คุณสมบัติความเป็นผู้นำในที่ทำงานสมัยใหม่

เรียนรู้คุณสมบัติความเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดและวิธีแสดงความเป็นผู้นำในที่ทำงานสมัยใหม่แบบดิจิทัล

การค้นหาผู้นำ

แนวคิดของสถานที่ทำงานอาจมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แต่ความต้องการผู้นำที่ดีจะยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกประเภท คุณสมบัติสำคัญที่กำหนดผู้นำที่แท้จริงไม่ได้ถูกสงวนไว้สำหรับผู้ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ทุกคนสามารถและควรตั้งเป้าหมายที่จะแสดงคุณสมบัติความเป็นผู้นำโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งในโครงสร้างของบริษัท

คุณสมบัติความเป็นผู้นำไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะตำแหน่งผู้บริหาร และไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในสถานที่ทำงานเช่นเดียวกัน ในขณะที่ธุรกิจยังคงเปลี่ยนไปเป็นแบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญคือการเข้าใจวิธีการแสดงทักษะความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

ลักษณะที่สำคัญของความเป็นผู้นำ

ลักษณะที่กำหนดความเป็นผู้นำที่ดีมีรายการยาวไม่มีที่สิ้นสุด แต่ต่อไปนี้คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่ดีในที่ทำงานสมัยใหม่

  • ทักษะในการสื่อสาร
  • ความเป็นระบบ
  • ความมั่นใจ
  • ความรับผิดชอบ
  • ทัศนคติในการคิดแบบมองไปข้างหน้า
  • แรงจูงใจ
  • ความฉลาดทางอารมณ์
  • การปรับตัว
  • ความตระหนักรู้ในตนเอง

ผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่คนดื้อรั้นหรือชอบควบคุมมากเกินไป แต่จะเป็นคนที่เชื่อมั่นในทีมของตนและเข้าใจวิธีการมอบหมายงานในลักษณะที่ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละบุคคล และบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลในขณะที่ตระหนักถึงเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของทีม ผู้นำที่ดีจะเปิดรับแนวคิดและมุมมองอื่นๆ รวมถึงเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ เป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบและมีลักษณะความเป็นเจ้าของในงานของตน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและแรงจูงใจ

การเป็นผู้นำทางธุรกิจที่ดีไม่ได้มีเพียงคำจำกัดความเดียว แต่เราสามารถแบ่งลักษณะความเป็นผู้นำออกเป็น 2 ลักษณะที่สำคัญในที่ทำงานสมัยใหม่ได้ดังต่อไปนี้

การแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำองค์กร

ความเป็นผู้นำองค์กร คือลักษณะความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมขององค์กรกับแรงจูงใจส่วนตัวของแต่ละบุคคล ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะสามารถเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และความทะเยอทะยานของพนักงาน และพัฒนากระบวนการที่ใช้จุดแข็งและความทะเยอทะยานเหล่านั้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมวิธีการเอาชนะจุดอ่อนต่างๆ

ผู้นำที่ดีที่สุดสามารถเข้าใจมุมมองและข้อกังวลของผู้อื่น และรู้วิธีตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบริษัทพร้อมกับพิจารณาถึงบุคคลที่กำลังทำงานอย่างรอบคอบ

ผู้นำองค์กรมุ่งเน้นการปฏิบัติงานและขวัญกำลังใจ และอุทิศตนเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในทีมได้รับแรงบันดาลใจในการบรรลุศักยภาพสูงสุด เป็นผู้นำที่เข้าใจวิธีการปรับโครงสร้างหรือกำหนดกระบวนการขององค์กรใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการและความทะเยอทะยานที่ไม่ซ้ำกันของสมาชิกในทีมแต่ละคน

ความเป็นผู้นำองค์กรต้องมี soft Skill และ ความฉลาดทางอารมณ์. คุณต้องสามารถเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้ที่คุณทำงานด้วยและผู้ที่ทำงานให้คุณ ในขณะที่ยังสามารถตัดสินใจแบบวิเคราะห์โดยมีข้อมูลครบถ้วน ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะจัดการกับความท้าทายด้วยทัศนคติเชิงบวกและเปิดกว้างในขณะที่ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและมีเหตุผล โดยจะแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในขณะที่เข้าใจและให้ความสำคัญกับสมาชิกในทีมทุกคนอย่างชัดเจน

