รายงานความโปร่งใส

รายงานปีละสองครั้งของเราที่เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2012 แสดงจำนวนคำขอที่เราได้รับและวิธีที่เราตอบกลับ

รายงานความโปร่งใส

ปริมาณคำขอจากรัฐบาล

แผนผังนี้แสดงจำนวนคำขอทั้งหมดที่ได้รับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งตามประเภทคำขอ

{"firstRow":["$AREAS","","%_ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","%_ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017"],"columns":[["$AREAS","หมายค้น","หมายศาล","คำสั่งศาล","คำขอนอกสหรัฐอเมริกา","คำขอลบข้อมูลจากภาครัฐ"],["","0","0","0","0","0"],["%_ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","29","54","4","0","0"],["%_ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","118","159","0","90","0"],["ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","120","109","0","37","0"],["ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","137","116","2","20","0"],["ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","227","179","10","7","3"],["ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","348","206","11","4","31"],["ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","328","248","6","6","112"],["ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","386","417","14","29","195"],["ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","775","645","25","33","192"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox Received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided"],["Number of search warrants","775","30","27","41","677","362","","386","20","31","--","335","209","","328","21","6","--","301","165","","348","17","3","--","328","203","","227","7","7","--","213","120","","137","17","7","--","113","39","","120","14","3","--","103","42","","118","9","5","--","104","42","","29","5","0","--","24","5"],["Accounts listed in warrants","1224","116","244","72","792","427","","628","73","39","--","516","370","","590","117","6","--","467","236","","421","1","2","--","418","267","","301","11","10","--","280","160","","260","104","7","--","149","49","","174","57","3","--","114","77","","172","20","3","--","149","69","","--","--","--","--","--","--"]]}

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

หมายค้นกำหนดไม่ต้องแสดงมูลเหตุที่น่าจะเป็น ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดจำเพาะเกี่ยวกับสถานที่ที่จะทำการตรวจค้นและรายการของที่จะยึด และผู้พิพากษาหรือพนักงานปกครองต้องตรวจสอบและเซ็นชื่อกำกับ หมายค้นอาจออกโดยหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลาง และใช้ได้เฉพาะคดีอาญาเท่านั้น โดยเราจะจัดทำข้อมูลเนื้อหาและที่ไม่ใช่เนื้อหาเพื่อตอบสนองต่อหมายค้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หมายค้น

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา
 • จัดทำการแจ้ง

บัญชีที่มีรายชื่อในหมาย

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา
 • จัดทำการแจ้ง

หมายเหตุเพื่อให้บริบท

เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายค้น เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราส่งข้อความแจ้งจากจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เราส่งเนื้อหาให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

ระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมิถุนายน 2017 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด 45.4% ของหมายค้นที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามให้เราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 45.1% ที่มีชื่ออยู่ในหมายค้นที่ขอข้อมูลของพวกเขา

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided"],["Number of subpoenas","645","45","0","56","544","209","","417","26","0","36","355","99","","248","25","0","8","215","100","","206","29","0","7","170","113","","179","23","0","16","140","106","","116","4","0","6","106","37","","109","16","0","13","80","47","","159","37","0","28","94","61","","54","6","0","5","43","12"],["Accounts listed in subpoenas","1157","267","0","80","810","382","","784","212","0","79","493","183","","680","281","0","16","383","154","","250","3","0","15","232","160","","430","75","0","24","228","150","","758","112","0","6","640","129","","280","158","0","14","108","70","","401","195","0","32","174","123","","--","--","--","--","--","--"]]}

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

หมายศาลอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครใช้บริการพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งต่างจากหมายค้น หมายศาลไม่ต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้พิพากษา และโดยทั่วไปมักออกโดยทนายหรือลูกขุนใหญ่ เราจะไม่จัดหาข้อมูลเนื้อหาตามที่หมายศาลร้องขอ

หมายศาล

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำการแจ้ง

บัญชีที่มีรายชื่อในหมายศาล

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำการแจ้ง

หมายเหตุเพื่อให้บริบท

เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามหมายศาลที่ขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราส่งข้อความแจ้งจากจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เราส่งข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

ระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมิถุนายน 2017 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด 19.5% ของหมายศาลที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 16.7% ที่มีชื่ออยู่ในหมายศาลที่ขอข้อมูลของพวกเขา

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided"],["Number of court orders","25","2","0","3","20","4","","14","0","0","2","12","2","","6","0","0","0","6","0","","11","2","0","0","9","2","","10","1","0","0","9","2","","2","0","0","0","2","2","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","4","0","0","0","4","1"],["Accounts listed in court orders","30","4","0","3","23","4","","38","7","0","4","27","8","","9","1","0","0","8","0","","9","0","0","0","9","2","","19","1","0","0","11","3","","2","0","0","0","2","2","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","--","--","--","--","--","--"]]}

คำสั่งศาล

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

คำสั่งศาลออกโดยผู้พิพาษาและอาจมีหลากหลายรูปแบบ เช่น คำสั่งประเภท 2703(d) ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communications Privacy Act) เราจะไม่จัดหาข้อมูลเนื้อหาตามที่คำสั่งศาลร้องขอ

คำสั่งศาล

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำการแจ้ง

บัญชีที่ระบุอยู่ในคำสั่งศาล

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำการแจ้ง

หมายเหตุเพื่อให้บริบท

เมื่อใดก็ตามที่ Dropbox ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้รับ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในคำขอดังกล่าวทราบ เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ ส่วนแรเงาของแผนภูมิวงกลมด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เราส่งข้อความแจ้งจากจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เราส่งข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

ระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมิถุนายน 2017 เราได้รับคำสั่งศาลห้ามการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนด 45.0% ของคำสั่งศาลที่เราได้รับ คำสั่งศาลเหล่านี้อาจห้ามเราแจ้งผู้ใช้ Dropbox จำนวน 39.1% ที่มีชื่ออยู่ในคำสั่งศาลที่ขอข้อมูลของพวกเขา

{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","Notice provided","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["$LABELS","ออสเตรเลีย","ออสเตรีย","เบลเยียม","คอสตาริก้า","ฟินแลนด์","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","เนเธอร์แลนด์","รัสเซีย","สวิตเซอร์แลนด์","สหราชอาณาจักร","ยูเครน","","บราซิล","เยอรมนี","อินเดีย","ลัตเวีย","รัสเซีย","สวีเดน","สวิตเซอร์แลนด์","ตุรกี","สหราชอาณาจักร","","","รัสเซีย","สเปน","สหราชอาณาจักร","","รัสเซีย","","รัสเซีย","","","","",""],["Number of requests","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["Notice provided","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

คำขอลบข้อมูลจากภาครัฐ

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

คำขอลบข้อมูลจากภาครัฐประกอบด้วย คำสั่งศาล และคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่ต้องการลบข้อมูลตามกฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลของตน

เราตอบสนองอย่างไร

 • เนื้อหาถูกระงับตามคำขอ
 • เนื้อหาถูกระงับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้
 • ไม่ดำเนินการ
 • จัดทำการแจ้ง
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","National security requests received","Accounts affected"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["$LABELS","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given"],["National security requests received","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","--","--","--","--","0"],["Accounts affected","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","--","--","--","--","0"]]}

คำขอเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

สิ่งที่ Dropbox ได้รับ

กระบวนการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติประกอบด้วยจดหมายความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Letters หรือ NSL) และคำสั่งที่ออกภายใต้กฎหมาย Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) เราต้องการระบุรายละเอียด แต่ Dropbox ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในการรายงานจำนวนคำขอที่แน่ชัดที่เราได้รับ

คำขอเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา
 • ทำการแจ้ง

บัญชีที่ระบุอยู่ในคำขอ

เราตอบสนองอย่างไร

 • ไม่มีอยู่
 • ไม่จัดหาข้อมูลใดๆ
 • จัดทำข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา
 • จัดทำข้อมูลเนื้อหา
 • ทำการแจ้ง

หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ GMT+5.30

จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Letters หรือ NSL) คือคำขอจากสำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI) ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ (NSL) ไม่ต้องมีคำสั่งศาล แต่ขอได้เฉพาะชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาการใช้บริการและบันทึกการเรียกเก็บค่าโทรในพื้นที่และโทรทางไกลของผู้ใช้

คำสั่งตามกฎหมายการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ FISA) คือคำสั่งที่ออกโดยศาลการสืบราชการลับต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court หรือ FISC) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ คำสั่ง FISA อาจขอข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้



สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุเกี่ยวกับคำขอระดับรัฐ

Dropbox ได้รับคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและหน่วยงานรัฐบาลกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในรัฐ เราประเมินแต่ละคำขอตามกฎหมายของรัฐและกฎหมายในท้องถิ่น และหลักการที่เป็นแนวทางของเราในการโต้ตอบคำขอข้อมูลจากรัฐบาล

คำขอต่อประชากรหนึ่งล้านคน

  คำขอรวมต่อรัฐ

   หมายเหตุเพื่อให้บริบท

   ช่วงระหว่างเดือนมกราคมและมิถุนายน 2017 Dropbox ได้รับหมายศาลหนึ่งฉบับจากสถานทูตต่างประเทศในสหรัฐฯ เราได้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาเพื่อตอบหมายศาล

   {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","ม.ค. 2017 - มิ.ย. 2017","","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","ก.ค. 2016 - ธ.ค. 2016","","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","ม.ค. 2016 - มิ.ย. 2016","","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","ก.ค. 2015 - ธ.ค. 2015","","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","ม.ค. 2015 - มิ.ย. 2015","","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","ก.ค. 2014 - ธ.ค. 2014","","ม.ค. 2014 - มิ.ย. 2014","","ม.ค. 2013 - ธ.ค. 2013","","ม.ค. 2012 - ธ.ค. 2012"],["$LABELS","อาร์เจนตินา","ออสเตรเลีย","แคนาดา","คอสตาริก้า","เดนมาร์ก","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","อิตาลี","มอลตา","โปรตุเกส","สิงคโปร์","สเปน","สหราชอาณาจักร","","ออสเตรเลีย","เบลเยียม","บราซิล","เดนมาร์ก","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","อินเดีย","อิตาลี","เม็กซิโก","นอร์เวย์","สิงคโปร์","สเปน","สหราชอาณาจักร","","เยอรมนี","ไอร์แลนด์","อิตาลี","","ออสเตรเลีย","เยอรมนี","อิตาลี","","ฝรั่งเศส","เยอรมนี","อิตาลี","อิสราเอล","โปรตุเกส","เม็กซิโก","","ออสเตรเลีย","บราซิล","เยอรมนี","ฟินแลนด์","ฝรั่งเศส","อินเดีย","อิตาลี","มอลตา","สเปน","สหราชอาณาจักร","","Non-US","","Non-US","","Non-US"],["Number of requests","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}

   นอกประเทศสหรัฐอเมริกา

   หมายเหตุเกี่ยวกับคำขอนอกสหรัฐอเมริกา

   คำขอภายนอกสหรัฐอเมริกา หมายความรวมถึงกระบวนการใดๆ ทางกฎหมายที่เป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา ในกรณีร้องขอข้อมูลผู้ใช้ ในขณะนี้ โดยทั่วไปเรากำหนดให้หน่วยงานรัฐนอกประเทศสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามกระบวนการของสนธิสัญญาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านกฎหมาย (Mutual Legal Assistance Treaty) หรือกระบวนการของสัญญาต่างตอบแทนผ่านวิธีทางการทูต (Letters Rogatory) เพื่อให้ศาลของสหรัฐอเมริกาสามารถกำหนดกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาต่อ Dropbox ได้

   • คำขอที่ Dropbox ได้รับ
   • ข้อมูลที่ได้ให้ไว้

   ข้อมูลเบื้องหลังตัวเลข

   มกราคม 2017 - มิถุนายน 2017

   • คำสั่งเดียวที่ Dropbox ได้รับภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาลปี 1789 (All Writs Act of 1789) บังคับให้ Dropbox ส่งเนื้อหาเป็นเอกสารที่ Dropbox สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองหมายค้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราไม่ได้รับคำสั่งภายใต้คำสั่งตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act) ที่ขอให้ Dropbox หลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัยหรือลดระดับจริยธรรมของบริการของเรา
   • เราได้รับคำขอข้อมูลสามฉบับที่ส่งผิดบริษัท เราได้ขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแก้ไขความผิดพลาดเหล่านี้แล้ว
   • เราได้รับคำสั่งศาลให้ติดตามการใช้งานอุปกรณ์ (PRTT) ซึ่งสั่งให้ Dropbox สร้างข้อมูลสำหรับช่วงเวลาที่ระบุหลังได้รับคำสั่งดังกล่าว Dropbox ไม่พบข้อมูลที่ตอบสนองคำสั่งดัวกล่าว ศาลออกคำสั่งห้ามการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่มีกำหนดซึ่งทำให้เราไม่สามารถแจ้งผู้ใช้

   อภิธานศัพท์

    
   การแจ้งผู้ใช้:  ทุกครั้งที่เราได้รับคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อขอข้อมูลผู้ใช้ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ยกเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายห้ามไม่ให้ดำเนินการดังกล่าว ในบางกรณีที่เราอาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบหลังจากที่เราได้ดำเนินการไปแล้ว และในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้ทราบวันที่เราสร้างบันทึกผู้ใช้
    
   ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา:   "ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา" ได้แก่ ชื่อและที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้นั้น วันที่สร้างบัญชีผู้ใช้ และข้อมูลการทำรายการอื่นๆ เช่น IP แอดเดรส "ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหา"
   ไม่รวมไฟล์ที่ผู้ใช้จัดเก็บในบัญชีผู้ใช้ Dropbox ของตน
    
   เนื้อหา:  "ข้อมูลที่เป็นเนื้อหา” ประกอบด้วยไฟล์ที่จัดเก็บในบัญชี Dropbox ของบุคคลหนึ่ง โดยปกติเราจะสร้างข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้สมัครใช้บริการพร้อมเนื้อหา
    
   “ไม่ได้จัดหาข้อมูล”:  Dropbox ไม่ได้จัดหาข้อมูลเพราะ (1) คำขอนั้นเป็นคำขอซ้ำ (2) Dropbox ปฏิเสธคำขอ (3) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถอดถอนคำขอ หรือ (4) คำขอไม่ได้ระบุบัญชี
    
   “ไม่มีบัญชีอยู่”:  Dropbox ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับบัญชีที่ระบุในคำขอ
    
   คำสั่งตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act Orders):  คำสั่งตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล (All Writs Act Orders) จะออกโดยศาลแห่งสหรัฐอเมริกาอาศัยอำนาจตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งของศาล ปี 1789 (All Writs Act of 1789) กฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจศาลในการ “ออกคำสั่งศาลที่จำเป็นหรือเหมาะสมในการช่วยเหลืออำนาจศาลและเป็นไปตามการบังคับใช้และหลักแห่งกฎหมาย”
    
   คำขอภายนอกสหรัฐอเมริกา:  คำขอภายนอกสหรัฐอเมริกาหมายความรวมถึงกระบวนการใดๆ ทางกฎหมายที่เป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา ในกรณีร้องขอข้อมูลผู้ใช้ ในขณะนี้ โดยทั่วไปเรากำหนดให้หน่วยงานรัฐนอกประเทศสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามกระบวนการของสนธิสัญญาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านกฎหมาย (Mutual Legal Assistance Treaty) หรือกระบวนการของสัญญาต่างตอบแทนผ่านวิธีทางการทูต (Letters Rogatory) เพื่อให้ศาลของสหรัฐอเมริกาสามารถกำหนดกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาต่อ Dropbox ได้
    
   คำขอลบข้อมูลจากภาครัฐ:  คำขอลบข้อมูลจากภาครัฐประกอบด้วย คำสั่งศาล และคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่ต้องการลบข้อมูลตามกฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลของตน
    
   หมายศาลว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล:  ตามวิจารณญาณของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถออกหมายศาลว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ห้าม Dropbox แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับคำขอข้อมูลของพวกเขาจากรัฐบาล คำสั่งศาลเหล่านี้มักอ้างอิงมาตราย่อย 2705(b) ของกฎหมายความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communications Privacy Act) และสามารถมีผลบังคับใช้เป็นเวลานาน
    
   วิธีติดตามและรายงานของเราอาจเปลี่ยนไปเมื่อเราพยายามต่อเนื่องในการปรับปรุงความถูกต้องและความชัดเจนของรายงานของเรา