Servicevoorwaarden wordt bijgewerkt. De wijzigingen worden op 24 september 2019 van kracht. De nieuwe versie van Servicevoorwaarden bekijken here.

Deze vertaling wordt je aangeboden om het je gemakkelijk te maken. Bij mogelijke discrepanties is de Engelse versie bepalend.

Servicevoorwaarden van Dropbox

Publicatiedatum: 25 juli 2019

Ingangsdatum: 24 september 2019

Onze vorige Voorwaarden vind je hier.

Bedankt dat je Dropbox gebruikt. Het is onze missie opener te gaan werken door te voorzien in een intuïtief, uniform platform om jouw inhoud veilig en toegankelijk te houden terwijl we je helpen en hen met wie je werkt gecoördineerd te houden en synchroon. Deze servicevoorwaarden (Voorwaarden) gaan over je gebruik van en toegang tot onze services, clientsoftware en websites (Services). Als je woonachtig bent buiten de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Mexico (“Noord-Amerika”) heb je een overeenkomst met Dropbox International Unlimited Company. Als je in Noord-Amerika woont, heb je een overeenkomst met Dropbox, Inc. Ons Privacybeleid legt uit hoe we je gegevens verzamelen en gebruiken terwijl ons Beleid voor acceptabel gebruik jouw verantwoordelijkheden uiteenzet bij het gebruik van onze Services. Door gebruik te maken van onze Services, ga je ermee akkoord dat je bent gebonden aan deze Voorwaarden, ons Privacybeleid en ons Beleid voor acceptabel gebruik.

Jouw Materiaal en je machtigingen

Als je onze Services gebruikt, geef je ons zaken in handen, zoals je bestanden, content, e-mailberichten, contactpersonen en nog veel meer (Jouw Materiaal). Jouw Materiaal is van jou. Deze Voorwaarden geven ons geen enkel recht op Jouw Materiaal, behalve de beperkte rechten die het voor ons mogelijk maken onze Services te leveren. Voor bepaalde handelingen, zoals het hosten van Jouw Materiaal, het maken van back-ups van Jouw Materiaal en het delen van Jouw Materiaal als je ons daarom vraagt, hebben we je toestemming nodig. Onze Services leveren je tevens functies als het geven van commentaar, delen, zoeken, kleine afbeeldingen (thumbnails), voorbeeldweergaven van documenten, optical character recognition (OCR), eenvoudig sorteren en organiseren en persoonlijker maken om het druk zijn met onnodige werkzaamheden te verlagen. Om deze en andere functies te leveren heeft Dropbox toegang tot Je Materiaal en bewaart en scant dit. Je geeft ons je toestemming om deze handelingen uit te voeren, en die toestemming geldt ook voor de aan Dropbox gelieerde ondernemingen en vertrouwde derden waarmee we werken.

Je verantwoordelijkheden

Jouw gebruik van onze Services moet in overeenstemming zijn met ons Beleid voor acceptabel gebruik. De content in onze Services kan zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Kopieer, upload, download en deel dus geen content tenzij je daartoe het recht hebt.

We kunnen je gedrag en je content beoordelen om te kijken of je je houdt aan deze Voorwaarden en aan ons Beleid voor acceptabel gebruik. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content die mensen in de Services plaatsen en delen.

Help ons Je Materiaal te beschermen. Bescherm je wachtwoord voor de Services goed en houd ook je accountgegevens steeds actueel. Deel de aanmeldgegevens voor je account niet met anderen en geef anderen geen toegang tot je account.

Je mag onze Services alleen gebruiken voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van uitvoerbeperkingen en -voorschriften. Tot slot moet je minimaal 13 jaar oud zijn om onze Services te gebruiken (of ouder afhankelijk van waar je woont.

Software

Bij sommige van onze Services kun je software (Software) van Dropbox downloaden die automatisch kan worden bijgewerkt. Mits je je houdt aan deze Voorwaarden, geven wij je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de Software te gebruiken, en uitsluitend voor toegang tot de Services. Als een onderdeel van de Software wordt aangeboden onder een opensourcelicentie, stellen we deze licentie aan jou ter beschikking en de eventuele voorwaarden van die licentie die uitdrukkelijk boven deze Voorwaarden prevaleren. Tenzij de nu volgende beperkingen bij wet verboden zijn, ga je ermee akkoord de Services niet te reverse-engineeren of te decompileren, en evenmin dat te proberen of iemand te helpen om dat te doen.

Bètaservices

Soms bieden we functies of producten aan die nog worden getest en beoordeeld (“Beta Services”). Bètaservices worden aangeduid als alpha, bèta, voorproefje, vroege toegang of evaluatie (of woorden of uitdrukkingen van gelijke strekking) en zijn mogelijk niet zo betrouwbaar als de andere services van Dropbox. Bètaservices worden beschikbaar gesteld zodat wij gebruikersfeedback kunnen verzamelen en door het gebruik van onze Bètaservices ga je ermee akkoord dat we contact met je mogen opnemen dergelijke feedback te verzamelen.

Bètaservices zijn vertrouwelijk totdat zij officieel op de markt worden gebracht. Als je Bètaservices gebruikt ga je ermee akkoord geen informatie vrij te geven over die Services aan wie dan ook zonder onze toestemming.

Ons materiaal

De Services zijn beschermd door auteursrechten, merkenrecht en andere Amerikaanse en buitenlandse wetten. Deze Voorwaarden verlenen je geen enkel recht op, eigendom van of aandeel in de Services, de content van anderen bij de Services en de handelsmerken, logo's en andere merkkenmerken van Dropbox. We horen graag je feedback, maar bedenk wel dat we je opmerkingen en suggesties kunnen gebruiken zonder je iets verplicht te zijn.

Auteursrechten

We respecteren de intellectuele eigendommen van anderen en vragen je dat ook te doen. We reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op auteursrechten indien deze in overeenstemming zijn met de wet. Dergelijke kennisgevingen moeten worden ingediend volgens ons Auteursrechtbeleid. We behouden ons het recht voor om content die vermeende inbreuk maakt op de auteursrechten te verwijderen of uit te schakelen en accounts van recidivisten te beëindigen. De door ons aangewezen agent voor kennisgeving van vermeende inbreuk op de auteursrechten van onze Services is:

Agent auteursrechten
Dropbox, Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107
copyright@dropbox.com

Betaalde accounts

Facturering. Je kunt je opslagruimte vergroten en betaalde functies toevoegen aan je account (je account omzetten in een Betaald account). Vanaf de datum dat je je account hebt omgezet in een Betaald account, factureren we je automatisch en daarna op elke periodieke verlengingsdatum totdat je opzegt. Als je een jaarabonnement hebt, krijg je van ons binnen een redelijke termijn vóór de verlengingsdatum een e-mail om je eraan te herinneren dat je abonnement bijna aan verlenging toe is. Jij bent verantwoordelijk voor alle geldende belastingen. Wij brengen belasting in rekening wanneer dat verplicht is. Sommige landen hebben verplichte lokale wetten met betrekking tot je annuleringsrechten en deze paragraaf heeft geen gevolgen voor deze wetten.

Geen restitutie. Je kunt je Betaalde account bij Dropbox op elk moment opzeggen. Restituties worden alleen toegekend als dit wettelijk verplicht is. Gebruikers in de EU hebben bijvoorbeeld het recht om het abonnement op hun Betaalde account op te zeggen binnen 14 dagen na het registreren voor, upgraden naar of verlengen van een Betaald account.

Downgrades. Je Betaalde account blijft actief totdat je het opzegt of totdat het in overeenstemming met deze Voorwaarden wordt beëindigd. Als je niet op tijd betaalt voor je Betaalde account, behouden we ons het recht voor om het account op te schorten of om je Betaalde accounts functies te verwijderen.

Wijzigingen. We kunnen de huidige prijzen wijzigen, maar we zullen je van tevoren op de hoogte stellen van deze wijzigingen via het e-mailadres dat bij je account hoort.

Dropbox Business-teams

E-mailadres. Als je je bij Dropbox registreert met een e-mailadres van het bedrijf waarvoor je werkt, kan je werkgever eventueel je gebruik van Dropbox blokkeren. Je kunt overstappen op een account van een Dropbox Business of Education-team (samen Dropbox Business Team genoemd), of een persoonlijk e-mailadres koppelen aan je Dropbox-account.

Dropbox Business-teams gebruiken. Als je lid wordt van een Dropbox Business-team, moet je dit gebruiken overeenkomstig de voorwaarden en het beleid van je organisatie. Dropbox Business-teamaccounts vallen onder controle van je organisatie. Je beheerders kunnen mogelijk toegang krijgen tot de gegevens in het account van je Dropbox Business-team en deze openbaar maken, beperken of verwijderen. Ze kunnen mogelijk ook je toegang tot het account van een Dropbox Business-team beperken of beëindigen. Als je een bestaand Dropbox-account deel laat uitmaken van een Dropbox Business-team, kunnen je beheerders later mogelijk verhinderen dat je je account loskoppelt van het Dropbox Business-team.

Beëindiging

Je kunt op elk moment het gebruik van onze Services stopzetten. We behouden ons het recht voor om je toegang tot de Services zonder voorafgaande kennisgeving te schorsen of te beëindigen als:

(a) je in strijd handelt met deze Voorwaarden,

(b) je de Services gebruikt op een manier die een reëel risico zou veroorzaken op schade of verlies voor ons of andere gebruikers, of

(c) je geen Betaald account hebt en gedurende 12 opeenvolgende maanden onze Services niet hebt gebruikt.

We stellen je hiervan binnen redelijke termijn van tevoren op de hoogte via het e-mailadres dat bij je account hoort, zodat je gepaste actie kunt ondernemen om de situatie te herstellen en je de gelegenheid krijgt om Jouw Materiaal vanaf onze Services te exporteren. Mocht je na een dergelijke kennisgeving niet de gevraagde stappen ondernemen, dan beëindigen of schorsen we je toegang tot de Services.

We sturen geen kennisgeving vóór beëindiging wanneer:

(a) er sprake is van een wezenlijke inbreuk op deze Voorwaarden,

(b) hierdoor juridische aansprakelijkheid kan ontstaan of dit ons zou bemoeilijken om de Services aan andere gebruikers te leveren, of

(c) dit wettelijk verboden is.

Beëindiging van Services

We kunnen besluiten de Services te beëindigen als reactie op onvoorziene omstandigheden wanneer er sprake is van overmacht voor Dropbox of om te voldoen aan een wettelijke vereiste. Mochten we dit doen, dan waarschuwen we je op redelijke termijn van tevoren zodat je Jouw Materiaal vanaf onze systemen kunt exporteren. Wanneer we de Services op deze manier beëindigen vóór het aflopen van een vaste of minimumtermijn waarvoor je ons hebt betaald, dan betalen we je het deel van het bedrag terug waarvoor je nog geen Services hebt ontvangen.

Services 'IN DE HUIDIGE STAAT'

We streven ernaar fantastische Services aan te bieden, maar er zijn natuurlijk zaken die we niet kunnen garanderen. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, GEVEN DROPBOX EN DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS GEEN GARANTIES, NIET EXPLICIET EN NIET IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SERVICES. DE SERVICES WORDEN GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT'. WE WIJZEN OOK ALLE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKING VAN DE HAND. Op sommige locaties zijn het soort uitsluitingen in deze paragraaf niet toegestaan. Daarom zijn ze misschien niet op jou van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

WE BEPERKEN OF SLUITEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID UIT JEGENS JOU INDIEN DIT ILLEGAAL ZOU ZIJN. DIT GELDT OOK VOOR AANSPRAKELIJKHEID VOOR FRAUDE OF FRAUDULEUZE MISREPRESENTATIE VAN DROPBOX OF DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN BIJ HET LEVEREN VAN DE SERVICES. IN LANDEN WAAR DE VOLGENDE TYPEN UITSLUITINGEN NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN WE JEGENS JOU ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERLIEZEN EN SCHADE DIE REDELIJKERWIJS EEN VOORZIENBAAR RESULTAAT ZIJN VAN HET NIET IN ACHT NEMEN VAN REDELIJKE ZORGVULDIGHEID EN VAARDIGHEID DOOR ONS OF HET SCHENDEN VAN ONZE OVEREENKOMST MET JOU. DEZE PARAGRAAF HEEFT GEEN GEVOLGEN VOOR CONSUMENTENRECHTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR EEN CONTRACT OF OVEREENKOMST.

IN LANDEN WAAR UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN DROPBOX, DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN DROPBOX NIET AANSPRAKELIJK VOOR:

i. ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN VOORBEELD OF BIJ WIJZE VAN SANCTIE, OF

ii. ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN OPDRACHTEN OF KLANTEN OF WINSTDERVING, ONGEACHT HET JURIDISCHE VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.