การมีจรรยาบรรณและค่านิยมที่ดี รวมถึงการใช้ทั้งสองสิ่งนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ โดยไม่ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ด้อยลงทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้น การมีความสามารถในการแสดงถึงการให้เกียรติทั้งคนที่คุณทำงานด้วยและงานที่คุณทำอย่างแท้จริงก็ทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน

การมีทักษะในการสื่อสารที่ดีและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างเป็นกุญแจสำคัญในการเป็นผู้นำที่ดี การทำความเข้าใจวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มต่างๆ และวิธีเอาชนะอุปสรรคเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่สื่อมีความชัดเจนอยู่เสมอก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการเป็นผู้นำ

ความเป็นผู้นำองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งในที่ทำงานสมัยใหม่เพราะที่ทำงานแบบเดิมเริ่มมีความแพร่หลายน้อยลง และธุรกิจต่างๆ มีความเป็นดิจิทัลและมีความเป็นสากลมากขึ้น ทักษะการสื่อสารที่ดีและหลากหลายจึงเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาทีมให้ทำงานร่วมกันและมีความมุ่งมั่น

การแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์

ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์อิงตามความสามารถทางเทคนิคมากกว่า การคิดอย่างมีกลยุทธ์และการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจตามเหตุผลและสนับสนุนเป้าหมายร่วมกันของทีม โดยไม่ให้อารมณ์หรือสัญชาตญาณมาควบคุมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

ผู้นำเชิงกลยุทธ์สามารถทำงานเพื่อเป้าหมายระยะยาวและเพื่อการเติบโตของธุรกิจพร้อมรับมือกับความท้าทายในปัจจุบัน โดยสามารถปรับสมดุลในการให้ความสำคัญและพลังงานของตนระหว่างความต้องการในอนาคตกับปัจจุบันได้ รวมถึงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจทุกๆ ด้านโดยไม่จดจ่ออยู่เพียงด้านเดียว

ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการกำหนดวิสัยทัศน์สูงสุดของธุรกิจ รวมถึงการวางระบบและโครงสร้างในการทำงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น ผู้นำเชิงกลยุทธ์จะเข้าใจลักษณะของกลุ่มธุรกิจและวิเคราะห์ทั้งกลยุทธ์ของตนเองและกลยุทธ์ของบริษัทคู่แข่งในเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการที่ดีที่สุด

ผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมจะสามารถคาดการณ์และเอาชนะความท้าทายได้โดยการปรับตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการเปิดรับการวิพากษ์วิจารณ์ และมีความกระตือรือร้นที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ

ในขณะที่ความเป็นผู้นำองค์กรให้ความสำคัญกับบุคลากรมากกว่า ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์จะมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์โดยรวมของบริษัท รวมถึงระบบและกลยุทธ์ที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ลักษณะความเป็นผู้นำองค์กรเกี่ยวข้องกับทักษะในการมีมนุษยสัมพันธ์มากกว่า ซึ่งต่างจากความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่เครื่องมือและกลยุทธ์ทางเทคนิคที่จับต้องได้

ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์มีความสำคัญในที่ทำงานสมัยใหม่เพราะทั้งธุรกิจและเทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และคุณต้องการผู้นำเชิงกลยุทธ์เพื่อให้แนวทางเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ปรับตัวเข้ากับลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเพื่อให้ประสบความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในที่ทำงานสมัยใหม่แบบดิจิทัล คือการทำให้มั่นใจว่าคุณกำหนดขั้นตอนการทำงานและกระบวนการที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ และให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์สูงสุดของบริษัท ในขณะที่มีเครื่องมือในการลดความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น

การแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำธุรกิจแบบออนไลน์

ทุกวันนี้มีการทำงานสำคัญมากมายแบบออนไลน์ และบ่อยครั้งที่มีการทำงานโดยที่ไม่มีการพบปะกันแบบต่อหน้า เมื่อทำงานจากระยะไกล อาจเสียการติดต่อกับวัฒนธรรมและชุมชนของบริษัทได้ง่าย และตกอยู่ในกิจวัตรที่ไม่สร้างผลงานหรือไม่มีกิจวัตรใดๆ เลย การไม่ทีมที่ทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันทำงานอยู่รอบๆ ทำให้โดดเดี่ยวและแยกตัวออกจากงานที่คุณทำและจากวิสัยทัศน์ที่เป็นภาพรวมขององค์กรได้ง่ายขึ้น

