแจ้งไป คำสั่งศาลถึง 25.8% ที่เราได้รับมาพร้อมกับคำสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คำสั่งห้ามมิให้เปิดเผยเหล่านี้ห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 77.6% ที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีชื่อระบุไว้ในคำสั่งศาลที่เราได้รับจากการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอข้อมูลของผู้ใช้เหล่านี้<br>\n<\/p>\n","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เราจัดหาข้อมูลตามคำสั่งศาลที่ได้รับถึง 47.8% <\/p>\n<p><br>\nเมื่อ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาล เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนที่แรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงถึงผู้ใช้ที่เราส่งข้อความแจ้งไป คำสั่งศาลถึง 25.4% ที่เราได้รับมาพร้อมกับคำสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คำสั่งห้ามมิให้เปิดเผยเหล่านี้ห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 29% ที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีชื่อระบุไว้ในคำสั่งศาลที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอข้อมูลของผู้ใช้เหล่านี้<\/p>\n","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เราจัดหาข้อมูลตามคำสั่งศาลที่ได้รับถึง 58.3% <\/p>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป คำสั่งศาลถึง 39.1% ที่เราได้รับนั้นมาพร้อมกับคำสั่งศาลสำหรับการห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คำสั่งห้ามมิให้เปิดเผยเหล่านี้ห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox ที่ระบุไว้ในหมายค้นซึ่งได้รับผลกระทบโดยคิดเป็น 40.7% เนื่องจากผู้บังคับใช้กฎหมายร้องขอข้อมูลของผู้ใช้เหล่านี้<\/p>\n","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนดคิดเป็น 39.1% ของคำสั่งศาลที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 50% ที่มีชื่ออยู่ในคำสั่งศาลที่ขอข้อมูลของผู้ใช้เหล่านั้น<\/p>\n","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท <\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2018 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลคิดเป็น 12.5% จากคำสั่งศาลที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 2.1% ที่มีชื่ออยู่ในคำสั่งศาลที่ขอข้อมูลของพวกเขา<\/p>\n","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2017 เราได้รับคำสั่งศาลที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลร้อยละ 25 ของคำสั่งศาลทั้งหมดที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวนร้อยละ 29.2 ที่มีชื่ออยู่ในคำสั่งศาลที่ขอข้อมูลของผู้ใช้<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราส่งข้อความแจ้งจากจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เราส่งข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย <\/p>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2017 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลคิดเป็น 45.0% จากคำสั่งศาลที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 39.1% ที่มีชื่ออยู่ในคำสั่งศาลที่ขอข้อมูลของพวกเขา<br>\n<\/p>\n","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2016 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด คิดเป็น 83.3% จากคำสั่งศาลสำหรับข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 87.5% ที่มีชื่ออยู่ในคำสั่งศาลที่ขอข้อมูลของพวกเขา<\/p>\n","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราได้ส่งข้อความแจ้งไป<\/p>\n"}

คำสั่งศาล

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

คำสั่งศาลออกโดยผู้พิพากษาและอาจมีหลากหลายรูปแบบ เช่น คำสั่งประเภท 2703(d) ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communications Privacy Act) เราจะไม่จัดหาข้อมูลเนื้อหาตามที่คำสั่งศาลร้องขอ

คำสั่งศาล

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา

บัญชีที่ระบุอยู่ในคำสั่งศาล

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","National security requests received","Accounts affected","$OVERRIDE-TEXT","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","$OVERRIDE-TEXT-2","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2"],"columns":[["$TYPE","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data"],["$CATEGORY","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["National security requests received","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["Accounts affected","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["$OVERRIDE-TEXT","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","","","","ระหว่างคำขอ 0-249 ราย","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","","","","คำขอ 0-249 ราย","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""],["$OVERRIDE-TEXT-2","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","","","","ระหว่าง 0-249 บัญชี","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","","","","0-249 บัญชี","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""]]}
{"ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020":"<h3>หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ<\/h3>\n<p><b>จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ<\/b> (National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมาย NSL ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะ \u201cชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการ และบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกล\u201d ของผู้ใช้<\/p>\n<p><b>คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ<\/b> (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ FISA) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้<\/p>\n","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019":"<h3>หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ GMT+5.30<\/h3>\n<p><b>จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ<\/b> (National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมาย NSL ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะ \u201cชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการ และบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกล\u201d ของผู้ใช้<\/p>\n<p><br>\n<b>คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ<\/b> (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ FISA) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้<\/p>\n","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019":"<h3>หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ GMT+5.30<\/h3>\n<p><b>จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Letters<\/b> หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ (NSL) ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการและบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกลของผู้ใช้<\/p>\n<p><b>คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b> หรือ FISA) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้<\/p>\n","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018":"<h3>หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ GMT+5.30<\/h3>\n<p><b>จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ <\/b>(National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ จดหมาย NSL ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการ และบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกลของผู้ใช้<\/p>\n<p><b>&quot;คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ&quot; <\/b>(Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ &quot;คำสั่ง FISA&quot;) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ &quot;FISC&quot;) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้<\/p>\n","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018":"<h3>หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ<br>\n<\/h3>\n<p><b>จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ<\/b> (National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมาย NSL ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการและบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกลของผู้ใช้<\/p>\n<p><b>&quot;คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ&quot;<\/b> (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ &quot;FISA&quot;) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้<\/p>\n","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017":"<h3>หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ GMT+5.30<\/h3>\n<p><b>จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ<\/b> (National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมาย NSL ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการและบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกลของผู้ใช้<\/p>\n<p><b>&quot;คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ&quot;<\/b> (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ &quot;FISA&quot;) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้<\/p>\n","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017":"<h3>หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ GMT+5.30<\/h3>\n<p><b>จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ<\/b> (National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมาย NSL ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการและบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกลของผู้ใช้<\/p>\n<p><b>&quot;คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ&quot;<\/b> (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ &quot;FISA&quot;) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้<\/p>\n","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016":"<h3>หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ GMT+5.30<\/h3>\n<p><b>จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ<\/b> (National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมาย NSL ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการและบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกลของผู้ใช้<\/p>\n<p><b>&quot;คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ&quot;<\/b> (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ &quot;FISA&quot;) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้<\/p>\n","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016":"<h3>หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ GMT+5.30<\/h3>\n<p><b>จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ<\/b> (National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมาย NSL ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการและบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกลของผู้ใช้<\/p>\n<p><b>&quot;คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ&quot;<\/b> (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ &quot;FISA&quot;) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้<\/p>\n","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015":"<h3>หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ GMT+5.30<\/h3>\n<p><b>จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ<\/b> (National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมาย NSL ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการและบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกลของผู้ใช้<\/p>\n<p><b>&quot;คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ&quot;<\/b> (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ &quot;FISA&quot;) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้<\/p>\n","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014":"<h3>หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ GMT+5.30<\/h3>\n<p><b>จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ<\/b> (National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมาย NSL ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการและบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกลของผู้ใช้<\/p>\n<p><b>&quot;คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ&quot;<\/b> (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ &quot;FISA&quot;) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้<\/p>\n","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014":"<h3>หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ GMT+5.30<\/h3>\n<p><b>จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ<\/b> (National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมาย NSL ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการและบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกลของผู้ใช้<\/p>\n<p><b>&quot;คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ&quot;<\/b> (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ &quot;FISA&quot;) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้<\/p>\n","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013":"<h3>หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ GMT+5.30<\/h3>\n<p><b>จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ<\/b> (National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมาย NSL ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการและบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกลของผู้ใช้<\/p>\n<p><b>&quot;คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ&quot;<\/b> (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ &quot;FISA&quot;) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้<\/p>\n","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012":"<h3>หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ GMT+5.30<\/h3>\n<p><b>จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ<\/b> (National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมาย NSL ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการและบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกลของผู้ใช้<\/p>\n<p><b>&quot;คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ&quot;<\/b> (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ &quot;FISA&quot;) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้<\/p>\n"}

คำขอเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

กระบวนการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติประกอบด้วยจดหมายความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Letters หรือ NSL) และคำสั่งที่ออกภายใต้กฎหมาย Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) ซึ่งเราได้รับคำขอตั้งแต่ 0 ถึง 249 รายการ เราต้องการระบุรายละเอียดให้มากขึ้น แต่ Dropbox ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในการรายงานจำนวนคำขอที่แน่ชัดที่เราได้รับ

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of preservations","Accounts listed in preservation"],"columns":[["$TYPE","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data"],["$CATEGORY","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["Number of preservations","888","72","","695","78","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"],["Accounts listed in preservation","520","1239","","375","904","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"]]}
{"ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020":"<p>เราได้รับคำขอเก็บรักษาข้อมูล 888 รายการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลกระทบต่อบัญชี 1,153 รายการ เราได้รับคำขอเก็บรักษาข้อมูล 72 รายการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบัญชี 86 รายการ<br>\n<\/p>\n","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019":"<p>เราได้รับคำขอเก็บรักษาข้อมูล 695 รายการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลกระทบต่อบัญชี 800 รายการ เราได้รับคำขอเก็บรักษาข้อมูล 78 รายการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบัญชี 104 รายการ<br>\n<\/p>\n"}

การเก็บรักษาข้อมูล

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

คำขอเก็บรักษาข้อมูลเป็นคำขอของรัฐบาลในการเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้ที่รอเข้ารับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นทางการ เมื่อเราได้รับคำขอเหล่านี้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน แต่เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับคำขอเก็บรักษาข้อมูล โดยจำเป็นต้องมีกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อขอรับข้อมูลที่เก็บรักษา

 

การเก็บรักษาข้อมูล

เราตอบสนองอย่างไร

 • คำขอในสหรัฐอเมริกา
 • คำขอระหว่างประเทศ

บัญชีที่ระบุอยู่ในการเก็บรักษาข้อมูล

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • บัญชีผู้ใช้ที่กระทบ
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","","","","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["$LABELS","สหรัฐอเมริกา","สหราชอาณาจักร","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],["Number of requests","1","4","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],["Information Provided ","1","1","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]]}
{}

คำขอเปิดเผยข้อมูลสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

Dropbox อาจเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยสมัครใจ หากเราเชื่อโดยสุจริตใจว่ามีบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางกายอย่างร้ายแรงในระยะเวลาอันใกล้ และเรามีข้อมูลที่อาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายนั้นได้ โดยเราจะขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายส่งข้อมูลสรุปของสถานการณ์ฉุกเฉินแบบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงคำอธิบายว่าข้อมูลที่ขอดังกล่าวจะช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไร ทุกคำขอเปิดเผยข้อมูลสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินจะได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวังแยกกันไปในแต่ละกรณี เพื่อตัดสินว่าเป็นไปตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ และหากเป็นไปตามมาตรฐาน เราจะตัดสินว่าข้อมูลที่เปิดเผยทั้งหมดได้จำกัดอยู่เพียงข้อมูลที่จะช่วยป้องกันหรือลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวหรือไม่ Dropbox ได้รับคำขอเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก

 • คำขอที่ Dropbox ได้รับ
 • ข้อมูลที่ได้ให้ไว้

{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","จัดทำการแจ้ง","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["$LABELS","ออสเตรเลีย","ออสเตรีย","แคนาดา","เดนมาร์ก","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","นอร์เวย์","รัสเซีย","สกอตแลนด์","สวีเดน","เนเธอร์แลนด์","สหราชอาณาจักร","USA","","ออสเตรเลีย","แคนาดา","ไซปรัส","เดนมาร์ก","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","กรีซ","อินเดีย","คาซัคสถาน","เม็กซิโก","รัสเซีย","สเปน","สวีเดน","เนเธอร์แลนด์","สหราชอาณาจักร","USA","","ออสเตรเลีย","แคนาดา","เดนมาร์ก","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","กรีซ","ฮังการี","ไอร์แลนด์","อิตาลี","คาซัคสถาน","ลักเซมเบิร์ก","เม็กซิโก","ปากีสถาน","รัสเซีย","สกอตแลนด์","สวีเดน","สวิตเซอร์แลนด์","เนเธอร์แลนด์","สหราชอาณาจักร","","สหราชอาณาจักร","ฝรั่งเศส","เนเธอร์แลนด์","รัสเซีย","คาซัคสถาน","ปากีสถาน","","สหราชอาณาจักร","ฝรั่งเศส","เนเธอร์แลนด์","รัสเซีย","","เบลเยียม","ฝรั่งเศส","เนเธอร์แลนด์","รัสเซีย","สหราชอาณาจักร","","ออสเตรเลีย","ออสเตรีย","เบลเยียม","คอสตาริก้า","ฟินแลนด์","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","เนเธอร์แลนด์","รัสเซีย","สวิตเซอร์แลนด์","สหราชอาณาจักร","ยูเครน","","บราซิล","เยอรมนี","อินเดีย","ลัตเวีย","รัสเซีย","สวีเดน","สวิตเซอร์แลนด์","ตุรกี","สหราชอาณาจักร","","","รัสเซีย","สเปน","สหราชอาณาจักร","","รัสเซีย","","รัสเซีย","","","","",""],["Number of requests","2","1","2","2","13","24","2","32","2","1","5","10","21","","2","4","1","1","27","36","1","1","2","1","11","1","2","10","64","15","","1","2","1","128","38","1","1","2","3","2","1","1","1","17","2","2","2","29","24","","44","242","56","47","1","2","","69","89","63","91","","1","11","45","188","87","","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","7","1","3","7","13","38","4","9","2","1","11","16","32","","2","16","1","45","36","55","1","3","22","1","5","1","3","20","86","18","","1","6","8","205","62","1","1","2","2","9","1","1","1","10","2","3","4","87","34","","68","380","172","23","24","2","","115","109","167","55","","1","11","88","188","159","","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","7","1","3","7","13","35","4","6","2","1","10","16","32","","2","16","1","45","35","53","1","3","22","1","2","1","3","20","74","17","","0","6","8","201","53","1","0","2","2","9","1","1","1","8","2","3","4","82","33","","66","372","169","16","19","2","","115","109","167","55","","1","11","45","90","87","","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["จัดทำการแจ้ง","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","0","0","0","0","0","3","0","3","0","0","1","0","0","","0","0","0","0","1","2","0","0","0","0","3","0","0","0","12","1","","1","0","0","4","9","0","1","0","0","0","0","0","0","2","0","0","0","5","1","","2","8","3","7","5","0","","0","0","0","19","","0","0","0","98","0","","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

คำขอลบข้อมูลจากภาครัฐ

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

คำขอลบข้อมูลจากภาครัฐประกอบด้วย คำสั่งศาล และคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่ต้องการลบข้อมูลจากบัญชีตามกฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลของตน

เราตอบสนองอย่างไร

 • เนื้อหาถูกระงับตามคำขอ
 • เนื้อหาถูกระงับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้
 • ไม่ดำเนินการ

หมายเหตุเกี่ยวกับคำขอลบข้อมูลจากภาครัฐ

“ไม่มีการดำเนินการ” อาจเกิดจากสถานการณ์ที่เราไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาได้ เนื่องจากลิงก์ที่มอบให้เรานั้นไม่ถูกต้องหรือไม่มีเนื้อหาดังกล่าวอีกต่อไป หรือเมื่อพบว่าเนื้อหานั้นไม่ละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบของเรา 


{"ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2017 Dropbox ได้รับหมายศาลสามฉบับจากสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆ เราได้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาเพื่อตอบหมายศาลดังกล่าว<\/p>\n","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>ช่วงระหว่างเดือนมกราคมและมิถุนายน 2017 Dropbox ได้รับหมายศาลหนึ่งฉบับจากสถานทูตต่างประเทศในสหรัฐฯ เราได้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาเพื่อตอบหมายศาล<\/p>\n","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2016 Dropbox ได้รับหมายศาลสองฉบับจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆ เราได้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาเพื่อตอบหมายศาลฉบับหนึ่งและไม่ตามที่ระบุในหมายศาลฉบับที่สอง<br>\n<\/p>\n"}

สหรัฐอเมริกา

คำขอรวมต่อรัฐ

  {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["$LABELS","อาร์เจนตินา","ออสเตรเลีย","บราซิล","เดนมาร์ก","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","ฮังการี","เม็กซิโก","นอร์เวย์","โปรตุเกส","สเปน","สหราชอาณาจักร","","อาร์เจนตินา","บราซิล","โคลอมเบีย","เยอรมนี","กรีซ","ฮังการี","ไอร์แลนด์","อิตาลี","เม็กซิโก","นอร์เวย์","สเปน","สวีเดน","สหราชอาณาจักร","","แคนาดา","ชิลี","เดนมาร์ก","สเปน","ฝรั่งเศส","อิตาลี","เม็กซิโก","สวีเดน","ไต้หวัน","สหราชอาณาจักร","","อาร์เจนตินา","บราซิล","สวิตเซอร์แลนด์","เยอรมนี","ฝรั่งเศส","มอลตา","เม็กซิโก","โปรตุเกส","สวีเดน","สหราชอาณาจักร","","อาร์เจนตินา","ออสเตรเลีย","บราซิล","สวิตเซอร์แลนด์","เยอรมนี","เดนมาร์ก","สเปน","ฝรั่งเศส","ฮังการี","ไอร์แลนด์","อิสราเอล","อิตาลี","โปรตุเกส","สวีเดน","สิงคโปร์","สหราชอาณาจักร","","ออสเตรเลีย","อาร์เจนตินา","บราซิล","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","สเปน","อิตาลี","สวีเดน","สหราชอาณาจักร","","อาร์เจนตินา","ออสเตรเลีย","แคนาดา","คอสตาริก้า","เดนมาร์ก","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","อิตาลี","มอลตา","โปรตุเกส","สิงคโปร์","สเปน","สหราชอาณาจักร","","ออสเตรเลีย","เบลเยียม","บราซิล","เดนมาร์ก","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","อินเดีย","อิตาลี","เม็กซิโก","นอร์เวย์","สิงคโปร์","สเปน","สหราชอาณาจักร","","เยอรมนี","ไอร์แลนด์","อิตาลี","","ออสเตรเลีย","เยอรมนี","อิตาลี","","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","อิตาลี","อิสราเอล","โปรตุเกส","เม็กซิโก","","ออสเตรเลีย","บราซิล","เยอรมนี","ฟินแลนด์","ฝรั่งเศส","อินเดีย","อิตาลี","มอลตา","สเปน","สหราชอาณาจักร","","ไม่ใช่สหรัฐฯ","","ไม่ใช่สหรัฐฯ","","ไม่ใช่สหรัฐฯ"],["Number of requests","1","1","1","2","1","10","1","3","1","1","4","7","","3","1","1","9","1","2","1","1","1","1","2","1","2","","1","1","8","2","1","5","1","2","1","4","","1","1","1","4","1","1","1","1","1","1","","1","1","1","1","1","1","2","1","1","1","1","2","1","1","2","2","","2","1","3","2","3","1","3","1","3","","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}
  {"ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2018 Dropbox ได้ปฏิบัติตามคำขอที่ไม่ได้มาจากสหรัฐฯ เพื่อขอข้อมูลผู้ใช้ เราได้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาเป็นการตอบคำขอดังกล่าว<\/p>\n","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>ระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม 2017 Dropbox ได้ปฏิบัติตามคำขอที่ไม่ได้มาจากสหรัฐฯ เพื่อขอข้อมูลผู้ใช้ เราได้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาเป็นการตอบคำขอดังกล่าว<\/p>\n","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>ระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมิถุนายน 2017 Dropbox ได้ปฏิบัติตามคำขอที่ไม่ได้มาจากสหรัฐฯ เพื่อขอข้อมูลผู้ใช้ เราได้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาเป็นการตอบคำขอดังกล่าว<br>\n<\/p>\n","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016":"<h3>หมายเหตุเพื่อให้บริบท<\/h3>\n<p>ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2016 Dropbox ไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายของรัฐบาลนอกสหรัฐอเมริกา เว้นแต่หากกระบวนการดังกล่าวออกโดยศาลสหรัฐอันเป็นผลของกระบวนการตามสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือด้านกฎหมายซึ่งกันและกัน<br>\n<\/p>\n"}

  ระหว่างประเทศ

  หมายเหตุเกี่ยวกับคำขอระหว่างประเทศ

  คำขอระหว่างประเทศ หมายความรวมถึงกระบวนการใดๆ ทางกฎหมายที่เป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา ในกรณีร้องขอข้อมูลผู้ใช้ ในขณะนี้ โดยทั่วไปเรากำหนดให้หน่วยงานรัฐนอกประเทศสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามกระบวนการของสนธิสัญญาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านกฎหมาย (Mutual Legal Assistance Treaty) หรือกระบวนการของสัญญาต่างตอบแทนผ่านวิธีทางการทูต (Letters Rogatory) เพื่อให้ศาลของสหรัฐอเมริกาสามารถกำหนดกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาต่อ Dropbox ได้

  • คำขอที่ Dropbox ได้รับ
  • ข้อมูลที่ได้ให้ไว้

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","","","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["Number of search warrants","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
  {"ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020":"<ul>\n<li>เมื่อเปรียบเทียบกับรอบการรายงานล่าสุด Dropbox ได้รับคำขอกระบวนการทางกฎหมายเพิ่มขึ้น 30.3% จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และกระบวนการทางกฎหมายเพิ่มขึ้น 1% จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้ยังรวมถึงคำขอข้อมูลผู้ใช้และคำขอเก็บรักษาข้อมูลด้วย <\/li>\n<li>เมื่อเปรียบเทียบกับรอบการรายงานล่าสุด Dropbox ได้รับคำขอลบข้อมูลจากภาครัฐลดลง 54.3% <br>\n<\/li>\n<li>ตามหลักการแนะแนวทางของเรา Dropbox ได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบสนองคำขอทางกฎหมายคิดเป็น 84.2% <br>\n<\/li>\n<li>เราได้รับปริมาณคำขอสูงสุดจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นในแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา และเท็กซัส <br>\n<\/li>\n<li>เราได้รับคำขอข้อมูลผู้ใช้ 10 รายการที่มีลักษณะเป็นไปตามสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือด้านกฎหมายระหว่างสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ กระบวนการทางกฎหมายได้รับคำขอที่เป็นตัวแทนจากเยอรมนี ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ บราซิล ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร โดยคำขอเหล่านี้รวมอยู่ในการรายงานของเราเกี่ยวกับคำขอภายในประเทศ<\/li>\n<\/ul>\n","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019":"<ul>\n<li>เมื่อเปรียบเทียบรอบการรายงานล่าสุด Dropbox ได้รับคำขอกระบวนการทางกฎหมายลดลง 24.6%<\/li>\n<li>ตามหลักการแนะแนวทางของเรา Dropbox ได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบสนองคำขอทางกฎหมายคิดเป็น 81.3% <\/li>\n<li>เราได้รับปริมาณคำขอสูงสุดจากผู้บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐในฟลอริดา แคลิฟอร์เนีย และวอชิงตัน ดี.ซี.<\/li>\n<li>เราได้รับคำขอข้อมูลผู้ใช้ 11 รายการที่มีลักษณะเป็นไปตามสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือด้านกฎหมายระหว่างสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ กระบวนการทางกฎหมายได้รับคำขอที่เป็นตัวแทนจากไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยคำขอเหล่านี้รวมอยู่ในการรายงานของเราเกี่ยวกับคำขอภายในประเทศ<\/li>\n<\/ul>\n","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019":"<ul>\n<li>เมื่อเปรียบเทียบรอบการรายงานล่าสุด Dropbox ได้รับหมายค้นเพิ่มขึ้น 15% ได้รับหมายศาลลดลง 13% และได้รับคำสั่งศาลเพิ่มขึ้น 4.3%<\/li>\n<li>นอกจากนี้ ยังมีจำนวนผู้ใช้ที่ระบุไว้ในหมายศาลลดลงถึง 58% จำนวนผู้ใช้ที่ระบุไว้ในคำสั่งศาลลดลงถึง 47% และจำนวนผู้ใช้ที่ระบุไว้ในหมายค้นเพิ่มขึ้นถึง 14% <\/li>\n<li>ตามหลักการแนะแนวทางของเรา Dropbox ได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบสนองคำขอทางกฎหมายคิดเป็น 80.6% <\/li>\n<li>เราได้รับปริมาณคำขอสูงสุดจากผู้บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐในเวอร์จิเนีย แคลิฟอร์เนีย และเท็กซัส<\/li>\n<li>เราได้รับคำขอ 5 รายการตามสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือด้านกฎหมายระหว่างสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ กระบวนการทางกฎหมายได้รับคำขอที่เป็นตัวแทนจากเยอรมนี สวีเดน แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย โดยคำขอเหล่านี้รวมอยู่ในการรายงานของเราเกี่ยวกับคำขอภายในประเทศ<\/li>\n<\/ul>\n","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018":"<ul>\n<li>ตามหลักการชี้นำของเรา Dropbox ได้เปิดเผยข้อมูลตามคำขอทางกฎหมายคิดเป็น 74.4%<\/li>\n<li>กรุงวอชิงตันดีซีมีจำนวนคำขอบังคับใช้กฎหมายสูงที่สุดตามสัดส่วนของประชากร ตามด้วยรัฐมินนิโซตาและรัฐเวอร์จิเนีย<\/li>\n<\/ul>\n","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018":"<ul>\n<li>เราได้รับคำขอข้อมูลผู้ใช้เจ็ดฉบับที่มีการส่งมาเกินกำหนดวันดำเนินการ และเรายังได้รับคำขอข้อมูลสามฉบับที่ส่งผิดบริษัทอีกด้วย เราได้เรียกร้องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแก้ไขความผิดพลาดเหล่านี้ <\/li>\n<li>เราไม่ได้รับคำสั่งที่ออกภายใต้อำนาจของรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act