องค์กรการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ใช้ Dropbox Business เพื่อแบ่งปันภาพและชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่เร่งรัดความร่วมมือกันในการหาวิธีรักษาโรคที่มีความซับซ้อน