Animatie die transparantie met bollen vertegenwoordigt die uit een venster bewegen Animatie die transparantie met bollen vertegenwoordigt die uit een venster bewegen

Transparantie: een overzicht

We zetten ons in om de rechten van onze gebruikers te beschermen en proberen zo transparant mogelijk aan te geven hoe we omgaan met verzoeken van de overheid om gegevens van gebruikers te verstrekken.
We zetten ons in om de rechten van onze gebruikers te beschermen en proberen zo transparant mogelijk aan te geven hoe we omgaan met verzoeken van de overheid om gegevens van gebruikers te verstrekken.

Onze grondbeginselen

Het rentmeesterschap over jouw gegevens is een verantwoordelijkheid die we graag op ons nemen. In deze grondbeginselen beschrijven we hoe we ons inzetten om jouw privacy te garanderen en hoe we omgaan met verzoeken van overheids- en wethandhavingsinstanties om informatie over onze gebruikers te verstrekken.

Transparant zijn

Het zou online services moeten zijn toegestaan mededelingen te doen over het aantal en het type informatieverzoeken van overheidsinstanties dat ze ontvangen, en mensen te laten weten wanneer informatie over hen wordt opgevraagd. Een dergelijke transparantie geeft gebruikers een beter inzicht in bepaalde verregaande acties en gedragingen van de overheid. We gaan door met het publiceren van gedetailleerde informatie over deze verzoeken en blijven ons sterk maken voor het recht om meer van deze belangrijke informatie te verstrekken.

Open zijn over het aantal verzoeken dat we ontvangen

Wij vinden dat we open moeten zijn over het exacte aantal informatieverzoeken dat we van de overheid ontvangen, de wetten die als grondslag voor die verzoeken dienen en het aantal accounts waarop deze verzoeken betrekking hebben. Daarom publiceren we deze informatie (voor zover dit wettelijk is toegestaan) in ons Transparantierapport. In het Transparantierapport staat hoeveel gerechtelijke bevelen, huiszoekingsbevelen, dagvaardingen en verwijderingsverzoeken van overheidsinstanties we hebben ontvangen, alsmede onze reactie daarop. We verstrekken ook zoveel mogelijk gegevens over informatieverzoeken in verband met de nationale veiligheid die we van de Amerikaanse overheid ontvangen. Helaas kunnen we momenteel in ons rapport niet het exacte aantal verzoeken vermelden dat we ontvangen (indien van toepassing). We hebben er bij de rechter en de overheid op aangedrongen services zoals Dropbox toe te staan bekend te maken hoeveel informatieverzoeken in verband met de nationale veiligheid worden ontvangen en om hoeveel accounts het gaat. We streven ernaar volledige openheid van zaken te geven en blijven ons inzetten om de huidige wetgeving te veranderen.

Gebruikers laten weten wanneer hun informatie wordt opgevraagd

We vinden dat we onze gebruikers moeten laten weten wanneer een overheidsinstantie hun informatie opvraagt. We hebben deze kwestie bij de rechter aangevochten. Helaas gaan informatieverzoeken van de overheid in de meeste gevallen vergezeld van een gerechtelijke bevel tot geheimhouding. Dit betekent dat het ons verboden is de betrokken gebruiker op de hoogte te brengen van het verzoek. In gevallen waarin we een gerechtelijk bevel tot geheimhouding ontvangen, brengen we de gebruiker op de hoogte van het verzoek wanneer de geldigheidsduur van het bevel is verstreken. Dropbox houdt zich ook aan de USA FREEDOM Act. Dit biedt rechters de mogelijkheid om geheimhoudingsverplichtingen te beoordelen voor eventuele National Security Letters (informatieverzoeken van de overheid voor nationale veiligheidsonderzoeken) die we ontvangen. Wij vinden dat het services als Dropbox altijd zou moeten zijn toegestaan betrokken gebruikers op de hoogte te brengen. We blijven ons sterk maken voor het recht om deze belangrijke informatie te verstrekken.

Meer weergeven

Strijden tegen bulkverzoeken

Informatieverzoeken van de overheid moeten worden beperkt tot duidelijk gedefinieerde gegevens en zeer nauwkeurig zijn afgestemd op specifieke mensen en legitieme onderzoeken. We verzetten ons tegen zeer ruim gedefinieerde bulkverzoeken.

In het verleden hebben overheden bij telecombedrijven de telefoongegevens van grote groepen mensen opgevraagd zonder dat deze mensen werden verdacht van betrokkenheid bij illegale activiteiten. Wij vinden dit geen legale handelwijze en zullen niet tegemoetkomen aan informatieverzoeken over grote groepen mensen of die geen betrekking hebben op een specifiek onderzoek. We zullen ook niet tegemoetkomen aan verzoeken die voortvloeien uit overheidsonderzoeken die ongepast, onrechtmatig of te kwader trouw zijn. Bijvoorbeeld pogingen van de overheid om politieke uitingen te onderdrukken of te censureren.

Meer weergeven

Vertrouwde services aanbieden

Overheden mogen nooit in het geheim installaties uitvoeren in online services of de infrastructuur misbruiken om gebruikersgegevens te verkrijgen. We werken voortdurend aan de beveiliging van onze systemen en blijven ons inzetten voor wetswijzigingen om duidelijk te maken dat dit soort activiteiten illegaal is.

Er zijn meldingen geweest dat overheden verkeer in datacenters van bepaalde serviceleveranciers hebben afgeluisterd. We hebben ook berichten gezien dat serviceleveranciers tools hebben ontwikkeld om rechtshandhavingsinstanties rechtstreeks of via derden toegang te verlenen tot gebruikersgegevens. Dropbox is het niet eens met deze activiteiten en zal zich verzetten tegen elke poging om ons te verplichten hieraan deel te nemen. Overheden mogen gebruikersgegevens alleen opvragen op grond van een juridisch proces en door rechtstreeks contact op te nemen met de online service. Op deze manier kunnen services zoals Dropbox dergelijke informatieverzoeken nauwkeurig controleren en indien nodig weigeren.

Meer weergeven

Alle gebruikers beschermen

Bepaalde wetten geven mensen op grond van hun land of nationaliteit verschillende rechten. Dergelijke wetten zijn verouderd en passen niet bij het mondiale karakter van online services.

We doen er alles aan om al onze gebruikers hetzelfde beveiligingsniveau te bieden. Dit houdt in dat we deze grondbeginselen hanteren om alle verzoeken die we ontvangen nauwkeurig te controleren, ongeacht de oorsprong van het verzoek of de gebruiker waarop het verzoek betrekking heeft. Dit betekent ook dat we ons inzetten voor fundamentele privacyrechten voor alle gebruikers. Informatieverzoeken van de overheid mogen geen bulkverzoeken zijn en moeten betrekking hebben op specifieke personen en onderzoeken. Dergelijke informatieverzoeken moeten bovendien worden beoordeeld en goedgekeurd door een rechterlijke instantie voordat ze worden uitgevaardigd.

Meer weergeven

Waar komen de verzoeken vandaan?

De verzoeken die we ontvangen, komen uit de hele wereld. Op dit moment eisen we van niet-Amerikaanse overheden dat deze samenwerken met Amerikaanse overheidsinstanties, zodat een Amerikaanse rechtbank de vereiste juridische procedure kan opleggen aan Dropbox.

Hoe verzoeken verlopen

1. We ontvangen een verzoek

Justitie stuurt ons een verzoek om informatie over een gebruiker, zoals een dagvaarding of een huiszoekingsbevel.

2. We beoordelen het verzoek

We analyseren het verzoek om te bepalen of het juridisch en procedureel geldig is. Indien nodig beperken we het verzoek of verzetten we ons tegen het verzoek.

3. We reageren op het verzoek

Nadat we hebben vastgesteld dat een verzoek geldig is, brengen we de gebruiker hiervan op de hoogte (tenzij dat juridisch niet is toegestaan). Vervolgens verstrekken we een versleutelde kopie van de informatie die is gespecificeerd in de juridische procedure.