Deze vertaling wordt je aangeboden om het je gemakkelijk te maken. Bij mogelijke discrepanties is de Engelse versie bepalend.

Servicevoorwaarden van Dropbox

Geplaatst: 6 juli 2021

Geldig vanaf: 6 juli 2021

Onze vorige Voorwaarden vind je hier.

Bedankt voor je vertrouwen in Dropbox. Onze missie is om een meer verlichte manier van werken te creëren. Dit doen we door een intuïtief, uniform platform te bieden waarop jouw materiaal veilig en toegankelijk is, en waarin jij en anderen gecoördineerd en op één lijn kunnen werken. Deze servicevoorwaarden ('Voorwaarden') gaan over jouw gebruik van en toegang tot onze services, clientsoftware en websites ('Services'). Als je buiten de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Mexico ('Noord-Amerika') bent gevestigd, heb je een overeenkomst met Dropbox International Unlimited Company. Als je in Noord-Amerika bent gevestigd, heb je een overeenkomst met Dropbox, Inc. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we je gegevens verzamelen en gebruiken, terwijl in ons Beleid voor acceptabel gebruik wordt omschreven wat je verantwoordelijkheden zijn bij het gebruik van onze Services. Door gebruik te maken van onze Services, ga je ermee akkoord dat je bent gebonden aan deze Voorwaarden, ons Privacybeleid en ons Beleid voor acceptabel gebruik.

Jouw materiaal en je machtigingen

Als je onze Services gebruikt, geef je ons zaken in handen, zoals je bestanden, content, e-mailberichten, contactpersonen en nog veel meer ('Jouw materiaa'). Jouw materiaal is van jou. Deze Voorwaarden geven ons geen enkel recht op Jouw materiaal, behalve de beperkte rechten die het voor ons mogelijk maken onze Services te leveren.

Voor bepaalde handelingen, zoals het hosten, delen en back-uppen van Jouw materiaal, hebben we je toestemming nodig. Onze Services bieden je ook functies zoals opmerkingen plaatsen, delen, zoeken, miniatuurafbeeldingen, documentvoorbeelden, optische tekenherkenning (OCR), eenvoudig sorteren en ordenen en personalisatie, om zo efficiënt mogelijk te werken. Voor deze en andere functies moet Dropbox Jouw materiaal mogelijk openen, scannen en opslaan. Je geeft ons je toestemming om deze handelingen uit te voeren, en die toestemming geldt ook voor de aan Dropbox gelieerde ondernemingen en vertrouwde derde partijen waarmee we werken.

Je verantwoordelijkheden

De manier waarop je onze Services gebruikt, moet voldoen aan ons Beleid voor acceptabel gebruik. Materiaal in de Services kan zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Kopieer, upload, download en deel dus geen materiaal, tenzij je daartoe het recht hebt.

We kunnen je gedrag en je materiaal beoordelen om te kijken of je je houdt aan deze Voorwaarden en aan ons Beleid voor acceptabel gebruik. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het materiaal dat mensen via de Services plaatsen en delen.

Help ons Jouw materiaal te beschermen. Bescherm je wachtwoord voor de Services goed en houd ook je accountgegevens steeds actueel. Deel de aanmeldgegevens voor je account niet met anderen en geef anderen geen toegang tot je account.

Je mag onze Services alleen gebruiken voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van uitvoerbeperkingen en -voorschriften. Tot slot moet je minimaal 13 jaar oud zijn om onze Services te gebruiken (of ouder, afhankelijk van waar je woont).

Software

Bij sommige van onze Services kun je software ('Software') van Dropbox downloaden, die automatisch kan worden bijgewerkt. Mits je je houdt aan deze Voorwaarden, geven wij je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de Software te gebruiken, en uitsluitend voor toegang tot de Services. Als een onderdeel van de Software wordt aangeboden onder een open-sourcelicentie, stellen we deze licentie aan jou ter beschikking en de voorwaarden van die licentie kunnen uitdrukkelijk boven deze Voorwaarden prevaleren. Tenzij de nu volgende beperkingen bij wet verboden zijn, ga je ermee akkoord de Services niet te reverse-engineeren of te decompileren, en evenmin dat te proberen of iemand te helpen om dat te doen.

Bètaservices

Soms bieden we functies of producten aan die nog worden getest en beoordeeld ('Bètaservices'). Deze Services worden aangeduid als 'alfa', 'bèta', 'voorproefje', 'vroege toegang' of 'evaluatie' (of woorden of uitdrukkingen van gelijke strekking) en zijn mogelijk niet zo betrouwbaar als de andere services van Dropbox. Bètaservices worden beschikbaar gesteld zodat we gebruikersfeedback kunnen verzamelen. Door onze bètaservices te gebruiken stem je ermee in dat we contact met je kunnen opnemen om dergelijke feedback te verzamelen.

Bètaservices zijn vertrouwelijk tot de officiële lancering. Als je bètaservices gebruikt, stem je ermee in om zonder onze toestemming geen informatie over die services aan iemand anders bekend te maken.

Ons materiaal

De Services zijn beschermd door auteursrechten, merkenrecht en andere Amerikaanse en buitenlandse wetten. Deze Voorwaarden verlenen je geen enkel recht op, eigendom van of aandeel in de Services, het materiaal van anderen bij de Services en de handelsmerken, logo's en andere merkkenmerken van Dropbox. We horen graag je feedback, maar bedenk wel dat we je opmerkingen en suggesties kunnen gebruiken zonder je iets verplicht te zijn.

Auteursrechten

We respecteren de intellectuele eigendommen van anderen en vragen je dat ook te doen. We reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op auteursrechten indien deze in overeenstemming zijn met de wet. Dergelijke kennisgevingen moeten worden ingediend volgens ons Auteursrechtbeleid. We behouden ons het recht voor om materiaal dat vermeende inbreuk maakt op de auteursrechten te verwijderen of uit te schakelen en accounts van recidivisten te beëindigen. De door ons aangewezen agent voor kennisgeving van vermeende inbreuk op de auteursrechten van onze Services is:

Copyright Agent
Dropbox, Inc.
1800 Owens St
San Francisco, CA 94158
copyright@dropbox.com

Betaalde accounts

Facturering. Je kunt je opslagruimte vergroten en betaalde functies toevoegen aan je account (je account omzetten in een 'Betaald account'). Vanaf de datum dat je je account hebt omgezet in een Betaald account, factureren we je automatisch op elke periodieke verlengingsdatum, totdat je opzegt. Als je een jaarabonnement hebt, krijg je van ons binnen een redelijke termijn vóór de verlengingsdatum een e-mail om je eraan te herinneren dat je abonnement bijna aan verlenging toe is. Jij bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen. Wij brengen belasting in rekening wanneer dat verplicht is. Sommige landen hebben verplichte lokale wetten met betrekking tot je annuleringsrechten en deze paragraaf heeft geen gevolgen voor deze wetten.

Opzeggen. Je kunt je Betaalde account bij Dropbox op elk moment opzeggen. Restituties worden alleen toegekend als dit wettelijk verplicht is. Gebruikers in de EU hebben bijvoorbeeld het recht om het abonnement op hun Betaalde account op te zeggen binnen 14 dagen na registratie voor, upgraden naar of verlenging van een Betaald account, door hier te klikken.

Downgrades. Je Betaalde account blijft actief totdat je het opzegt of totdat het in overeenstemming met deze Voorwaarden wordt beëindigd. Als je niet op tijd betaalt voor je Betaalde account, behouden wij ons het recht voor om het account op te schorten of om functies van het Betaalde Account te verwijderen.

Wijzigingen. We kunnen de kosten wijzigen bij de verlenging van je abonnement, bijvoorbeeld wegens wijzigingen in ons productaanbod, wijzigingen in onze bedrijfsvoering of wijzigingen in de economische omstandigheden. We stellen je niet minder dan 30 dagen van tevoren op de hoogte van deze wijzigingen via een bericht naar het e-mailadres dat aan je account is gekoppeld. Je krijgt de mogelijkheid om je abonnement op te zeggen voordat de nieuwe vergoeding van kracht wordt.

Dropbox Business Teams

E-mailadres. Als je je bij Dropbox registreert met een e-mailadres van de organisatie waarvoor je werkt, kan je werkgever eventueel je gebruik van Dropbox blokkeren. Je kunt overstappen op een account van een Dropbox Business- of Dropbox Education-team (gezamenlijk 'Dropbox Business-team' genoemd), of een persoonlijk e-mailadres koppelen aan je Dropbox-account.

Dropbox Business Teams gebruiken. Als je lid wordt van een Dropbox Business-team, moet je dit gebruiken overeenkomstig de voorwaarden en het beleid van je organisatie. Dropbox Business-teamaccounts vallen onder controle van je organisatie. Je beheerders kunnen mogelijk toegang krijgen tot de gegevens in je Dropbox Business-teamaccount en deze bekendmaken, beperken of verwijderen. Ze kunnen mogelijk ook je toegang tot het Dropbox Business-teamaccount beperken of beëindigen. Als je een bestaand Dropbox-account deel laat uitmaken van een Dropbox Business-team, kunnen je beheerders mogelijk verhinderen dat je je account later weer loskoppelt van het Dropbox Business-team.

Beëindiging

Je kunt op elk moment het gebruik van onze Services stopzetten. We behouden ons het recht voor om je toegang tot de Services zonder voorafgaande kennisgeving te schorsen of te beëindigen als:

(a) je in strijd handelt met deze Voorwaarden,

(b) je gebruik van de Services een reëel risico op schade of verlies zou vormen voor ons of andere gebruikers, of

(c) je geen Betaald account hebt en gedurende 12 opeenvolgende maanden onze Services niet hebt gebruikt.

We stellen je hiervan binnen redelijke termijn van tevoren op de hoogte via het e-mailadres dat bij je account hoort, zodat je gepaste actie kunt ondernemen om de situatie te herstellen en je de gelegenheid krijgt om Jouw materiaal vanuit onze Services te exporteren. Mocht je na een dergelijke kennisgeving niet de gevraagde stappen ondernemen, dan beëindigen of schorsen we je toegang tot de Services.

We sturen geen kennisgeving voorafgaand aan beëindiging wanneer:

(a) er sprake is van een wezenlijke inbreuk op deze Voorwaarden,

(b) hierdoor juridische aansprakelijkheid kan ontstaan of dit ons zou bemoeilijken om de Services aan andere gebruikers te leveren, of

(c) dit wettelijk verboden is.

Beëindiging van Services

We kunnen besluiten de Services te beëindigen als reactie op uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden wanneer er sprake is van overmacht voor Dropbox (zoals een natuurramp, brand of explosie) of om te voldoen aan een wettelijke vereiste. Mochten we dit doen, dan waarschuwen we je binnen een redelijke termijn, zodat je Jouw materiaal vanuit onze systemen kunt exporteren (we zullen je niet minder dan 30 dagen van tevoren op de hoogte brengen, indien de omstandigheden dat toestaan). Wanneer we de Services op deze manier beëindigen vóór het aflopen van een vaste of minimumtermijn waarvoor je ons hebt betaald, dan betalen we je het deel van het bedrag terug waarvoor je nog geen Services hebt ontvangen.

Services 'IN DE HUIDIGE STAAT'

We streven ernaar uitstekende Services aan te bieden, maar er zijn bepaalde zaken die we niet kunnen garanderen. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, GEVEN DROPBOX EN DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS GEEN GARANTIES, NIET EXPLICIET EN NIET IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SERVICES. DE SERVICES WORDEN GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT'. WE WIJZEN OOK ALLE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKING VAN DE HAND. Op sommige locaties zijn het soort uitsluitingen in deze paragraaf niet toegestaan. Daarom zijn ze misschien niet op jou van toepassing. Deze disclaimers doen bijvoorbeeld geen afbreuk aan de wettelijke bescherming, waaronder wettelijke garanties, die de EU-wetgeving de consument biedt.

Beperking van aansprakelijkheid

WE BEPERKEN OF SLUITEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID UIT JEGENS JOU INDIEN DIT ILLEGAAL ZOU ZIJN. DIT GELDT OOK VOOR AANSPRAKELIJKHEID VOOR FRAUDE OF FRAUDULEUZE ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN VAN DROPBOX OF DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN BIJ HET LEVEREN VAN DE SERVICES. IN LANDEN WAAR DE VOLGENDE TYPEN UITSLUITINGEN NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN WE JEGENS JOU ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERLIEZEN EN SCHADE DIE REDELIJKERWIJS EEN VOORZIENBAAR RESULTAAT ZIJN VAN HET NIET IN ACHT NEMEN VAN REDELIJKE ZORGVULDIGHEID EN INZETTEN VAN BEKWAAMHEID DOOR ONS OF HET SCHENDEN VAN ONZE OVEREENKOMST MET JOU. DEZE PARAGRAAF HEEFT GEEN GEVOLGEN VOOR CONSUMENTENRECHTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR EEN CONTRACT OF OVEREENKOMST. ALS JE EEN CONSUMENT IN DE EU OF DE VK BENT, SLUITEN DEZE VOORWAARDEN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DROPBOX NIET UIT VOOR VERLIEZEN EN SCHADE DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ONS NALATEN OM ZORGVULDIG TE HANDELEN EN BEKWAAMHEID TE TONEN BIJ HET VERLENEN VAN DE DIENSTEN, OF VAN ONZE SCHENDING VAN ONZE OVEREENKOMST MET JOU, MITS DIE VERLIEZEN EN SCHADE REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN ZIJN.

IN LANDEN WAAR UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN DROPBOX, DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN DROPBOX NIET AANSPRAKELIJK VOOR:

i. ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN VOORBEELD OF BIJ WIJZE VAN SANCTIE, OF

ii. ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN OPDRACHTEN OF KLANTEN OF WINSTDERVING, ONGEACHT HET JURIDISCHE VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.

DEZE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT OF DROPBOX OF DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGN ZIJN GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

WANNEER JE DE SERVICES GEBRUIKT VOOR COMMERCIËLE OF ZAKELIJKE DOELEINDEN OF VOOR DOORVERKOOP, ZIJN DROPBOX, DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN, NOCH DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN DROPBOX AANSPRAKELIJK JEGENS JOU VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN OPDRACHTEN OF KLANTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN. DROPBOX EN DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG, NOCH ONLINE NOCH OFFLINE, VAN EEN GEBRUIKER VAN DE SERVICES.

BEHALVE DE TYPEN AANSPRAKELIJKHEDEN DIE WE WETTELIJK GEZIEN NIET KUNNEN BEPERKEN (ZOALS BESCHREVEN IN DIT GEDEELTE), BEPERKEN WE ONZE AANSPRAKELIJKHEID TOT $ 20 OF 100% VAN HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD VOOR JE HUIDIGE ABONNEMENT BIJ DROPBOX, WAARBIJ HET HOOGSTE BEDRAG GELDT. DEZE BEPALING IS NIET VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN IN DE EU WAAR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT VERBIEDT.

Geschillen oplossen

Laten we eerst proberen het samen op te lossen. We willen eventuele problemen die we met je hebben, het liefst oplossen zonder dat een officiële juridische procedure nodig is. Je gaat ermee akkoord dat je, voordat je een vordering instelt, eerst probeert het geschil informeel op te lossen via dispute-notice@dropbox.com. Wij zullen proberen het geschil informeel op te lossen door via e-mail contact met je op te nemen. Als een geschil niet binnen 15 dagen na de kennisgeving is opgelost, hebben jij en Dropbox het recht een formele procedure aan te spannen. Als je in de EU woont, kun je ook terecht op het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie, dat je hier kunt raadplegen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Bevoegde rechtbank voor geschillen. Jij en Dropbox komen overeen dat alle gerechtelijke procedures met betrekking tot deze Voorwaarden of de Services zullen worden behandeld door de federale of staatsrechtbanken van San Francisco County (in de Amerikaanse staat Californië), met voorbehoud van de onderstaande bepalingen over verplichte arbitrage. Jij en Dropbox stemmen in met de locatie en de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken. Als je in een land woont (bijvoorbeeld een lidstaat van de Europese Unie) met wetten die consumenten het recht geven geschillen voor te leggen aan een lokale rechtbank, dan heeft deze paragraaf geen gevolgen voor die voorschriften.

ALS JE EEN INWONER VAN DE VERENIGDE STATEN BENT, GA JE OOK AKKOORD MET DE VOLGENDE BEPALINGEN OVER VERPLICHTE ARBITRAGE:

We gaan beiden akkoord met arbitrage. Jij en Dropbox komen overeen alle vorderingen met betrekking tot deze Voorwaarden of de Services op te lossen via definitieve en bindende arbitrage door één arbiter, behalve zoals onderstaand uiteengezet onder Uitzonderingen op de overeenkomst tot arbitrage. Dit geldt ook voor geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op de interpretatie of toepassing van deze 'Bepalingen over verplichte arbitrage', waaronder de uitvoerbaarheid, herroepbaarheid of geldigheid hiervan.

Opt-out van de Overeenkomst tot arbitrage. Je kunt deze Overeenkomst tot arbitrage afwijzen door hier te klikken en binnen 30 dagen na de eerste registratie van je account het opt-outformulier in te dienen. Als je echter akkoord bent gegaan met een eerdere versie van deze Overeenkomst die je het recht gaf tot het afwijzen van arbitrage, blijft je vorige keuze voor al dan niet afwijzen bindend.

Arbitrageprocedures. De American Arbitration Association (AAA) zal de arbitrage beheren volgens haar Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes. De arbitrage vindt plaatst in de county van de Verenigde Staten waar je woont of werkt, in San Francisco (in de Amerikaanse staat Californië) of op elke andere locatie die we overeenkomen.

Arbitragevergoedingen en -incentives. Op de betaling van alle arbitragevergoedingen zijn de regels van de AAA van kracht. Voor alle vorderingen van minder dan $ 75.000 betaalt Dropbox de arbitragevergoedingen voor individuele arbitrage. Als je een arbitraal vonnis krijgt dat gunstiger is dan elk aanbod dat wij doen om aan de vordering tegemoet te komen, zullen we je $ 1000 boven op het in het vonnis toegewezen bedrag betalen. Dropbox vraagt bij arbitrage niet om vergoeding van honoraria voor en kosten van juridische bijstand, tenzij de arbiter bepaalt dat je vordering buitensporig is.

Uitzonderingen op de overeenkomst tot arbitrage. Jij en Dropbox mogen vorderingen, indien deze in aanmerking komen, instellen bij het Small Claims Court van San Francisco (in de Amerikaanse staat Californië) of van de county in de Verenigde Staten waar je woont of werkt. Beide partijen mogen een rechtszaak aanspannen, maar uitsluitend als dwangmiddel om niet-geautoriseerd gebruik of misbruik van de Services of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld rechten op handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of octrooien) te stoppen, zonder eerst te moeten deelnemen aan arbitrage of aan de procedure voor informele geschillenoplossing zoals die hierboven wordt omschreven. Wanneer blijkt dat de Overeenkomst tot arbitrage niet van toepassing is op jou of je vordering, ga je akkoord met de exclusieve jurisdictie van de federale of staatsrechtbanken van San Francisco County (in de Amerikaanse staat Californië) voor het beslechten van je eis.

GEEN COLLECTIEVE PROCESSEN. Je mag geschillen met ons uitsluitend oplossen op individuele basis en je mag geen vorderingen doen door middel van een collectief, geconsolideerd of representatief proces. Collectieve arbitrages, collectieve processen, algemene processen door een privéadvocaat en consolidatie met andere arbitrages zijn niet toegestaan. Als deze specifieke paragraaf als onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan is de volledige inhoud van dit gedeelte 'Bepalingen voor verplichte arbitrage' nietig.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is het recht van de Amerikaanse staat Californië van toepassing, met uitzondering van het principe van conflicterende wetgeving. In sommige landen (inclusief die in de Europese Unie) is het wettelijk verplicht om lokale wetgeving in het land van de consument toe te passen op overeenkomsten. Deze paragraaf heeft geen gevolgen voor die wettelijke verplichting.

Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Dropbox met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en hebben voorrang op en vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor derden als begunstigden.

Afstanddoening, scheidbaarheid en overdracht

Als Dropbox een bepaling niet afdwingt, betekent dat niet dat Dropbox afstand doet van zijn recht om dat op een later tijdstip wel te doen. Als een bepaling onuitvoerbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht en wordt de onuitvoerbare bepaling vervangen op een manier die zo dicht mogelijk bij onze bedoeling ligt. Je mag geen enkel recht krachtens deze Voorwaarden overdragen, en elke poging daartoe zal nietig zijn. Dropbox mag zijn rechten overdragen aan ondernemingen die aan Dropbox gelieerd zijn of aan dochterbedrijven, aan alle rechtsopvolgers en aan alle met de Services verbonden bedrijven.

Wijzigingen

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien om rekening te houden met het volgende:

(a) wetswijzigingen,

(b) nieuwe voorschriften, of

(c) verbeteringen of vernieuwingen van onze Services.

Indien een wijziging gevolgen heeft voor je gebruik van de Services of je wettelijke rechten als gebruiker van deze Services, brengen we je hiervan vóór de ingangsdatum op de hoogte via een e-mail naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je account, of via een melding in het product. Deze gewijzigde voorwaarden zullen niet eerder dan 30 dagen na onze kennisgeving aan jou in werking treden.

Mocht je niet akkoord gaan met de wijzigingen die we aanbrengen, dan vragen we je om je account te annuleren voordat de wijzigingen van kracht worden. Waar van toepassing krijg je van ons een terugbetaling naar rato gebaseerd op de bedragen die je vooraf voor de Services hebt betaald, en de annuleringsdatum van je account. Door verder toegang te zoeken tot of gebruik te maken van de Services nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, stem je ermee in gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden.

Deze vertaling wordt je aangeboden om het je gemakkelijk te maken. Bij mogelijke discrepanties is de Engelse versie bepalend.

Privacybeleid van Dropbox

Gepubliceerd: 17 december 2019

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Het vorige Privacybeleid vind je hier.

Bedankt voor je vertrouwen in Dropbox. Hieronder omschrijven we hoe we je gegevens verzamelen, gebruiken en ermee omgaan als je gebruikmaakt van onze websites, software en services (Services). Raadpleeg de pagina Veelgestelde vragen voor meer informatie.

Wat en waarom

We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens om onze Services aan te bieden, te verbeteren, te beschermen en te promoten.

Accountgegevens. Gegevens die je ons verschaft (zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en fysieke adres) wanneer je je registreert voor een account, upgradet naar een betaald abonnement en tweestapsverificatie instelt, worden door ons verzameld en gekoppeld aan je account.

Jouw Materiaal. Onze Services zijn ontworpen om op een eenvoudige en persoonlijke manier je bestanden, documenten, foto's, opmerkingen, berichten, enzovoort (Jouw Materiaal) op te slaan, met anderen samen te werken en op meerdere apparaten en met meerdere services te werken. Om dit mogelijk te maken, worden Jouw Materiaal en gerelateerde gegevens opgeslagen, verwerkt en verzonden. Deze gerelateerde gegevens zijn bijvoorbeeld je profielgegevens, die het gemakkelijker maken om samen te werken en Jouw Materiaal met anderen te delen, evenals informatie zoals de grootte van het bestand, het tijdstip van uploaden, collega's en gebruiksactiviteit.

Contactpersonen. Je kunt ons toegang geven tot je contactpersonen, waardoor je bepaalde activiteiten eenvoudiger kunt uitvoeren, zoals het delen van en samenwerken aan Jouw Materiaal, het verzenden van berichten en het uitnodigen van anderen om de Services te gebruiken. Als je ons toegang geeft tot je contactpersonen, slaan we deze op onze servers op, zodat jij er gebruik van kunt maken.

Informatie over gebruik. We verzamelen informatie over hoe je de Services gebruikt, inclusief de activiteiten in je account (zoals het delen, bewerken, weergeven, maken en verplaatsen van bestanden of mappen). We gebruiken deze informatie om onze Services aan te bieden, te verbeteren en te promoten en om Dropbox-gebruikers te beschermen. Raadpleeg de Veelgestelde vragen voor meer details over hoe we deze informatie gebruiken.

Apparaatinformatie. We verzamelen ook gegevens vanaf en over de apparaten die je gebruikt voor toegang tot de Services. Dit zijn onder meer het IP-adres, het type browser en apparaat dat je gebruikt, de webpagina die je hebt bezocht voordat je naar onze websites ging en bepaalde ID's die bij je apparaten horen. Afhankelijk van de instellingen kunnen apparaten ook locatiegegevens doorgeven aan onze Services. De apparaatinformatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om misbruik te detecteren en fouten op te lossen.

Cookies en andere technologieën. We gebruiken technologieën zoals cookies en pixeltags om onze Services te leveren, te verbeteren, te beschermen en te promoten. Met behulp van cookies kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat je gebruikersnaam bij je volgende bezoek wordt herinnerd, kunnen we beter begrijpen hoe je met onze Services omgaat en kunnen we onze Services op basis van deze informatie verbeteren. Je kunt je browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert, maar dit beperkt wellicht de mogelijkheden om gebruik te maken van onze Services. Als onze systemen het signaal DNT:1 van je browser ontvangen, reageren we zoals hier wordt omschreven. Daarnaast kunnen we gebruikmaken van services van derden die cookies en vergelijkbare technologieën instellen om de Dropbox-services te promoten. Meer informatie over de werking van cookies en vergelijkbare technologieën vind je hier. Daar staat ook hoe je je kunt afmelden voor het gebruik van cookies voor advertentiedoeleinden.

Marketing. We bieden gebruikers de mogelijkheid om enkele van onze Services gratis te gebruiken. Deze gratis Services zijn mogelijk omdat sommige gebruikers upgraden naar een van onze betaalde Services. Als je je registreert voor onze gratis Services, zullen we je van tijd tot tijd informatie sturen over upgrades (indien toegestaan). Gebruikers die deze marketingmaterialen ontvangen, kunnen zich op elk moment afmelden. Als je een bepaald type marketingmaterialen niet van ons wilt ontvangen, klik je gewoon op de link Afmelden van de betreffende e‑mails of werk je je voorkeuren bij in het tabblad Meldingen van je persoonlijk account.

Soms nemen we contact op met mensen die geen Dropbox-account hebben. Voor ontvangers in de EU vragen wij of een derde partij eerst je toestemming voordat we contact met je opnemen. Als je een e-mail ontvangt en niets meer van Dropbox wilt ontvangen, kun je je via een link in de e-mail afmelden voor informatie en jezelf verwijderen uit onze lijst met contactpersonen.

Grondslagen voor de verwerking van je gegevens. We verwerken en gebruiken de persoonlijke gegevens die hierboven worden beschreven, om je op betrouwbare en veilige manier te voorzien van de Services. We verzamelen en gebruiken ook persoonlijke gegevens voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Voor zover we je persoonlijke gegevens voor andere doeleinden verwerken, vragen we van tevoren je toestemming of verplichten we onze partners dergelijke toestemming te verkrijgen. Raadpleeg de veelgestelde vragen voor meer informatie over de wettelijke grondslagen voor het verwerken van je gegevens.

Raadpleeg de veelgestelde vragen voor meer informatie over welke categorieën persoonlijke gegevens zijn opgenomen in bovenstaande informatie.

Met wie

We kunnen gegevens delen op de manieren die hieronder worden omschreven, maar we verkopen geen gegevens aan adverteerders of andere derden.

Anderen die voor en met Dropbox werken. Dropbox maakt gebruik van bepaalde vertrouwde derden (zoals bedrijven die support en IT-services aanbieden) om ons voor zakelijke doeleinden te helpen onze Services te leveren, te verbeteren, te beschermen en te promoten. Deze derden krijgen toegang tot je gegevens om namens ons taken uit te voeren. Wij blijven verantwoordelijk voor hun omgang met jouw gegevens conform onze instructies. In de veelgestelde vragen vind je een lijst met vertrouwde derden die we inschakelen om je persoonlijke gegevens te verwerken, naast meer informatie over de categorieën persoonlijke informatie die we hebben vrijgegeven.

Overige Dropbox-bedrijven. Dropbox deelt infrastructuur, systemen en technologie met andere Dropbox-bedrijven om de Services van Dropbox aan te bieden, te verbeteren, te beschermen en te promoten. Voor dit doel verwerken we je gegevens in verschillende Dropbox-bedrijven, zoals toegestaan in de wetgeving en overeenkomstig de voorwaarden en het beleid van deze bedrijven. Raadpleeg de veelgestelde vragen voor meer informatie over de Dropbox-bedrijven en de manier waarop je gegevens worden gebruikt.

Andere gebruikers. Onze Services laten gegevens zoals je naam, profielfoto, apparaat, e-mailadres en informatie over gebruik zien aan andere gebruikers waar je mee samenwerkt of materiaal mee deelt. Wanneer je je Dropbox-account registreert met een e-mailadres in een domein van je werkgever of organisatie, kunnen we collega's en beheerders helpen jou en je team te vinden door enkele van je basisgegevens, zoals je naam, teamnaam, profielfoto en e-mailadres, zichtbaar te maken voor andere gebruikers in hetzelfde domein. Hierdoor kunnen we teams laten zien waarvan je lid kunt worden en andere gebruikers helpen bestanden en mappen met je te delen.

Bepaalde functies maken aanvullende gegevens beschikbaar voor andere gebruikers.

Andere toepassingen. Je kunt je Dropbox-account koppelen met services van derden, bijvoorbeeld via Dropbox API's. Als je dit doet, kunnen Dropbox en derden informatie over jou en de gegevens in je account uitwisselen, zodat Dropbox en deze derden hun services kunnen aanbieden, verbeteren, beschermen en promoten. Bedenk wel dat het gebruik van je gegevens door derden onder hun eigen privacybeleid en servicevoorwaarden valt.

Beheerders van Business-teams. Als je een gebruiker bent van een Dropbox Business-team (gezamenlijk aangeduid als Dropbox Business-team), heeft je beheerder mogelijk toegang tot en controle over je Dropbox Business-account. Stel je op de hoogte van het interne beleid van je organisatie als je hierover vragen hebt. Als je geen gebruiker bent van een Dropbox Business-team maar wel samenwerkt met een gebruiker van een Dropbox Business-team (bijvoorbeeld door lid te worden van een gedeelde map of bestanden te openen die door die gebruiker zijn gedeeld), kunnen leden van dat bedrijf mogelijk de naam, het e-mailadres en het IP-adres zien die op het moment van de interactie bij je account horen. Als je Jouw Materiaal deelt met een gebruiker van een Dropbox-team, kan de beheerder van het teamaccount mogelijk toegang krijgen tot het gedeelde materiaal en dit bewerken.

Wetgeving en handhaving en algemeen belang. We kunnen gegevens bekendmaken aan derden als we vaststellen dat een dergelijke bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de geldende wetgeving, een voorschrift, een juridische procedure of een verzoek van de overheid; (b) iemand te beschermen tegen overlijden of ernstig lichamelijk letsel; (c) fraude met of misbruik van Dropbox of onze gebruikers te voorkomen; (d) de rechten, eigendommen, veiligheid of belangen van Dropbox te beschermen; of (e) een taak uit te voeren in het algemeen belang.

Rentmeesterschap met betrekking tot jouw gegevens is voor ons van fundamenteel belang en een verantwoordelijkheid die we graag op ons nemen. We zijn van mening dat jouw gegevens die zijn opgeslagen bij onze Services, dezelfde wettelijke bescherming zouden moeten hebben als wanneer deze zijn opgeslagen op de harde schijf van een thuiscomputer. We hanteren de volgende Grondbeginselen voor informatieverzoeken van de overheid wanneer we verzoeken van de overheid om jouw gegevens ontvangen, onderzoeken en hierop reageren (waaronder verzoeken in verband met de nationale veiligheid):

 • Transparant zijn
 • Strijden tegen bulkverzoeken
 • Alle gebruikers beschermen
 • Vertrouwde services leveren

We vinden dat onze gebruikers moeten weten wanneer en hoe overheden om hun gegevens vragen en daarom publiceren we een transparantierapport. In dit rapport staan de soorten en het aantal verzoeken die we van justitie ontvangen. Lees onze Grondbeginselen voor informatieverzoeken van de overheid en ons transparantierapport voor gedetailleerde informatie over de manier waarop we omgaan met verzoeken van de overheid.

Hoe

Beveiliging. We beschikken over een team dat zich speciaal bezighoudt met het beschermen van je gegevens en het testen op kwetsbaarheden. We werken continu aan nieuwe functies die je gegevens veilig moeten houden, in aanvulling op voorzieningen als tweestapsverificatie, encryptie van bestanden in rust en meldingen wanneer nieuwe apparaten en apps worden gekoppeld aan je account. We gebruiken technologieën voor het automatisch detecteren van beledigend gedrag en beledigende content die onze Services, jou of andere gebruikers schade zouden kunnen toebrengen.

Functies voor gebruikers. Je kunt je persoonlijke informatie openen, aanpassen, downloaden en verwijderen door je aan te melden bij je Dropbox-account en naar de pagina met je accountinstellingen te gaan. Hier vind je meer informatie over het beheren van je accountinformatie in het algemeen. Klik hier voor informatie over het wijzigen van je profielgegevens.

Bewaring. Wanneer je je bij ons registreert voor een account, bewaren we de gegevens die je op onze Services hebt opgeslagen zolang je account bestaat en zolang als nodig is om je de Services te kunnen leveren. Als je je account opzegt, verwijderen we deze gegevens na 30 dagen. Meer informatie vind je hier. Bedenk echter wel: (1) er kan misschien een vertraging optreden bij het verwijderen van deze gegevens van onze servers en opslagmedia voor back-up, en (2) we kunnen deze gegevens bewaren als dat noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of onze overeenkomsten af te dwingen.

Waar

Wereldwijd. Voor de levering van de Services kunnen we gegevens opslaan, verwerken en doorsturen in de Verenigde Staten en op andere locaties over de hele wereld, ook op locaties buiten je eigen land. De gegevens kunnen ook lokaal worden opgeslagen op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot de Services.

Het Amerikaans-Europese Privacy Shield en het Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield. Dropbox baseert zich voor de overdracht van gegevens uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland op verschillende wettelijke instrumenten, waaronder contracten met onze klanten en partners. Dropbox voldoet aan de Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield Frameworks zoals omschreven door het Amerikaanse Department of Commerce inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland worden overgebracht naar de Verenigde Staten. Dropbox heeft een certificeringsverklaring ingediend bij het Amerikaanse Department of Commerce waarin wordt aangegeven dat Dropbox zich met betrekking tot dergelijke gegevens houdt aan de grondbeginselen van het Privacy Shield. De certificering van Dropbox voor het Privacy Shield vind je hier. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield naar https://www.privacyshield.gov.

De Amerikaanse Federal Trade Commission houdt toezicht op Dropbox. JAMS is de onafhankelijke organisatie in de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor het beoordelen en oplossen van klachten over onze naleving van het Privacy Shield. Dit kost jou niks. We verzoeken je om een dergelijke klacht eerst bij ons in te dienen via privacy@dropbox.com. Als je niet tevreden bent over onze reactie, neem je via https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield contact op met JAMS. In het geval dat je problemen ook niet door JAMS worden opgelost, kun je mogelijk aanspraak maken op een bindende arbitrage in overeenkomst met het Privacy Shield en de bijbehorende grondbeginselen.

Jouw controle over en toegang tot je gegevens

Jij hebt controle over wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt en hoe deze worden verzameld, gebruikt en gedeeld. Je hebt bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden:

 • Het verwijderen van Jouw Materiaal in je Dropbox-account. Hier vind je informatie over hoe je bestanden in Dropbox kunt verwijderen.
 • Het wijzigen of corrigeren van persoonlijke gegevens. Je kunt je account en de content erin beheren, evenals bepaalde persoonlijke gegevens bewerken, via je pagina met accountinstellingen.
 • Het openen en downloaden van je gegevens. Je kunt je persoonlijke gegevens openen vanuit je Dropbox-account en je kunt een kopie van Jouw Materiaal downloaden in een voor machines leesbare indeling, zoals hier wordt uitgelegd. Je kunt ons ook vragen om een kopie van de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt of die we hebben verzameld, met welk zakelijk of commercieel doel dit is gebeurd, van welk soort bronnen we de gegevens hebben verkregen en met welke soorten derde partijen we deze hebben gedeeld.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens. Afhankelijk van de verwerkende activiteit kun je verzoeken om de stopzetting of beperking van de verwerking van je persoonlijke gegevens.

Als je een verzoek om toegang tot je gegevens of een verzoek tot verwijdering van je persoonlijke gegevens wilt indienen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens, kun je een bericht sturen naar privacy@dropbox.com. Zie de veelgestelde vragen voor meer informatie over de manier waarop je je persoonlijke gegevens kunt beheren en er toegang toe krijgt.

Dropbox als beheerder of verwerker. Als je in Noord-Amerika (de Verenigde Staten, Canada en Mexico) bent gevestigd, fungeert Dropbox, Inc. als je dienstverlener. Voor alle andere gebruikers fungeert Dropbox International Unlimited Company als beheerder van je persoonlijke gegevens. Als je een klant bent van Dropbox Business of Dropbox Education en niet in Noord-Amerika bent gevestigd, fungeert Dropbox als verwerker van je gegevens.

Wijzigingen

Als we betrokken zijn bij een reorganisatie, fusie, overname of verkoop van onze activa, kunnen je gegevens als onderdeel daarvan worden overgedragen. We zullen je daarvan op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via een bericht naar het e-mailadres van je account) en je voorleggen uit welke opties je in dat geval kunt kiezen.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien en zullen de meest actuele versie op onze website publiceren. Als je als gevolg van een revisie aanzienlijk minder rechten hebt, zullen we je daarvan op de hoogte stellen.

Contact

Heb je nog vragen over of problemen met Dropbox, onze Services of je privacy? Neem contact op met onze Data Protection Officer via privacy@dropbox.com. Als deze je vraag niet kunt beantwoorden, heb je het recht om contact op te nemen met een lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Deze vertaling wordt je aangeboden om het je gemakkelijk te maken. Bij mogelijke discrepanties is de Engelse versie bepalend.

Dropbox Business Agreement

Posted: July 20, 2020

Effective: August 19, 2020

This Dropbox Business Agreement (the "Business Agreement") is between Dropbox International Unlimited Company if your organization is based outside the United States, its territories and possessions, Canada and Mexico ("North America") or, if your organization is based in North America, with Dropbox, Inc., a Delaware corporation (each, "Dropbox") and the organization agreeing to these terms ("Customer"). This Business Agreement governs access to and use of the Services and Beta Services. By clicking "I agree," signing your contract for the Services, or using the Services, you agree to this Business Agreement as a Customer.

To the extent that Dropbox, Inc. is, on behalf of the Customer, Processing Customer Data that is subject to EU Data Protection Laws, by clicking "I agree," you are also agreeing to the Data Processing Agreement and EU Standard Contractual Clauses, defined below, with Dropbox, Inc. for the transfer of Personal Data to processors.

If you are agreeing to this Business Agreement and, if applicable, the Data Processing Agreement, for use of the Services by an organization, you are agreeing on behalf of that organization. You must have the authority to bind that organization to these terms, otherwise you must not sign up for the Services.

 1. Services.
  1. Provision. The Agreement governs access to, and use of, the Services and Software purchased under an Order Form. Customer and End Users may access and use the Services in accordance with the Agreement.
  2. Modifications. Dropbox may update the Services from time to time. If Dropbox changes the Services in a manner that materially reduces their functionality, Dropbox will notify Customer at the email address associated with the account, and Customer may provide notice within thirty days of the change to terminate the Agreement. This termination right will not apply to updates made to features provided on a beta or evaluation basis. For certain significant new features, Dropbox may notify Administrators or End Users of the new features via email, provided that an option to unsubscribe from receiving such emails will be available to any potential recipient.
  3. Software.
   1. Generally. Some of the Services allow Customer and End Users to download Software that may update automatically. If any component of the Software is offered under an open source license, Dropbox will make the license available to Customer and to the extent the provisions of that license grant Customer additional rights, those provisions will expressly override some terms of the Agreement with respect to that component of the Software.
   2. License. Dropbox hereby grants to Customer during the Term a limited non-exclusive license to use the Software solely in connection with the Services and in accordance with the Agreement. This license is non-transferable (subject to Section 14.8), irrevocable (except as set forth in Section 9), non-sublicensable, and will be fully paid up upon Customer's payment of the Fees.
  4. Customer Domains. Prior to providing the Services Dropbox may require Customer to verify that Customer owns or controls the Customer Domains. If Customer does not own or control the Customer Domains, then Dropbox will have no obligation to provide Customer with the Services.
 2. Customer Obligations.
  1. Customer Administration of the Services. Customer may specify End Users as Administrators, including through multiple tiers of Administrators, through the Admin Console. Administrators may be able to: (a) access, disclose, restrict or remove Customer Data in or from End User Accounts; and (b) monitor, restrict, or terminate access to End User Accounts. The End User Accounts Administrators may manage as described in the preceding sentence may include End User Accounts of lower tier Administrators. Customer is responsible for maintaining the confidentiality of passwords and Admin Accounts, and managing access to Admin Accounts. Dropbox’s responsibilities do not extend to the internal management or administration of the Services for Customer.
  2. Third Party Administration. The Customer acknowledges that, if the Customer purchases the Services through a reseller and designates any of the reseller's personnel as Administrators of the Customer's Services account, the reseller may be able to control account information, including Customer Data, and access the Customer's Services account as described above.
  3. Unauthorized Use or Access. Customer will prevent unauthorized use of the Services by its End Users and terminate any unauthorized use of or access to the Services. End User Accounts may only be provisioned, registered, and used by a single End User. The Services are not intended for End Users under the age of 13. Customer will ensure that it does not allow any person under 13 to use the Services. Customer will promptly notify Dropbox of any unauthorized use of or access to the Services.
  4. Restrictions. Customer will not: (a) sell, resell, or lease the Services or Software; (b) use the Services or Software for activities where use or failure of the Services or Software could lead to physical damage, death, or personal injury; (c) reverse engineer the Services or Software, or attempt or assist anyone else to do so, unless this restriction is prohibited by law; (d) use the Services or Software, including the export or re-export of Customer Data, in violation of Export Control Laws; (e) violate or circumvent any Service Limits of the Services or otherwise configure the Services to avoid Service Limits; or (f) establish a Dropbox Business account as an individual for personal, family, or household purposes.
  5. Compliance.
   1. Generally. Customer and its End Users must use the Services in compliance with the Acceptable Use Policy. Customer will comply with laws and regulations applicable to Customer's use of the Services. Customer must satisfy itself that: (i) the Services are appropriate for its purposes, taking into account the nature of the Customer Data; and (ii) the technical and organizational requirements applicable to Dropbox under EU Data Protection Laws are satisfied by the Security Measures and the Agreement.
   2. End Users. Customer is responsible for use of the Services by its End Users. Customer will obtain and maintain from End Users any consents necessary to allow Administrators to engage in the activities described in the Agreement and to allow Dropbox to deliver the Services.
   3. Customer Actions. Customer will not take any action that would cause Dropbox to violate EU Data Protection Laws, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, as amended, the U.K. Bribery Act of 2010, or any other applicable anti-bribery, anti-corruption, or anti-money laundering law.
   4. Compliance Assistance. To assist Customer with its compliance obligations under applicable privacy laws related to security, data protection impact assessments, and prior consultation with supervisory authorities, Dropbox will make the following available during the Term: (a) the Audit Reports described below; (b) the information contained in Exhibits A and B of the Data Processing Agreement; and (c) the information found at https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certificationscompliance and https://www.dropbox.com/security/gdpr.
   5. Audit Reports. Dropbox has completed Service Organization Control 2 (SOC 2) Type II, Service Organization Control 1 (SOC 1) Type II, ISO 27001 and ISO 27018 audits for the Services, which were conducted by an independent auditor that evaluated the design and effectiveness of Dropbox security policies, procedures, and controls. Dropbox will continue to undergo regular Service Organization Control audits for the Service during the Term. At no cost to Customer, upon Customer’s written request, but no more than once per year, Dropbox will provide Customer a copy of the most recent SOC 2 Type 2 and ISO reports (“Audit Reports”), subject to Customer agreeing to treat the SOC 2 report as Dropbox’s confidential information pursuant to a non-disclosure agreement.
   6. Customer Inspections. If, after reviewing the materials in Section 2.5.d above, Customer reasonably believes it needs further information in order to meet its compliance obligations, Dropbox will use commercially reasonable efforts to respond to written requests by Customer regarding the materials. If Customer is not satisfied with Dropbox’s response to questions provided pursuant to this Section 2.6.f, Dropbox will permit Customer, or an agreed upon Customer representative, subject to appropriate confidentiality obligations, to visit Dropbox’s premises and discuss Dropbox’s responses with Dropbox personnel. Dropbox reserves the right to: (a) charge a separate fee for its reasonable costs associated with performing any of its obligations in this Section 2.6.f, provided that Dropbox will provide an estimate of these fees to Customer prior to incurring the costs; or (b) object to any Customer representative participating in an inspection on the basis that they are not qualified, are not bound by an adequate requirement to protect confidential Dropbox information, or are a competitor of Dropbox. For Customer inspections pursuant to this Section 2.6.f, the Parties will first mutually agree on the scope, timing, and duration of the inspection. Dropbox reserves the right to limit the scope and duration of an inspection to the extent reasonably necessary to avoid compromising the integrity of Dropbox’s security or any Dropbox customer’s or end user’s data.
   7. HIPAA. Customer will not store, transmit or otherwise process any information via the Services that falls within the definition of “Protected Health Information” under the HIPAA Privacy Rule (45 C.F.R. Section 164.051), unless Customer and Dropbox separately enter into a HIPAA Business Associate Agreement, which may be done via the Admin Console.
  6. Third-Party Apps and Integrations. If Customer uses any third-party service or applications, such as a service that uses a Dropbox API, with the Services: (a) Dropbox will not be responsible for any act or omission of the third-party, including the third-party’s access to or use of Customer Data; and (b) Dropbox does not warrant or support any service provided by the third-party. Customer will comply with any API limits associated with the Services plan purchased by Customer.
 3. Customer Data.
  1. Customer Data Limitations. This Agreement constitutes Customer’s instructions to Dropbox to Process Customer Data. Dropbox, Dropbox personnel and its Subcontractors will only Process, access, use, store, and transfer Customer Data as Customer instructs in order to deliver the Services and to fulfill Dropbox’s obligations in the Agreement. The categories of Personal Data to be processed by Dropbox and the processing activities to be performed under this Agreement are set out in the Data Processing Agreement. Dropbox will inform Customer of any legal requirement which prevents it from complying with Customer’s instructions, unless prohibited from doing so by applicable law or on important grounds of public interest. Any Dropbox personnel who have access to Customer Data will be bound by appropriate confidentiality obligations.
  2. Security Measures. Dropbox will use industry standard technical and organizational security measures to transfer, store, and Process Customer Data that, at a minimum, will comply with the Security Measures. Dropbox may update the Security Measures from time to time. Dropbox will provide Customer with at least sixty days prior notice if Dropbox updates the Security Measures in a manner that materially diminishes the administrative, technical, or physical security features of the Services taken as a whole. Within five business days of receipt of this notice, Customer may elect to terminate the Agreement and associated Order Forms by providing written notice to Dropbox.
  3. Third-Party Requests.
   1. Customer Responsibility. Customer is responsible for responding to Third-Party Requests via its own access to information. Customer will seek to obtain information required to respond to Third-Party Requests and will contact Dropbox only if it cannot comply with the Third-Party Request despite diligent efforts.
   2. Dropbox Responsibility. If Dropbox receives a Third-Party Request, Dropbox will make commercially reasonable efforts, to the extent allowed by law and by the terms of the Third-Party Request, to: (i) promptly notify Customer of Dropbox's receipt of a Third-Party Request; (ii) comply with Customer's commercially reasonable requests regarding its efforts to oppose a Third-Party Request; and (iii) provide Customer with information or tools required for Customer to respond to the Third-Party Request, if Customer is otherwise unable to respond to the Third-Party Request. If Dropbox is prohibited from notifying Customer of a Third-Party Request or Customer fails to promptly respond to any Third-Party Request, then Dropbox may, but will not be obligated to do so, to the extent permitted by applicable law.
  4. Customer Data Sharing. The Services may enable End Users to share Customer Data, including to other Customer End Users and to third parties. Recipients of shared Customer Data may access, view, download, and share this Customer Data, including in and through their own Services accounts. Customer understands: (a) it is solely Customer's, and its End Users', choice to share Customer Data; (b) Dropbox cannot control third parties with whom Customer has shared Customer Data; and (c) Customer and its End Users are solely responsible for their use of the Services, including any sharing of Customer Data through the Services.
 4. Data Transfers.
  1. Data Transfer. Customer agrees that Dropbox and its Subcontractors may transfer Customer Data to and access, use, and store Customer Data in locations other than Customer's country.
  2. Data Processing Agreement. To the extent Customer Data is subject to EU Data Protection Laws and is processed by Dropbox on Customer's behalf, Customer and Dropbox agree to the Data Processing Agreement. The Data Processing Agreement applies only to the Services, and does not apply to Beta Services.
  3. EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Programs. Dropbox is certified and complies with the EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Programs, as set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of Personal Data transferred from the EEA, Switzerland, and the United Kingdom (to the extent it is no longer part of the EEA) to the United States in reliance on Privacy Shield. If the Privacy Shield Programs are invalidated, Dropbox will use commercially reasonable efforts to comply with alternate or successor data transfer mechanisms.
 5. Payment.
  1. Fees. Customer will pay Dropbox or Customer's reseller all applicable Fees for the Services, in the currency and pursuant to the payment terms indicated on the Order Form, or in the applicable agreement between Customer and Customer’s reseller. Customer authorizes Dropbox, or Customer's reseller, to charge Customer for all applicable Fees using Customer's selected payment method, and Customer will issue the required purchasing documentation. Fees are non-refundable except as required by law or as otherwise specifically permitted in the Agreement.
  2. Payment. Customer will pay Dropbox invoices on the payment interval set forth in the Order Form. Dropbox may suspend or terminate the Services if Fees are past due. Customer will provide complete and accurate billing and contact information to Dropbox or to Customer's reseller.
  3. Taxes. Fees are exclusive of taxes and Customer is responsible for all Taxes. Dropbox, or Customer's reseller, will charge Taxes when required to do so. If Customer provides Dropbox or its reseller with a valid exemption certificate, Dropbox will not collect the taxes covered by that certificate.
  4. Withholding Taxes. Customer will pay Dropbox or its reseller net of any applicable Withholding Taxes. Customer and Dropbox, or Customer's reseller if applicable, will work together to avoid any Withholding Tax if exemptions, or a reduced treaty withholding rate, are available. If Dropbox or Customer's reseller qualifies for a tax exemption, or a reduced treaty withholding rate, Dropbox or Customer's reseller will provide Customer with reasonable documentary proof. Customer will provide Dropbox or Customer's reseller reasonable evidence that it has paid the relevant authority for the sum withheld or deducted.
  5. Auto-renewals and Trials. IF THE CUSTOMER'S ACCOUNT IS SET TO AUTO-RENEWAL OR IS IN A TRIAL PERIOD AND THE CUSTOMER HAS ALREADY PROVIDED A METHOD OF PAYMENT TO DROPBOX FOR THE SERVICES, DROPBOX (OR THE CUSTOMER'S RESELLER) MAY CHARGE AUTOMATICALLY AT THE END OF THE TRIAL OR FOR THE RENEWAL, UNLESS THE CUSTOMER NOTIFIES DROPBOX (OR THE CUSTOMER'S RESELLER, AS APPLICABLE) THAT THE CUSTOMER WANTS TO CANCEL OR DISABLE AUTO-RENEWAL. Dropbox may revise Services rates by providing the Customer at least thirty days' notice prior to the next charge.
  6. Purchase Orders. If Customer requires the use of a purchase order or purchase order number, Customer: (i) must provide the purchase order number at the time of purchase; and (ii) agrees that any terms and conditions on a Customer purchase order will not apply to this Agreement and are null and void. If the Customer is purchasing via a reseller, any terms and conditions from the Customer's reseller or in a purchase order between the Customer and its reseller that conflict with the Agreement are null and void.
 6. Suspension.
  1. Of End User Accounts by Dropbox. If an End User: (a) violates the Agreement; or (b) uses the Services in a manner that Dropbox reasonably believes will cause it liability, then Dropbox may request that Customer suspend or terminate the applicable End User account. If Customer fails to promptly suspend or terminate the End User account, then Dropbox may do so.
  2. Security Emergencies. Notwithstanding anything in the Agreement, if there is a Security Emergency, Dropbox may automatically suspend use of the Services. Dropbox will make commercially reasonable efforts to narrowly tailor the suspension as needed to prevent or terminate the Security Emergency.
 7. Intellectual Property Rights.
  1. Reservation of Rights. Except as expressly set forth herein, the Agreement does not grant: (a) Dropbox any Intellectual Property Rights in Customer Data; or (b) Customer any Intellectual Property Rights in the Services or Dropbox trademarks and brand features.
  2. Limited Permission. Customer grants Dropbox only the limited rights that are reasonably necessary for Dropbox to deliver the Services. This limited permission also extends to Subcontractors or Sub-processors.
  3. Suggestions. Dropbox may use, modify, and incorporate into its products and services, license and sublicense, any feedback, comments, or suggestions on the Services that Customer or End Users may send Dropbox or post in Dropbox's forums without any obligation to Customer.
 8. Term.
  1. Agreement Term. The Agreement will remain in effect for the Term.
  2. Services Term. Dropbox will deliver the Services to Customer for the Services Term. Unless the parties agree otherwise in writing, End User Accounts purchased during any Services Term will have a prorated term ending on the last day of the pre-existing Services Term.
  3. Automatic Renewals. Unless otherwise specified on the Order Form, following the Initial Services Term or a Renewal Term, the subscription to the Services will automatically renew for a Renewal Term, unless either Party gives the other written notice of termination at least thirty days prior to the expiration of the then-current Services term. If Customer has provided a payment method to Dropbox for recurring charges as provided in Section 5.5, Customer may elect to terminate the Agreement via the Admin Console prior to the day a Renewal Term begins.
 9. Termination.
  1. Generally. Either Party may terminate the Agreement, including all Order Forms, if: (i) the other Party is in material breach of the Agreement and fails to cure that breach within thirty days after receipt of written notice; or (ii) the other Party ceases its business operations or becomes subject to insolvency proceedings and the proceedings are not dismissed within ninety days. Dropbox may terminate this Agreement and suspend Customer’s access to the Services if required to do so by law or for an egregious violation by Customer of the Acceptable Use Policy.
  2. Effects of Termination. If the Agreement terminates: (a) except as set forth in this Section, the rights and licenses granted by Dropbox to Customer will cease immediately; (b) Customer may, prior to termination, request reasonable additional time to export its Stored Data, provided that Dropbox may charge Customer for this extended access based on Dropbox's then-current standard fees; and (c) Dropbox will delete any End User Accounts and Stored Data in Customer's account in a commercially reasonable period of time following receipt of an Administrator's request to do so prior to termination of the Services. Dropbox may make instructions available to Customer regarding how to submit the Administrator request described in clause (c) of the previous sentence and Customer is responsible for following these instructions to initiate a deletion.
  3. Survival. The following sections will survive expiration or termination of the Agreement: 3.3 (Third Party Requests), 5 (Payment), 7 (Intellectual Property Rights), 9.2 (Effects of Termination), 9.3 (Survival), 10 (Indemnification), 11 (Disclaimers), 12 (Limitation of Liability), 13 (Disputes), and 14 (Miscellaneous). Notwithstanding the foregoing, Section 3.3 (Third-Party Requests) shall not survive termination if Dropbox has exercised a right to terminate the Agreement.
 10. Indemnification.
  1. By Customer. Customer will indemnify, defend, and hold harmless Dropbox from and against all liabilities, damages, and costs (including settlement costs and reasonable attorneys' fees) arising out of any Claim against Dropbox and its Affiliates regarding: (a) Customer Data; (b) Customer Domains; or (c) Customer's, or Customer's End Users', use of the Services in violation of the Agreement.
  2. By Dropbox. Dropbox will indemnify, defend, and hold harmless Customer from and against all liabilities, damages, and costs (including settlement costs and reasonable attorneys' fees) arising out of any Claim against Customer to the extent based on an allegation that Dropbox's technology used to deliver the Services to the Customer infringes or misappropriates any copyright, trade secret, U.S. patent, or trademark right of the third party. In no event will Dropbox have any obligations or liability under this section arising from: (a) use of any Services in a modified form or in combination with materials not furnished by Dropbox; and (b) any content, information, or data provided by Customer, End Users, or other third parties.
  3. Possible Infringement. If Dropbox believes the Services or Software infringe or may be alleged to infringe a third party's Intellectual Property Rights, then Dropbox may: (a) obtain the right for Customer, at Dropbox's expense, to continue using the Services or Software; (b) provide a non-infringing functionally equivalent replacement; or (c) modify the Services or Software so that they no longer infringe. If Dropbox does not believe the options described in this section are commercially reasonable, then Dropbox may suspend or terminate Customer's use of the affected Services or Software, with a pro-rata refund of prepaid fees for the Services or Software.
  4. General. The Party seeking indemnification will promptly notify the other Party of the claim and cooperate with the other Party in defending the claim. The indemnifying Party will have full control and authority over the defense, except that: (a) any settlement requiring the Party seeking indemnification to admit liability requires prior written consent, not to be unreasonably withheld or delayed; and (b) the other Party may join in the defense with its own counsel at its own expense. THE INDEMNITIES ABOVE ARE DROPBOX AND CUSTOMER'S ONLY REMEDY UNDER THE AGREEMENT FOR VIOLATION BY THE OTHER PARTY OF A THIRD PARTY'S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.
 11. Disclaimers.
  1. Generally. THE SERVICES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS." TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN THE AGREEMENT, NEITHER CUSTOMER NOR DROPBOX AND ITS AFFILIATES, SUPPLIERS, AND DISTRIBUTORS MAKE ANY WARRANTY OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR USE, OR NON-INFRINGEMENT. CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR USING THE SERVICES OR SOFTWARE IN ACCORDANCE WITH THE TERMS SET FORTH HEREIN AND BACKING UP ANY STORED DATA ON THE SERVICES.
  2. Beta Services.
   1. Use In Customer's Discretion. Despite anything to the contrary in the Agreement: (a) Customer may choose to use Beta Services in its sole discretion; (b) Beta Services may not be supported and may be changed at any time without notice; (c) Beta Services may not be as reliable or available as the Services; (d) Beta Services have not been subjected to the same Security Measures and auditing to which the Services have been subjected; and (e) DROPBOX WILL HAVE NO LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH BETA SERVICES - USE AT YOUR OWN RISK.
   2. Feedback. Dropbox offers Beta Services in order to get user feedback. In exchange for using Beta Services, Customer Agrees that Dropbox may contact Customer and its End Users to obtain feedback regarding Beta Services. Customer agrees to: (i) and hereby does, assign to Dropbox all right, title, and interest in any feedback; and (ii) provide Dropbox any reasonable assistance necessary to document and maintain Dropbox's rights in the feedback. This feedback may include oral or written comments, suggestions, error reports, and analysis.
   3. Confidential. Beta Services are confidential until officially launched by Dropbox. Customer will take reasonable measures to keep information regarding the Beta Services confidential, including at least those measures Customer takes to protect its own confidential information of a similar nature. Customer will not disclose information regarding Beta Services to any third parties, and will keep new features and functionality confidential until officially launched by Dropbox. Customer may disclose information regarding Beta Services to the extent required by law or regulation if Customer gives Dropbox reasonable advance written notice, to the extent permitted, so Dropbox can seek to prevent or limit the disclosure.
 12. Limitation of Liability.
  1. Limitation on Indirect Liability. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, EXCEPT FOR DROPBOX OR CUSTOMER'S INDEMNIFICATION OBLIGATIONS, NEITHER CUSTOMER NOR DROPBOX AND ITS AFFILIATES, SUPPLIERS, AND DISTRIBUTORS WILL BE LIABLE UNDER THE AGREEMENT FOR (I) INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES, OR (II) LOSS OF USE, DATA, BUSINESS, REVENUES, OR PROFITS (IN EACH CASE WHETHER DIRECT OR INDIRECT), EVEN IF THE PARTY KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN THAT SUCH DAMAGES WERE POSSIBLE AND EVEN IF A REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.
  2. Limitation on Amount of Liability. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, DROPBOX'S AGGREGATE LIABILITY UNDER THE AGREEMENT WILL NOT EXCEED THE LESSER OF $100,000 OR THE AMOUNT PAID BY CUSTOMER TO DROPBOX HEREUNDER DURING THE TWELVE MONTHS PRIOR TO THE EVENT GIVING RISE TO LIABILITY.
 13. Disputes.
  1. Informal Resolution. Before filing a claim, each Party agrees to try to resolve the dispute by contacting the other Party through the notice procedures in Section 14.6. If a dispute is not resolved within thirty days of notice, Customer or Dropbox may bring a formal proceeding.
  2. Arbitration. Customer and Dropbox agree to resolve any claims relating to the Agreement or the Services through final and binding arbitration, except as set forth below. The American Arbitration Association (AAA) will administer the arbitration under its Commercial Arbitration Rules. The arbitration will be held in San Francisco (CA), or any other location both parties agree to in writing.
  3. Exception to Arbitration. Either Party may bring a lawsuit in the federal or state courts of San Francisco County, California solely for injunctive relief to stop unauthorized use or abuse of the Services or infringement of Intellectual Property Rights without first engaging in the informal dispute notice process described above. Both Customer and Dropbox consent to venue and personal jurisdiction there.
  4. NO CLASS ACTIONS. Customer may only resolve disputes with Dropbox on an individual basis and will not bring a claim in a class, consolidated or representative action. Class arbitrations, class actions, private attorney general actions and consolidation with other arbitrations are not allowed.
 14. Miscellaneous.
  1. Terms Modification. Dropbox may revise this Agreement from time to time and the most current version will always be posted on the Dropbox Business website. If a revision, in Dropbox's sole discretion, is material, Dropbox will notify Customer (by, for example, sending an email to the email address associated with the applicable account). Other revisions may be posted to Dropbox's blog or terms page, and Customer is responsible for checking these postings regularly. By continuing to access or use the Services after revisions become effective, Customer agrees to be bound by the revised Agreement. If Customer does not agree to the revised Agreement terms, Customer may terminate the Services within thirty days of receiving notice of the change.
  2. Entire Agreement. The Agreement supersedes any prior agreements or understandings between the Parties, and constitutes the entire agreement between the Parties related to this subject matter. All attachments to this Business Agreement, the Data Processing Agreement, Customer invoices, and Order Forms executed by the Parties, are hereby incorporated into the Agreement by this reference.
  3. Interpretation of Conflicting Terms. If there is a conflict between the documents that make up the Agreement, the documents will control in the following order: the invoice, the Services Addenda, Order Form, the Business Agreement. The terms and conditions of the Agreement will be considered the confidential information of Dropbox, and Customer will not disclose the information to any third parties. Customer agrees that any terms and conditions on a Customer purchase order will not apply to the Agreement and are null and void. If End Users are required to click through terms of service in order to use the Services, those click through terms are subordinate to this Agreement and the Agreement will control if there is a conflict.
  4. Governing Law. THE AGREEMENT WILL BE GOVERNED BY CALIFORNIA LAW EXCEPT FOR ITS CONFLICTS OF LAWS PRINCIPLES.
  5. Severability. Unenforceable provisions will be modified to reflect the parties' intention and only to the extent necessary to make them enforceable, and the remaining provisions of the Agreement will remain in full effect.
  6. Notice. Notices must be sent via email, first class, airmail, or overnight courier and are deemed given when received. Notices to Customer may also be sent to the applicable account email address and are deemed given when sent. Notices to Dropbox must be sent to Dropbox Legal at contractnotices@dropbox.com, with a copy to Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, attn.: Legal Department.
  7. Waiver. A waiver of any default is not a waiver of any subsequent default.
  8. Assignment. Customer may not assign or transfer the Agreement or any rights or obligations under the Agreement without the written consent of Dropbox, except that Customer may assign the Agreement to the surviving entity in connection with a merger, acquisition, or sale of all or substantially all of its assets by providing written notice to Dropbox. Dropbox may not assign the Agreement without providing notice to Customer, except Dropbox may assign the Agreement or any rights or obligations under the Agreement to an Affiliate or in connection with a merger, acquisition, corporate reorganization, or sale of all or substantially all of its assets without providing notice. Any other attempt to transfer or assign is void.
  9. No Agency. Dropbox and Customer are not legal partners or agents, but are independent contractors.
  10. Subcontracting. Customer consents to Dropbox’s appointment of Subcontractors, including Sub-processors, to perform the Services. Dropbox will remain liable for all acts or omissions of its Subcontractors or Sub-processors, and for any subcontracted obligations. Dropbox will list its current Sub-processors at: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/subprocessors-dfb-013118.pdf or another link provided by Dropbox from time to time. Dropbox may add or remove Sub-processors from time to time. Dropbox will inform Customer in advance of new Sub-processors via a subscription mechanism described in the list of Sub-processors linked above. If Customer objects to a change, it will provide Dropbox with notice of its objection to privacy@dropbox.com including reasonable detail supporting Customer’s concerns within sixty days of receiving notice of a change from Dropbox or, if Customer has not subscribed to receive this notice, within sixty days of Dropbox publishing the change. Dropbox will then use commercially reasonable efforts to review and respond to Customer’s objection within thirty days of receipt of Customer’s objection. Dropbox’s response to Customer’s objection will include, at a minimum, reasonable accommodations, if any, that Customer or Dropbox can take to limit or prevent a new Sub-processor from acting as a processor of Customer Data when Customer makes use of the Services. If Dropbox does not respond to a Customer objection as described above, or cannot reasonably accommodate Customer’s objection, Customer may terminate the Agreement by providing written notice to Dropbox: (a) within thirty days of receipt of a Dropbox response that does not comply with this Section 14.10; or (b) if Dropbox fails to respond, within thirty days of the date Dropbox’s response was due.
  11. Force Majeure. Except for payment obligations, neither Dropbox nor Customer will be liable for inadequate performance to the extent caused by a condition that was beyond the Party's reasonable control (for example, natural disaster, act of war or terrorism, riot, labor condition, governmental action, and Internet disturbance).
  12. No Third-Party Beneficiaries. There are no third-party beneficiaries to the Agreement. Without limiting this section, a Customer's End Users are not third-party beneficiaries to Customer's rights under the Agreement.
 15. Definitions.
  • "Acceptable Use Policy" means the Dropbox acceptable use policy set forth at the following link, or other link that Dropbox may provide: https://www.dropbox.com/acceptable_use.
  • "Account Data" means the account and contact information submitted to the Services by Customer or End Users.
  • "Administrator" means a Customer-designated technical End User who administers the Services to End Users on Customer's behalf, through multiple tiers.
  • "Admin Account" means an administrative account provided to Customer by Dropbox for the purpose of administering the Services.
  • "Admin Console" means the online tool provided by Dropbox to Customer for use in administering the Services.
  • "Affiliate" means any entity that controls, is controlled by or is under common control with a Party, where "control" means the ability to direct the management and policies of an entity.
  • "Agreement" means, collectively, this Business Agreement, each applicable Order Form, the Data Processing Agreement and, if applicable, the HIPAA Business Associate Agreement and any Services Addenda entered into by the Parties.
  • "Beta Services" means services or features identified as alpha, beta, preview, early access, or evaluation, or words or phrases with similar meanings.
  • "Claim" means a claim by a third party, including a regulatory penalty.
  • "Customer Data" means Stored Data, Account Data, and messages, comments, structured data, images, and other content submitted to the Services by Customer or End Users.
  • "Customer Domains" means Customer's Internet domain names.
  • "Data Processing Agreement" means the agreement with Dropbox related to compliance with EU Data Protection Laws set forth at the following link: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/dfb-data-processing-agreement.pdf or other link that Dropbox may provide.
  • "EEA" means European Economic Area.
  • "Effective Date" means the date this Business Agreement is last signed by a Party.
  • "End Users" means users of Customer's Services account. End Users may include Customer's and its Affiliate's employees and consultants.
  • "End User Account" means a Dropbox hosted account established by Customer through the Services for an End User.
  • "EU Data Protection Laws" means, to the extent in force and applicable from time to time, those laws implementing the EU General Data Protection Regulation (2016/679) and any implementing laws in each EU member state.
  • "EU-US Privacy Shield Program" means the EU-U.S. Privacy Shield Program framework and its principles as set forth by the US Department of Commerce and the European Commission regarding the collection, use, and retention of personal data from EU member states.
  • "Excluded Features" means services or features listed here https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf, which list may be updated from time to time by Dropbox, provided that non-Beta features incorporated in the Services as of the Effective Date will not be transitioned to the Excluded Features list during the Term.
  • "Export Control Laws" means all applicable export and re-export control laws and regulations, including the Export Administration Regulations ("EAR") maintained by the U.S. Department of Commerce, trade and economic sanctions maintained by the Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, and the International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") maintained by the Department of State.
  • "Fees" means the amounts invoiced to Customer by Dropbox for the Services.
  • "HIPAA Business Associate Agreement" means an agreement between Customer and Dropbox detailing each Party's obligations regarding "Protected Health Information" under the HIPAA Privacy Rule (45 C.F.R. Section 164.051).
  • "Initial Services Term" means the term for the applicable Services beginning on the Provisioning Date and continuing for the duration set forth on the Order Form.
  • "Intellectual Property Rights" means current and future worldwide rights under patent, copyright, trade secret, trademark, moral rights, and other similar rights.
  • "Order Form" means the ordering document, or order page, for the Services.
  • "Personal Data, "Process," and "Processing"" have the meaning given to those terms in the EU Data Protection Laws.
  • "Provisioning Date" is the date upon which Dropbox makes the Services available to Customer.
  • "Renewal Term" means, unless otherwise agreed to in writing by the Parties, the twelve-month renewal term following either the Initial Services Term, or a previous Renewal Term. Renewal Terms are set forth on the Order Form.
  • "Security Emergency" means: (i) use of the Services that do or could disrupt the Services, other customers' use of the Services, or the infrastructure used to deliver the Services; or (ii) unauthorized third-party access to the Services.
  • "Security Measures" means the technical and organizational security measures described at https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/security-measures.pdf or other link that Dropbox may provide.
  • "Services" means the services ordered by Customer on the Order Form. If Customer orders Dropbox Business, the Services are described at https://www.dropbox.com/business/plans-comparison, or other link that Dropbox may provide. Any other Services will be referenced in the applicable Order Form.
  • "Services Addendum" means a document attached to an Order Form that lists particular Services and includes terms and conditions specific to those Services.
  • "Services Term" means the Initial Services Term and all Renewal Terms for the applicable Services.
  • "Service Limits" means rate, storage, End User or other limits on Customers use of the Services as described in the applicable Order Form.
  • "Software" means the client software provided as part of the Services, either directly by Dropbox or through third party distribution channels such as app stores.
  • "Stored Data" means the files uploaded to the Services using the Software by Customer or End Users.
  • "Subcontractor" means an entity to whom Dropbox subcontracts any of its obligations under the Agreement.
  • "Sub-processor" means an entity who agrees to Process Customer Data on Dropbox's behalf, or on behalf of another Dropbox sub-processor, in order to deliver the Services.
  • "Taxes" means any sales, use, value added, goods and services, consumption, excise, local stamp, or other tax, (including but not limited to ISS, CIDE, PIS, CONFINS), duty or other charge of any kind or nature excluding tax that is based on Dropbox's net income, associated with the Services or Software, including any related penalties or interest.
  • "Term" means the term of the Agreement, which will begin on the Effective Date and continue until the earlier of: (i) the end of all applicable Services Terms; or (ii) the Agreement is terminated as set forth herein.
  • "Third-Party Request" means a request from a third-party for records relating to an End User's use of the Services including information in or from an End User Account, or from Customer's Services account. Third-Party Requests may include valid search warrants, court orders, or subpoenas, or any other request for which there is written consent from End Users, or an End User's authorized representative, permitting a disclosure.
  • "Withholding Taxes" mean any income taxes that are imposed on Dropbox or Customer's reseller in which Customer is required by law to withhold or deduct on the payment to Dropbox or Customer's reseller.

Deze vertaling wordt je aangeboden om het je gemakkelijk te maken. Bij mogelijke discrepanties is de Engelse versie bepalend.

Het DMCA-beleid van Dropbox

Dropbox ('Dropbox') respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van zijn gebruikers dat zij hetzelfde doen. Conform de Digital Millennium Copyright Act van 1998, waarvan je de tekst kunt vinden op de website van de U.S. Copyright Office op http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, zal Dropbox snel reageren op claims betreffende inbreuk van auteursrechten dat is gepleegd met gebruik van de Dropbox-dienst en/of de Dropbox-website (de 'Website') wanneer dergelijke claims worden gemeld aan de aangewezen auteursrechtagent van Dropbox die staat aangegeven in onderstaande voorbeeldkennisgeving.

Als je eigenaar van auteursrechten bent, gemachtigd bent om namens een eigenaar van auteursrechten op te treden of gemachtigd bent om krachtens enig exclusief recht onder het auteursrecht te handelen, kun je vermeend inbreuk op auteursrechten dat op of via de Website plaatsvindt, melden door onderstaande DMCA-kennisgeving van vermeend inbreuk in te vullen en in te leveren bij de aangewezen auteursrechtagent van Dropbox. Na ontvangst van de kennisgeving zoals hieronder omschreven neemt Dropbox alle maatregelen die het naar eigen goeddunken nodig acht, met inbegrip van het verwijderen van de betreffende inhoud van de Website.

DMCA-kennisgeving van vermeend inbreuk ('Kennisgeving')

 1. Geef het auteursrechtelijk beschermd werk aan waarvan je claimt dat er inbreuk op de rechten is gepleegd of, wanneer deze Kennisgeving meerdere auteursrechtelijk beschermde werken betreft, geef een representatieve opsomming van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan je claimt dat er inbreuk op de rechten is gepleegd.

 2. Vermeld het materiaal of de link waarvan je claimt dat dit of deze inbreuk pleegt (of het onderwerp van de inbreukmakende activiteit is) en waarvan de toegang is geblokkeerd, met inbegrip van minstens, indien van toepassing, de URL of de link die op de Website wordt weergegeven of de exacte locatie van dergelijk materiaal.

 3. Vermeld het bedrijf waar je werkt (indien van toepassing), je postadres, je telefoonnummer en, indien beschikbaar, je e-mailadres.

 4. Neem de beide volgende verklaringen op in de tekst van de Kennisgeving:
  • "Hierbij verklaar ik dat ik te goeder trouw geloof dat het vermeende gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet (bijvoorbeeld als 'fair-use') is toegestaan."

  • "Hierbij verklaar ik dat de informatie in deze Kennisgeving juist is en verklaar ik op straffe van meineed dat ik de eigenaar ben van, of gemachtigd ben te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of een exclusief recht krachtens het auteursrecht waarop de vermeende inbreuk wordt gepleegd."

 5. Geef je volledige officiële naam op en plaats je digitale of fysieke handtekening.

Lever deze volledig ingevulde Kennisgeving in bij de aangewezen auteursrechtagent van Dropbox:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten

Deze vertaling wordt je aangeboden om het je gemakkelijk te maken. Bij mogelijke discrepanties is de Engelse versie bepalend.

Beleid voor acceptabel gebruik van Dropbox

Dropbox wordt gebruikt door miljoenen mensen. We zijn dan ook trots op het vertrouwen dat je in ons hebt gesteld. Daar staat tegenover dat we er ook op vertrouwen dat jij op een verantwoordelijke manier van onze Services gebruikmaakt.

Je gaat ermee akkoord geen misbruik te maken van de Dropbox-services (Services) of iemand anders te helpen dat te doen. Zelfs de volgende zaken met betrekking tot de Services mag je bijvoorbeeld niet proberen:

 • De kwetsbaarheid van een systeem of netwerk peilen, scannen of testen, tenzij dit wordt gedaan in overeenstemming met ons Bug Bounty Program.
 • Beveiligings- en authenticatiemaatregelen kraken of anderszins omzeilen.
 • Toegang zoeken tot niet-openbare gebieden of onderdelen van de Services of tot gedeelde gebieden van de Services waarvoor je niet bent uitgenodigd, deze onrechtmatig wijzigen of gebruiken.
 • Gebruikers, hosts en netwerken verstoren of deze onderbreken, door bijvoorbeeld een virus te verzenden of door een onderdeel van onze Services overmatig te belasten, te overspoelen, spam te verzenden of e-mailbommen te versturen.
 • Toegang zoeken tot de Services, deze doorzoeken of er accounts voor maken op een andere manier dan via onze openbaar ondersteunde interfaces (bijvoorbeeld door 'scraping' of het maken van bulkaccounts).
 • Ongewenste reclame, promotieacties, advertenties en spam verzenden.
 • Gewijzigde of misleidende informatie of informatie met een valse bron van identificatie verzenden, met inbegrip van 'spoofing' en 'phishing'.
 • Voor producten of services anders dan die van jezelf reclame maken of adverteren zonder daarvoor gemachtigd te zijn.
 • Misbruik maken van aanbevelingen of promotieacties om meer bonusopslagruimte te ontvangen dan je hebt verdiend of opslagruimte verkopen die je hebt gekregen via aanbevelingen of aanbiedingen.
 • Limieten voor opslagruimte omzeilen.
 • De Services verkopen als je daarvoor niet uitdrukkelijk bent geautoriseerd.
 • materiaal publiceren, delen of opslaan met seksueel uitbuitend materiaal van kinderen (inclusief materiaal dat mogelijk geen illegaal materiaal is dat seksueel misbruik van kinderen is, maar dat niettemin seksuele uitbuiting van minderjarigen seksueel uitbuit of bevordert), onwettige pornografie of anderszins onfatsoenlijk is;
 • inhoud publiceren, delen of opslaan dat extreme geweldpleging of terroristische activiteiten bevat of bevordert, met inbegrip van terroristische propaganda;
 • Aanzetten tot onverdraagzaamheid of haat jegens een persoon of groep op grond van ras, godsdienst, etnische afkomst, geslacht, geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid, handicap of beperking.
 • Personeel of vertegenwoordigers van Dropbox of agenten die services uitvoeren namens Dropbox, lastigvallen of misbruiken.
 • op enige wijze de wet overtreden, met inbegrip van het opslaan, publiceren of delen van materiaal dat frauduleus, lasterlijk of misleidend is, of dat de intellectuele eigendomsrechten van anderen schendt;
 • inbreuk maken op de privacy of rechten van anderen;
 • de Services gebruiken om een back-up te maken van, of als infrastructuur voor, uw eigen cloudservices;
 • de opslagruimte die door de Services wordt geboden gebruiken als basis voor cryptografisch proof-of-space of proof-of-storage, of een soortgelijk bewijssysteem.

We behouden ons het recht voor om passende maatregelen te nemen als reactie op schendingen van dit beleid, waaronder het verwijderen of uitschakelen van de toegang tot inhoud, het opschorten van de toegang van een gebruiker tot de Services of het beëindigen van een account.

Deze vertaling wordt je aangeboden om het je gemakkelijk te maken. Bij mogelijke discrepanties is de Engelse versie bepalend.

Opensourcesoftware bij Dropbox

Dropbox is een actieve deelnemer aan de opensourcecommunity. We hebben veel van onze eigen projecten met open source uitgevoerd (https://opensource.dropbox.com) en we gebruiken opensourcesoftware op verschillende manieren in onze producten. Kennisgevingen voor bijdragen voor opensourcesoftware die mogelijk is opgenomen in onze producten kunnen hier worden gevonden.

We bedanken de opensourcecommunity voor al hun bijdragen!