ความเป็นผู้นำองค์กรแบบออนไลน์

เมื่อคุณแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำองค์กรในที่ทำงานสมัยใหม่ คุณกำลังพัฒนาและริเริ่มแนวคิดที่เอื้อต่อการสื่อสารที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมาระหว่างสมาชิกในทีมแต่ละคน ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนก็ตาม

สิ่งสำคัญคือการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ดิจิทัล เพื่อค้นหาวิธีที่จะทำให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมและมีสมาธิจดจ่อ และผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะวางกลยุทธ์และใช้ระบบที่ช่วยให้ทีมของตนสามารถสื่อสารความคิดเช่นเดียวนี้แบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเท่ากับแบบออฟไลน์

การเป็นผู้สื่อสารที่ดีเป็นมากกว่าแค่การกำหนดเวลาพูดคุยอัปเดตข้อมูลกันหรือเข้ามาคุยกันในการแชทแบบกลุ่ม สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการสื่อสาร แต่ก็เป็นเรื่องของวิธีที่คุณมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันเมื่อคุณโทรคุยกันหรือแชทกันด้วย รวมถึงรู้วิธีปล่อยให้มีการสนทนาเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่ามีคนรับฟังและมีการแบ่งปันและพิจารณาความคิดของทุกคน

เมื่อนึกถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงานสมัยใหม่ ผู้นำที่ดีต้องมุ่งความสนใจไปที่การกำหนดว่าสมาชิกจะมีปฏิสัมพันธ์กันที่ไหนและอย่างไร และหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้มีการสนทนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องอยู่ในห้องเดียวกันจริงๆ

เครื่องมืออย่าง Dropbox Paper ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารกันในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดระเบียบและมีความยืดหยุ่น คุณสมบัติ เช่น หมายเหตุประกอบ ช่วยให้ทีมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแบบเรียลไทม์ในพื้นที่ส่วนกลางเดียวที่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้จากระยะไกล โดยไม่ต้องใช้อีเมลที่ไม่เป็นระเบียบนับไม่ถ้วน

Dropbox ช่วยให้มีการแบ่งปันข้อมูลและแนวคิดกับผู้มีส่วนร่วมทุกคนได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้สารที่สื่อมีความชัดเจนและเข้าถึงได้ โดยไม่พลาดรายละเอียดใดๆ

ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์แบบออนไลน์

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีระบบที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ได้งานที่มีประสิทธิผลโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณคือกุญแจสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ และการทำงานออนไลน์จะช่วยยกระดับความต้องการในเชิงโครงสร้างและกลยุทธ์ที่จะเอาชนะข้อจำกัดในการไม่ได้ทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้อย่างทั่วถึง

การใช้และพัฒนาเครื่องมือขั้นสูงที่ช่วยในเรื่องของการบริหารเวลา การทำงานร่วมกัน ความสามารถในการทำงาน และคุณภาพ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อทำงานออนไลน์เป็นส่วนใหญ่

โดยสามารถทำได้ง่ายเพียงสร้างระบบการจัดการไฟล์อย่างระมัดระวังและทำให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากร ข้อมูลและเนื้อหาทุกรายการอยู่ในที่และในเวลาที่ควรอยู่ การใช้ประโยชน์จากบริการพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์และเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะไม่ได้ใช้ที่ทำงานร่วมกันก็ตาม

เมื่อใช้ Dropbox Paper การจัดการงานกลายเป็นเรื่องง่าย Dropbox Paper ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อแสดงและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ โดยมีความสามารถในการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ เครื่องมือติดตาม แผนงานโครงการที่ใช้ทำงานร่วมกันและใช้งานง่าย รวมถึงเครื่องมือการจัดการโครงการอื่นๆ ที่ช่วยให้คุณกำหนดและใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่คุณต้องเตรียมคือตัวผู้นำเอง

ผู้นำธุรกิจที่ดีจะยอมรับเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการทำงานและช่วยสร้างคุณภาพ การใช้เครื่องมือออนไลน์เหล่านี้เป็นวิธีที่เชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันและทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน