{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Dropbox 群組

想要与团队一起使用 Dropbox?详细了解 Dropbox Business 套餐。

您可以将团队成员分组。只要与群组共享文件夹或文件,所有群组成员都会自动获得访问权限。群组分为两种:

 • 公司管理的群组
 • 用户管理的群组

 

公司管理的群组

用户管理的群组

群组创建

只有管理员才能创建

管理员和团队成员都可以创建(如果管理员允许)

请求加入

团队成员无法申请加入

团队成员可以申请加入

退出群组

团队成员无法自行退出群组

团队成员可以选择退出群组

添加/删除成员

只有管理员才能在群组中添加/删除团队成员

管理员和群组管理者都可以在群组中添加/移除成员

转移群组所有权

管理员可以将公司管理的群组改为用户管理的群组,然后指定新的管理员

管理员可以将用户管理的群组改为公司管理的群组,以对群组进行控制

本文章节:

如何创建群组

创建用户管理的群组

如果管理员允许,团队成员可以创建用户管理的群组。

 1. 访问 dropbox.com 并登录您的工作帐户。
 2. 单击页面左下角的团队名称。
 3. 单击团队名称旁边的按钮:群组和成员# 位成员
 4. 单击创建群组
 5. 为群组输入名称。
  • 注意:这是所有团队成员将看到的名称,他们可使用此名称来邀请该群组加入新的共享文件夹。作为群组管理者,您随时可以更改群组的名称
 6. 单击创建群组

创建公司管理的群组

只有 Dropbox Business 管理员才可以创建公司管理的群组。

 1. 使用管理员凭据登录 dropbox.com
 2. 单击管理员控制台
 3. 单击群组
 4. 单击创建群组
 5. 输入群组名称。
 6. 选择将群组设为由公司管理或由用户管理。
 7. 单击创建

返回菜单

如何向群组添加成员

向群组添加成员会邀请成员加入已与群组共享的所有共享文件夹。

向用户管理的群组添加成员

群组管理者随时可以向用户管理的群组添加成员或从中移除成员。

 1. 访问 dropbox.com 并登录您的工作帐户。
 2. 单击页面左下角的团队名称。
 3. 单击群组和成员
 4. 选择您要添加成员的群组的名称。
 5. 单击添加成员
 6. 输入您要邀请的用户的姓名,然后单击添加成员

注意:

 • 除非管理员禁止,否则团队成员可以查看团队中创建的所有群组,而且可以申请加入用户管理的群组。
 • 团队成员只能查看已经加入的群组中的其他群组成员。

向公司管理的群组添加成员

只有管理员才能向公司管理的群组添加成员。团队成员无法申请加入公司管理的群组。

 1. 使用管理员凭据登录 dropbox.com
 2. 单击管理员控制台
 3. 单击群组
 4. 选择您要添加成员的群组的名称。
 5. 单击添加成员
 6. 输入您要邀请的用户的姓名,然后单击添加成员

返回菜单

如何从群组中移除成员

从用户管理的群组中移除成员

群组管理者随时可以移除或添加成员

 1. 访问 dropbox.com 并登录您的工作帐户。
 2. 单击页面左下角的团队名称。
 3. 单击群组和成员
 4. 选择您要添加成员的群组的名称。
 5. 单击成员名称旁边的“”(省略号)图标,并选择移除用户

如果从群组中删除成员,系统将从该群组拥有访问权限的所有共享文件夹和团队文件夹删除该用户。

从公司管理的群组中移除成员

只有管理员才能从公司管理的群组中移除成员。

 1. 使用管理员凭据登录 dropbox.com
 2. 单击管理员控制台
 3. 单击群组
 4. 选择您要从中移除成员的群组的名称。
 5. 在您要移除的成员姓名旁边单击“X”。
 6. 单击删除

返回菜单

如何更改群组的名称

为用户管理的群组更改名称

群组管理者随时可以为用户管理的群组更改名称。

 1. 访问 dropbox.com 并登录您的工作帐户。
 2. 单击页面左下角的团队名称。
 3. 单击群组和成员
 4. 单击您要编辑的群组。
 5. 单击重命名群组
 6. 输入新的群组名称,并单击保存更改

为公司管理的群组更改名称

只有管理员才能为公司管理的群组更改名称。

 1. 使用管理员凭据登录 dropbox.com
 2. 单击管理员控制台
 3. 单击群组
 4. 选择您要更改的群组的名称。
 5. 单击编辑群组
 6. 输入新的群组名称,并单击保存更改

返回菜单

如何添加或更改群组管理者

只有用户管理的群组能添加或更改群组管理者。群组管理者可以编辑或删除用户管理的群组。他们还可以在群组中添加和移除成员。一个群组可以有多个管理者。

为用户管理的群组添加或更改群组管理者

 1. 访问 dropbox.com 并登录您的工作帐户。
 2. 单击页面左下角的团队名称。
 3. 单击群组和成员
 4. 选择您要添加管理者的群组。
 5. 在您要添加为管理者的用户右侧,单击“...”(省略号)图标。
 6. 单击指定为管理者

