Terjemahan ini disediakan untuk kemudahan sahaja, dan versi bahasa Inggeris akan digunakan jika berlaku sebarang percanggahan.

Terma Perkhidmatan Dropbox

Disiarkan: 8 Disember 2016

Berkuat kuasa: 10 Februari 2017

Terima kasih kerana menggunakan Dropbox! Terma-terma perkhidmatan (“Terma”) ini merangkumi penggunaan dan akses anda kepada perkhidmatan, perisian klien dan laman web (“Perkhidmatan”) kami. Jika anda tinggal di luar Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico (“Amerika Utara”), perjanjian anda adalah dengan Dropbox International Unlimited Company, dan jika anda tinggal di Amerika Utara perjanjian anda adalah dengan Dropbox, Inc. Dasar Privasi kami menerangkan cara kami mengumpul dan menggunakan maklumat anda sementara Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami menggariskan tanggungjawab anda semasa menggunakan Perkhidmatan kami. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma ini, Dasar Privasi dan Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami. Jika anda menggunakan Perkhidmatan kami untuk mana-mana organisasi, anda bersetuju dengan Terma ini bagi pihak organisasi tersebut.

Barang Anda & Keizinan Anda

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, anda memberikan kami perkara seperti fail, kandungan, mesej, kenalan anda dan sebagainya ("Barang Anda"). Barang Anda adalah milik anda. Terma ini tidak memberikan kami apa-apa hak kepada Barang Anda kecuali hak-hak terhad yang membolehkan kami menawarkan Perkhidmatan.

Kami perlukan keizinan anda untuk melakukan beberapa perkara seperti menghos Barang Anda, menyandarkannya, dan berkongsinya apabila diminta oleh anda. Perkhidmatan kami juga menyediakan anda dengan ciri-ciri seperti gambar kenit foto, pratonton dokumen, menulis komen, penyusunan mudah, suntingan, perkongsian dan pencarian. Ciri-ciri ini dan yang lain mungkin memerlukan sistem kami untuk mengakses, menyimpan dan mengimbas Barang Anda. Anda memberikan kami keizinan untuk melakukan perkara-perkara itu, dan keizinan ini dilanjutkan kepada sekutu kami dan pihak ketiga yang dipercayai yang bekerjasama dengan kami.

Berkongsi Barang Milik Anda

Perkhidmatan kami membolehkan anda berkongsi Barang Anda dengan orang lain, jadi sila pertimbangkan dengan teliti tentang apa yang anda kongsi.

Tanggungjawab Anda

Anda bertanggungjawab ke atas tingkah laku anda. Barang Anda dan anda mesti mematuhi Dasar Penggunaan Boleh Diterimakami. Kandungan di dalam Perkhidmatan mungkin dilindungi oleh hak harta intelek orang lain. Jangan salin, muat naik, muat turun atau kongsi kandungan melainkan anda mempunyai hak berbuat demikian.

Kami boleh mengkaji kelakuan dan kandungan anda untuk mematuhi Terma ini dan Dasar Penggunaan Boleh Diterima. Walaupun begitu, kami tidak diwajibkan berbuat demikian. Kami tidak bertanggungjawab atas kandungan yang orang ramai catat dan kongsi melalui Perkhidmatan.

Bantu kami memastikan anda sentiasa dimaklumkan dan Barang Anda dilindungi. Lindungi kata laluan anda ke Perkhidmatan, dan pastikan maklumat akaun anda sentiasa dikemas kini. Jangan kongsi kelayakan akaun anda atau memberikan orang lain akses kepada akaun anda.

Anda boleh menggunakan Perkhidmatan kami hanya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang berkenaan, termasuk peraturan dan undang-undang kawalan eksport. Akhir sekali, Perkhidmatan kami tidak ditujukan untuk dan tidak boleh digunakan oleh mereka yang berumur bawah 13 tahun. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda menyatakan bahawa anda melebihi 13 tahun.

Perisian

Sesetengah Perkhidmatan kami membolehkan anda untuk memuat turun perisian klien (" Perisian") yang boleh mengemas kini secara automatik. Selagi anda mematuhi Terma ini, kami memberikan anda lesen terhad, yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, dan boleh dibatalkan untuk menggunakan Perisian, semata-mata untuk mengakses Perkhidmatan. Setakat mana sebarang komponen Perisian boleh ditawarkan di bawah lesen sumber terbuka, kami akan menjadikan lesen tersebut tersedia untuk anda dan peruntukan lesen tersebut dengan jelas boleh membatalkan beberapa Terma ini. Melainkan sekatan berikut dilarang oleh undang-undang, anda bersetuju untuk tidak menyongsangkan kejuruteraan atau menguraikan Perkhidmatan, mencuba berbuat demikian, atau membantu sesiapa sahaja berbuat demikian.

Perkhidmatan Beta

Kami kadang-kadang mengeluarkan produk dan ciri-ciri yang kami masih sedang uji dan nilai. Perkhidmatan tersebut telah ditanda sebagai beta, pratonton, akses awal, atau penilaian (atau dengan perkataan atau frasa dengan maksud serupa) dan mungkin tidak begitu boleh diharapkan seperti perkhidmatan Dropbox yang lain, jadi sila ambil perhatian.

Barang Kami

Perkhidmatan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, dan undang-undang AS dan negara asing yang lain. Terma ini tidak memberikan anda apa-apa hak, hak milik atau kepentingan dalam Perkhidmatan, kandungan orang lain dalam Perkhidmatan, cap dagangan, logo dan ciri-ciri jenama Dropbox yang lain. Kami mengalu-alukan maklum balas, tetapi ambil perhatian bahawa kami boleh menggunakan komen atau cadangan tanpa sebarang kewajipan kepada anda.

Hak cipta

Kami menghormati harta intelek orang lain dan meminta anda melakukan yang sama. Kami akan menjawab notis dakwaan pelanggaran hak cipta jika ia mematuhi undang-undang, dan notis seperti itu hendaklah dilaporkan menggunakan Dasar Hak Cipta kami. Kami berhak menghapuskan atau melumpuhkan kandungan yang didakwa melanggar dan menamatkan akaun pesalah berulang. Ejen khusus kami untuk notis dakwaan pelanggaran hak cipta berkenaan Perkhidmatan ialah:

Ejen Hak Cipta
Dropbox, Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107
copyright@dropbox.com

Akaun Berbayar

Pengebilan. Anda boleh menambah ruang simpanan anda dan menambah ciri-ciri berbayar ke akaun anda (menjadikan akaun anda "Akaun Berbayar"). Kami akan menghantar bil kepada anda secara automatik dari tarikh anda bertukar ke Akaun Berbayar dan pada setiap pembaharuan berkala sehingga pembatalan. Jika anda berada dalam pelan tahunan, kami akan menghantar e-mel notis mengingatkan anda bahawa pelan anda akan diperbaharui dalam tempoh masa yang munasabah sebelum tarikh pembaharuan tersebut. Anda bertanggungjawab untuk semua cukai yang dikenakan, dan kami akan mengenakan cukai apabila dikehendaki berbuat demikian. Sesetengah negara mempunyai undang-undang tempatan mandatori mengenai hak-hak pembatalan anda, dan perenggan ini tidak akan membatalkan undang-undang ini.

Tiada Bayaran Balik . Anda boleh membatalkan Akaun Dropbox Berbayar anda pada bila-bila masa. Bayaran balik hanya diberikan jika diperlukan oleh undang-undang. Sebagai contoh, pengguna yang menetap di dalam Kesatuan Eropah mempunyai hak untuk membatalkan langganan Akaun Berbayar mereka dalam tempoh 14 hari dari tarikh mendaftar, menaik taraf kepada atau memperbaharui Akaun Berbayar.

Penurunan Taraf. Akaun Berbayar anda akan kekal berkuat kuasa sehingga ia dibatalkan atau ditamatkan di bawah Terma ini. Jika anda tidak membayar Akaun Berbayar anda pada masanya, kami berhak menggantungnya atau mengurangkan simpanan anda ke tahap ruang percuma.

Perubahan. Kami boleh mengubah kadar yang sedang digunakan tetapi akan memberikan anda notis terlebih dahulu berkenaan perubahan ini melalui mesej kepada alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda.

Pasukan Dropbox

Alamat e-mel. Jika anda mendaftar untuk akaun Dropbox dengan alamat e-mel yang disediakan oleh organisasi anda, organisasi anda boleh menyekat penggunaan Dropbox anda sehingga anda beralih kepada akaun dalam pasukan Dropbox (cth., pelan Dropbox Business atau Dropbox Education) atau anda mengaitkan akaun Dropbox anda dengan alamat e-mel peribadi.

Menggunakan Pasukan Dropbox. Jika anda menyertai pasukan Dropbox, anda mesti menggunakannya dengan mematuhi terma dan dasar organisasi anda. Sila ambil perhatian bahawa akaun pasukan Dropbox adalah tertakluk pada kawalan organisasi anda. Pentadbir anda mungkin boleh mengakses, mendedah, menyekat, atau membuang maklumat di dalam atau daripada akaun pasukan Dropbox anda. Mereka juga mungkin boleh menyekat atau menamatkan akses anda ke akaun pasukan Dropbox. Jika anda menukar akaun Dropbox sedia ada menjadi sebahagian daripada pasukan Dropbox, pentadbir anda boleh menghalang anda daripada membuang kaitan akaun anda daripada pasukan Dropbox.

Penamatan

Anda bebas untuk berhenti menggunakan Perkhidmatan kami pada bila-bila masa. Kami berhak untuk menggantung atau menamatkan akses anda kepada Perkhidmatan dengan memberi notis kepada anda jika:

(a) anda melanggar Terma ini,

(b) anda menggunakan Perkhidmatan ini dalam cara yang akan menyebabkan risiko bahaya atau kehilangan kepada kami atau pengguna lain, atau

(c) anda tidak mempunyai Akaun Berbayar dan tidak mengakses Perkhidmatan kami selama 12 bulan berturut-turut.

Kami akan memberikan anda notis terlebih dahulu yang munasabah melalui alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda untuk membetulkan aktiviti yang mendorong kami untuk menghubungi anda dan memberikan anda peluang untuk mengeksport Barang Anda daripada Perkhidmatan kami. Jika selepas notis itu anda gagal untuk mengambil langkah-langkah yang kami minta dari anda, kami akan menamatkan atau menggantung akses anda kepada Perkhidmatan.

Kami tidak akan memberi notis sebelum penamatan di mana:

(a) anda melanggar Terma ini,

(b) berbuat demikian akan menyebabkan liabiliti undang-undang ke atas kami atau mencerobohi keupayaan kami untuk memberikan Perkhidmatan kepada pengguna kami yang lain, atau

(c) kami dilarang daripada berbuat demikian oleh undang-undang.

Penamatan Perkhidmatan

Kami boleh membuat keputusan untuk menamatkan Perkhidmatan sebagai respons kepada keadaan tidak diduga di luar kawalan Dropbox atau untuk mematuhi syarat perundangan. Jika kami berbuat demikian, kami akan memberikan anda notis yang munasabah terlebih dahulu supaya anda boleh mengeskport Barang Anda daripada sistem kami. Jika kami menamatkan Perkhidmatan dengan cara ini sebelum akhir mana-mana tempoh tertentu atau minimum yang anda telah bayar kepada kami, kami akan membayar balik sebahagian daripada bayaran yang anda telah pra-bayar tetapi masih belum menerima Perkhidmatan untuknya.

Perkhidmatan "SEBAGAIMANA SEDIA ADA"

Kami berusaha untuk menyediakan Perkhidmatan yang baik, tetapi ada beberapa perkara yang kami tidak dapat jamin. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, DROPBOX DAN SEKUTU, PEMBEKAL DAN PENGEDARNYA TIDAK MENJAMIN, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, MENGENAI PERKHIDMATAN. PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN ADALAH "SEBAGAIMANA SEDIA ADA." KAMI JUGA MENAFIKAN SEBARANG JAMINAN KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN KETIDAKLANGGARAN. Sesetengah tempat tidak membenarkan penafian dalam perenggan ini, jadi ia mungkin tidak diguna pakai kepada anda.

Pembatasan Liabiliti

KAMI TIDAK MENGECUALIKAN ATAU MEMBATASKAN LIABILITI KAMI KEPADA ANDA DI MANA ADALAH MENYALAHI UNDANG-UNDANG UNTUK BERBUAT DEMIKIAN—INI TERMASUK SEBARANG LIABILITI UNTUK PENIPUAN DROPBOX ATAU SEKUTUNYA ATAU GAMBARAN PALSU DALAM MEMBERIKAN PERKHIDMATAN. DALAM NEGARA-NEGARA DI MANA JENIS PENGECUALIAN BERIKUT TIDAK DIBENARKAN, KAMI BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA HANYA UNTUK AKIBAT YANG DAPAT DIJANGKA SECARA MUNASABAH OLEH KEGAGALAN KAMI UNTUK MENGGUNAKAN JAGAAN DAN KEMAHIRAN MUNASABAH ATAU PELANGGARAN KONTRAK KAMI OLEH KAMI DENGAN ANDA. PERENGGAN INI TIDAK MENJEJASKAN HAK PENGGUNA YANG TIDAK BOLEH DIKETEPIKAN ATAU TERBATAS OLEH MANA-MANA ​​KONTRAK ATAU PERJANJIAN.

DI NEGARA DI MANA PENGECUALIAN ATAU BATASAN LIABILITI DIBENARKAN, DROPBOX, SEKUTUNYA, PEMBEKAL ATAU PENGEDAR TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK:

i. SEBARANG GANTI RUGI TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, PUNITIF, TELADAN ATAU BERBANGKIT, ATAU

ii. SEBARANG KEHILANGAN PENGGUNAAN, DATA, PERNIAGAAN, ATAU KEUNTUNGAN, TANPA MENGIRA TEORI PERUNDANGAN.

PENGECUALIAN ATAU BATASAN INI AKAN DIKENAKAN TIDAK MENGIRA SAMA ADA DROPBOX ATAU MANA-MANA ​​SEKUTUNYA TELAH DIBERI AMARAN TENTANG KEMUNGKINAN GANTI RUGI SEPERTI ITU.

JIKA ANDA MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN UNTUK SEBARANG TUJUAN KOMERSIAL, PERNIAGAAN ATAU PENJUALAN SEMULA, DROPBOX, SEKUTUNYA, PEMBEKAL ATAU PENGEDARNYA TIADA LIABILITI KEPADA ANDA KE ATAS SEBARANG KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN PERNIAGAAN, GANGGUAN PERNIAGAAN, ATAU KEHILANGAN PELUANG PERNIAGAAN. DROPBOX DAN SEKUTUNYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KELAKUAN, SAMA ANDA DALAM TALIAN ATAU DI LUAR TALIAN, OLEH MANA-MANA PENGGUNA PERKHIDMATAN.

SELAIN UNTUK JENIS LIABILITI YANG KAMI TIDAK BOLEH BATASKAN DENGAN UNDANG-UNDANG (SEPERTI YANG DITERANGKAN DALAM BAHAGIAN INI), KAMI MEMBATASKAN LIABILITI KAMI KEPADA ANDA YANG LEBIH BESAR DARIPADA $20 ATAU 100% DARIPADA SEBARANG JUMLAH YANG ANDA TELAH BAYAR DI BAWAH PELAN PERKHIDMATAN SEMASA ANDA DENGAN DROPBOX.

Menyelesaikan Pertikaian

Mari Cuba Selesaikan Terlebih Dahulu. Kami ingin menyelesaikan masalah anda tanpa memerlukan kes mahkamah rasmi. Sebelum memfailkan tuntutan terhadap Dropbox, anda bersetuju untuk cuba menyelesaikan pertikaian secara tidak rasmi dengan menghubungi dispute-notice@dropbox.com. Kami akan cuba menyelesaikan pertikaian ini secara tidak rasmi dengan menghubungi anda melalui e-mel. Jika pertikaian tidak diselesaikan dalam tempoh 15 hari setelah diserahkan, anda atau Dropbox boleh memulakan prosiding rasmi.

Forum kehakiman untuk pertikaian. Anda dan Dropbox bersetuju bahawa sebarang prosiding kehakiman untuk menyelesaikan tuntutan berkaitan dengan Terma atau Perkhidmatan ini akan dibawa di mahkamah persekutuan atau negeri San Francisco County, California, tertakluk kepada peruntukan timbang tara mandatori di bawah. Anda dan Dropbox bersetuju dengan tempat dan bidang kuasa peribadi di mahkamah berkenaan. Jika anda menetap di dalam negara (sebagai contoh, negeri ahli Kesatuan Eropah) dengan undang-undang yang memberikan pelanggan hak untuk membawa pertikaian ke mahkamah tempatan mereka, perenggan ini tidak akan menjejaskan syarat tersebut.

JIKA ANDA PENDUDUK A.S., ANDA TURUT BERSETUJU DENGAN PERUNTUKAN TIMBANG TARA MANDATORI YANG BERIKUT:

Kita Berdua Setuju Untuk Menimbang Tara. Anda dan Dropbox bersetuju untuk menyelesaikan apa-apa tuntutan yang berkaitan dengan Terma atau Perkhidmatan ini melalui timbang tara yang muktamad dan mengikat dengan satu penimbang tara, kecuali seperti yang dinyatakan dalam Pengecualian terhadap Perjanjian untuk Menimbang Tara di bawah. Ini termasuk pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran atau penggunaan seksyen ini "Peruntukan Timbang Tara Mandatori", termasuk kebolehan penguatkuasaan, pembatalan, atau kesahihannya.

Memilih Keluar Daripada Perjanjian untuk Menimbang Tara. Anda boleh menolak perjanjian untuk menimbang tara ini dengan mengklik di sini dan menyerahkan borang pilih keluar dalam tempoh 30 hari selepas mendaftarkan akaun anda. Walau bagaimanapun, jika anda bersetuju kepada versi terdahulu Terma ini yang membenarkan anda untuk pilih keluar dari timbang tara, pilihan terdahulu anda untuk memilih atau tidak memilh keluar kekal terikat.

Prosedur Timbang Tara. American Arbitration Association (AAA) akan mentadbir timbang tara di bawah Peraturan Timbang Tara Komersil dan Prosedur Tambahan untuk Pertikaian Berkaitan Pelanggan. Timbang tara ini akan diadakan di daerah Amerika Syarikat di mana anda tinggal atau bekerja, San Francisco (CA), atau mana-mana lokasi lain yang kami persetujui.