DEZE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT OF DROPBOX OF DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGN ZIJN GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

WANNEER JE DE SERVICES GEBRUIKT VOOR COMMERCIËLE OF ZAKELIJKE DOELEINDEN OF VOOR DOORVERKOOP, ZIJN DROPBOX, DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN, NOCH DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN DROPBOX AANSPRAKELIJK JEGENS JOU VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN OPDRACHTEN OF KLANTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN. DROPBOX EN DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG, NOCH ONLINE NOCH OFFLINE, VAN EEN GEBRUIKER VAN DE SERVICES.

BEHALVE DE TYPEN AANSPRAKELIJKHEDEN DIE WE WETTELIJK GEZIEN NIET KUNNEN BEPERKEN (ZOALS BESCHREVEN IN DIT GEDEELTE), BEPERKEN WE ONZE AANSPRAKELIJKHEID TOT $ 20 OF HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD VOOR JE HUIDIGE ABONNEMENT BIJ DROPBOX, WAARBIJ HET HOOGSTE BEDRAG GELDT.

Geschillen oplossen

Laten we eerst proberen het geschil samen op te lossen. We willen eventuele problemen die we met je hebben, oplossen zonder dat een officiële juridische procedure nodig is. Je gaat ermee akkoord dat je, voordat je een vordering instelt, eerst probeert het geschil informeel op te lossen via disputenotice@dropbox.com. Wij zullen proberen het geschil informeel op te lossen door via e-mail contact met je op te nemen. Als een geschil niet binnen 15 dagen na de kennisgeving is opgelost, hebben jij en Dropbox het recht een formele procedure aan te spannen.

Bevoegde rechtbank voor geschillen. Jij en Dropbox komen overeen dat alle gerechtelijke procedures met betrekking tot deze Voorwaarden of de Services zullen worden behandeld door de federale of staatsrechtbanken van San Francisco County (in de Amerikaanse staat Californië), met voorbehoud van de onderstaande bepalingen over verplichte arbitrage. Jij en Dropbox stemmen in met de locatie en de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken. Als je in een land woont (bijvoorbeeld een lidstaat van de Europese Unie) met wetten die consumenten het recht geven geschillen voor te leggen aan een lokale rechtbank, dan heeft deze paragraaf geen gevolgen voor die voorschriften.

ALS JE EEN INWONER VAN DE VERENIGDE STATEN BENT, GA JE OOK AKKOORD MET DE VOLGENDE BEPALINGEN OVER VERPLICHTE ARBITRAGE:

We gaan beiden akkoord met arbitrage. Jij en Dropbox komen overeen alle vorderingen met betrekking tot deze Voorwaarden of de Services op te lossen via definitieve en bindende arbitrage door een enkele arbiter, behalve zoals onderstaand uiteengezet onder Uitzonderingen op de overeenkomst tot arbitrage. Dit geldt ook voor geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op de interpretatie of toepassing van deze 'Bepalingen voor verplichte arbitrage', waaronder de uitvoerbaarheid, herroepbaarheid of geldigheid hiervan.

Opt-out van de overeenkomst tot arbitrage. Je kunt deze overeenkomst tot arbitrage afwijzen door hier te klikken en binnen 30 dagen na de eerste registratie van je account het opt-outformulier in te dienen. Als je echter akkoord bent gegaan met een eerdere versie van deze Overeenkomst die je het recht gaf tot het afwijzen van arbitrage, blijft je vorige keuze voor al dan niet afwijzen bindend.

Arbitrageprocedures. De American Arbitration Association (AAA) zal de arbitrage beheren volgens haar Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes. De arbitrage vindt plaatst in de county van de Verenigde Staten waar je woont of werkt, in San Francisco (in de Amerikaanse staat Californië) of op elke andere locatie die we overeenkomen.

Arbitragevergoedingen en -incentives. Op de betaling van alle arbitragevergoedingen zijn de regels van de AAA van kracht. Voor alle vorderingen van minder dan $ 75.000 betaalt Dropbox de arbitragevergoedingen voor individuele arbitrage. Als je een arbitraal vonnis krijgt dat gunstiger is dan elk aanbod dat wij doen om aan de vordering tegemoet te komen, zullen we je $ 1000 boven op het in het vonnis toegewezen bedrag betalen. Dropbox vraagt bij arbitrage niet om vergoeding van honoraria voor en kosten van juridische bijstand, tenzij de arbiter bepaalt dat je vordering buitensporig is.

Uitzonderingen op de overeenkomst tot arbitrage. Jij en Dropbox mogen vorderingen, indien deze in aanmerking komen, instellen bij de Small Claims Court van San Francisco (in de Amerikaanse staat Californië) of van de county in de Verenigde Staten waar je woont of werkt. Beide partijen mogen een rechtszaak aanspannen, maar uitsluitend als dwangmiddel om niet-geautoriseerd gebruik of misbruik van de Services of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld rechten op handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of octrooien) te stoppen, zonder eerst te moeten deelnemen aan arbitrage of aan de procedure voor informele geschillenoplossing zoals die hierboven wordt omschreven. Wanneer blijkt dat de Overeenkomst tot arbitrage niet van toepassing is op jou of je vordering, ga je akkoord met de exclusieve jurisdictie van de federale of staatsrechtbanken van San Francisco County (in de Amerikaanse staat Californië) voor het beslechten van je eis.

GEEN COLLECTIEVE PROCESSEN. Je mag geschillen met ons uitsluitend oplossen op individuele basis en je mag geen vorderingen doen door middel van een collectief, geconsolideerd of representatief proces. Collectieve arbitrages, collectieve processen, algemene processen door een privéadvocaat en consolidatie met andere arbitrages zijn niet toegestaan. Als deze specifieke paragraaf als onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan is de volledige inhoud van dit gedeelte 'Bepalingen voor verplichte arbitrage' nietig.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is het recht van de Amerikaanse staat Californië van toepassing met uitzondering van het principe van conflicterende wetgeving. In sommige landen (inclusief die in de Europese Unie) is het wettelijk verplicht om lokale wetgeving in het land van de consument toe te passen op overeenkomsten. Deze paragraaf heeft geen gevolgen voor die wettelijke verplichting.

Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Dropbox met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en hebben voorrang op en vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor derden als begunstigden.

Afstanddoening, scheidbaarheid en overdracht

Als Dropbox een bepaling niet afdwingt, betekent dat niet dat Dropbox afstand doet van zijn recht om dat op een later tijdstip wel te doen. Als een bepaling onuitvoerbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht en wordt de onuitvoerbare bepaling vervangen op een manier die zo dicht mogelijk bij onze bedoeling ligt. Je mag geen enkel recht krachtens deze Voorwaarden overdragen, en elke poging daartoe zal nietig zijn. Dropbox mag zijn rechten overdragen aan Dropbox gelieerde ondernemingen of dochterbedrijven, aan alle rechtsopvolgers en aan alle met de Services verbonden bedrijven.

Wijzigingen

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien om rekening te houden met het volgende:

(a) wetswijzigingen,

(b) nieuwe voorschriften, of

(c) verbeteringen of vernieuwingen van onze Services.

Indien een wijziging gevolgen heeft voor je gebruik van de Services of je wettelijke rechten als gebruiker van deze Services, brengen we je hiervan vóór de ingangsdatum op de hoogte via een e-mail naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je account, of via een melding in het product. Deze gewijzigde voorwaarden zullen niet eerder dan 30 dagen na onze kennisgeving aan jou in werking treden.

Mocht je niet akkoord gaan met de wijzigingen die we aanbrengen, dan vragen we je je account te annuleren voordat de wijzigingen van kracht worden. Waar van toepassing krijg je van ons een terugbetaling naar rato gebaseerd op de bedragen die je vooraf voor de Services hebt betaald, en de annuleringsdatum van je account. Door verder toegang te zoeken tot of gebruik te maken van de Services nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, stem je ermee in gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden.

Privacybeleid wordt bijgewerkt. De wijzigingen worden op 24 september 2019 van kracht. De nieuwe versie van Privacybeleid bekijken here.

Deze vertaling wordt je aangeboden om het je gemakkelijk te maken. Bij mogelijke discrepanties is de Engelse versie bepalend.

Privacybeleid van Dropbox

Gepubliceerd: 17 april 2018

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Je kunt ons privacybeleid hier lezen.

Bedankt dat je Dropbox gebruikt. Onze missie is het realiseren van een duidelijkere manier van werken door een intuïtief en uniform platform te leveren om met anderen samen te werken en je creatieve energie te ontketenen. Hieronder omschrijven we hoe we jouw gegevens verzamelen, gebruiken en ermee omgaan als je gebruikmaakt van onze websites, software en services (Services). Raadpleeg onze pagina Veelgestelde vragen voor meer informatie.

Wat en waarom

We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens om onze Services aan te bieden, te verbeteren en te beschermen:

Accountgegevens. Gegevens die je ons verschaft (zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en fysieke adres) wanneer je je registreert voor een account, upgradet naar een betaald abonnement en tweestapsverificatie instelt, worden door ons verzameld en gekoppeld aan je account. Met sommige van onze Services is via andere serviceproviders toegang mogelijk tot je account en je gegevens.

Jouw Materiaal. Onze Services zijn ontworpen om het voor jou gemakkelijker te maken je bestanden, documenten, foto's, opmerkingen, berichten, enzovoort (je Materiaal), op te slaan, met anderen samen te werken en op meerdere apparaten te werken. Om dit mogelijk te maken wordt Jouw Materiaal, evenals gerelateerde gegevens, opgeslagen, verwerkt en verzonden. Deze gerelateerde gegevens zijn bijvoorbeeld je profielgegevens, die het gemakkelijker maken om samen te werken en Jouw Materiaal met anderen te delen, evenals informatie zoals de grootte van het bestand, het tijdstip van uploaden, collega's en gebruiksactiviteit. Je krijgt bij onze Services verschillende opties voor het delen van Jouw Materiaal.

Contactpersonen. Je kunt ons toegang geven tot je contactpersonen, waardoor je bepaalde activiteiten eenvoudiger kunt uitvoeren, zoals het delen van en samenwerken aan Jouw Materiaal, het verzenden van berichten en het uitnodigen van anderen om de Services te gebruiken. Als je ons toegang geeft tot je contactpersonen, slaan we deze op onze servers op, zodat jij er gebruik van kunt maken.

Informatie over gebruik. We verzamelen informatie over hoe je de Services gebruikt, inclusief de activiteiten in je account (zoals het delen, bewerken, weergeven en verplaatsen van bestanden of mappen). We gebruiken deze informatie om onze Services te verbeteren, nieuwe services en functies te ontwikkelen en Dropbox-gebruikers te beschermen. Raadpleeg de Veelgestelde vragen voor meer details over hoe we deze informatie gebruiken om onze Services te verbeteren.

Apparaatinformatie. We verzamelen ook gegevens vanaf en over de apparaten die je gebruikt voor toegang tot onze Services. Dit zijn onder meer het IP-adres, het type browser en apparaat dat je gebruikt, de webpagina die je hebt bezocht voordat je naar onze websites ging en bepaalde ID's die bij je apparaten horen. Afhankelijk van de instellingen kunnen apparaten ook locatiegegevens doorgeven aan onze Services.

Cookies en andere technologieën. We gebruiken technologieën zoals cookies en pixeltags om onze Services te leveren, te verbeteren, te beschermen en te promoten. Met behulp van cookies kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat je gebruikersnaam bij je volgende bezoek wordt herinnerd, krijgen we meer inzicht in hoe je met onze Services omgaat en kunnen we onze Services op basis van deze informatie verbeteren. Je kunt je browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert, maar dit beperkt wellicht de mogelijkheden om gebruik te maken van onze Services. Als onze systemen het signaal DNT:1 van je browser ontvangen, reageren wij zoals hier wordt omschreven.

Marketing. We bieden gebruikers de mogelijkheid om enkele van onze Services gratis te gebruiken. Deze gratis Services zijn mogelijk omdat sommige gebruikers upgraden naar een van onze betaalde Services. Als je je registreert voor onze gratis Services, zullen we je van tijd tot tijd informatie sturen over upgrades (indien toegestaan). Gebruikers die deze marketingmaterialen ontvangen, kunnen zich op elk moment afmelden. Als je geen marketingmaterialen van ons wilt ontvangen, klik je gewoon op de link 'afmelden' in een e-mail of werk je je voorkeuren bij in het tabblad Meldingen van je persoonlijke account.

Soms nemen we contact op met mensen die geen Dropbox-account hebben. Voor ontvangers in de EU vragen wij of een derde partij eerst je toestemming voordat we contact met je opnemen. Als je een e-mail ontvangt en niets meer van Dropbox wilt ontvangen, kun je via een link in de e-mail je afmelden voor informatie en jezelf verwijderen van onze lijst met contactpersonen.

Grondslagen voor de verwerking van je gegevens. We verwerken en gebruiken de persoonlijke gegevens die hierboven worden beschreven, om je op betrouwbare en veilige manier te voorzien van de Services. We verzamelen en gebruiken ook persoonlijke gegevens voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Voor zover wij je persoonlijke gegevens voor andere doeleinden verwerken, vragen we van tevoren je toestemming of verplichten we onze partners dergelijke toestemming te verkrijgen. Raadpleeg onze Veelgestelde vragen voor meer informatie over de wettelijke grondslagen voor het verwerken van je gegevens.

Met wie

We kunnen gegevens delen op de manieren die hieronder worden omschreven, maar we verkopen geen gegevens aan adverteerders of andere derden.

Anderen die voor en met Dropbox werken. Dropbox maakt gebruik van bepaalde vertrouwde derden (zoals bedrijven die support en IT-services aanbieden) om ons te helpen onze Services te leveren, te verbeteren, te beschermen en te promoten. Deze derden krijgen toegang tot je gegevens, maar uitsluitend om taken uit te voeren namens ons en conform dit Privacybeleid. Wij blijven verantwoordelijk voor hun omgang met jouw gegevens conform onze instructies. In de Veelgestelde vragen vind je een lijst met vertrouwde derden die we inschakelen om je persoonlijke gegevens te verwerken.

Andere gebruikers. Onze Services laten gegevens zoals je naam, profielfoto en e-mailadres aan andere gebruikers zien, bijvoorbeeld in je gebruikersprofiel en in uitnodigingen om te delen. Je kunt Jouw Materiaal desgewenst ook delen met andere gebruikers. Wanneer je je Dropbox-account registreert met een e-mailadres in een domein van je werkgever of een organisatie, kunnen we collega's en beheerders helpen jou en je team te vinden door enkele van je basisgegevens, zoals je naam, teamnaam, profielfoto en e-mailadres, zichtbaar te maken voor andere gebruikers in hetzelfde domein. Hierdoor kunnen we teams laten zien waarvan je lid kunt worden en andere gebruikers helpen bestanden en mappen met je te delen.

Bepaalde functies maken aanvullende gegevens beschikbaar voor andere gebruikers.

Andere toepassingen. Je kunt ook derden toegang geven tot je gegevens en je account, bijvoorbeeld via Dropbox API's. Bedenk wel dat hun gebruik van je gegevens onder hun eigen privacybeleid en voorwaarden valt.

Beheerders van Dropbox-teams. Als je een gebruiker bent van een Dropbox-team (bijvoorbeeld via een Dropbox Business- of Dropbox Education-abonnement), heeft je beheerder mogelijk toegang tot en controle over je Dropbox-teamaccount. Stel je op de hoogte van het interne beleid van je organisatie als je hierover vragen hebt. Als je geen gebruiker bent van een Dropbox-team maar wel samenwerkt met een gebruiker van Dropbox Business (bijvoorbeeld als je lid bent van een gedeelde map of bestanden opent die door die gebruiker zijn gedeeld), kunnen leden van dat bedrijf mogelijk de naam, het e-mailadres en het IP-adres zien die op het moment van de interactie bij je account horen.

Wetgeving en handhaving en algemeen belang. We kunnen gegevens bekendmaken aan derden als we vaststellen dat een dergelijke bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de geldende wetgeving, een voorschrift, een juridische procedure of een verzoek van de overheid; (b) iemand te beschermen tegen overlijden of ernstig lichamelijk letsel; (c) fraude met of misbruik van Dropbox of onze gebruikers te voorkomen; (d) de rechten, eigendommen, veiligheid of belangen van Dropbox te beschermen; of (e) een taak uit te voeren in het algemeen belang.

Zorgvuldigheid met betrekking tot jouw gegevens is voor ons van fundamenteel belang en een verantwoordelijkheid die we graag op ons nemen. We zijn van mening dat jouw gegevens die zijn opgeslagen bij onze Services, dezelfde wettelijke bescherming zouden moeten hebben als wanneer deze zijn opgeslagen op de harde schijf van een thuiscomputer. We hanteren de volgende Grondbeginselen voor informatieverzoeken van de overheid wanneer we verzoeken van de overheid om jouw gegevens ontvangen, onderzoeken en hierop reageren (waaronder verzoeken in verband met de nationale veiligheid):

 • Transparant zijn
 • Strijden tegen bulkverzoeken
 • Alle gebruikers beschermen
 • Vertrouwde services leveren

We vinden dat onze gebruikers moeten weten wanneer en hoe overheden om hun gegevens vragen en daarom publiceren we een transparantierapport. In dit rapport staan de soorten en het aantal verzoeken die we van justitie ontvangen. Lees onze Grondbeginselen voor informatieverzoeken van de overheid en ons transparantierapport voor gedetailleerde informatie over de manier waarop wij omgaan met verzoeken van de overheid.

Hoe

Beveiliging. We beschikken over een team dat zich speciaal bezighoudt met het beschermen van je gegevens en het testen op kwetsbaarheden. We werken bovendien continu aan nieuwe functies voor het beveiligen van je gegevens, in aanvulling op voorzieningen als tweestapsverificatie, versleuteling van bestanden in rust en meldingen wanneer nieuwe apparaten en apps worden gekoppeld aan je account. We gebruiken technologieën voor het automatisch detecteren van beledigend gedrag en beledigende content die onze Services, jou of andere gebruikers schade zouden kunnen toebrengen.

Functies voor gebruikers. Je kunt je persoonlijke gegevens openen, aanpassen, downloaden en verwijderen door je aan te melden bij je Dropbox-account en naar de pagina met jouw accountinstellingen te gaan. Je kunt ook beperken hoe we je gegevens verzamelen en gebruiken op de pagina met gebruikersfuncties van je Dropbox-account. Hier vind je meer informatie over het beheren van je accountinformatie in het algemeen. Klik hier voor informatie over het wijzigen van je profielgegevens.

Bewaring. Wanneer je je bij ons registreert voor een account, bewaren we de gegevens die je op onze Services hebt opgeslagen zolang je account bestaat en zolang als nodig is om je de Services te kunnen leveren. Als je je account opzegt, verwijderen wij deze gegevens na 30 dagen. Hier vind je meer informatie. Bedenk echter wel: (1) er kan misschien een vertraging optreden bij het verwijderen van deze gegevens van onze servers en opslagmedia voor back-up, en (2) we kunnen deze gegevens bewaren als dat noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of onze overeenkomsten af te dwingen.

Waar

Wereldwijd. Voor de levering van de Services kunnen we gegevens opslaan, verwerken en doorsturen in de Verenigde Staten en op andere locaties over de hele wereld, ook op locaties buiten je eigen land. De gegevens kunnen ook lokaal worden opgeslagen op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot de Services.

Het Amerikaans-Europese Privacy Shield en het Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield.  Dropbox baseert zich voor de overdracht van gegevens uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland op verschillende wettelijke instrumenten, waaronder contracten met onze klanten en partners. Dropbox voldoet aan de Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield Frameworks zoals omschreven door het Amerikaanse Department of Commerce, inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland worden overgebracht naar de Verenigde Staten. Je vindt het Privacy Shield-certificaat van Dropbox hier. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield naar https://www.privacyshield.gov.

De Amerikaanse Federal Trade Commission houdt toezicht op Dropbox. JAMS is de onafhankelijke organisatie in de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor het beoordelen en oplossen van klachten over onze naleving van het Privacy Shield. Dit kost jou niks. We verzoeken je om een dergelijke klacht eerst bij ons in te dienen via privacy@dropbox.com. Als je niet tevreden bent over onze reactie, neem je via https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield contact op met JAMS. In het geval dat je problemen ook niet door JAMS worden opgelost, kun je mogelijk aanspraak maken op een bindende arbitrage in overeenkomst met het Privacy Shield en de bijbehorende grondbeginselen.

Wijzigingen

Als we betrokken zijn bij een reorganisatie, fusie, overname of verkoop van onze activa, kunnen je gegevens als onderdeel daarvan worden overgedragen. Wij zullen je daarvan op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via een bericht naar het e-mailadres van je account) en je voorleggen uit welke opties je in dat geval kunt kiezen.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien en zullen de meest actuele versie op onze website publiceren. Als je als gevolg van een revisie aanzienlijk minder rechten hebt, zullen we je daarvan op de hoogte stellen.

Jouw recht op controle over en toegang tot je gegevens

Jij hebt controle over wat er met je gegevens gebeurt en hoe deze worden verzameld, gebruikt en gedeeld. Je hebt bijvoorbeeld recht op het volgende:

 • Het verwijderen van sommige of alle Materiaal in je Dropbox-account. Hier vind je informatie over hoe je bestanden in Dropbox kunt verwijderen.
 • Het wijzigen of corrigeren van persoonlijke gegevens. Je kunt je account en de content erin beheren, evenals bepaalde persoonlijke gegevens bewerken, via je pagina met accountinstellingen.
 • Het openen en downloaden van je gegevens. Je kunt een kopie van Jouw Materiaal downloaden in een voor machines leesbare indeling, zoals hier uitgelegd. Je kunt ons ook vragen om een kopie van de persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verschaft. Lees hier hoe.

Zie onze Veelgestelde vragen over je recht op controle over en toegang tot je persoonlijke gegevens.

Contact

Als je in Noord-Amerika (de Verenigde Staten, Canada en Mexico) bent gevestigd, worden je persoonlijke gegevens beheerd door Dropbox, Inc. Voor alle andere gebruikers worden de persoonlijke gegevens beheerd door Dropbox International Unlimited Company. Heb je nog vragen over of problemen met Dropbox, onze Services of je privacy? Neem contact op met onze Data Protection Officer via privacy@dropbox.com. Als deze je vraag niet kan beantwoorden, heb je het recht om contact op te nemen met een lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Overeenkomst voor Business wordt bijgewerkt. De wijzigingen worden op 24 september 2019 van kracht. De nieuwe versie van Overeenkomst voor Business bekijken here.

Deze vertaling wordt je aangeboden om het je gemakkelijk te maken. Bij mogelijke discrepanties is de Engelse versie bepalend.

Overeenkomst voor Dropbox Business

Gepubliceerd: 17 april 2018

Deze Overeenkomst voor Dropbox Business (de 'Overeenkomst') wordt gesloten tussen de organisatie die met deze voorwaarden instemt (de 'Klant') en Dropbox International Unlimited Company ('Dropbox') als de Klant is gevestigd buiten de Verenigde Staten, de gebiedsdelen van de VS, Canada en Mexico ('Noord-Amerika') of Dropbox, Inc. in de Amerikaanse staat Delaware (eveneens 'Dropbox') als de Klant is gevestigd in Noord-Amerika. Deze Overeenkomst heeft betrekking op de toegang tot en het gebruik van de Services en Bètaservices. Door te klikken op Akkoord, door je contract voor de Services te ondertekenen of door de Services te gebruiken, accepteer je deze Overeenkomst als Klant.

Voor zover Dropbox, Inc., ten behoeve van de Klant, Gegevens van de Klant verwerkt die onderworpen zijn aan EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, ga je door op Akkoord te klikken ook akkoord met de Overeenkomst inzake gegevensverwerking en EU-modelcontractbepalingen, hieronder gedefinieerd, van Dropbox, Inc. voor de overdracht van Persoonlijke gegevens naar verwerkers.

Als je akkoord gaat met deze Overeenkomst en, indien van toepassing, de Overeenkomst inzake gegevensverwerking, voor het gebruik van de Services door een organisatie, ga je akkoord namens die organisatie. Je moet bevoegd zijn om namens de organisatie deze Overeenkomst aan te gaan. Als dat niet het geval is, mag je je niet registreren voor de Services.

 1. Services.
  1. Levering. Deze Overeenkomst heeft betrekking op de toegang tot en het gebruik van de Services en Software. Klanten en Eindgebruikers mogen zich toegang verschaffen tot en gebruikmaken van de Services in overeenstemming met deze Overeenkomst.
  2. Beveiligingsmaatregelen. Alle Dropbox-medewerkers die toegang hebben tot Gegevens van de Klant zijn gebonden door geheimhoudingsplicht. Voor het overdragen, opslaan en verwerken van Gegevens van de Klant neemt Dropbox standaard technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die op zijn minst voldoen aan de Beveiligingsmaatregelen. De Beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om de integriteit van Gegevens van de Klant te beschermen en om niet-geautoriseerde of onrechtmatige toegang tot, gebruik van en verwerking van Gegevens van de Klant te voorkomen. Dropbox kan de Beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd wijzigen. Dropbox laat het de Klant ten minste zestig dagen vooraf weten als Dropbox de Beveiligingsmaatregelen zodanig wijzigt dat hierdoor de administratieve, technische of materiële beveiligingsvoorzieningen van de Services als geheel wezenlijk worden verminderd.
  3. Verwerking en overdracht van gegevens.
   1. Gegevensverwerking. Deze Overeenkomst bevat de instructies van de Klant aan Dropbox voor de verwerking van Gegevens van de Klant. Dropbox en zijn subverwerkers verwerken alleen Gegevens van de Klant om de Services te kunnen leveren en de verplichtingen van Dropbox uit hoofde van deze Overeenkomst te kunnen nakomen. De Klant stemt ermee in dat Dropbox en zijn subverwerkers de Gegevens van de Klant kunnen overdragen, opslaan en verwerken op andere locaties dan het land van de Klant. Dropbox informeert de Klant over eventuele wettelijke verplichtingen waardoor Dropbox niet kan voldoen aan de instructies van de Klant, tenzij dit laatste is verboden volgens toepasselijke wetgeving of om gewichtige redenen van algemeen belang. De partijen erkennen dat Gegevens van de Klant Persoonlijke gegevens kunnen bevatten. Een beschrijving van Persoonlijke gegevens en verdere informatie over de verwerking is te vinden in de Overeenkomst inzake gegevensverwerking.
   2. De Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield-programma's. Dropbox is gecertificeerd voor en voldoet aan de Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield-programma's. Als de Privacy Shield-programma's nietig worden verklaard, zal Dropbox commercieel redelijke inspanningen verrichten om te voldoen aan vervangende of opvolgende mechanismen voor de overdracht van gegevens.
   3. Overeenkomst inzake gegevensverwerking. Voor zover de Gegevens van de Klant zijn onderworpen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en ten behoeve van de Klant door Dropbox worden verwerkt: (i) zal Dropbox deze Gegevens van de Klant gebruiken en verwerken zoals de Klant aangeeft, om de Services te kunnen leveren en de verplichtingen van Dropbox uit hoofde van de Overeenkomst te kunnen nakomen, en (ii) gaat de Klant akkoord met de Overeenkomst inzake gegevensverwerking met Dropbox, Inc. voor de overdracht van Persoonlijke gegevens. De Overeenkomst inzake gegevensverwerking is alleen van toepassing op de Services en niet op Bètaservices.
  4. Wijzigingen. Dropbox kan van tijd tot tijd de Services wijzigen. Als Dropbox de Services wijzigt op zo'n manier dat de functionaliteit van de Services substantieel wordt verminderd, zal Dropbox de Klant hiervan op de hoogte stellen via het bij het account behorende e-mailadres. De Klant kan binnen dertig dagen na de wijziging middels een kennisgeving de Overeenkomst ontbinden. Dit recht op ontbinding is niet van toepassing op updates van functies die op bèta- of evaluatiebasis worden geleverd.
  5. Software.
   1. Algemeen. De Services bieden de Klant en Eindgebruikers de mogelijkheid om Software te downloaden die automatisch kan worden bijgewerkt. Als een onderdeel van de Software wordt aangeboden onder een opensourcelicentie, stelt Dropbox deze licentie ter beschikking aan de Klant. De bepalingen van die opensourcelicentie, voor zover die de Klant aanvullende rechten verlenen, hebben uitdrukkelijk voorrang op sommige voorwaarden van deze Overeenkomst die betrekking hebben op dat onderdeel van de Software.
   2. Licentie. Dropbox verleent hierbij aan de Klant gedurende de Looptijd een beperkte, niet-exclusieve licentie op het gebruik van de Software, echter uitsluitend in verband met de Services en in overeenstemming met deze Overeenkomst. Deze licentie is niet-overdraagbaar (met inachtneming van artikel 12.8), niet-herroepbaar (behalve zoals is uiteengezet in artikel 7), niet-sublicentieerbaar, en wordt volledig betaald door betaling van de Vergoedingen door de Klant.
  6. Klantdomeinen. Alvorens de Services te leveren, kan Dropbox verlangen dat de Klant aantoont dat deze eigenaar is van of zeggenschap heeft over de Klantdomeinen. Als de Klant geen eigenaar is van of geen zeggenschap heeft over de Klantdomeinen, is Dropbox niet verplicht de Services aan de Klant te leveren.
 2. Verplichtingen van de Klant.
  1. Beheer van de Services door de Klant. De Klant kan via de Beheerconsole Eindgebruikers aanwijzen als Beheerders. De Klant is verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden en Beheerdersaccounts, en het beheren van de toegang tot Beheerdersaccounts. De verantwoordelijkheid van Dropbox strekt zich niet uit tot het interne beheer van de Services voor de Klant. De Klant begrijpt dat als de Klant de Services aanschaft via een Reseller en medewerkers van deze Reseller machtigt als Beheerders van het Services-account van de Klant, deze Reseller mogelijk zeggenschap heeft over accountgegevens, inclusief Gegevens van de Klant, en toegang heeft tot het Services-account van de Klant, zoals hierboven beschreven.
  2. Niet-geautoriseerd gebruik en onbevoegde toegang. De Klant zal niet-geautoriseerd gebruik van de Services door zijn Eindgebruikers voorkomen en niet-geautoriseerd gebruik van of onbevoegde toegang tot de Services beëindigen. Eindgebruikersaccounts mogen alleen worden toegewezen, geregistreerd en gebruikt door één Eindgebruiker. De Services zijn niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 13 jaar. De Klant ziet erop toe dat personen die jonger zijn dan 13 jaar de Services niet kunnen gebruiken. De Klant stelt Dropbox onmiddellijk op de hoogte van elke vorm van niet-geautoriseerd gebruik van of onbevoegde toegang tot de Services.