如果要转移管理权,首先要按上述步骤添加管理者,然后删除您的管理权限或将自己彻底从群组中删除。

 1. 访问 dropbox.com 并登录您的工作帐户。
 2. 单击页面左下角的团队名称。
 3. 单击群组和成员
 4. 选择一个群组。
 5. 在您要添加为管理者的用户右侧,单击“...”(省略号)图标。
  • 选择删除管理者权限以撤销您的管理者身份并留在群组中,或者
  • 选择删除用户以将自己从群组中删除

返回菜单

如何删除群组

删除群组是永久性的。如果您意外删除了某个群组,则必须按最初创建群组的方式重新创建。删除群组不会删除该群组可访问的任何文件或文件夹。

删除用户管理的群组

群组管理者随时可以删除用户管理的群组。

 1. 访问 dropbox.com 并登录您的工作帐户。
 2. 单击页面左下角的团队名称。
 3. 单击群组和成员
 4. 选择您要删除的群组。
 5. 单击删除群组
 6. 单击删除

删除公司管理的群组

只有管理员才能删除公司管理的群组。

 1. 使用管理员凭据登录 dropbox.com
 2. 单击管理员控制台
 3. 单击群组
 4. 选择您要删除的群组名称。
 5. 单击删除群组
 6. 单击删除

返回菜单

如何退出群组

用户管理群组的成员随时都可以退出群组。只有管理员才能从公司管理的群组中移除成员。

退出由用户管理的群组

 1. 访问 dropbox.com 并登录您的工作帐户。
 2. 单击页面左下角的团队名称。
 3. 单击群组和成员
 4. 选择您要退出的群组。
 5. 单击退出群组

返回菜单

如何与群组共享文件夹

任何团队成员都可以与任何群组共享文件夹,哪怕您并不是群组的成员。

与群组共享文件夹

 1. 登录 dropbox.com。
 2. 将光标悬停在您要共享的文件夹上。
 3. 单击显示的蓝色共享按钮。
 4. 在“邀请成员共享此文件夹”字段中输入您要与之共享的群组名称。
 5. 设置查看或编辑权限
 6. 单击共享文件夹

系统会邀请群组的所有成员加入该文件夹。

同个群组中的成员可以拥有共享文件夹的不同权限吗?

可以。群组管理者和文件夹所有者可以为群组或文件夹设置默认的“仅限查看”权限,并可向特定用户授予编辑权限。拥有编辑权限的用户将能编辑文件夹的内容,但其他用户不能。

群组权限设置是否会覆盖个人的权限?

用户获得的权限只增不减。如果群组和个人的权限设置不同,哪组权限设置授予用户的文件和文件夹访问权限最高,就以哪组为准。

如果用户在群组中出现多次,其权限怎么定?

如果用户在共享文件夹中多次出现(因其属于不同的群组),在默认情况下哪组权限赋予其功能更多,就以哪组为准。例如,如果群组获得的是编辑权限,而单独获邀加入该群组的用户拥有“仅限查看”权限,那么该群组成员实际上就会拥有赋予群组的额外编辑权限。

要限制群组成员的访问权限,首先请将他们从群组中删除,然后邀请他们成为共享文件夹成员并赋予他们“可以查看”权限。或者,单独邀请每个成员并为他们设置明确的查看权限或编辑权限。

返回菜单

群组的管理员设置

控制哪些人能创建群组

Dropbox Business 管理员可以选择是否允许团队成员创建用户管理的群组。默认情况下,团队成员可以创建用户管理的群组。

注意:只有管理员才能创建公司管理的群组。用户无法申请加入公司管理的群组。

 1. 使用管理员凭据登录 dropbox.com
 2. 单击管理员控制台
 3. 单击设置
 4. 单击群组
 5. 用户管理的群组旁边选择

编辑团队的群组

 1. 使用管理员凭据登录 dropbox.com
 2. 单击管理员控制台
 3. 单击群组
 4. 选择您要编辑的群组的名称。

查看和管理特定团队成员的群组

作为 Dropbox Business 团队的管理员,您还可以查看和管理每个团队成员的群组。当新员工入职时,这项功能很有用,因为您可以轻松地将他们添加到所有相关的群组;另外,当员工的职位发生改变而您需要调整他们的群组时,此功能也可让您的工作更方便。

 1. 使用管理员凭据登录 dropbox.com
 2. 打开管理员控制台
 3. 单击成员
 4. 单击您要查看的团队成员帐户的名称。

群组成员下,您可看到该团队成员已加入的所有群组的列表。

返回菜单

很抱歉没帮上您。请告诉我们有什么可以改进的地方:

感谢您的反馈!请告诉我们这篇文章对您的帮助有多大:

感谢您的意见!

社区解答

  获取帮助的其他方式

  社区

  Twitter 支持

  联系支持人员