Yuran dan Insentif Timbang Tara. Peraturan AAA akan mentadbir pembayaran bagi semua yuran timbang tara. Dropbox akan membayar semua yuran timbang tara bagi timbang tara individu untuk tuntutan kurang daripada $75,000. Jika anda menerima keputusan timbang tara yang lebih baik daripada apa-apa tawaran yang kami buat untuk menyelesaikan tuntutan, kami akan membayar anda $1,000 sebagai tambahan kepada keputusan itu. Dropbox tidak akan menuntut upah dan kos guaman timbang tara kecuali penimbang tara menentukan bahawa tuntutan anda adalah remeh.

Pengecualian terhadap Perjanjian untuk Menimbang Tara. Anda atau Dropbox boleh membuat tuntutan, jika layak, di mahkamah tuntutan kecil di San Francisco (CA) atau mana-mana daerah Amerika Syarikat yang anda tinggal atau bekerja. Mana-mana pihak boleh membuat tuntutan mahkamah semata-mata untuk relief injunksi untuk menghentikan penggunaan tidak bertauliah atau penyalahgunaan Perkhidmatan, atau pelanggaran hak harta intelek (contohnya, tanda dagang, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak paten) tanpa terlebih dahulu terlibat dalam timbang tara atau proses penyelesaian pertikaian tidak rasmi seperti yang diterangkan di atas. Jika perjanjian untuk menimbang tara itu didapati tidak boleh diguna pakai kepada anda atau tuntutan anda, anda bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah negeri dan persekutuan di San Francisco County, California untuk menyelesaikan tuntutan anda.

TIADA TINDAKAN BERKUMPULAN. Anda hanya boleh menyelesaikan pertikaian dengan kami secara individu, dan tidak boleh membawa tuntutan sebagai plaintif atau ahli kumpulan dalam tindakan berkumpulan, penggabungan, atau berwakil. Timbang tara kumpulan, tindakan kumpulan, tindakan peguam negara secara sulit, dan penggabungan dengan timbang tara yang lain tidak dibenarkan. Jika perenggan tertentu ini tidak boleh dikuatkuasakan, maka keseluruhan seksyen ini "Peruntukan Timbang Tara Mandatori" akan dianggap tidak sah.

Undang-undang yang Mengawal

Terma ini akan ditadbir oleh undang-undang California kecuali untuk percanggahan prinsip undang-undangnya. Walau bagaimanapun, sesetengah negara (termasuk yang di dalam Kesatuan Eropah) mempunyai undang-undang yang memerlukan perjanjian ditadbir oleh undang-undang tempatan negara pengguna. Perenggan ini tidak akan membatalkan undang-undang tersebut.

Keseluruhan Perjanjian

Terma ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Dropbox dengan merujuk kepada isi kandungan Terma ini, dan ia membatalkan dan menggantikan sebarang perjanjian sebelum ini atau sementara yang lain, atau terma dan syarat yang terpakai terhadap isi kandungan Terma ini. Terma ini tidak mewujudkan hak benefisiari pihak ketiga.

Penepian, Kebolehasingan & Penyerahan

Kegagalan Dropbox untuk menguatkuasakan peruntukan bukanlah penepian bagi haknya untuk berbuat demikian selepas ini. Jika peruntukan didapati tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan Terma selebihnya akan terus berkuat kuasa sepenuhnya dan terma yang boleh dikuatkuasakan akan digantikan bagi mencerminkan hasrat kami sebaik mungkin. Anda tidak boleh menyerahkan sebarang hak anda di bawah Terma ini, dan sebarang cubaan adalah tidak sah. Dropbox boleh menyerahkan haknya kepada mana-mana sekutu atau anak syarikatnya, atau kepada mana-mana pengganti dalam kepentingan mana-mana perniagaan yang berkaitan dengan Perkhidmatan.

Pengubahsuaian

Kami boleh menyemak semula Terma ini dari masa ke masa untuk mencerminkan dengan lebih baik:

(a) perubahan terhadap undang-undang,

(b) syarat peraturan baru, atau

(c) penambahbaikan atau peningkatan yang dibuat terhadap Perkhidmatan kami.

Jika sebarang kemas kini memberi kesan kepada penggunaan Perkhidmatan atau hak undang-undang anda sebagai pengguna Perkhidmatan kami, kami akan memberitahu anda sebelum tarikh maklumat itu berkuat kuasa dengan menghantar e-mel ke alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda atau melalui pemberitahuan dalam produk. Terma yang dikemaskini ini akan berkuat kuasa tidak kurang daripada 30 hari dari tarikh kami memberitahu anda.

Jika anda tidak bersetuju dengan kemas kini yang kami lakukan, sila batalkan akaun anda sebelum ia berkuat kuasa. Di mana yang berkenaan, kami akan menawarkan anda bayaran balik yang di prorata berdasarkan jumlah yang anda telah bayar untuk Perkhidmatan dan tarikh pembatalan akaun anda. Dengan terus menggunakan atau mengakses Perkhidmatan selepas kemas kini berkuat kuasa, anda bersetuju untuk diikat oleh Terma yang disemak semula.

Dasar Keselamatan Dropbox

Disiarkan: 8 Disember 2016

Berkuat kuasa: 10 Februari 2017

Terima kasih kerana menggunakan Dropbox! Di sini kami menjelaskan cara kami mengumpul, mengguna dan mengendalikan maklumat anda apabila anda menggunakan laman web, perisian dan perkhidmatan kami (“Perkhidmatan”).

Apa & Mengapa

Kami mengumpul dan menggunakan maklumat berikut untuk menyediakan, memperbaiki dan melindungi Perkhidmatan kami:

Akaun. Kami mengumpul dan mengaitkan dengan akaun anda, maklumat seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon, maklumat pembayaran, alamat fizikal, dan aktiviti akaun. Sesetengah perkhidmatan kami membolehkan anda mengakses akaun anda dan maklumat anda dengan pembekal perkhidmatan yang lain.

Perkhidmatan. Perkhidmatan kami direka untuk menjadikannya mudah bagi anda untuk menyimpan Barang Anda, bekerjasama dengan orang lain, dan bekerja merentasi pelbagai peranti. Untuk membolehkannya berlaku, kami menyimpan, memproses, dan menghantar Barang Anda—seperti fail, mesej, komen, dan foto—dan juga maklumat yang berkaitan dengannya. Maklumat berkaitan ini adalah perkara seperti maklumat profil anda yang menjadikannya lebih mudah untuk bekerjasama dan berkongsi Barang Anda dengan orang lain. Perkhidmatan kami menyediakan pilihan berbeza untuk anda berkongsi Barang Anda.

Anda boleh memilih untuk memberikan kami akses kepada kenalan anda untuk memudahkan anda membuat perkara seperti berkongsi dan bekerjasama dengan Barang Anda, menghantar pesanan, dan menjemput orang lain untuk menggunakan Perkhidmatan. Jika anda memberikan kami akses kepada kenalan anda, kami akan menyimpan kenalan tersebut pada pelayan kami untuk anda gunakan.

Penggunaan. Kami mengumpul maklumat berkenaan dengan cara anda menggunakan Perkhidmatan, termasuk tindakan yang anda ambil di dalam akaun anda (seperti berkongsi, menyunting, melihat dan memindahkan fail atau folder). Ini membantu kami menyediakan ciri seperti halaman "Acara" dan sejarah versi untuk anda.

Kami juga mengumpul maklumat daripada dan tentang peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan. Ini termasuk perkara seperti alamat IP, jenis pelayar dan peranti yang anda gunakan, laman web yang anda lawati sebelum masuk ke laman web kami, dan pengecam yang berkaitan dengan peranti anda. Peranti anda (bergantung pada tetapannya) boleh juga menghantar maklumat lokasi kepada Perkhidmatan.

Kuki dan teknologi-teknologi lain. Kami menggunakan teknologi seperti kuki dan tag piksel untuk menyediakan, memperbaiki, melindungi dan mempromosi Perkhidmatan kami. Contohnya, kuki membantu kami dengan perkara seperti mengingati nama pengguna anda untuk lawatan anda yang seterusnya, memahami cara anda berinteraksi dengan Perkhidmatan kami, dan memperbaikinya berdasarkan maklumat tersebut. Anda boleh menetapkan pelayar anda untuk tidak menerima kuki, tetapi ini mungkin membataskan keupayaan anda untuk menggunakan Perkhidmatan. Jika sistem kami menerima isyarat DNT:1 daripada pelayar anda, kami akan bertindak balas terhadap isyarat tersebut seperti yang digariskan di sini.

Dengan siapa

Kami mungkin berkongsi maklumat seperti yang dibincangkan di bawah, tetapi kami tidak akan menjualnya kepada pengiklan atau pihak ketiga yang lain.

Orang lain yang bekerja untuk Dropbox. Dropbox menggunakan pihak-pihak ketiga tertentu yang dipercayai (contohnya, pembekal sokongan pelanggan dan perkhidmatan IT) untuk membantu kami menyedia, menambah baik, melindungi, dan mempromosikan Perkhidmatan kami. Pihak-pihak ketiga ini akan mengakses maklumat anda hanya untuk melaksanakan tugas bagi pihak kami menurut Dasar Privasi ini, dan kami akan terus bertanggungjawab ke atas pengendalian maklumat anda seperti arahan kami.

Pengguna lain. Perkhidmatan kami memaparkan maklumat seperti nama, gambar profil, dan alamat e-mel anda kepada pengguna lain di beberapa tempat seperti profil pengguna dan pemberitahuan perkongsian anda. Apabila anda mendaftar akaun Dropbox dengan alamat e-mel dalam domain yang dimiliki oleh majikan atau organisasi anda, kami boleh membantu kolaborator menemui anda dan pasukan anda dengan menjadikan sesetengah maklumat asas anda—seperti nama anda, nama pasukan, gambar profil, dan alamat e-mel—boleh dilihat oleh pengguna lain dalam domain yang sama. Ini membantu kami menunjukkan kepada anda pasukan mana yang anda boleh sertai, dan membantu pengguna lain berkongsi fail dan folder dengan anda.

Ciri-ciri tertentu membolehkan anda mendedahkan maklumat tambahan kepada pengguna lain.

Aplikasi lain. Anda juga boleh memberi pihak ketiga akses kepada maklumat dan akaun anda - contohnya melalui API Dropbox. Hanya ingat bahawa penggunaan maklumat anda akan ditadbir oleh dasar privasi dan terma mereka.

Pentadbir Pasukan Dropbox. Jika anda adalah pengguna pasukan Dropbox (cth., pelan Dropbox Business atau Dropbox Education), pentadbir anda mungkin akan mempunyai keupayaan untuk mengakses dan mengawal akaun pasukan Dropbox anda. Sila rujuk dasar dalaman organisasi anda jika anda mempunyai pertanyaan tentang ini. Jika anda bukan pengguna pasukan Dropbox tetapi berinteraksi dengan pengguna pasukan Dropbox (contohnya dengan menyertai folder kongsian atau mengakses barang yang dikongsi oleh pengguna itu), ahli-ahli organisasi itu mungkin boleh melihat nama, alamat e-mel, gambar profil, dan alamat IP yang dikaitkan dengan akaun anda semasa interaksi berlaku.

Undang-undang & Perintah. Kami boleh mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga jika kami pasti bahawa pendedahan tersebut diperlukan secara munasabah untuk (a) mematuhi undang-undang; (b) melindungi seseorang daripada kematian atau kecederaan fizikal yang serius; (c) mencegah penipuan atau penyalahgunaan Dropbox atau pengguna kami, atau (d) melindungi hak harta Dropbox.

Pengawasan data anda penting bagi kami dan merupakan tanggungjawab yang kami rangkul. Kami percaya bahawa data pengguna kami harus menerima perlindungan undang-undang yang sama tanpa mengira sama ada ia disimpan pada perkhidmatan kami atau pada pemacu keras komputer di rumah mereka. Kami akan mematuhi Prinsip Permintaan Kerajaan yang berikut semasa menerima, meneliti dan membalas permintaan kerajaan (termasuk permintaan keselamatan negara) untuk data pengguna kami:

 • Sentiasa telus,
 • Mempersoalkan permintaan yang tidak spesifik,
 • Melindungi semua pengguna, dan
 • Menyediakan perkhidmatan yang boleh dipercayai.
Kami menerbitkan Laporan Ketelusan sebagai sebahagian daripada komitmen kami untuk memberitahu pengguna tentang masa dan cara kerajaan meminta maklumat daripada kami. Laporan ini memperincikan jenis dan bilangan permintaan yang kami terima daripada penguatkuasa undang-undang. Kami menggalakkan pengguna untuk menyemak Prinsip Permintaan Kerajaan dan Laporan Ketelusan kami untuk maklumat terperinci tentang pendekatan dan respons kami kepada permintaan kerajaan.

Bagaimana

Keselamatan. Kami mempunyai pasukan yang berdedikasi untuk mengekalkan keselamatan maklumat anda dan menguji sebarang kelemahan. Kami juga terus berusaha memperbaiki ciri-ciri untuk mengekalkan keselamatan maklumat anda di samping perkara seperti pengesahan dua faktor, penyulitan fail ketika rehat, dan amaran apabila peranti dan apl baru dipautkan ke akaun anda.

Pemegangan. Kami akan memegang maklumat yang anda simpan pada Perkhidmatan kami selagi kami memerlukannya untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda. Jika anda menghapuskan akaun anda, kami juga akan menghapuskan maklumat ini. Tetapi sila ambil perhatian: (1) mungkin akan terdapat kelewatan dalam menghapuskan maklumat ini daripada pelayan dan storan sandaran kami; dan (2) kami boleh memegang maklumat ini jika perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, menyelesaikan pertikaian, atau menguat kuasa perjanjian kami. Anda boleh mengakses maklumat peribadi anda dengan log masuk ke akaun Dropbox anda. Ketahui lebih lanjut di sini.

Di mana

Di seluruh dunia. Untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda, kami boleh menyimpan, memproses dan menghantar maklumat di Amerika Syarikat dan lokasi-lokasi di seluruh dunia - termasuk yang di luar negara anda. Maklumat juga boleh disimpan secara tempatan pada peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan.

EU-US Privacy Shield dan US-Swiss Safe Harbor. Apabila memindahkan data dari Kesatuan Eropah, Kawasan Ekonomi Eropah, dan Switzerland, Dropbox bergantung pada pelbagai mekanisme undang-undang, termasuk kontrak dengan pengguna-pengguna kami. Dropbox mematuhi rangka kerja dan prinsip U.S.-Swiss Safe Harbor (“Safe Harbor”). Kami juga mengambil bahagian dalam EU-U.S. Privacy Shield Program (“Privacy Shield”) dan mematuhi rangka kerja serta prinsipnya. Anda boleh dapatkan pensijilan Safe Harbor Dropbox di sini dan pensijilan Privacy Shield kami di sini. Anda juga boleh ketahui lebih lanjut tentang Privacy Shield di https://www.privacyshield.gov dan Safe Harbor di http://2016.export.gov/safeharbor/swiss/.

Dropbox is subject to oversight by the U.S. Federal Trade Commission. JAMS is the US-based independent organization responsible for reviewing and resolving complaints about our Privacy Shield and Safe Harbor compliance — free of charge to you. We ask that you first submit any such complaints directly to us via privacyshield@dropbox.com. If you aren't satisfied with our response, please contact JAMS at https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. In the event your concern still isn't addressed by JAMS, you may be entitled to a binding arbitration under Privacy Shield and its principles.

Perubahan

Jika kami terlibat dalam rombakan semula, penggabungan, ambil alih atau penjualan aset kami, maklumat anda mungkin akan dipindahkan sebagai sebahagian daripada perjanjian tersebut. Kami akan memaklumkan anda (contohnya, melalui mesej kepada alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda) berkenaan sebarang perjanjian seperti itu dan menggariskan pilihan anda dalam keadaan tersebut.

Kami boleh menyemak semula Dasar Privasi ini dari masa ke masa, dan akan menyiarkan versi terkini di laman web kami. Jika semakan tersebut mengurangkan hak-hak anda, kami akan memaklumkan anda.

Maklumat hubungan

Ada soalan atau kebimbangan mengenai Dropbox, Perkhidmatan atau privasi kami? Hubungi kami di privacy@dropbox.com.

Perjanjian Dropbox Business

Disiarkan: 30 Januari 2017

Perjanjian Dropbox Business ini (“Perjanjian”) dibuat antara Dropbox International Unlimited Company jika organisasi anda terletak di luar Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico (“Amerika Utara”) atau, jika organisasi anda terletak di Amerika Utara, dengan Dropbox, Inc., sebuah perbadanan Delaware (setiap satu, “Dropbox”) dan organisasi yang bersetuju dengan terma-terma ini (“Pelanggan”). Perjanjian ini menentukan akses kepada dan penggunaan Perkhidmatan dan Perkhidmatan Beta. Dengan mengklik "Saya bersetuju," menandatangani kontrak anda untuk Perkhidmatan, atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju kepada Perjanjian ini sebagai Pelanggan.

Setakat Dropbox, Inc. memproses Data Pelanggan yang tertakluk kepada Undang-Undang Perlindungan Data EU bagi pihak Pelanggan, dengan mengklik "Saya bersetuju," anda turut bersetuju dengan Fasal Kontrak Standard EU, seperti yang ditakrifkan di bawah, dengan Dropbox, Inc. bagi pemindahan data peribadi kepada pemproses.

Jika anda menyetujui Perjanjian ini dan, jika berkenaan, Fasal Kontrak Standard EU, untuk penggunaan Perkhidmatan oleh sebuah organisasi, anda sedang bersetuju bagi pihak organisasi itu. Anda harus mempunyai kuasa untuk mengikat organisasi tersebut dengan terma-terma ini, jika tidak, anda tidak seharusnya mendaftar untuk Perkhidmatan.

 1. Perkhidmatan.
  1. Peruntukan. Perjanjian ini menentukan akses kepada, dan penggunaan Perkhidmatan dan Perisian. Pelanggan dan Pengguna Akhir boleh mengakses dan menggunakan Perkhidmatan dengan mematuhi Perjanjian ini.
  2. Langkah-langkah Keselamatan. Dropbox akan menggunakan, sekurang-kurangnya, langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi piawaian industri untuk memindah, menyimpan dan memproses Data Pelanggan. Langkah-langkah ini direka untuk melindungi integriti Data Pelanggan dan mengelakkan daripada akses kepada, penggunaan, dan pemprosesan Data Pelanggan yang tidak bertauliah atau menyalahi undang-undang.
  3. Pemprosesan dan Pemindahan Data.
   1. Pemprosesan Data. Dropbox dan subpemprosesnya hanya akan memproses Data Pelanggan untuk menyediakan Perkhidmatan dan memenuhi kewajipan Dropbox di bawah Perjanjian ini. Aktiviti pemprosesan subpemproses akan terhad kepada memproses bagi pihak Dropbox dan menurut arahan Dropbox. Pelanggan bersetuju bahawa Dropbox dan subpemprosesnya boleh memindah, menyimpan, dan memproses Data Pelanggan di lokasi selain daripada negara Pelanggan.
   2. Program EU-US Privacy Shield. Dropbox diperakui dan mematuhi Program EU-US Privacy Shield. Jika Program EU-US Privacy Shield ditaksahkan, Dropbox akan menggunakan usaha wajar dari sudut perdagangan untuk mematuhi alternatif atau pengganti mekanisme pemindahan data EU-US yang berbangkit.
   3. Fasal Kontrak Standard EU. Setakat mana Data Pelanggan tertakluk kepada Undang-undang Perlindungan Data EU dan diproses oleh Dropbox bagi pihak Pelanggan: (i) Dropbox akan menggunakan dan memproses Data Pelanggan seperti yang diarahkan oleh Pelanggan untuk menyediakan Perkhidmatan dan untuk memenuhi kewajipan Dropbox di bawah Perjanjian ini; dan (ii) Pelanggan bersetuju dengan Fasal Kontrak Standard EU dengan Dropbox, Inc. untuk pemindahan data peribadi. Fasal Kontrak Standard EU dikenakan hanya kepada Perkhidmatan dan variasi Perkhidmatan akan datang, tetapi tidak dikenakan kepada Perkhidmatan Beta atau Ciri Berkecuali.
  4. Pengubahsuaian. Dropbox boleh mengemas kini Perkhidmatan dari masa ke semasa. Jika Dropbox mengubah Perkhidmatan dalam cara yang mengurangkan kefungsiannya dengan ketara, Dropbox akan memaklumkan Pelanggan melalui alamat e-mel yand dikaitkan dengan akaun, dan Pelanggan boleh memberi notis dalam tempoh tiga puluh hari selepas perubahan untuk menamatkan Perjanjian. Hak penamatan ini tidak akan diguna pakai untuk kemas kini yang dibuat terhadap ciri-ciri yang disediakan melalui fasa beta atau penilaian.
  5. Perisian.
   1. Secara Umum. Perkhidmatan membolehkan Pelanggan dan Pengguna Akhir memuat turun Perisian yang boleh mengemas kini secara automatik. Jika mana-mana komponen Perisian ditawarkan di bawah lesen sumber terbuka, Dropbox akan menyediakan lesen itu kepada Pelanggan dan sehingga takat peruntukan lesen itu memberi Pelanggan hak tambahan, peruntukan tersebut dengan jelas akan mengatasi sesetengah terma Perjanjian ini berkenaan dengan komponen Perisian.
   2. Lesen. Dropbox dengan ini memberi lesen terhad tidak eksklusif kepada Pelanggan sepanjang Terma untuk menggunakan Perisian semata-mata berhubungan dengan Perkhidmatan dan menurut Perjanjian ini. Lesen ini tidak boleh dipindah milik (tertakluk kepada Bahagian 12.8), tidak boleh ditarik balik (kecuali seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 7), tidak boleh disublesenkan, dan akan dibayar sepenuhnya semasa pembayaran Yuran oleh Pelanggan.
  6. Domain Pelanggan. Sebelum menyediakan Perkhidmatan, Dropbox boleh menghendaki Pelanggan untuk mengesahkan bahawa Pelanggan memiliki dan mengawal Domain Pelanggan. Jika Pelanggan tidak memiliki atau mengawal Domain Pelanggan, maka Dropbox tidak akan mempunyai kewajipan untuk menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan.
 2. Kewajipan Pelanggan.
  1. Pentadbiran Perkhidmatan oleh Pelanggan. Pelanggan boleh menentukan Pengguna Akhir sebagai Pentadbir melalui Konsol Pentadbir. Pelanggan bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan kata laluan dan Akaun Pentadbir, dan menguruskan akses kepada Akaun Pentadbir. Tanggungjawab Dropbox tidak meliputi pengurusan atau pentadbiran dalaman bagi Perkhidmatan untuk Pelanggan. Pelanggan mengakui bahawa, jika Pelanggan membeli Perkhidmatan melalui penjual dan melantik mana-mana kakitangan penjual sebagai Pentadbir bagi akaun Perkhidmatan Pelanggan, penjual itu mungkin dapat mengawal maklumat akaun, termasuk Data Pelanggan, dan mengakses akaun Perkhidmatan Pelanggan seperti yang diterangkan di atas.
  2. Penggunaan atau Akses Tidak Bertauliah. Pelanggan akan menghalang penggunaan Perkhidmatan yang tidak bertauliah oleh Pengguna Akhirnya dan menamatkan sebarang penggunaan atau akses tidak bertauliah kepada Perkhidmatan. Akaun Pengguna Akhir hanya boleh diperuntukkan, didaftarkan, dan digunakan oleh seorang Pengguna Akhir. Perkhidmatan tidak ditujukan kepada Pengguna Akhir di bawah umur 13 tahun. Pelanggan akan memastikan bahawa ia tidak membenarkan mana-mana indvidu di bawah 13 tahun untuk menggunakan Perkhidmatan. Pelanggan akan segera memaklumkan Dropbox berkenaan sebarang penggunaan atau akses kepada Perkhidmatan yang tidak bertauliah.
  3. Batasan. Pelanggan tidak akan: (a) menjual, menjual semula, atau menyewakan Perkhidmatan atau Perisian; (b) menggunakan Perkhidmatan atau Perisian untuk aktiviti di mana penggunaan atau kegagalan Perkhidmatan atau Perisian boleh menyebabkan kerosakan fizikal, kematian, atau kecederaan diri; (c) menyongsangkan kejuruteraan Perkhidmatan atau Perisian, atau mencuba atau membantu orang lain untuk melakukannya, melainkan batasan ini dilarang oleh undang-undang; atau (d) menggunakan Perkhidmatan atau Perisian, termasuk eksport atau eksport semula Data Pelanggan, yang melanggar Undang-undang Kawalan Eksport.
  4. Pematuhan. Pelanggan dan Pengguna Akhirnya mesti menggunakan Perkhidmatan dengan mematuhi Dasar Penggunaan Boleh Diterima. Pelanggan bertanggungjawab ke atas penggunaan Perkhidmatan oleh Pengguna Akhirnya. Pelanggan akan mematuhi undang-undang dan peraturan yang dikenakan terhadap penggunaan Perkhidmatan oleh Pelanggan, jika ada. Pelanggan akan mendapatkan dan mengekalkan sebarang keizinan daripada Pengguna Akhir yang diperlukan untuk membenarkan Pentadbir terlibat dalam aktiviti yang diterangkan dalam Perjanjian ini dan untuk membenarkan Dropbox menyediakan Perkhidmatan. Pelanggan tidak akan menyimpan, menghantar atau pun memproses sebarang maklumat melalui Perkhidmatan yang termasuk dalam takrifan "Maklumat Kesihatan Terlindung" di bawah Peraturan Privasi HIPAA (45 C.F.R Bahagian 164.051), melainkan Pelanggan dan Dropbox memasuki Perjanjian Sekutu Perniagaan (BAA) HIPAA secara berasingan, yang boleh dilakukan melalui Konsol Pentadbir.
  5. Integrasi dan Apl Pihak Ketiga. Jika Pelanggan menggunakan mana-mana perkhidmatan atau aplikasi pihak ketiga, seperti perkhidmatan yang menggunakan Dropbox API, bersama-sama dengan Perkhidmatan: (a) Dropbox tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan atau pengabaian oleh pihak ketiga, termasuk akses kepada atau penggunaan Data Pelanggan oleh pihak ketiga; dan (b) Dropbox tidak menjamin atau menyokong mana-mana perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga.
  6. Permintaan Pihak Ketiga.
   1. Tanggungjawab Pelanggan. Pelanggan bertanggungjawab untuk memberi respons kepada Permintaan Pihak Ketiga melalui aksesnya kepada maklumat. Pelanggan akan berusaha untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki untuk memberi respons kepada Permintaan Pihak Ketiga dan akan menghubungi Dropbox hanya jika ia tidak dapat memperoleh maklumat seperti itu walaupun telah berusaha keras.
   2. Tanggungjawab Dropbox. Dropbox akan melakukan usaha perniagaan yang wajar, sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang dan terma Permintaan Pihak Ketiga, untuk: (i) segera memaklumkan Pelanggan tentang penerimaan Permintaan Pihak Ketiga oleh Dropbox; (ii) mematuhi permintaan Pelanggan yang munasabah berkenaan usahanya untuk membangkang Permintaan Pihak Ketiga; dan (iii) menyediakan Pelanggan dengan maklumat atau peralatan yang diperlukan oleh Pelanggan untuk memberi respons kepada Permintaan Pihak Ketiga, jika Pelanggan tidak berjaya mendapatkan maklumat itu. Jika Pelanggan gagal untuk memberi respon segera kepada mana-mana Permintaan Pihak Ketiga, maka Dropbox boleh, tetapi tidak diwajibkan untuk berbuat demikian.
 3. Pembayaran.
  1. Yuran. Pelanggan akan membayar Dropbox atau Penjual Pelanggan semua Yuran yang berkenaan untuk Perkhidmatan, dalam mata wang yang dinyatakan dalam Borang Pesanan. Pelanggan membenarkan Dropbox, atau penjual Pelanggan, untuk mengecaj Pelanggan bagi semua Yuran yang berkenaan menggunakan kaedah pembayaran yang dipilih oleh Pelanggan. Yuran tidak akan dikembalikan kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang atau seperti yang dibenarkan secara khusus dalam Perjanjian ini.
  2. Pembayaran. Pelanggan akan membayar invois kepada Dropbox mengikut jadual pembayaran seperti yang dinyatakan dalam Borang Pesanan. Dropbox boleh menggantung atau menamatkan Perkhidmatan jika Yuran tertunggak. Pelanggan akan menyediakan maklumat bil dan hubungan yang lengkap dan tepat kepada Dropbox atau Penjual Pelanggan.
  3. Cukai. Yuran tidak termasuk cukai dan Pelanggan bertanggungjawab ke atas semua Cukai. Dropbox, atau penjual Pelanggan, akan mengecaj Cukai apabila dikehendaki untuk berbuat demikian. Jika Pelanggan memberi Dropbox atau penjualnya sijil pengecualian cukai yang sah, Dropbox atau penjual tidak akan mengutip cukai yang dilindungi oleh sijil itu.
  4. Cukai Pegangan. Pelanggan akan membayar Dropbox atau penjualnya nilai bersih daripada sebarang Cukai Pegangan yang berkenaan. Pelanggan dan Dropbox, atau penjual Pelanggan seperti yang berkenaan, akan bekerjasama untuk mengelakkan sebarang Cukai Pegangan jika pengecualian, atau pun triti potongan kadar pegangan tersedia. Jika Dropbox atau penjual Pelanggan layak mendapat pengecualian cukai, atau triti potongan kadar pegangan, Dropbox atau penjual Pelanggan akan menyediakan Pelanggan dengan bukti dokumen yang sewajarnya. Pelanggan akan menyediakan bukti yang sewajarnya kepada Dropbox atau penjual Pelanggan bahawa ia telah membayar jumlah yang dipegang atau dipotong kepada pihak berkuasa yang berkenaan.
  5. Pembaharuan Automatik dan Percubaan. JIKA AKAUN PELANGGAN DITETAPKAN KEPADA PEMBAHARUAN AUTOMATIK ATAU DALAM TEMPOH PERCUBAAN, DROPBOX (ATAU PENJUAL PELANGGAN) BOLEH MENGECAJ SECARA AUTOMATIK PADA AKHIR TEMPOH PERCUBAAN ATAU UNTUK PEMBAHARUAN, MELAINKAN PELANGGAN MEMAKLUMKAN DROPBOX (ATAU PENJUAL PELANGGAN, JIKA BERKENAAN) BAHAWA PELANGGAN INGIN MEMBATALKAN ATAU MELUMPUHKAN PEMBAHARUAN AUTOMATIK. Dropbox boleh mengemas kini kadar harga Perkhidmatan dengan memberikan Pelanggan sekurang-kurangnya notis tiga puluh hari sebelum caj yang seterusnya.
  6. Pesanan Pembelian. Jika Pelanggan memerlukan penggunaan pesanan pembelian atau nombor pesanan pembelian, Pelanggan: (i) harus menyediakan nombor pesanan pembelian semasa pembelian; dan (ii) bersetuju bahawa mana-mana terma dan syarat dalam pesanan pembelian Pelanggan tidak akan dikenakan kepada Perjanjian ini dan adalah batal dan tidak sah. Jika Pelanggan membeli melalui penjual, sebarang terma dan syarat daripada penjual Pelanggan atau dalam pesanan pembelian antara Pelanggan dan penjualnya yang bercanggah dengan Perjanjian adalah terbatal dan tidak sah.
 4. Penggantungan.
  1. Berkenaan Akaun Pengguna Akhir oleh Dropbox. Jika Pengguna Akhir: (a) melanggar Perjanjian ini; atau (b) menggunakan Perkhidmatan dalam cara yang dipercayai oleh Dropbox secara munasabah akan menyebabkan liabiliti, maka Dropbox boleh meminta supaya Pelanggan menggantung atau menamatkan akaun Pengguna Akhir berkenaan. Jika Pelanggan gagal untuk segera menggantung atau menamatkan akaun Pengguna Akhir, maka Dropbox boleh berbuat demikian.
  2. Kecemasan Keselamatan. Walau apa pun dalam Perjanjian ini, jika terdapat Kecemasan Keselamatan, maka Dropbox boleh menggantung penggunaan Perkhidmatan secara automatik. Dropbox akan melakukan usaha dagangan yang wajar untuk mengukur penggantungan itu dengan teliti seperti yang diperlukan untuk mengelakkan atau menamatkan Kecemasan Keselamatan.
 5. Hak Harta Intelek.
  1. Pemilikan Hak. Melainkan seperti yang dinyatakan dengan jelas di sini, Perjanjian ini tidak memberi: (a) Dropbox sebarang Hak Harta Intelek ke atas Data Pelanggan; atau (b) Pelanggan sebarang Hak Harta Intelek ke atas Perkhidmatan atau tanda dagangan dan ciri-ciri penjenamaan Dropbox.
  2. Keizinan Terhad. Pelanggan hanya memberi Dropbox hak terhad yang diperlukan sewajarnya untuk Dropbox menyediakan Perkhidmatan. Keizinan terhad ini juga dilanjutkan kepada Subkontraktor atau Subpemproses.
  3. Cadangan. Dropbox boleh menggunakan, mengubah suai, dan memasukkan ke dalam produk dan perkhidmatannya, lesen dan sublesen, sebarang maklum balas, komen, atau cadangan berkenaan Perkhidmatan yang dihantar oleh Pelanggan atau Pengguna Akhir kepada Dropbox atau yang dikirimkan dalam forum Dropbox tanpa sebarang kewajipan terhadap Pelanggan.
 6. Tempoh.
  1. Tempoh Perjanjian. Perjanjian ini akan akan kekal berkuat kuasa sepanjang Tempoh.
  2. Tempoh Perkhidmatan. Dropbox akan menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan sepanjang Tempoh Perkhidmatan. Melainkan pihak-pihak bersetuju sebaliknya secara bertulis, Akaun Pengguna Akhir yang dibeli semasa mana-mana Tempoh Perkhidmatan akan mempunyai tempoh pengakhiran yang diprorata pada hari terakhir Tempoh Perkhidmatan sedia ada yang sudah wujud.
 7. Penamatan.
  1. Secara Umum. Mana-mana Pihak boleh menamatkan Perjanjian ini, termasuk semua Borang Pesanan, jika: (i) salah satu Pihak telah melanggari syarat Perjanjian dan gagal untuk memulihkan perlanggaran itu dalam tempoh tiga puluh hari selepas penerimaan notis bertulis; atau (ii) salah satu Pihak menghentikan operasi perniagaannya atau tertakluk kepada prosiding insolvensi dan prosiding itu tidak diselesaikan dalam tempoh sembilan puluh hari.
  2. Kesan daripada Penamatan. Jika Perjanjian ini ditamatkan: (a) kecuali seperti yang dinyatakan dalam Bahagian ini, hak dan lesen yang diberikan oleh Dropbox kepada Pelanggan akan dihentikan serta merta; (b) Dropbox boleh, atas permintaan Pelanggan, memberikan Pelanggan akses kepada akaunnya mengikut harga semasa pada ketika itu supaya Pelanggan boleh mengeksport Data Pelanggan; dan (c) selepas tempoh masa yang wajar, Dropbox boleh menghapuskan sebarang Data Pelanggan yang berkaitan dengan akaun Pelanggan. Bahagian yang berikut akan terus berkuat kuasa selepas peluputan atau penamatan Perjanjian ini: 2.6 (Permintaan Pihak Ketiga), 3 (Pembayaran), 5 (Hak Harta Intelek), 7.2 (Kesan daripada Penamatan), 8 (Ganti Rugi), 9 (Penafian), 10 (Pembatasan Liabiliti), 11 (Pertikaian), dan 12 (Pelbagai).
 8. Ganti Rugi.
  1. Oleh Pelanggan. Pelanggan akan melindungi, membela, dan tidak memudaratkan Dropbox daripada dan terhadap semua liabiliti, kerosakan, dan kos (termasuk kos penyelesaian dan bayaran guaman yang munasabah) yang timbul daripada mana-mana tuntutan oleh pihak ketiga terhadap Dropbox dan Sekutunya berkaitan: (a) Data Pelanggan; (b) Domain Pelanggan; atau (c) Pelanggan, atau Pengguna Akhir Pelanggan, penggunaan Perkhidmatan yang melanggar Perjanjian ini.
  2. Oleh Dropbox. Dropbox akan melindungi, membela, dan tidak memudaratkan Pelanggan daripada dan terhadap semua liabiliti, kerosakan, dan kos (termasuk kos penyelesaian dan bayaran guaman yang munasabah) yang timbul daripada mana-mana tuntutan oleh pihak ketiga terhadap Pelanggan setakat berdasarkan dakwaan bahawa teknologi Dropbox yang digunakan untuk menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan melanggar atau menyalah guna sebarang hak cipta, rahsia dagangan, paten A.S., atau hak tanda dagangan pihak ketiga. Dalam apa jua keadaan sekali pun Dropbox tidak mempunyai kewajipan atau liabiliti di bawah bahagian ini yang timbul daripada: (a) penggunaan mana-mana Perkhidmatan dalam bentuk yang diubah suai atau kombinasi bersama material yang tidak disediakan oleh Dropbox; dan (b) sebarang kandungan, maklumat, atau data yang disediakan oleh Pelanggan, Pengguna Akhir, atau pihak ketiga yang lain.
  3. Kemungkinan Pelanggaran. Jika Dropbox percaya bahawa Perkhidmatan atau Perisian melanggar atau boleh didakwa melanggar Hak Harta Intelektual pihak ketiga, maka Dropbox boleh: (a) mendapatkan hak untuk Pelanggan, atas tanggungan Dropbox, untuk terus menggunakan Perkhidmatan atau Perisian; (b) menyediakan tukar ganti kefungsian serupa yang tidak melanggar; atau (c) mengubah suai Perkhidmatan atau Perisian supaya ia tidak lagi melanggar. Jika Dropbox mendapati bahawa pilihan yang diterangkan dalam bahagian ini adalah tidak wajar dari segi dagangan, maka Dropbox boleh menggantung atau menamatkan penggunaan Pelanggan daripada Perkhidmatan atau Perisian yang terlibat, dengan pulangan yuran prabayar prorata untuk Perkhidmatan atau Perisian.
  4. Secara Umum. Pihak yang meminta ganti rugi akan segera memaklumkan pihak yang satu lagi mengenai tuntutan dan bekerjasama dengan Pihak itu dalam membela tuntutan. Pihak yang menuntut ganti rugi akan mempunyai kawalan penuh dan berkuasa ke atas pembelaan, kecuali apabila: (a) sebarang penyelesaian yang menghendaki Pihak yang menuntut ganti rugi untuk mengakui liabiliti memerlukan keizinan bertulis terlebih dahulu, tanpa ditahan atau ditangguh tanpa sebab munasabah; dan (b) Pihak satu lagi boleh menyertai pembelaan dengan peguam bela sendiri atas tanggungannya sendiri. GANTI RUGI DI ATAS ADALAH SATU-SATUNYA REMEDI DROPBOX DAN PELANGGAN DI BAWAH PERJANJIAN INI UNTUK PELANGGARAN OLEH SATU SAMA LAIN BERKENAAN HAK HARTA INTELEK PIHAK KETIGA.
 9. Penafian.
  1. Secara Umum. PERKHIDMATAN DAN PERISIAN DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA SEDIA ADA” SELUAS YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KECUALI SEPERTI YANG DINYATAKAN DENGAN JELAS DALAM PERJANJIAN INI, MANA-MANA PELANGGAN ATAU DROPBOX DAN SEKUTUNYA, PEMBEKAL, DAN PENGEDAR TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN DALAM APA JUA BENTUK, SAMA ADA NYATA, TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK JAMINAN KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK PENGGUNAAN TERTENTU, ATAU KETIDAKLANGGARAN. PELANGGAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU PERISIAN MENURUT TERMA YANG DINYATAKAN DAN MENYANDARKAN SEBARANG DATA YANG DISIMPAN DALAM PERKHIDMATAN.
  2. Perkhidmatan Beta. Walau apa pun yang bertentangan dalam Perjanjian ini: (a) Pelanggan boleh memilih untuk menggunakan Perkhidmatan Beta mengikut budi bicara mutlaknya; (b) Perkhidmatan Beta mungkin tidak disokong dan boleh berubah pada bila-bila masa tanpa notis; (c) Perkhidmatan Beta mungkin tidak begitu boleh diharapkan atau tersedia seperti Perkhidmatan; (d) Perkhidmatan Beta belum tertakluk kepada langkah-langkah keselamatan dan pengauditan yang sama seperti Perkhidmatan; dan (e) DROPBOX TIADA LIABILITI HASIL DARIPADA ATAU BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN BETA - GUNAKAN ATAS RISIKO ANDA SENDIRI.
 10. Pembatasan Liabiliti.
  1. Pembatasan berkenaan Liabiliti Tidak Langsung. SELUAS YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KECUALI UNTUK KEWAJIPAN TUNTUTAN GANTI RUGI DROPBOX ATAU PELANGGAN, MANA-MANA PELANGGAN ATAU DROPBOX DAN SEKUTU, PEMBEKAL, DAN PENGEDARNYA TIDAK AKAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN DI BAWAH PERJANJIAN INI KE ATAS (I) KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHAS, TIDAK SENGAJA, SAMPINGAN, TELADAN, ATAU PUNITIF, ATAU (II) KERUGIAN PENGGUNAAN, DATA, PERNIAGAAN, PENDAPATAN, ATAU KEUNTUNGAN (DALAM SETIAP SITUASI SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK), SEKALI PUN JIKA PIHAK ITU MENGETAHUI ATAU SEPATUTNYA MENGETAHUI BAHAWA KEROSAKAN SEPERTI ITU BOLEH TERJADI DAN SEKALI PUN JIKA REMEDI GAGAL MEMENUHI TUJUAN ASALNYA.
  2. Pembatasan berkenaan Jumlah Liabiliti. SELUAS YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, LIABILITI AGREGAT DROPBOX DI BAWAH PERJANJIAN INI TIDAK AKAN MELEBIHI KURANG DARIPADA $100,000 ATAU JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH PELANGGAN KEPADA DROPBOX DALAM TEMPOH DUA BELAS BULAN SEBELUM TERJADINYA PERISTIWA YANG MENIMBULKAN LIABILITI.
 11. Pertikaian.
  1. Penyelesaian Tidak Formal. Sebelum menfailkan tuntutan, setiap Pihak bersetuju untuk cuba menyelesaikan pertikaian dengan menghubungi Pihak yang lain melalui prosedur notis dalam Bahagian 12.6. Jika pertikaian tidak diselesaikan dalam tempoh tiga puluh hari daripada notis, Pelanggan atau Dropbox boleh membawa prosiding rasmi.
  2. Timbang tara. Pelanggan dan Dropbox bersetuju untuk menyelesaikan sebarang tuntutan berkaitan dengan Perjanjian ini atau Perkhidmatan melalui timbang tara muktamad dan terikat, kecuali seperti yang dinyatakan di bawah. American Arbitration Association (AAA) akan melaksanakan timbang tara di bawah Commercial Arbitration Rules mereka. Timbang tara ini akan diadakan di San Francisco (CA), atau mana-mana lokasi lain yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak secara bertulis.
  3. Pengecualian terhadap Timbang Tara. Mana-mana Pihak boleh membawa tuntutan mahkamah di mahkamah persekutuan atau wilayah San Francisco County, California semata-mata demi relief injunksi untuk menghentikan penggunaan tidak bertauliah atau penyalahgunaan Perkhidmatan atau pelanggaran Hak Harta Intelek tanpa terlebih dahulu terlibat dalam proses notis pertikaian tidak rasmi seperti yang diterangkan di atas. Kedua-dua Pelanggan dan Dropbox bersetuju dengan tempat dan bidang kuasa peribadi di sana.
  4. TIADA TUNTUTAN KUMPULAN. Pelanggan hanya boleh menyelesaikan pertikaian dengan Dropbox atas dasar individu dan tidak akan membawa tuntutan dalam kumpulan, gabungan, atau tuntutan berwakil. Timbang tara kumpulan, tuntutan kumpulan, tuntutan peguam negara secara sulit, dan gabungan dengan timbang tara yang lain tidak dibenarkan.
 12. Pelbagai.
  1. Pengubahsuaian Terma. Dropbox boleh menyemak Perjanjian ini dari masa ke semasa dan versi terkini akan sentiasa disiarkan di laman web Dropbox Business. Jika semakan, mengikut budi bicara Dropbox, adalah material, Dropbox akan memaklumkan Pelanggan (dengan, sebagai contoh, menghantar e-mel kepada alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun berkenaan). Semakan lain mungkin akan disiarkan di blog Dropbox atau halaman terma, dan Pelanggan bertanggungjawab untuk menyemak kiriman-kiriman ini dengan kerap. Dengan meneruskan akses atau menggunakan Perkhidmatan selepas semakan berkuat kuasa, Pelanggan bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian yang disemak semula. Jika Pelanggan tidak bersetuju dengan terma Perjanjian yang disemak semula, Pelanggan boleh menamatkan Perkhidmatan dalam tempoh tiga puluh hari selepas penerimaan notis perubahan.
  2. Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini mengetepikan sebarang perjanjian atau persefahaman sebelumnya antara Pihak-pihak, dan membentuk keseluruhan Perjanjian antara Pihak-pihak berkaitan dengan isi kandungan ini. Semua lampiran kepada Perjanjian, invois Pelanggan, dan Borang Pesanan yang dilaksanakan oleh Pihak-pihak, dengan ini digabungkan ke dalam Perjanjian melalui rujukan ini.
  3. Pentakrifan Terma yang Bercanggah. Jika terdapat percanggahan antara dokumen yang membentuk Perjanjian ini, dokumen ini akan mempunyai kuasa mengikut turutan yang berikut: invois, Borang Pesanan, Perjanjian. Terma dan syarat Perjanjian ini akan dianggap sebagai maklumat sulit Dropbox, dan Pelanggan tidak akan mendedahkan maklumat ini kepada mana-mana pihak ketiga. Pelanggan bersetuju bahawa sebarang terma dan syarat dalam pesanan pembelian Pelanggan tidak akan diguna pakai dalam Perjanjian ini dan terbatal dan tidak sah. Jika Pengguna Akhir dikehendaki untuk mengklik lalu terma perkhidmatan untuk menggunakan Perkhidmatan, terma yang diklik lalu adalah subordinat kepada Perjanjian ini dan Perjanjian ini akan mengawal jika terdapat percanggahan.
  4. Undang-undang Pentadbiran. PERJANJIAN INI AKAN DITADBIR OLEH UNDANG-UNDANG CALIFORNIA KECUALI JIKA BERCANGGAH DENGAN PRINSIP UNDANG-UNDANG.
  5. Kebolehasingan. Peruntukan yang tidak boleh dikuatkuasakan akan diubah suai untuk menggambarkan niat pihak-pihak dan hanya untuk setakat yang diperlukan untuk menjadikannya boleh dikuatkuasakan, dan peruntukan selebihnya daripada Perjanjian ini akan kekal berkuat kuasa.
  6. Notis. Notis mestilah dihantar melalui e-mel, mel udara kelas pertama, atau kurier semalaman dan akan dianggap telah dihantar setelah diterima. Notis kepada Pelanggan juga boleh dihantar kepada alamat e-mel akaun yang berkenaan dan akan dianggap telah diterima setelah dihantar. Notis kepada Dropbox mestilah dihantar kepada Dropbox Legal di contractnotices@dropbox.com, dengan satu salinan kepada Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, attn.: Legal Department.
  7. Penepian. Penepian bagi sebarang kelalaian bukanlah penepian bagi kelalaian yang berikutnya.
  8. Penyerahan. Pelanggan tidak boleh menyerahkan atau memindahkan Perjanjian ini atau sebarang hak atau kewajipan di bawah Perjanjian ini tanpa kebenaran bertulis daripada Dropbox. Dropbox tidak boleh menyerahkan Perjanjian ini tanpa memberikan notis kepada Pelanggan, kecuali Dropbox boleh menyerahkan Perjanjian ini atau sebarang hak atau kewajipan di bawah Perjanjian ini kepada Sekutu atau yang berhubung dengan penggabungan, pengambilalihan, rombakan semula organisasi, atau penjualan semua atau hampir semua asetnya tanpa memberikan notis. Sebarang cubaan lain untuk memindah atau menyerahkan adalah tidak sah.
  9. Tiada Agensi. Dropbox dan Pelanggan bukanlah rakan kongsi atau ejen yang sah, tetapi merupakan kontraktor bebas.
  10. Subkontrak. Dropbox akan kekal bertanggungjawab ke atas semua tindakan atau kelalaian Subkontaktor atau Subpemproses miliknya, dan ke atas sebarang kewajipan yang disubkontrakkan.
  11. Force Majeure. Kecuali atas kewajipan pembayaran, mana-mana Dropbox atau Pelanggan tidak akan bertanggungjawab ke atas prestasi yang tidak memuaskan setakat yang disebabkan oleh keadaan di luar kawalan munasabah mana-mana Pihak (sebagai contoh, malapetaka semula jadi, peperangan atau keganasan, rusuhan, mogok buruh, tindakan kerajaan, dan gangguan Internet).
  12. Tiada Waris Pihak Ketiga. Tiada waris pihak ketiga dalam Perjanjian ini. Tanpa membataskan bahagian ini, seorang Pengguna Akhir Pelanggan bukanlah waris pihak ketiga kepada hak Pelanggan di bawah Perjanjian ini.
 13. Pentakrifan.
  • "Dasar Penggunaan Boleh Diterima" bermakna dasar penggunaan boleh diterima Dropbox yang dinyatakan di pautan yang berikut, atau pautan lain yang disediakan oleh Dropbox: https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use.
  • "Data Akaun" bermakna maklumat akaun dan hubungan yang diserahkan kepada Perkhidmatan oleh Pelanggan atau Pengguna Akhir.
  • "Pentadbir" bermakna Pengguna Akhir teknikal yang ditetapkan oleh Pelanggan yang mentadbir Perkhidmatan untuk Pengguna Akhir bagi pihak Pelanggan. Pentadbir mungkin boleh mengakses, mendedah, membatas, atau membuang Data Pelanggan di dalam atau daripada Akaun Pengguna Akhir. Pentadbir juga boleh mempunyai keupayaan untuk memantau, mengehad, atau menamatkan akses kepada Akaun Pengguna Akhir.
  • "Akaun Pentadbir" bermakna akaun pentadbiran yang disediakan kepada Pelanggan oleh Dropbox untuk tujuan mentadbir Perkhidmatan.
  • "Konsol Pentadbir" bermakna alat dalam talian yang disediakan oleh Dropbox kepada Pelanggan untuk digunakan dalam mentadbir Perkhidmatan.
  • "Sekutu" bermakna mana-mana entiti yang mengawal, dikawal oleh, atau di bawah kawalan bersama dengan satu Pihak, di mana "kawalan" bermaksud keupayaan untuk mengarahkan pengurusan dan dasar sesebuah entiti.
  • "Perkhidmatan Beta" bermakna perkhidmatan atau ciri-ciri yang dikenali sebagai alpha, beta, pratonton, akses awal, atau penilaian, atau perkataan atau frasa dengan maksud yang serupa.
  • "Data Pelanggan" bermakna Data yang Disimpan, Data Akaun, dan mesej, komen, data berstruktur, foto, dan kandungan lain yang diserahkan kepada Perkhidmatan oleh Pelanggan atau Pengguna Akhir.
  • "Domain Pelanggan" bermaksud nama domain Internet Pelanggan.
  • "Tarikh Kuat Kuasa" bermakna tarikh Perjanjian ini diterima oleh Pelanggan.
  • "Pengguna Akhir" bermakna pengguna akaun Perkhidmatan Pelanggan. Pengguna Akhir boleh merangkumi kakitangan dan perunding Pelanggan dan Sekutunya.
  • "Akaun Pengguna Akhir" bermakna akaun yang dihos oleh Dropbox yang diwujudkan oleh Pelanggan melalui Perkhidmatan untuk Pengguna Akhir.
  • "Undang-Undang Perlindungan Data EU" bermakna undang-undang yang melaksanakan Arahan Perlindungan Data EU (95/46/EC).
  • "EU-US Privacy Shield Program" bermakna rangka kerja EU-US Privacy Shield Program dan prinsipnya seperti yang dinyatakan oleh Jabatan Perdagangan AS dan Suruhanjaya Eropah berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan, dan pemegangan data peribadi dari negara anggota EU.
  • "Fasal Kontrak Standard EU" bermakna Fasal Kontrak Standard EU dengan Dropbox, Inc. untuk pemindahan data peribadi kepada pemproses seperti yang dinyatakan di pautan berikut: https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/eu-standard-clauses-dfb-011017.pdf atau pautan lain yang disediakan oleh Dropbox.
  • "Ciri Terkecuali" bermakna perkhidmatan atau ciri-ciri yang disenaraikan di sini https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf, yang mana senarai boleh dikemas kini dari masa ke semasa oleh Dropbox, dengan syarat ciri-ciri bukan Beta yang digabungkan ke dalam Perkhidmatan bermula dari Tarikh Kuat Kuasa tidak akan dialihkan kepada senarai Ciri Terkecuali sepanjang Tempoh.
  • "Undang-undang Kawalan Eksport." bermakna semua undang-undang dan peraturan kawalan eksport dan eksport semula yang berkenaan, termasuk Export Administration Regulations ("EAR") yang diselia oleh Jabatan Perdagangan A.S., sekatan dagangan dan ekonomi yang diselia oleh Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, dan International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") yang diselia oleh Department of State.
  • "Yuran" bermakna jumlah yang diinvois kepada Pelanggan oleh Dropbox untuk Perkhidmatan seperti yang diterangkan dalam Borang Pesanan.
  • "Tempoh Mula Perkhidmatan" bermakna tempoh bagi Perkhidmatan yang berkenaan bermula pada Tarikh Peruntukan dan berterusan sepanjang tempoh yang dinyatakan dalam Borang Pesanan.
  • "Hak Harta Intelektual" bermakna hak sedunia semasa dan akan datang di bawah paten, hak cipta, rahsia dagangan, tanda dagangan, hak moral, dan hak-hak lain yang serupa.
  • "Borang Pesanan" bermakna dokumen pemesanan, atau halaman pemesanan, untuk Perkhidmatan.
  • "Tarikh Peruntukan" adalah tarikh Dropbox menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan.
  • "Tempoh Pembaharuan" bermakna, melainkan tidak dipersetujui secara bertulis oleh Pihak-pihak, tempoh pembaharuan dua belas bulan diikuti oleh sama ada Tempoh Mula Perkhidmatan, atau Tempoh Pembaharuan terdahulu. Tempoh Pembaharuan dinyatakan dalam Borang Pesanan.
  • "Kecemasan Keselamatan" bermakna: (i) penggunaan Perkhidmatan yang mengganggu atau boleh mengganggu Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan oleh pelanggan lain, atau infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan Perkhidmatan; atau (ii) akses tidak bertauliah oleh pihak ketiga kepada Perkhidmatan.
  • "Perkhidmatan" bermakna perkhidmatan yang dipesan oleh Pelanggan dan disediakan oleh Dropbox kepada Pelanggan, yang diterangkan di https://www.dropbox.com/business, atau pautan lain yang disediakan oleh Dropbox.
  • "Tempoh Perkhidmatan" bermakna Tempoh Mula Perkhidmatan dan semua Terma Pembaharuan untuk Perkhidmatan yang berkenaan.
  • "Perisian" bermakna perisian klien yang disediakan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan.
  • "Data yang Disimpan" bermakna fail yang dimuat naik ke Perkhidmatan menggunakan Perisian oleh Pelanggan atau Pengguna Akhir.
  • "Subkontraktor" bermakna entiti yang disubkontrakkan sebarang kewajipannya oleh Dropbox di bawah Perjanjian ini.
  • "Subpemproses" bermakna entiti yang bersetuju untuk memproses Data yang Disimpan bagi pihak Dropbox, atau bagi pihak subpemproses Dropbox yang lain, untuk menyediakan Perkhidmatan.
  • "Cukai" bermakna sebarang cukai jualan, guna, nilai tambah, barangan dan perkhidmatan, penggunaan, eksais, setem tempatan, atau cukai lain, (termasuk tetapi tidak terhad kepada ISS, CIDE, PIS, CONFINS), duti atau caj lain dalam apa jua bentuk atau sifat tidak termasuk cukai berdasarkan pendapatan bersih Dropbox, yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Perisian, termasuk sebarang penalti atau faedah yang berkaitan.
  • "Tempoh" bermakna tempoh Perjanjian, yang akan bermula pada Tarikh Kuat Kuasa dan diteruskan sehingga yang mana lebih awal: (i) penghujung Tempoh Perkhidmatan; atau (ii) Perjanjian ditamatkan seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.
  • "Permintaan Pihak Ketiga" bermakna permintaan daripada pihak ketiga untuk rekod berkenaan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh Pengguna Akhir termasuk maklumat di dalam atau daripada Akaun Pengguna Akhir, atau daripada akaun Perkhidmatan Pelanggan. Permintaan Pihak Ketiga boleh merangkumi waran geledah, perintah mahkamah, atau sepina yang sah, ataupun sebarang permintaan lain yang mana terdapat kebenaran bertulis daripada Pengguna Akhir, atau wakil bertauliah Pengguna Akhir, yang membenarkan pendedahan.
  • "Cukai Pegangan" bermakna sebarang Cukai Pelanggan yang dikehendaki oleh undang-undang untuk dipegang, yang kemudian akan dikenakan kepada Dropbox, atau penjual Pelanggan, jika berkenaan.

Dasar DMCA Dropbox

Dropbox (“Dropbox”) menghormati hak milik intelektual orang lain dan menghendaki penggunanya untuk melakukan yang sama. Selaras dengan Digital Millennium Copyright Act bagi tahun 1998, yang mana teksnya boleh didapati di laman web Pejabat Hak Cipta A.S. di http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, Dropbox akan memberi respons dengan pantas terhadap dakwaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan menggunakan perkhidmatan Dropbox dan/atau laman web Dropbox (“Tapak”) jika dakwaan tersebut dilaporkan kepada Ejen Hak Cipta Khusus Dropbox yang dikenal pasti dalam notis contoh di bawah.

Jika anda adalah pemilik hak cipta, dibenarkan untuk bertindak bagi pihak pemilik, atau dibenarkan untuk bertindak di bawah sebarang hak eksklusif di bawah hak cipta, sila laporkan dakwaan pelanggaran hak cipta yang berlaku pada atau melalui Tapak dengan melengkapkan Notis Dakwaan Pelanggaran DMCA berikut dan menghantarkannya ke Ejen Hak Cipta Khusus Dropbox. Selepas menerima Notis seperti yang diterangkan di bawah, Dropbox akan mengambil apa-apa tindakan, mengikut budi bicaranya sendiri, yang dianggap sesuai, termasuk pembuangan kandungan yang dicabar daripada Tapak.

Notis Dakwaan Pelanggaran DMCA ("Notis")

 1. Kenal pasti karya hak cipta yang anda dakwa telah dilanggar, atau - jika karya berhak cipta telah diliputi oleh Notis ini - anda boleh memberi senarai wakil karya berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar.

 2. Kenal pasti bahan atau pautan yang anda dakwa melanggar (atau menjadi bahan bagi aktiviti yang melanggar) dan yang akses kepadanya telah dinyahdayakan, termasuk pada minimum, jika berkenaan, URL pautan yang dipaparkan di Tapak atau lokasi sebenarnya di mana bahan tersebut boleh didapati.

 3. Berikan ahli gabungan syarikat anda (jika berkenaan), alamat mel, nombor telefon, dan, jika ada, alamat e-mel.

 4. Masukkan kedua-dua pernyataan yang berikut dalam isi Notis itu:
  • “I hereby state that I have a good faith belief that the disputed use of the copyrighted material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law (e.g., as a fair use).” (“Saya dengan ini menyatakan bahawa saya mempunyai kepercayaan dengan niat baik bahawa pertikaian penggunaan bahan hak cipta tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang (contohnya, sebagai penggunaan yang adil).”)

  • “I hereby state that the information in this Notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner, or authorized to act on behalf of, the owner, of the copyright or of an exclusive right under the copyright that is allegedly infringed.” (“Saya dengan ini menyatakan bahawa maklumat dalam Notis ini adalah tepat dan, di bawah hukuman sumpah bohong, bahawa saya merupakan pemilik, atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik, hak cipta atau hak eksklusif di bawah hak cipta yang didakwa telah dilanggar.”)

 5. Berikan nama penuh anda yang sah dan tandatangan elektronik atau fizikal anda.

Hantarkan Notis ini, dengan semua item dilengkapkan, kepada Ejen Hak Cipta Khusus Dropbox:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107

Dasar Penggunaan Dropbox Yang Boleh Diterima

Dropbox digunakan oleh jutaan orang, dan kami berbangga dengan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Sebagai balasan, kami percaya anda menggunakan perkhidmatan kami dengan penuh tanggungjawab.

Anda bersetuju untuk tidak menyalahgunakan perkhidmatan Dropbox ("Perkhidmatan") atau membantu orang lain untuk berbuat demikian. Sebagai contoh, anda tidak boleh cuba melakukan mana-mana yang berikut berhubung dengan Perkhidmatan:

 • menyiasat, mengimbas, atau menguji kelemahan mana-mana sistem atau rangkaian;
 • pelanggaran atau sebaliknya memintasi sebarang langkah keselamatan atau pengesahan;
 • mengakses, mengusik, atau menggunakan kawasan atau bahagian Perkhidmatan yang bukan untuk umum, atau kawasan Perkhidmatan kongsian yang anda tidak diundang;
 • mengganggu atau mengendalakan sebarang pengguna, hos, atau rangkaian, sebagai contoh dengan menghantar virus, pemuatan yang berlebihan, pembanjiran, penspaman, atau pengeboman mel pada mana-mana bahagian Perkhidmatan;
 • mengakses, mencari, atau mencipta akaun untuk Perkhidmatan dengan sebarang cara lain daripada antara muka kami yang disokong secara awam (contohnya, "mengikis" atau mencipta akaun secara pukal);
 • menghantar komunikasi yang tidak diminta, promosi atau iklan, atau spam;
 • menghantar maklumat yang diubah, memperdaya atau kenal pasti bersumber palsu, termasuk "spoofing" atau "phishing";
 • menggalakkan atau mengiklankan produk atau perkhidmatan selain milik anda sendiri tanpa pengesahan yang sewajarnya;
 • menyalahgunakan rujukan atau promosi untuk mendapatkan lebih banyak ruang simpanan daripada yang berhak diterima;
 • memintas had ruang simpanan;
 • menjual Perkhidmatan melainkan dibenarkan untuk berbuat demikian;
 • menyiar atau berkongsi bahan lucah atau tidak sopan yang melanggar undang-undang, atau yang mengandungi aksi ganas yang melampau;
 • menyokong ketaksuban atau kebencian terhadap mana-mana orang atau sekumpulan orang berdasarkan bangsa, agama, etnik, jantina, identiti jantina, kecenderungan seksual, kehilangan upaya, atau kecacatan mereka;
 • melanggar undang-undang dalam apa jua cara, termasuk menyimpan, menyiar atau berkongsi bahan yang palsu, fitnah, atau mengelirukan; atau
 • melanggar privasi atau melanggar hak orang lain.

Terjemahan ini disediakan untuk kemudahan sahaja, dan versi bahasa Inggeris akan digunakan jika berlaku sebarang percanggahan.

Dasar Keselamatan Dropbox

Disiarkan: 12 April 2017

Berkuat kuasa: 12 April 2017

Terima kasih kerana menggunakan Dropbox! Di sini kami menjelaskan cara kami mengumpul, mengguna dan mengendalikan maklumat anda apabila anda menggunakan laman web, perisian dan perkhidmatan kami (“Perkhidmatan”).

Apa & Mengapa

Kami mengumpul dan menggunakan maklumat berikut untuk menyediakan, memperbaiki dan melindungi Perkhidmatan kami:

Akaun. Kami mengumpul dan mengaitkan dengan akaun anda, maklumat seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon, maklumat pembayaran, alamat fizikal, dan aktiviti akaun. Sesetengah perkhidmatan kami membolehkan anda mengakses akaun anda dan maklumat anda dengan pembekal perkhidmatan yang lain.

Perkhidmatan. Perkhidmatan kami direka untuk menjadikannya mudah bagi anda untuk menyimpan Barang Anda, bekerjasama dengan orang lain, dan bekerja merentasi pelbagai peranti. Untuk membolehkannya berlaku, kami menyimpan, memproses, dan menghantar Barang Anda—seperti fail, mesej, komen, dan foto—dan juga maklumat yang berkaitan dengannya. Maklumat berkaitan ini adalah perkara seperti maklumat profil anda yang menjadikannya lebih mudah untuk bekerjasama dan berkongsi Barang Anda dengan orang lain. Perkhidmatan kami menyediakan pilihan berbeza untuk anda berkongsi Barang Anda.

Anda boleh memilih untuk memberikan kami akses kepada kenalan anda untuk memudahkan anda membuat perkara seperti berkongsi dan bekerjasama dengan Barang Anda, menghantar pesanan, dan menjemput orang lain untuk menggunakan Perkhidmatan. Jika anda memberikan kami akses kepada kenalan anda, kami akan menyimpan kenalan tersebut pada pelayan kami untuk anda gunakan.

Penggunaan. Kami mengumpul maklumat berkenaan dengan cara anda menggunakan Perkhidmatan, termasuk tindakan yang anda ambil di dalam akaun anda (seperti berkongsi, menyunting, melihat dan memindahkan fail atau folder). Ini membantu kami menyediakan ciri seperti halaman "Acara" dan sejarah versi untuk anda.

Kami juga mengumpul maklumat daripada dan tentang peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan. Ini termasuk perkara seperti alamat IP, jenis pelayar dan peranti yang anda gunakan, laman web yang anda lawati sebelum masuk ke laman web kami, dan pengecam yang berkaitan dengan peranti anda. Peranti anda (bergantung pada tetapannya) boleh juga menghantar maklumat lokasi kepada Perkhidmatan.

Kuki dan teknologi-teknologi lain. Kami menggunakan teknologi seperti kuki dan tag piksel untuk menyediakan, memperbaiki, melindungi dan mempromosi Perkhidmatan kami. Contohnya, kuki membantu kami dengan perkara seperti mengingati nama pengguna anda untuk lawatan anda yang seterusnya, memahami cara anda berinteraksi dengan Perkhidmatan kami, dan memperbaikinya berdasarkan maklumat tersebut. Anda boleh menetapkan pelayar anda untuk tidak menerima kuki, tetapi ini mungkin membataskan keupayaan anda untuk menggunakan Perkhidmatan. Jika sistem kami menerima isyarat DNT:1 daripada pelayar anda, kami akan bertindak balas terhadap isyarat tersebut seperti yang digariskan di sini.

Dengan siapa

Kami mungkin berkongsi maklumat seperti yang dibincangkan di bawah, tetapi kami tidak akan menjualnya kepada pengiklan atau pihak ketiga yang lain.

Orang lain yang bekerja untuk Dropbox. Dropbox menggunakan pihak-pihak ketiga tertentu yang dipercayai (contohnya, pembekal sokongan pelanggan dan perkhidmatan IT) untuk membantu kami menyedia, menambah baik, melindungi, dan mempromosikan Perkhidmatan kami. Pihak-pihak ketiga ini akan mengakses maklumat anda hanya untuk melaksanakan tugas bagi pihak kami menurut Dasar Privasi ini, dan kami akan terus bertanggungjawab ke atas pengendalian maklumat anda seperti arahan kami.

Pengguna lain. Perkhidmatan kami memaparkan maklumat seperti nama, gambar profil, dan alamat e-mel anda kepada pengguna lain di beberapa tempat seperti profil pengguna dan pemberitahuan perkongsian anda. Apabila anda mendaftar akaun Dropbox dengan alamat e-mel dalam domain yang dimiliki oleh majikan atau organisasi anda, kami boleh membantu kolaborator menemui anda dan pasukan anda dengan menjadikan sesetengah maklumat asas anda—seperti nama anda, nama pasukan, gambar profil, dan alamat e-mel—boleh dilihat oleh pengguna lain dalam domain yang sama. Ini membantu kami menunjukkan kepada anda pasukan mana yang anda boleh sertai, dan membantu pengguna lain berkongsi fail dan folder dengan anda.

Ciri-ciri tertentu membolehkan anda mendedahkan maklumat tambahan kepada pengguna lain.

Aplikasi lain. Anda juga boleh memberi pihak ketiga akses kepada maklumat dan akaun anda - contohnya melalui API Dropbox. Hanya ingat bahawa penggunaan maklumat anda akan ditadbir oleh dasar privasi dan terma mereka.

Pentadbir Pasukan Dropbox. Jika anda adalah pengguna pasukan Dropbox (cth., pelan Dropbox Business atau Dropbox Education), pentadbir anda mungkin akan mempunyai keupayaan untuk mengakses dan mengawal akaun pasukan Dropbox anda. Sila rujuk dasar dalaman organisasi anda jika anda mempunyai pertanyaan tentang ini. Jika anda bukan pengguna pasukan Dropbox tetapi berinteraksi dengan pengguna pasukan Dropbox (contohnya dengan menyertai folder kongsian atau mengakses barang yang dikongsi oleh pengguna itu), ahli-ahli organisasi itu mungkin boleh melihat nama, alamat e-mel, gambar profil, dan alamat IP yang dikaitkan dengan akaun anda semasa interaksi berlaku.

Undang-undang & Perintah. Kami boleh mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga jika kami pasti bahawa pendedahan tersebut diperlukan secara munasabah untuk (a) mematuhi undang-undang; (b) melindungi seseorang daripada kematian atau kecederaan fizikal yang serius; (c) mencegah penipuan atau penyalahgunaan Dropbox atau pengguna kami, atau (d) melindungi hak harta Dropbox.

Pengawasan data anda penting bagi kami dan merupakan tanggungjawab yang kami rangkul. Kami percaya bahawa data pengguna kami harus menerima perlindungan undang-undang yang sama tanpa mengira sama ada ia disimpan pada perkhidmatan kami atau pada pemacu keras komputer di rumah mereka. Kami akan mematuhi Prinsip Permintaan Kerajaan yang berikut semasa menerima, meneliti dan membalas permintaan kerajaan (termasuk permintaan keselamatan negara) untuk data pengguna kami:

 • Sentiasa telus,
 • Mempersoalkan permintaan yang tidak spesifik,
 • Melindungi semua pengguna, dan
 • Menyediakan perkhidmatan yang boleh dipercayai.
Kami menerbitkan Laporan Ketelusan sebagai sebahagian daripada komitmen kami untuk memberitahu pengguna tentang masa dan cara kerajaan meminta maklumat daripada kami. Laporan ini memperincikan jenis dan bilangan permintaan yang kami terima daripada penguatkuasa undang-undang. Kami menggalakkan pengguna untuk menyemak Prinsip Permintaan Kerajaan dan Laporan Ketelusan kami untuk maklumat terperinci tentang pendekatan dan respons kami kepada permintaan kerajaan.

Bagaimana

Keselamatan. Kami mempunyai pasukan yang berdedikasi untuk mengekalkan keselamatan maklumat anda dan menguji sebarang kelemahan. Kami juga terus berusaha memperbaiki ciri-ciri untuk mengekalkan keselamatan maklumat anda di samping perkara seperti pengesahan dua faktor, penyulitan fail ketika rehat, dan amaran apabila peranti dan apl baru dipautkan ke akaun anda.

Pemegangan. Kami akan memegang maklumat yang anda simpan pada Perkhidmatan kami selagi kami memerlukannya untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda. Jika anda menghapuskan akaun anda, kami juga akan menghapuskan maklumat ini. Tetapi sila ambil perhatian: (1) mungkin akan terdapat kelewatan dalam menghapuskan maklumat ini daripada pelayan dan storan sandaran kami; dan (2) kami boleh memegang maklumat ini jika perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, menyelesaikan pertikaian, atau menguat kuasa perjanjian kami. Anda boleh mengakses maklumat peribadi anda dengan log masuk ke akaun Dropbox anda. Ketahui lebih lanjut di sini.

Di mana

Di seluruh dunia. Untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda, kami boleh menyimpan, memproses dan menghantar maklumat di Amerika Syarikat dan lokasi-lokasi di seluruh dunia - termasuk yang di luar negara anda. Maklumat juga boleh disimpan secara tempatan pada peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan.

EU-U.S. Privacy Shield dan Swiss-U.S. Privacy Shield. Apabila memindahkan data dari Kesatuan Eropah, Kawasan Ekonomi Eropah, dan Switzerland, Dropbox bergantung pada pelbagai mekanisme undang-undang, termasuk kontrak dengan pengguna-pengguna kami. Dropbox mematuhi EU-U.S. dan Swiss–U.S. Privacy Shield Frameworks seperti yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perdagangan A.S. berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan, dan pemegangan data peribadi yang dipindahkan dari Kesatuan Eropah, Kawasan Ekonomi Eropah, dan Switzerland ke Amerika Syarikat. Anda boleh dapatkan pensijilan Privacy Shield Dropbox di sini. Anda juga boleh ketahui lebih lanjut tentang Privacy Shield di https://www.privacyshield.gov.

Dropbox tertakluk kepada penyeliaan oleh U.S. Federal Trade Commission. JAMS adalah organisasi bebas yang terletak di AS yang bertanggungjawab untuk menyemak dan menyelesaikan aduan tentang pematuhan Privacy Shield kami — tanpa sebarang caj kepada anda. Kami minta anda kemukakan sebarang aduan seperti itu secara langsung kepada kami terlebih dahulu melalui privacyshield@dropbox.com. Jika anda tidak berpuas hati dengan jawapan kami, sila hubungi JAMS di https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Sekiranya aduan anda masih tidak diselesaikan oleh JAMS, anda berhak ke atas timbang tara di bawah Privacy Shield dan prinsipnya.

Perubahan

Jika kami terlibat dalam rombakan semula, penggabungan, ambil alih atau penjualan aset kami, maklumat anda mungkin akan dipindahkan sebagai sebahagian daripada perjanjian tersebut. Kami akan memaklumkan anda (contohnya, melalui mesej kepada alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda) berkenaan sebarang perjanjian seperti itu dan menggariskan pilihan anda dalam keadaan tersebut.

Kami boleh menyemak semula Dasar Privasi ini dari masa ke masa, dan akan menyiarkan versi terkini di laman web kami. Jika semakan tersebut mengurangkan hak-hak anda, kami akan memaklumkan anda.

Maklumat hubungan

Ada soalan atau kebimbangan mengenai Dropbox, Perkhidmatan atau privasi kami? Hubungi kami di privacy@dropbox.com.

Terjemahan ini disediakan untuk kemudahan sahaja, dan versi bahasa Inggeris akan digunakan jika berlaku sebarang percanggahan.

Perjanjian Dropbox Business

Disiarkan: 17 April 2018

Perjanjian Dropbox Business ini (“Perjanjian”) dibuat antara Dropbox International Unlimited Company jika organisasi anda terletak di luar Amerika Syarikat, wilayah dan pemilikannya, Kanada dan Mexico (“Amerika Utara”) atau, jika organisasi anda terletak di Amerika Utara, dengan Dropbox, Inc., sebuah perbadanan Delaware (setiap satu, “Dropbox”) dan organisasi yang bersetuju dengan terma-terma ini (“Pelanggan”). Perjanjian ini menentukan akses kepada dan penggunaan Perkhidmatan dan Perkhidmatan Beta. Dengan mengklik "Saya bersetuju," menandatangani kontrak anda untuk Perkhidmatan, atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan Perjanjian ini sebagai Pelanggan.

Memandangkan Dropbox, Inc. memproses Data Pelanggan yang tertakluk kepada Undang-Undang Perlindungan Data EU bagi pihak Pelanggan, dengan mengklik "Saya bersetuju," anda turut bersetuju dengan Perjanjian Pemprosesan Data dan Fasal Kontrak Standard EU, seperti yang ditakrifkan di bawah, dengan Dropbox, Inc. bagi pemindahan Data Peribadi kepada pemproses.

Jika anda bersetuju dengan Perjanjian ini dan, jika berkenaan, Perjanjian Pemprosesan Data, untuk penggunaan Perkhidmatan oleh sebuah organisasi, anda sedang bersetuju bagi pihak organisasi tersebut. Anda mesti mempunyai kuasa untuk mengikat organisasi tersebut dengan terma-terma ini, jika tidak anda tidak seharusnya mendaftar untuk Perkhidmatan.

 1. Perkhidmatan.
  1. Peruntukan. Perjanjian ini menentukan akses kepada, dan penggunaan Perkhidmatan dan Perisian. Pelanggan dan Pengguna Akhir boleh mengakses dan menggunakan Perkhidmatan dengan mematuhi Perjanjian ini.
  2. Langkah-langkah Keselamatan. Mana-mana kakitangan Dropbox yang mempunyai akses kepada Data Pelanggan akan terikat dengan kewajipan kerahsiaan yang sewajarnya. Dropbox akan mengambil langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi piawaian industri bagi memindah, menyimpan, dan memproses Data Pelanggan yang, sekurang-kurangnya, akan mematuhi Langkah-langkah Keselamatan. Langkah-langkah Keselamatan ini direka untuk melindungi integriti Data Pelanggan dan menghindari akses tidak bertauliah serta menyalahi undang-undang kepada, penggunaan, dan pemprosesan Data Pelanggan. Dropbox boleh mengemas kini Langkah-langkah Keselamatan dari masa ke masa. Dropbox akan memberi Pelanggan notis selewat-lewatnya enam puluh hari sekiranya Dropbox mengemas kini Langkah-langkah Keselamatan dalam cara yang akan merosotkan ciri-ciri keselamatan pentadbiran, teknikal, atau fizikal Perkhidmatan secara menyeluruh.
  3. Pemprosesan dan Pemindahan Data.
   1. Pemprosesan Data. Perjanjian ini meliputi arahan Pelanggan kepada Dropbox untuk memproses Data Pelanggan. Dropbox dan Subpemproses mereka hanya akan memproses Data Pelanggan untuk menyediakan Perkhidmatan dan bagi memenuhi kewajipan Dropbox dalam Perjanjian ini. Pelanggan bersetuju bahawa Dropbox dan Subpemproses mereka boleh memindah, menyimpan, dan memproses Data Pelanggan di lokasi selain daripada negara Pelanggan. Dropbox akan memaklumkan Pelanggan tentang sebarang syarat undang-undang yang menghalang mereka daripada menuruti arahan Pelanggan, melainkan dilarang daripada berbuat demikian oleh undang-undang yang berkenaan ataupun atas alasan kukuh berkenaan kepentingan awam. Pihak-pihak mengakui bahawa Data Pelanggan boleh mengandungi Data Peribadi, dan penerangan tentang Data Peribadi dan maklumat lanjut mengenai Pemprosesan akan dijelaskan dalam Perjanjian Pemprosesan Data.
   2. EU-U.S. dan Swiss-U.S. Privacy Shield Programs. Dropbox diperakui oleh dan mematuhi EU-U.S. dan Swiss-U.S Privacy Shield Programs. Sekiranya Privacy Shield Programs dimansuhkan, Dropbox akan mengguna pakai usaha sewajarnya dari sudut perdagangan untuk mematuhi mekanisme pemindahan data alternatif atau pengganti.
   3. Perjanjian Pemprosesan Data. Memandangkan Data Pelanggan tertakluk kepada Undang-undang Perlindungan Data EU dan diproses oleh Dropbox bagi pihak Pelanggan: (i) Dropbox akan menggunakan dan memproses Data Pelanggan seperti yang diarahkan oleh Pelanggan untuk menyediakan Perkhidmatan dan untuk memenuhi kewajipan Dropbox di bawah Perjanjian ini; dan (ii) Pelanggan bersetuju dengan Perjanjian Pemprosesan Data dengan Dropbox, Inc. untuk pemindahan Data Peribadi. Perjanjian Pemprosesan Data ini hanya dikenakan kepada Perkhidmatan, dan tidak dikenakan kepada Perkhidmatan Beta.
  4. Pengubahsuaian. Dropbox boleh mengemas kini Perkhidmatan dari masa ke masa. Jika Dropbox mengubah Perkhidmatan dalam cara yang merosotkan kefungsiannya dengan ketara, Dropbox akan memaklumkan Pelanggan melalui alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun, dan Pelanggan boleh memberi notis dalam tempoh tiga puluh hari selepas perubahan untuk menamatkan Perjanjian ini. Hak penamatan ini tidak akan terpakai kepada kemas kini yang dilakukan terhadap ciri-ciri yang disediakan dalam fasa beta atau penilaian.
  5. Perisian.
   1. Secara Umum. Perkhidmatan membolehkan Pelanggan dan Pengguna Akhir memuat turun Perisian yang boleh mengemas kini secara automatik. Jika mana-mana komponen Perisian ditawarkan di bawah lesen sumber terbuka, Dropbox akan menyediakan lesen itu kepada Pelanggan dan sehingga takat peruntukan lesen itu memberi Pelanggan hak tambahan, peruntukan tersebut dengan jelas akan mengatasi sesetengah terma Perjanjian ini berkenaan dengan komponen Perisian.
   2. Lesen. Dropbox dengan ini memberi lesen terhad tidak eksklusif kepada Pelanggan sepanjang Terma untuk menggunakan Perisian semata-mata berhubungan dengan Perkhidmatan dan menurut Perjanjian ini. Lesen ini tidak boleh dipindah milik (tertakluk kepada Bahagian 12.8), tidak boleh ditarik balik (kecuali seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 7), tidak boleh disublesenkan, dan akan dibayar sepenuhnya semasa pembayaran Yuran oleh Pelanggan.
  6. Domain Pelanggan. Sebelum menyediakan Perkhidmatan, Dropbox boleh menghendaki Pelanggan untuk mengesahkan bahawa Pelanggan memiliki dan mengawal Domain Pelanggan. Jika Pelanggan tidak memiliki atau mengawal Domain Pelanggan, maka Dropbox tidak akan mempunyai kewajipan untuk menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan.
 2. Kewajipan Pelanggan.
  1. Pentadbiran Perkhidmatan oleh Pelanggan. Pelanggan boleh menentukan Pengguna Akhir sebagai Pentadbir melalui Konsol Pentadbir. Pelanggan bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan kata laluan dan Akaun Pentadbir, dan menguruskan akses kepada Akaun Pentadbir. Tanggungjawab Dropbox tidak meliputi pengurusan atau pentadbiran dalaman bagi Perkhidmatan untuk Pelanggan. Pelanggan mengakui bahawa, jika Pelanggan membeli Perkhidmatan melalui penjual dan melantik mana-mana kakitangan penjual sebagai Pentadbir bagi akaun Perkhidmatan Pelanggan, penjual itu mungkin dapat mengawal maklumat akaun, termasuk Data Pelanggan, dan mengakses akaun Perkhidmatan Pelanggan seperti yang diterangkan di atas.
  2. Penggunaan atau Akses Tidak Bertauliah. Pelanggan akan menghalang penggunaan Perkhidmatan yang tidak bertauliah oleh Pengguna Akhirnya dan menamatkan sebarang penggunaan atau akses tidak bertauliah kepada Perkhidmatan. Akaun Pengguna Akhir hanya boleh diperuntukkan, didaftarkan, dan digunakan oleh seorang Pengguna Akhir. Perkhidmatan tidak ditujukan kepada Pengguna Akhir di bawah umur 13 tahun. Pelanggan akan memastikan bahawa ia tidak membenarkan mana-mana indvidu di bawah 13 tahun untuk menggunakan Perkhidmatan. Pelanggan akan segera memaklumkan Dropbox berkenaan sebarang penggunaan atau akses kepada Perkhidmatan yang tidak bertauliah.
  3. Batasan. Pelanggan tidak akan: (a) menjual, menjual semula, atau menyewakan Perkhidmatan atau Perisian; (b) menggunakan Perkhidmatan atau Perisian untuk aktiviti di mana penggunaan atau kegagalan Perkhidmatan atau Perisian boleh menyebabkan kerosakan harta benda, kematian, atau kecederaan diri; (c) menyongsangkan kejuruteraan Perkhidmatan atau Perisian, ataupun mencuba atau membantu orang lain untuk berbuat demikian, melainkan batasan ini dilarang oleh undang-undang; (d) menggunakan Perkhidmatan atau Perisian, termasuk mengeksport atau mengeksport semula Data Pelanggan, yang melanggar Undang-undang Kawalan Eksport; atau (e) mewujudkan akaun Dropbox Business sebagai individu untuk tujuan kegunaan peribadi, keluarga, atau seisi rumah.
  4. Pematuhan. Pelanggan dan Pengguna Akhir mereka mesti menggunakan Perkhidmatan dengan mematuhi Dasar Penggunaan Boleh Diterima. Pelanggan bertanggungjawab ke atas penggunaan Perkhidmatan oleh Pengguna Akhir mereka. Pelanggan akan mematuhi undang-undang dan peraturan yang boleh dikenakan terhadap penggunaan Perkhidmatan oleh Pelanggan. Pelanggan tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang yang akan menyebabkan Dropbox melanggar Undang-undang Perlindungan Data EU, Akta Amalan Rasuah Negara Asing 1977, sebagaimana dipinda, Akta Rasuah U.K. 2010, atau mana-mana undang-undang anti rasuah, anti korupsi, atau anti pelaburan wang haram yang berkenaan. Pelanggan mesti bersetuju bahawa: (i) Perkhidmatan adalah wajar untuk tujuannya, dengan mengambil kira sifat Data Pelanggan; dan (ii) syarat teknikal dan organisasi yang dikenakan kepada Dropbox di bawah Undang-undang Perlindungan Data EU akan ditunaikan oleh Langkah-langkah Keselamatan dan Perjanjian ini. Pelanggan akan memperoleh dan mengekalkan sebarang keizinan yang diperlukan daripada Pengguna Akhir untuk membenarkan Pentadbir terlibat dalam aktiviti yang diterangkan dalam Perjanjian ini dan untuk membenarkan Dropbox menyediakan Perkhidmatan. Pelanggan tidak akan menyimpan, menghantar ataupun memproses sebarang maklumat melalui Perkhidmatan yang termasuk dalam takrifan "Maklumat Kesihatan Terlindung" di bawah Peraturan Privasi HIPAA (45 C.F.R Bahagian 164.051), melainkan Pelanggan dan Dropbox memetrai Perjanjian Sekutu Perniagaan (BAA) HIPAA secara berasingan, yang mana boleh dilakukan melalui Konsol Pentadbir.
  5. Aplikasi dan Integrasi Pihak Ketiga. Jika Pelanggan menggunakan mana-mana perkhidmatan atau aplikasi pihak ketiga, seperti perkhidmatan yang menggunakan Dropbox API, bersama-sama dengan Perkhidmatan: (a) Dropbox tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan atau kelalaian pihak ketiga, termasuk akses kepada atau penggunaan Data Pelanggan oleh pihak ketiga; dan (b) Dropbox tidak menjamin atau menyokong mana-mana perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga. Pelanggan akan mematuhi sebarang batasan API yang berkaitan dengan pelan Perkhidmatan yang dibeli oleh Pelanggan.
  6. Permintaan Pihak Ketiga.
   1. Tanggungjawab Pelanggan. Pelanggan bertanggungjawab untuk memberi respons kepada Permintaan Pihak Ketiga melalui aksesnya kepada maklumat. Pelanggan akan berusaha untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki untuk memberi respons kepada Permintaan Pihak Ketiga dan akan menghubungi Dropbox hanya jika ia tidak dapat memperoleh maklumat seperti itu walaupun telah berusaha keras.
   2. Tanggungjawab Dropbox. Dropbox akan melakukan usaha yang sewajarnya, sejauh mana yang dibenarkan oleh undang-undang dan terma Permintaan Pihak Ketiga, untuk: (i) segera memaklumkan Pelanggan tentang penerimaan Permintaan Pihak Ketiga oleh Dropbox; (ii) mematuhi permintaan Pelanggan yang munasabah berkenaan usahanya untuk membangkang Permintaan Pihak Ketiga; dan (iii) menyediakan Pelanggan dengan maklumat atau peralatan yang diperlukan oleh Pelanggan untuk memberi respons kepada Permintaan Pihak Ketiga, sekiranya Pelanggan gagal memberi respons kepada Permintaan Pihak Ketiga. Jika Pelanggan gagal untuk memberi respon segera kepada mana-mana Permintaan Pihak Ketiga, maka Dropbox boleh, namun tidak berkewajipan, untuk berbuat demikian.
 3. Pembayaran.
  1. Yuran. Pelanggan akan membayar Dropbox atau penjual Pelanggan semua Yuran yang berkenaan untuk Perkhidmatan, dalam mata wang yang dinyatakan dalam Borang Pesanan. Pelanggan membenarkan Dropbox, atau penjual Pelanggan, untuk mengecaj Pelanggan bagi semua Yuran yang berkenaan menggunakan kaedah pembayaran pilihan Pelanggan. Yuran tidak akan dikembalikan kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang atau seperti yang dibenarkan secara khusus dalam Perjanjian ini.
  2. Pembayaran. Pelanggan akan membayar invois kepada Dropbox mengikut jadual pembayaran seperti yang dinyatakan dalam Borang Pesanan. Dropbox boleh menggantung atau menamatkan Perkhidmatan jika Yuran tertunggak. Pelanggan akan menyediakan maklumat pengebilan dan hubungan yang lengkap dan tepat kepada Dropbox atau penjual Pelanggan.
  3. Cukai. Yuran tidak termasuk cukai dan Pelanggan bertanggungjawab ke atas semua Cukai. Dropbox, atau penjual Pelanggan, akan mengecaj Cukai apabila dikehendaki untuk berbuat demikian. Jika Pelanggan memberi Dropbox atau penjualnya sijil pengecualian cukai yang sah, Dropbox atau penjual tidak akan mengutip cukai yang dilindungi oleh sijil itu.
  4. Cukai Pegangan. Pelanggan akan membayar Dropbox atau penjualnya nilai bersih daripada sebarang Cukai Pegangan yang berkenaan. Pelanggan dan Dropbox, atau penjual Pelanggan seperti yang berkenaan, akan bekerjasama untuk mengelakkan sebarang Cukai Pegangan jika pengecualian, atau pun triti potongan kadar pegangan tersedia. Jika Dropbox atau penjual Pelanggan layak mendapat pengecualian cukai, atau triti potongan kadar pegangan, Dropbox atau penjual Pelanggan akan menyediakan Pelanggan dengan bukti dokumen yang sewajarnya. Pelanggan akan menyediakan bukti yang sewajarnya kepada Dropbox atau penjual Pelanggan bahawa ia telah membayar jumlah yang dipegang atau dipotong kepada pihak berkuasa yang berkenaan.
  5. Pembaharuan Automatik dan Percubaan. JIKA AKAUN PELANGGAN DITETAPKAN KEPADA PEMBAHARUAN AUTOMATIK ATAU DALAM TEMPOH PERCUBAAN DAN PELANGGAN TELAH MEMBERIKAN KAEDAH PEMBAYARAN KEPADA DROPBOX UNTUK PERKHIDMATAN, DROPBOX (ATAU PENJUAL PELANGGAN) BOLEH MENGECAJ SECARA AUTOMATIK PADA AKHIR TEMPOH PERCUBAAN ATAUPUN UNTUK PEMBAHARUAN, MELAINKAN PELANGGAN MEMAKLUMKAN DROPBOX (ATAU PENJUAL PELANGGAN, JIKA BERKENAAN) BAHAWA PELANGGAN INGIN MEMBATALKAN ATAU MELUMPUHKAN PEMBAHARUAN AUTOMATIK. Dropbox boleh menyemak semula kadar harga Perkhidmatan dengan memberi Pelanggan notis selewat-lewatnya tiga puluh hari sebelum caj yang seterusnya.
  6. Pesanan Pembelian. Jika Pelanggan memerlukan penggunaan pesanan pembelian atau nombor pesanan pembelian, Pelanggan: (i) harus menyediakan nombor pesanan pembelian semasa pembelian; dan (ii) bersetuju bahawa mana-mana terma dan syarat dalam pesanan pembelian Pelanggan tidak akan dikenakan kepada Perjanjian ini dan adalah batal dan tidak sah. Jika Pelanggan membeli melalui penjual, sebarang terma dan syarat daripada penjual Pelanggan atau dalam pesanan pembelian antara Pelanggan dan penjualnya yang bercanggah dengan Perjanjian adalah terbatal dan tidak sah.
 4. Penggantungan.
  1. Berkenaan Akaun Pengguna Akhir oleh Dropbox. Jika Pengguna Akhir: (a) melanggar Perjanjian ini; atau (b) menggunakan Perkhidmatan dalam cara yang dipercayai oleh Dropbox secara munasabah akan menyebabkan liabiliti, maka Dropbox boleh meminta supaya Pelanggan menggantung atau menamatkan akaun Pengguna Akhir berkenaan. Jika Pelanggan gagal untuk segera menggantung atau menamatkan akaun Pengguna Akhir, maka Dropbox boleh berbuat demikian.
  2. Kecemasan Keselamatan. Walau apa pun dalam Perjanjian ini, jika terdapat Kecemasan Keselamatan, maka Dropbox boleh menggantung penggunaan Perkhidmatan secara automatik. Dropbox akan melakukan usaha dagangan yang wajar untuk mengukur penggantungan itu dengan teliti seperti yang diperlukan untuk mengelakkan atau menamatkan Kecemasan Keselamatan.
 5. Hak Harta Intelek.
  1. Pemilikan Hak. Melainkan seperti yang dinyatakan dengan jelas di sini, Perjanjian ini tidak memberi: (a) Dropbox sebarang Hak Harta Intelek ke atas Data Pelanggan; atau (b) Pelanggan sebarang Hak Harta Intelek ke atas Perkhidmatan atau tanda dagangan dan ciri-ciri penjenamaan Dropbox.
  2. Keizinan Terhad. Pelanggan hanya memberi Dropbox hak terhad yang diperlukan sewajarnya untuk Dropbox menyediakan Perkhidmatan. Keizinan terhad ini juga dilanjutkan kepada Subkontraktor atau Subpemproses.
  3. Cadangan. Dropbox boleh menggunakan, mengubah suai, dan memasukkan ke dalam produk dan perkhidmatannya, lesen dan sublesen, sebarang maklum balas, komen, atau cadangan berkenaan Perkhidmatan yang dihantar oleh Pelanggan atau Pengguna Akhir kepada Dropbox atau yang dikirimkan dalam forum Dropbox tanpa sebarang kewajipan terhadap Pelanggan.
 6. Tempoh.
  1. Tempoh Perjanjian. Perjanjian ini akan akan kekal berkuat kuasa sepanjang Tempoh.
  2. Tempoh Perkhidmatan. Dropbox akan menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan sepanjang Tempoh Perkhidmatan. Melainkan pihak-pihak bersetuju sebaliknya secara bertulis, Akaun Pengguna Akhir yang dibeli semasa mana-mana Tempoh Perkhidmatan akan mempunyai tempoh pengakhiran yang diprorata pada hari terakhir Tempoh Perkhidmatan sedia ada yang sudah wujud.
  3. Pembaharuan Automatik. Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Borang Pesanan, berikutan Tempoh Mula Perkhidmatan atau Tempoh Pembaharuan, langganan kepada Perkhidmatan akan diperbaharui secara automatik untuk Tempoh Pembaharuan, melainkan salah satu pihak memberi pihak satu lagi notis penamatan bertulis sekurang-kurangnya tiga puluh hari dari tarikh luput tempoh Perkhidmatan semasa. Jika Pelanggan telah memberikan kaedah pembayaran kepada Dropbox untuk caj berulang seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 3.5, Pelanggan boleh memilih untuk menamatkan Perjanjian ini melalui Konsol Pentadbir sehari sebelum Tempoh Pembaharuan bermula.
 7. Penamatan.
  1. Secara umum. Mana-mana Pihak boleh menamatkan Perjanjian ini, termasuk semua Borang Pesanan, sekiranya: (i) Pihak satu lagi telah melanggar Perjanjian dan gagal untuk memulihkan pelanggaran tersebut dalam tempoh tiga puluh hari setelah menerima notis bertulis; atau (ii) Pihak satu lagi menghentikan operasi perniagaan mereka atau tertakluk kepada prosiding ketaksolvenan dan prosiding itu tidak diselesaikan dalam tempoh sembilan puluh hari. Dropbox boleh menamatkan Perjanjian ini dan menggantung akses Pelanggan kepada Perkhidmatan jika perlu berbuat demikian mengikut undang-undang atau disebabkan oleh pelanggaran terang-terangan oleh Pelanggan berkenaan Dasar Penggunaan Boleh Diterima.
  2. Kesan daripada Penamatan. Jika Perjanjian ini tamat: (a) kecuali seperti yang dinyatakan dalam Bahagian ini, hak-hak dan lesen yang diberikan oleh Dropbox kepada Pelanggan akan tamat serta-merta; (b) Pelanggan boleh, sebelum penamatan, memohon waktu tambahan yang munasabah untuk mengeksport Data Simpanan mereka, dengan syarat Dropbox boleh mengecaj Pelanggan untuk akses lanjutan seperti itu berdasarkan yuran standard Dropbox sewaktu itu; dan (c) Dropbox akan menghapuskan sebarang Akaun dan Data Simpanan Pengguna Akhir yang berkaitan dengan akaun Pelanggan dalam tempoh yang munasabah selepas menerima permintaan Pentadbir untuk berbuat demikian. Dropbox boleh menyediakan arahan kepada Pelanggan berkenaan cara untuk menyerahkan permintaan Pentadbir yang diterangkan dalam fasal (c) ayat sebelum ini. Bahagian yang selanjutnya akan terus berkuat kuasa selepas peluputan atau penamatan Perjanjian ini: 2.6 (Permintaan Pihak Ketiga), 3 (Pembayaran), 5 (Hak Harta Intelek), 7.2 (Kesan daripada Penamatan), 8 (Ganti Rugi), 9 (Penafian), 10 (Pembatasan Liabiliti), 11 (Pertikaian), dan 12 (Pelbagai). Walau apa pun yang tersebut di atas, Bahagian 2.6 (Permintaan Pihak Ketiga) tidak akan berkuat kuasa selepas penamatan jika Dropbox telah menggunakan hak untuk menamatkan Perjanjian.
 8. Ganti Rugi.
  1. Oleh Pelanggan. Pelanggan akan melindungi, membela, dan tidak memudaratkan Dropbox daripada dan terhadap semua liabiliti, kerosakan, dan kos (termasuk kos penyelesaian dan yuran guaman yang munasabah) yang timbul daripada mana-mana Tuntutan terhadap Dropbox dan Sekutu mereka berkaitan: (a) Data Pelanggan; (b) Domain Pelanggan; atau (c) penggunaan Perkhidmatan yang melanggar Perjanjian ini oleh Pelanggan atau Pengguna Akhir Pelanggan.
  2. Oleh Dropbox. Dropbox akan melindungi, membela, dan tidak memudaratkan Pelanggan daripada dan terhadap semua liabiliti, kerosakan, dan kos (termasuk kos penyelesaian dan yuran guaman yang munasabah) yang timbul daripada mana-mana Tuntutan terhadap Pelanggan setakat atas dasar dakwaan bahawa teknologi Dropbox yang digunakan untuk menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan melanggar atau menyalah guna sebarang hak cipta, rahsia dagangan, paten A.S., atau hak tanda dagangan pihak ketiga. Dalam apa jua keadaan sekalipun Dropbox tiada kewajipan atau liabiliti di bawah bahagian ini yang timbul daripada: (a) penggunaan mana-mana Perkhidmatan dalam bentuk yang diubah suai atau kombinasi bersama material yang tidak dibekalkan oleh Dropbox; dan (b) sebarang kandungan, maklumat, atau data yang disediakan oleh Pelanggan, Pengguna Akhir, atau pihak ketiga yang lain.
  3. Kemungkinan Pelanggaran. Jika Dropbox percaya bahawa Perkhidmatan atau Perisian melanggar atau boleh didakwa melanggar Hak Harta Intelektual pihak ketiga, maka Dropbox boleh: (a) mendapatkan hak untuk Pelanggan, atas tanggungan Dropbox, untuk terus menggunakan Perkhidmatan atau Perisian; (b) menyediakan tukar ganti kefungsian serupa yang tidak melanggar; atau (c) mengubah suai Perkhidmatan atau Perisian supaya ia tidak lagi melanggar. Jika Dropbox mendapati bahawa pilihan yang diterangkan dalam bahagian ini adalah tidak wajar dari segi dagangan, maka Dropbox boleh menggantung atau menamatkan penggunaan Pelanggan daripada Perkhidmatan atau Perisian yang terlibat, dengan pulangan yuran prabayar prorata untuk Perkhidmatan atau Perisian.
  4. Secara Umum. Pihak yang meminta ganti rugi akan segera memaklumkan pihak yang satu lagi mengenai tuntutan dan bekerjasama dengan Pihak itu dalam membela tuntutan. Pihak yang menuntut ganti rugi akan mempunyai kawalan penuh dan berkuasa ke atas pembelaan, kecuali apabila: (a) sebarang penyelesaian yang menghendaki Pihak yang menuntut ganti rugi untuk mengakui liabiliti memerlukan keizinan bertulis terlebih dahulu, tanpa ditahan atau ditangguh tanpa sebab munasabah; dan (b) Pihak satu lagi boleh menyertai pembelaan dengan peguam bela sendiri atas tanggungannya sendiri. GANTI RUGI DI ATAS ADALAH SATU-SATUNYA REMEDI DROPBOX DAN PELANGGAN DI BAWAH PERJANJIAN INI UNTUK PELANGGARAN OLEH SATU SAMA LAIN BERKENAAN HAK HARTA INTELEK PIHAK KETIGA.
 9. Penafian.
  1. Secara Umum. PERKHIDMATAN DAN PERISIAN DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA SEDIA ADA” SELUAS YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KECUALI SEPERTI YANG DINYATAKAN DENGAN JELAS DALAM PERJANJIAN INI, MANA-MANA PELANGGAN ATAU DROPBOX DAN SEKUTUNYA, PEMBEKAL, DAN PENGEDAR TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN DALAM APA JUA BENTUK, SAMA ADA NYATA, TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK JAMINAN KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK PENGGUNAAN TERTENTU, ATAU KETIDAKLANGGARAN. PELANGGAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU PERISIAN MENURUT TERMA YANG DINYATAKAN DAN MENYANDARKAN SEBARANG DATA YANG DISIMPAN DALAM PERKHIDMATAN.
  2. Perkhidmatan Beta. Walau apa pun yang bertentangan dalam Perjanjian ini: (a) Pelanggan boleh memilih untuk menggunakan Perkhidmatan Beta mengikut budi bicara mutlaknya; (b) Perkhidmatan Beta mungkin tidak disokong dan boleh berubah pada bila-bila masa tanpa notis; (c) Perkhidmatan Beta mungkin tidak begitu boleh diharapkan atau tersedia seperti Perkhidmatan; (d) Perkhidmatan Beta belum tertakluk kepada langkah-langkah keselamatan dan pengauditan yang sama seperti Perkhidmatan; dan (e) DROPBOX TIADA LIABILITI HASIL DARIPADA ATAU BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN BETA - GUNAKAN ATAS RISIKO ANDA SENDIRI.
 10. Pembatasan Liabiliti.
  1. Pembatasan berkenaan Liabiliti Tidak Langsung. SELUAS YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KECUALI UNTUK KEWAJIPAN TUNTUTAN GANTI RUGI DROPBOX ATAU PELANGGAN, MANA-MANA PELANGGAN ATAU DROPBOX DAN SEKUTU, PEMBEKAL, DAN PENGEDARNYA TIDAK AKAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN DI BAWAH PERJANJIAN INI KE ATAS (I) KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHAS, TIDAK SENGAJA, SAMPINGAN, TELADAN, ATAU PUNITIF, ATAU (II) KERUGIAN PENGGUNAAN, DATA, PERNIAGAAN, PENDAPATAN, ATAU KEUNTUNGAN (DALAM SETIAP SITUASI SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK), SEKALI PUN JIKA PIHAK ITU MENGETAHUI ATAU SEPATUTNYA MENGETAHUI BAHAWA KEROSAKAN SEPERTI ITU BOLEH TERJADI DAN SEKALI PUN JIKA REMEDI GAGAL MEMENUHI TUJUAN ASALNYA.
  2. Pembatasan berkenaan Jumlah Liabiliti. SELUAS YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, LIABILITI AGREGAT DROPBOX DI BAWAH PERJANJIAN INI TIDAK AKAN MELEBIHI KURANG DARIPADA $100,000 ATAU JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH PELANGGAN KEPADA DROPBOX DALAM TEMPOH DUA BELAS BULAN SEBELUM TERJADINYA PERISTIWA YANG MENIMBULKAN LIABILITI.
 11. Pertikaian.
  1. Penyelesaian Tidak Formal. Sebelum menfailkan tuntutan, setiap Pihak bersetuju untuk cuba menyelesaikan pertikaian dengan menghubungi Pihak yang lain melalui prosedur notis dalam Bahagian 12.6. Jika pertikaian tidak diselesaikan dalam tempoh tiga puluh hari daripada notis, Pelanggan atau Dropbox boleh membawa prosiding rasmi.
  2. Timbang tara. Pelanggan dan Dropbox bersetuju untuk menyelesaikan sebarang tuntutan berkaitan dengan Perjanjian ini atau Perkhidmatan melalui timbang tara muktamad dan terikat, kecuali seperti yang dinyatakan di bawah. American Arbitration Association (AAA) akan melaksanakan timbang tara di bawah Commercial Arbitration Rules mereka. Timbang tara ini akan diadakan di San Francisco (CA), atau mana-mana lokasi lain yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak secara bertulis.
  3. Pengecualian terhadap Timbang Tara. Mana-mana Pihak boleh membawa tuntutan mahkamah di mahkamah persekutuan atau wilayah San Francisco County, California semata-mata demi relief injunksi untuk menghentikan penggunaan tidak bertauliah atau penyalahgunaan Perkhidmatan atau pelanggaran Hak Harta Intelek tanpa terlebih dahulu terlibat dalam proses notis pertikaian tidak rasmi seperti yang diterangkan di atas. Kedua-dua Pelanggan dan Dropbox bersetuju dengan tempat dan bidang kuasa peribadi di sana.
  4. TIADA TUNTUTAN KUMPULAN. Pelanggan hanya boleh menyelesaikan pertikaian dengan Dropbox atas dasar individu dan tidak akan membawa tuntutan dalam kumpulan, gabungan, atau tuntutan berwakil. Timbang tara kumpulan, tuntutan kumpulan, tuntutan peguam negara secara sulit, dan gabungan dengan timbang tara yang lain tidak dibenarkan.
 12. Pelbagai.
  1. Pengubahsuaian Terma. Dropbox boleh menyemak Perjanjian ini dari masa ke semasa dan versi terkini akan sentiasa disiarkan di laman web Dropbox Business. Jika semakan, mengikut budi bicara Dropbox, adalah material, Dropbox akan memaklumkan Pelanggan (dengan, sebagai contoh, menghantar e-mel kepada alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun berkenaan). Semakan lain mungkin akan disiarkan di blog Dropbox atau halaman terma, dan Pelanggan bertanggungjawab untuk menyemak kiriman-kiriman ini dengan kerap. Dengan meneruskan akses atau menggunakan Perkhidmatan selepas semakan berkuat kuasa, Pelanggan bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian yang disemak semula. Jika Pelanggan tidak bersetuju dengan terma Perjanjian yang disemak semula, Pelanggan boleh menamatkan Perkhidmatan dalam tempoh tiga puluh hari selepas penerimaan notis perubahan.
  2. Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini akan menggantikan sebarang perjanjian atau persefahaman sebelum ini antara Pihak-pihak, dan membentuk keseluruhan Perjanjian antara Pihak-pihak berkaitan dengan isi kandungan ini. Semua lampiran untuk Perjanjian, Perjanjian Pemprosesan Data, Invois Pelanggan, dan Borang Pesanan yang dilaksanakan oleh Pihak-pihak, dengan ini dimasukkan ke dalam Perjanjian oleh rujukan ini.
  3. Pentakrifan Terma yang Bercanggah. Jika terdapat percanggahan antara dokumen yang membentuk Perjanjian ini, dokumen ini akan mempunyai kuasa mengikut turutan yang berikut: invois, Borang Pesanan, Perjanjian. Terma dan syarat Perjanjian ini akan dianggap sebagai maklumat sulit Dropbox, dan Pelanggan tidak akan mendedahkan maklumat ini kepada mana-mana pihak ketiga. Pelanggan bersetuju bahawa sebarang terma dan syarat dalam pesanan pembelian Pelanggan tidak akan diguna pakai dalam Perjanjian ini dan terbatal dan tidak sah. Jika Pengguna Akhir dikehendaki untuk mengklik lalu terma perkhidmatan untuk menggunakan Perkhidmatan, terma yang diklik lalu adalah subordinat kepada Perjanjian ini dan Perjanjian ini akan mengawal jika terdapat percanggahan.
  4. Undang-undang Pentadbiran. PERJANJIAN INI AKAN DITADBIR OLEH UNDANG-UNDANG CALIFORNIA KECUALI JIKA BERCANGGAH DENGAN PRINSIP UNDANG-UNDANG.
  5. Kebolehasingan. Peruntukan yang tidak boleh dikuatkuasakan akan diubah suai untuk menggambarkan niat pihak-pihak dan hanya untuk setakat yang diperlukan untuk menjadikannya boleh dikuatkuasakan, dan peruntukan selebihnya daripada Perjanjian ini akan kekal berkuat kuasa.
  6. Notis. Notis mestilah dihantar melalui e-mel, mel udara kelas pertama, atau kurier semalaman dan akan dianggap telah dihantar setelah diterima. Notis kepada Pelanggan juga boleh dihantar kepada alamat e-mel akaun yang berkenaan dan akan dianggap telah diterima setelah dihantar. Notis kepada Dropbox mestilah dihantar kepada Dropbox Legal di contractnotices@dropbox.com, dengan satu salinan kepada Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, attn.: Legal Department.
  7. Penepian. Penepian bagi sebarang kelalaian bukanlah penepian bagi kelalaian yang berikutnya.
  8. Penyerahan. Pelanggan tidak boleh menyerahkan atau memindahkan Perjanjian ini atau sebarang hak atau kewajipan di bawah Perjanjian ini tanpa kebenaran bertulis daripada Dropbox. Dropbox tidak boleh menyerahkan Perjanjian ini tanpa memberikan notis kepada Pelanggan, kecuali Dropbox boleh menyerahkan Perjanjian ini atau sebarang hak atau kewajipan di bawah Perjanjian ini kepada Sekutu atau yang berhubung dengan penggabungan, pengambilalihan, rombakan semula organisasi, atau penjualan semua atau hampir semua asetnya tanpa memberikan notis. Sebarang cubaan lain untuk memindah atau menyerahkan adalah tidak sah.
  9. Tiada Agensi. Dropbox dan Pelanggan bukanlah rakan kongsi atau ejen yang sah, tetapi merupakan kontraktor bebas.
  10. Subkontrak. Dropbox akan kekal bertanggungjawab ke atas semua tindakan atau kelalaian Subkontaktor atau Subpemproses miliknya, dan ke atas sebarang kewajipan yang disubkontrakkan.
  11. Force Majeure. Kecuali atas kewajipan pembayaran, mana-mana Dropbox atau Pelanggan tidak akan bertanggungjawab ke atas prestasi yang tidak memuaskan setakat yang disebabkan oleh keadaan di luar kawalan munasabah mana-mana Pihak (sebagai contoh, malapetaka semula jadi, peperangan atau keganasan, rusuhan, mogok buruh, tindakan kerajaan, dan gangguan Internet).
  12. Tiada Waris Pihak Ketiga. Tiada waris pihak ketiga dalam Perjanjian ini. Tanpa membataskan bahagian ini, seorang Pengguna Akhir Pelanggan bukanlah waris pihak ketiga kepada hak Pelanggan di bawah Perjanjian ini.
 13. Pentakrifan.
  • "Dasar Penggunaan Boleh Diterima" bermakna dasar penggunaan boleh diterima Dropbox yang dinyatakan di pautan yang berikut, atau pautan lain yang disediakan oleh Dropbox: https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use.
  • "Data Akaun" bermakna maklumat akaun dan hubungan yang diserahkan kepada Perkhidmatan oleh Pelanggan atau Pengguna Akhir.
  • "Pentadbir" bermakna Pengguna Akhir teknikal yang ditetapkan oleh Pelanggan yang mentadbir Perkhidmatan untuk Pengguna Akhir bagi pihak Pelanggan. Pentadbir mungkin boleh mengakses, mendedah, membatas, atau membuang Data Pelanggan di dalam atau daripada Akaun Pengguna Akhir. Pentadbir juga boleh mempunyai keupayaan untuk memantau, mengehad, atau menamatkan akses kepada Akaun Pengguna Akhir.
  • "Akaun Pentadbir" bermakna akaun pentadbiran yang disediakan kepada Pelanggan oleh Dropbox untuk tujuan mentadbir Perkhidmatan.
  • "Konsol Pentadbir" bermakna alat dalam talian yang disediakan oleh Dropbox kepada Pelanggan untuk digunakan dalam mentadbir Perkhidmatan.
  • "Sekutu" bermakna mana-mana entiti yang mengawal, dikawal oleh, atau di bawah kawalan bersama dengan satu Pihak, di mana "kawalan" bermaksud keupayaan untuk mengarahkan pengurusan dan dasar sesebuah entiti.
  • "Perkhidmatan Beta" bermakna perkhidmatan atau ciri-ciri yang dikenali sebagai alpha, beta, pratonton, akses awal, atau penilaian, atau perkataan atau frasa dengan maksud yang serupa.
  • "Tuntutan" bermakna tuntutan oleh pihak ketiga, termasuk denda kawal selia.
  • "Data Pelanggan" bermakna Data yang Disimpan, Data Akaun, dan mesej, komen, data berstruktur, foto, dan kandungan lain yang diserahkan kepada Perkhidmatan oleh Pelanggan atau Pengguna Akhir.
  • "Domain Pelanggan" bermaksud nama domain Internet Pelanggan.
  • "Perjanjian Pemprosesan Data" bermakna perjanjian dengan Dropbox berkaitan dengan pematuhan Undang-undang Perlindungan Data EU yang dinyatakan di pautan berikut: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/data-processing-agreement-dfb-013118.pdf atau pautan lain yang mungkin disediakan oleh Dropbox.
  • "Tarikh Kuat Kuasa" bermakna tarikh Perjanjian ini diterima oleh Pelanggan.
  • "Pengguna Akhir" bermakna pengguna akaun Perkhidmatan Pelanggan. Pengguna Akhir boleh merangkumi kakitangan dan perunding Pelanggan dan Sekutunya.
  • "Akaun Pengguna Akhir" bermakna akaun yang dihos oleh Dropbox yang diwujudkan oleh Pelanggan melalui Perkhidmatan untuk Pengguna Akhir.
  • "Undang-undang Perlindungan Data EU" bermakna, setakat mana yang berkuat kuasa dan berkenaan dari masa ke masa, undang-undang yang melaksanakan Arahan Perlindungan Data EU (95/46/EC), dan Akta Perlindungan Data Peribadi EU (2016/679) dan mana-mana undang-undang terlaksana di setiap negara anggota EU.
  • "EU-US Privacy Shield Program" bermakna rangka kerja EU-US Privacy Shield Program dan prinsipnya seperti yang dinyatakan oleh Jabatan Perdagangan AS dan Suruhanjaya Eropah berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan, dan pemegangan data peribadi dari negara anggota EU.
  • "Fasal Kontrak Standard EU" bermakna Fasal Kontrak Standard EU bersama Dropbox, Inc. bagi pemindahan data peribadi ke pemproses yang digabungkan ke dalam Perjanjian Pemprosesan Data.
  • "Ciri Terkecuali" bermakna perkhidmatan atau ciri-ciri yang disenaraikan di sini https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf, yang mana senarai boleh dikemas kini dari masa ke semasa oleh Dropbox, dengan syarat ciri-ciri bukan Beta yang digabungkan ke dalam Perkhidmatan bermula dari Tarikh Kuat Kuasa tidak akan dialihkan kepada senarai Ciri Terkecuali sepanjang Tempoh.
  • "Undang-undang Kawalan Eksport." bermakna semua undang-undang dan peraturan kawalan eksport dan eksport semula yang berkenaan, termasuk Export Administration Regulations ("EAR") yang diselia oleh Jabatan Perdagangan A.S., sekatan dagangan dan ekonomi yang diselia oleh Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, dan International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") yang diselia oleh Department of State.
  • "Yuran" bermakna jumlah yang diinvois kepada Pelanggan oleh Dropbox untuk Perkhidmatan seperti yang diterangkan dalam Borang Pesanan.
  • "Tempoh Mula Perkhidmatan" bermakna tempoh bagi Perkhidmatan yang berkenaan bermula pada Tarikh Peruntukan dan berterusan sepanjang tempoh yang dinyatakan dalam Borang Pesanan.
  • "Hak Harta Intelektual" bermakna hak sedunia semasa dan akan datang di bawah paten, hak cipta, rahsia dagangan, tanda dagangan, hak moral, dan hak-hak lain yang serupa.
  • "Borang Pesanan" bermakna dokumen pemesanan, atau halaman pemesanan, untuk Perkhidmatan.
  • "Data Peribadi, "Proses," dan "Memproses"" mempunyai maksud di sebalik terma dalam Undang-undang Perlindungan Data EU.
  • "Tarikh Peruntukan" adalah tarikh Dropbox menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan.
  • "Tempoh Pembaharuan" bermakna, melainkan dipersetujui dalam tempoh lain secara bertulis oleh Pihak-pihak, tempoh pembaharuan dua belas bulan berikutan sama ada Tempoh Mula Perkhidmatan ataupun Tempoh Pembaharuan sebelumnya. Tempoh Pembaharuan dinyatakan dalam Borang Pesanan.
  • "Kecemasan Keselamatan" bermakna: (i) penggunaan Perkhidmatan yang mengganggu atau boleh mengganggu Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan oleh pelanggan lain, atau infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan Perkhidmatan; atau (ii) akses tidak bertauliah oleh pihak ketiga kepada Perkhidmatan.
  • "Langkah-langkah Keselamatan" bermakna langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang diterangkan di https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/security-measures.pdf atau pautan lain yang mungkin disediakan oleh Dropbox.
  • "Perkhidmatan" bermakna perkhidmatan yang dipesan oleh Pelanggan dan disediakan oleh Dropbox kepada Pelanggan, yang diterangkan di https://www.dropbox.com/business/plans-comparison, atau pautan lain yang mungkin disediakan oleh Dropbox.
  • "Tempoh Perkhidmatan" bermakna Tempoh Mula Perkhidmatan dan semua Terma Pembaharuan untuk Perkhidmatan yang berkenaan.
  • "Perisian" bermakna perisian klien yang disediakan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan.
  • "Data yang Disimpan" bermakna fail yang dimuat naik ke Perkhidmatan menggunakan Perisian oleh Pelanggan atau Pengguna Akhir.
  • "Subkontraktor" bermakna entiti yang disubkontrakkan sebarang kewajipannya oleh Dropbox di bawah Perjanjian ini.
  • "Subpemproses" bermakna entiti yang bersetuju untuk Memproses Data Pelanggan bagi pihak Dropbox, atau bagi pihak subpemproses Dropbox yang lain, bagi menyediakan Perkhidmatan.
  • "Cukai" bermakna sebarang cukai jualan, guna, nilai tambah, barangan dan perkhidmatan, penggunaan, eksais, setem tempatan, atau cukai lain, (termasuk tetapi tidak terhad kepada ISS, CIDE, PIS, CONFINS), duti atau caj lain dalam apa jua bentuk atau sifat tidak termasuk cukai berdasarkan pendapatan bersih Dropbox, yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Perisian, termasuk sebarang penalti atau faedah yang berkaitan.
  • "Tempoh" bermakna tempoh Perjanjian, yang akan bermula pada Tarikh Kuat Kuasa dan diteruskan sehingga yang mana lebih awal: (i) penghujung Tempoh Perkhidmatan; atau (ii) Perjanjian ditamatkan seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.
  • "Permintaan Pihak Ketiga" bermakna permintaan daripada pihak ketiga untuk rekod berkenaan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh Pengguna Akhir termasuk maklumat dalam atau daripada Akaun Pengguna Akhir, atau daripada akaun Perkhidmatan milik Pelanggan. Permintaan Pihak Ketiga boleh termasuk waran geledah yang sahih, perintah mahkamah, atau sepina, permintaan daripada individu, termasuk Pengguna Akhir, untuk mengamalkan hak mereka di bawah Undang-undang Perlindungan Data EU, atau mana-mana permintaan lain di mana terdapat kebenaran bertulis daripada Pengguna Akhir, ataupun wakil bertauliah Pengguna Akhir, yang membenarkan pendedahan.
  • "Cukai Pegangan" bermakna sebarang cukai pendapatan yang dikenakan ke atas Dropbox atau penjual Pelanggan di mana Pelanggan dikehendaki oleh undang-undang untuk memegang atau memotong pembayaran kepada Dropbox atau penjual Pelanggan.

Terjemahan ini disediakan untuk kemudahan sahaja, dan versi bahasa Inggeris akan digunakan jika berlaku sebarang percanggahan.

Dasar DMCA Dropbox

Dropbox (“Dropbox”) menghormati hak milik intelektual orang lain dan menghendaki penggunanya untuk melakukan yang sama. Selaras dengan Digital Millennium Copyright Act bagi tahun 1998, yang mana teksnya boleh didapati di laman web Pejabat Hak Cipta A.S. di http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, Dropbox akan memberi respons dengan pantas terhadap dakwaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan menggunakan perkhidmatan Dropbox dan/atau laman web Dropbox (“Tapak”) jika dakwaan tersebut dilaporkan kepada Ejen Hak Cipta Khusus Dropbox yang dikenal pasti dalam notis contoh di bawah.

Jika anda adalah pemilik hak cipta, dibenarkan untuk bertindak bagi pihak pemilik, atau dibenarkan untuk bertindak di bawah sebarang hak eksklusif di bawah hak cipta, sila laporkan dakwaan pelanggaran hak cipta yang berlaku pada atau melalui Tapak dengan melengkapkan Notis Dakwaan Pelanggaran DMCA berikut dan menghantarkannya ke Ejen Hak Cipta Khusus Dropbox. Selepas menerima Notis seperti yang diterangkan di bawah, Dropbox akan mengambil apa-apa tindakan, mengikut budi bicaranya sendiri, yang dianggap sesuai, termasuk pembuangan kandungan yang dicabar daripada Tapak.

Notis Dakwaan Pelanggaran DMCA ("Notis")

 1. Kenal pasti karya hak cipta yang anda dakwa telah dilanggar, atau - jika karya berhak cipta telah diliputi oleh Notis ini - anda boleh memberi senarai wakil karya berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar.

 2. Kenal pasti bahan atau pautan yang anda dakwa melanggar (atau menjadi bahan bagi aktiviti yang melanggar) dan yang akses kepadanya telah dinyahdayakan, termasuk pada minimum, jika berkenaan, URL pautan yang dipaparkan di Tapak atau lokasi sebenarnya di mana bahan tersebut boleh didapati.

 3. Berikan ahli gabungan syarikat anda (jika berkenaan), alamat mel, nombor telefon, dan, jika ada, alamat e-mel.

 4. Masukkan kedua-dua pernyataan yang berikut dalam isi Notis itu:
  • “I hereby state that I have a good faith belief that the disputed use of the copyrighted material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law (e.g., as a fair use).” (“Saya dengan ini menyatakan bahawa saya mempunyai kepercayaan dengan niat baik bahawa pertikaian penggunaan bahan hak cipta tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang (contohnya, sebagai penggunaan yang adil).”)

  • “I hereby state that the information in this Notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner, or authorized to act on behalf of, the owner, of the copyright or of an exclusive right under the copyright that is allegedly infringed.” (“Saya dengan ini menyatakan bahawa maklumat dalam Notis ini adalah tepat dan, di bawah hukuman sumpah bohong, bahawa saya merupakan pemilik, atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik, hak cipta atau hak eksklusif di bawah hak cipta yang didakwa telah dilanggar.”)

 5. Berikan nama penuh anda yang sah dan tandatangan elektronik atau fizikal anda.

Hantarkan Notis ini, dengan semua item dilengkapkan, kepada Ejen Hak Cipta Khusus Dropbox:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107

Terjemahan ini disediakan untuk kemudahan sahaja, dan versi bahasa Inggeris akan digunakan jika berlaku sebarang percanggahan.

Dasar Penggunaan Dropbox Yang Boleh Diterima

Dropbox digunakan oleh jutaan orang, dan kami berbangga dengan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Sebagai balasan, kami percaya anda menggunakan perkhidmatan kami dengan penuh tanggungjawab.

Anda bersetuju untuk tidak menyalahgunakan perkhidmatan Dropbox ("Perkhidmatan") atau membantu orang lain untuk berbuat demikian. Sebagai contoh, anda tidak boleh cuba melakukan mana-mana yang berikut berhubung dengan Perkhidmatan:

 • menyiasat, mengimbas, atau menguji kelemahan mana-mana sistem atau rangkaian;
 • pelanggaran atau sebaliknya memintasi sebarang langkah keselamatan atau pengesahan;
 • mengakses, mengusik, atau menggunakan kawasan atau bahagian Perkhidmatan yang bukan untuk umum, atau kawasan Perkhidmatan kongsian yang anda tidak diundang;
 • mengganggu atau mengendalakan sebarang pengguna, hos, atau rangkaian, sebagai contoh dengan menghantar virus, pemuatan yang berlebihan, pembanjiran, penspaman, atau pengeboman mel pada mana-mana bahagian Perkhidmatan;
 • mengakses, mencari, atau mencipta akaun untuk Perkhidmatan dengan sebarang cara lain daripada antara muka kami yang disokong secara awam (contohnya, "mengikis" atau mencipta akaun secara pukal);
 • menghantar komunikasi yang tidak diminta, promosi atau iklan, atau spam;
 • menghantar maklumat yang diubah, memperdaya atau kenal pasti bersumber palsu, termasuk "spoofing" atau "phishing";
 • menggalakkan atau mengiklankan produk atau perkhidmatan selain milik anda sendiri tanpa pengesahan yang sewajarnya;
 • menyalahgunakan rujukan atau promosi untuk mendapatkan lebih banyak ruang simpanan daripada yang berhak diterima;
 • memintas had ruang simpanan;
 • menjual Perkhidmatan melainkan dibenarkan untuk berbuat demikian;
 • menyiar atau berkongsi bahan lucah atau tidak sopan yang melanggar undang-undang, atau yang mengandungi aksi ganas yang melampau;
 • menyokong ketaksuban atau kebencian terhadap mana-mana orang atau sekumpulan orang berdasarkan bangsa, agama, etnik, jantina, identiti jantina, kecenderungan seksual, kehilangan upaya, atau kecacatan mereka;
 • menganiayai atau menyalahgunakan kakitangan atau wakil atau ejen Dropbox yang sedang melaksanakan perkhidmatan bagi pihak Dropbox;
 • melanggar undang-undang dalam apa jua cara, termasuk menyimpan, menyiar atau berkongsi bahan yang palsu, fitnah, atau mengelirukan; atau
 • melanggar privasi atau melanggar hak orang lain.