of 1789)<\/li>\n<li>จากสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรแล้ว วอชิงตันดีซีมีคำขอการบังคับใช้กฎหมายเป็นจำนวนสูงสุด ตามด้วยเวอร์จิเนีย และอลาสกา<br />\n<\/li>\n<\/ul>\n","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Dropbox ได้รับคำขอหนึ่งจากรัฐบาลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้อย่างสมัครใจที่อ้างอิงถึงข้อยกเว้นของภาวะฉุกเฉินจากมาตรา 2702 ของกฎหมายความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communications Privacy Act) Dropbox ได้แจ้งไปว่าไม่มีภาวะฉุกเฉินตามที่ร้องขอ และต้องให้ทางรัฐบาลแสดงหมายค้นด้วย และรัฐบาลก็ได้แสดงหมายค้นแล้ว<br>\n<\/li>\n<li>เราได้แจ้งผู้ใช้ว่าเราได้ยินยอมทำตามหมายศาลฉบับดังกล่าวที่เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าว ผู้ใช้ดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนโดยกลุ่มรณรงค์ด้านความเป็นส่วนตัวขนาดใหญ่และสามารถโต้หมายศาลดังกล่าวได้สำเร็จ<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>คำสั่งเดียวที่ Dropbox ได้รับภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาลปี 1789 (All Writs Act of 1789) บังคับให้ Dropbox ส่งเนื้อหาเป็นเอกสารที่ Dropbox สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองหมายค้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราไม่ได้รับคำสั่งภายใต้คำสั่งตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act) ที่ขอให้ Dropbox หลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัยหรือลดระดับจริยธรรมของบริการของเรา<\/li>\n<li>เราได้รับคำขอข้อมูลสามฉบับที่ส่งผิดบริษัท เราได้เรียกร้องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแก้ไขความผิดพลาดเหล่านี้<\/li>\n<li>เราได้รับคำสั่งศาลให้ติดตามการใช้งานอุปกรณ์ (PRTT) ซึ่งสั่งให้ Dropbox สร้างข้อมูลสำหรับช่วงเวลาที่ระบุหลังได้รับคำสั่งดังกล่าว Dropbox ไม่พบข้อมูลที่ตอบสนองคำสั่งดัวกล่าว ศาลออกคำสั่งห้ามการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนดซึ่งทำให้เราไม่สามารถแจ้งผู้ใช้<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>เราไม่ได้รับคำสั่งที่ออกภายใต้อำนาจของรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act of 1789)<br>\n<\/li>\n<li>เราได้รับกระบวนการทางกฎหมายหนึ่งรายการเพื่อขอข้อมูลผู้ใช้ที่จ่าหน้าผิดพลาดถึงบริษัทอื่นแต่ขอข้อมูลผู้ใช้ Dropbox เราได้ขอให้หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ก่อนตอบรับคำขอดังกล่าว<br>\n<\/li>\n<li>เราได้รับคำสั่งศาลให้ติดตามการใช้งานอุปกรณ์ (PRTT) ซึ่งบังคับให้เราจัดทำที่อยู่ IP ในระยะเวลาที่จำเพาะเจาะจงหลังจากมีคำสั่งดังกล่าว เราไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเนื่องจากศาลมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผย<br>\n<\/li>\n<li>ในสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรแล้ว วอชิงตันดีซีมีคำขอการบังคับใช้กฎหมายยเป็นจำนวนสูงสุด ตามด้วยโรดไอส์แลนด์ แมรี่แลนด์ และแอริโซนา <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>เราไม่ได้รับคำสั่งที่ออกภายใต้อำนาจของรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act of 1789)<\/li>\n<li>ปริมาณกระบวนการทางกฎหมายที่เราได้รับมากที่สุดตามสัดส่วนประชากรคือจากวอชิงตัน ดีซี ตามมาด้วยอลาสก้า และมอนทาน่า<br>\n<\/li>\n<li>Dropbox ได้รับคำขอหนึ่งจากรัฐบาลที่บังคับให้เราเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้อย่างสมัครใจ โดยอ้างอิงมาตรา 2702 ของกฎหมายความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communications Privacy Act) เราไม่ได้ปฏิบัติตามคำขอนั้น<br>\n<\/li>\n<li>เราได้รับคำขอข้อมูลสองฉบับและคำสั่งศาลว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูลสี่ฉบับที่ถูกส่งผิดบริษัท เราได้เรียกร้องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแก้ไขความผิดพลาดเหล่านี้ <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับช่วงการรายงานนี้<\/p>\n","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับช่วงการรายงานนี้<br>\n<\/p>\n","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับช่วงการรายงานนี้<br>\n<\/p>\n","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับช่วงการรายงานนี้<br>\n<\/p>\n","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับช่วงการรายงานนี้<br>\n<\/p>\n"}

  ข้อมูลเบื้องหลังตัวเลข

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","ม.ค. 2020 - มิ.ย. 2020","","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","ก.ค. 2019 - ธ.ค. 2019","","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","ม.ค. 2019 - มิ.ย. 2019","","","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","ก.ค. 2018 - ธ.ค. 2018","","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","ม.ค. 2018 - มิ.ย. 2018","","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","ก.ค. 2017 - ธ.ค. 2017","","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["Number of search warrants","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}

  อภิธานศัพท์

  “ไม่มีบัญชีอยู่”: Dropbox ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับบัญชีที่ระบุในคำขอ

  คำสั่งตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act Orders): คำสั่งตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act Orders) จะออกโดยศาลแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นไปตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล ปี 1789 (All Writs Act of 1789) กฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจศาลในการ “ออกคำสั่งศาลที่จำเป็นหรือเหมาะสมในการช่วยเหลืออำนาจศาลและเป็นไปตามการบังคับใช้และหลักแห่งกฎหมาย”

  เนื้อหา: เนื้อหาหมายถึงเนื้อหาของการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ วัตถุประสงค์ หรือความหมายของการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในบัญชี Dropbox ของบุคคลและชื่อไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์เหล่านั้น โดยจำเป็นต้องใช้หมายค้นเพื่อบังคับการผลิตเนื้อหา ซึ่งบ่อยครั้งที่หมายค้นจะค้นหาข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกหรือบันทึกอื่นๆ ที่ไม่ใช่เนื้อหานอกเหนือจากเนื้อหาของการสื่อสาร

  คำขอเปิดเผยข้อมูลสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน: Dropbox อาจเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยสมัครใจ หากเราเชื่อโดยสุจริตใจว่ามีบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางกายอย่างร้ายแรงในระยะเวลาอันใกล้ และเรามีข้อมูลที่อาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายนั้นได้ โดยเราจะขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายส่งข้อมูลสรุปของสถานการณ์ฉุกเฉินแบบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงคำอธิบายว่าข้อมูลที่ขอดังกล่าวจะช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไร 

  “ไม่ได้จัดหาข้อมูล”: สาเหตุโดยทั่วไปที่ไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย ได้แก่ (1) Dropbox ปฏิเสธคำขอ (2) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถอดถอนคำขอ (3) คำขอไม่สามารถระบุบัญชีได้อย่างถูกต้อง หรือ (4) คำขอนั้นเป็นคำขอซ้ำ

  ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา: โดยทั่วไปแล้วบันทึกที่ไม่ใช่เนื้อหาจะอธิบายข้อมูลที่มีอยู่นอกเหนือจากเนื้อหาของการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกที่กำหนดไว้ในมาตรา 2703 ของกฎหมายความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communications Privacy Act) และข้อมูลอื่นๆ ที่สะท้อนถึงการใช้บัญชีดังกล่าว "ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา" ไม่รวมไฟล์ที่ผู้ใช้จัดเก็บในบัญชี Dropbox ของตน

  หมายศาลว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล: ตามวิจารณญาณของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถออกหมายศาลว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ห้าม Dropbox แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับคำขอข้อมูลของพวกเขาจากรัฐบาล คำสั่งศาลเหล่านี้มักอ้างอิงมาตราย่อย 2705(b) ของกฎหมายความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communications Privacy Act) และสามารถมีผลบังคับใช้เป็นเวลานาน

  คำขอระหว่างประเทศ: คำขอระหว่างประเทศรวมถึงกระบวนการใดๆ ทางกฎหมายที่เป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งขอข้อมูลผู้ใช้ ในขณะนี้ โดยทั่วไปเรากำหนดให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามสนธิสัญญาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านกฎหมาย (Mutual Legal Assistance Treaty) หรือกระบวนการของสัญญาต่างตอบแทนผ่านวิธีทางการทูต (Letters Rogatory) ซึ่งศาลของสหรัฐอเมริกาจะกำหนดกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่จำเป็นต่อ Dropbox

  การเก็บรักษาข้อมูล: คำขอเก็บรักษาข้อมูลเป็นคำขอของรัฐบาลในการเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้ที่รอเข้ารับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นทางการ เมื่อเราได้รับคำขอเหล่านี้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน แต่เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับคำขอเก็บรักษาข้อมูล โดยจำเป็นต้องมีกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อขอรับข้อมูลที่เก็บรักษา และคำขอในภายหลังจะรวมอยู่ในรายงาน (ทุกครั้ง)

  การแจ้งผู้ใช้: นโยบายของเราคือการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับคำขอข้อมูลของผู้ใช้ ยกเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายห้ามไม่ให้เราดำเนินการดังกล่าว ในบางกรณี เราอาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบหลังจากที่เราได้ดำเนินการไปแล้ว และในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้ทราบวันที่เราสร้างบันทึกผู้ใช้

  วิธีติดตามและรายงานของเราอาจเปลี่ยนไปเมื่อเราพยายามต่อเนื่องในการปรับปรุงความถูกต้องและความชัดเจนของรายงานของเรา