  3. Beperkingen. De Klant mag de Services of Software niet (a) verkopen, wederverkopen of verhuren, (b) gebruiken voor activiteiten waarbij het gebruik of uitvallen van de Services of Software kan leiden tot materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden, (c) reverse-engineeren, noch een poging hiertoe doen of iemand anders helpen dat te doen, tenzij deze beperking bij wet verboden is en (d) gebruiken in strijd met de Exportwetten, met inbegrip van de export of herexport van Gegevens van de Klant, en de Klant mag niet (e) als individu een Dropbox Business-account instellen voor persoonlijke, gezins- of huishoudingsdoeleinden.
  4. Naleving. De Klant en zijn Eindgebruikers zijn verplicht de Services te gebruiken conform het Beleid voor acceptabel gebruik. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Services door zijn Eindgebruikers. De Klant zal de wet- en regelgeving naleven die van toepassing is op het gebruik van de Services door de Klant. De klant zal geen actie ondernemen waardoor Dropbox inbreuk zou plegen op de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, de U.S. Foreign Corrupt Practices Act van 1977 (en amendementen), de U.K. Bribery Act van 2010 en andere toepasselijke wetgeving voor de bestrijding van omkoping, corruptie en witwassen. De Klant moet zelf besluiten of: (i) de Services geschikt zijn voor zijn doel, rekening houdend met de aard van de Gegevens van de klant, en (ii) de technische en organisatorische vereisten die van toepassing zijn op Dropbox volgens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, worden vervuld door de Beveiligingsmaatregelen en deze Overeenkomst. De Klant dient de noodzakelijke toestemmingen van zijn Eindgebruikers te verkrijgen en te behouden, zodat Beheerders de activiteiten zoals omschreven in deze Overeenkomst kunnen uitvoeren en Dropbox de Services kan leveren. De Klant mag geen informatie via de Services opslaan, overdragen of anderszins verwerken die valt onder de definitie 'Beschermde gezondheidsinformatie' van de HIPAA Privacy Rule (45 C.F.R. artikel 164.051), tenzij de Klant en Dropbox afzonderlijk een HIPAA Business Associate Agreement aangaan, wat kan worden gedaan via de Beheerconsole.
  5. Apps en integraties van derden. Wanneer de Klant naast de Services gebruikmaakt van een service of applicatie van derden, bijvoorbeeld een service die een Dropbox-API gebruikt, (a) is Dropbox niet verantwoordelijk voor enige handeling of nalatigheid door die derde, met inbegrip van de toegang tot of het gebruik van de Gegevens van de Klant door de derde, en (b) geeft Dropbox geen garantie of ondersteuning voor een service die door die derde wordt geleverd. De Klant zal de API-beperkingen naleven die van toepassing zijn op het Serviceabonnement dat door de Klant is gekocht.
  6. Verzoeken van derden.
   1. Verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant heeft de verantwoordelijkheid om op Verzoeken van derden te reageren via zijn eigen toegang tot informatie. De Klant moet de informatie proberen te verkrijgen die vereist is om op Verzoeken van derden te reageren en neemt alleen contact op met Dropbox als hij ondanks intensieve inspanningen dergelijke informatie niet kan verkrijgen.
   2. Verantwoordelijkheid van Dropbox. Dropbox zal alle commercieel redelijke inspanningen verrichten, voor zover toegestaan door de wet en door de voorwaarden van het Verzoek van derden, om: (i) de Klant onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst door Dropbox van een Verzoek van derden, (ii) te voldoen aan commercieel redelijke verzoeken van de Klant met betrekking tot diens inspanningen om zich te verzetten tegen een Verzoek van derden, en (iii) de Klant de informatie en hulpmiddelen te bieden die de Klant nodig heeft om te reageren op het Verzoek van derden, indien de Klant niet op andere wijze in staat is om op het Verzoek van derden te reageren. Als de Klant niet onmiddellijk reageert op een Verzoek van derden, kan Dropbox dat doen, maar het is daartoe echter niet verplicht.
 3. Betaling.
  1. Vergoedingen. De Klant betaalt Dropbox of de reseller van de Klant alle toepasselijke Vergoedingen voor de Services, in de valuta die is aangegeven op het Orderformulier. De Klant machtigt Dropbox, of de Reseller van de Klant, om alle toepasselijke Vergoedingen af te schrijven via de geselecteerde betalingsmethode van de Klant. Op de Vergoedingen wordt geen restitutie verleend, behalve zoals is vereist door de wet of als dit anderszins specifiek is toegestaan in deze Overeenkomst.
  2. Betaling. De Klant betaalt de facturen van Dropbox overeenkomstig de betalingstermijnen die staan vermeld op het Orderformulier. Dropbox kan de Services opschorten of beëindigen als er een achterstand is in de betaling van de Vergoedingen. De Klant verstrekt volledige en juiste facturerings- en contactgegevens aan Dropbox of de reseller van de Klant.
  3. Belasting. De Vergoedingen zijn exclusief Belasting, en de Klant is verantwoordelijk voor alle verschuldigde belastingen. Dropbox, of de Reseller van de Klant, brengt Belasting in rekening wanneer dit wettelijk is verplicht. Indien de Klant een geldig vrijstellingscertificaat verstrekt aan Dropbox of de Reseller, zal Dropbox of de Reseller geen belasting innen die onder dat certificaat valt.
  4. Bronbelasting. De Klant betaalt Dropbox of de Reseller de verschuldigde bedragen na aftrek van enige toepasselijke Bronbelasting. De Klant en Dropbox, of de Reseller van de Klant indien van toepassing, werken samen om de heffing van Bronbelasting te vermijden indien er recht op vrijstelling is, of een verlaagd verdragstarief voor de bronbelasting van toepassing is. Als Dropbox of de Reseller van de Klant in aanmerking komt voor een belastingvrijstelling, of een verlaagd verdragstarief voor de bronbelasting, zal Dropbox of de Reseller van de Klant afdoende bewijsmateriaal verstrekken aan de Klant. De Klant verstrekt aan Dropbox of aan de Reseller van de Klant afdoende bewijs dat het ingehouden of afgetrokken bedrag is betaald aan de relevante autoriteit.
  5. Automatische verlengingen en proefperioden. ALS HET ACCOUNT VAN DE KLANT IS INGESTELD OP AUTOMATISCHE VERLENGING OF ZICH IN EEN PROEFPERIODE BEVINDT EN DE KLANT AL EEN BETALINGSMETHODE VOOR DE SERVICES HEEFT VERSCHAFT AAN DROPBOX, MAG DROPBOX (OF DE RESELLER VAN DE KLANT) AAN HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE OF VÓÓR DE VERLENGINGSDATUM DE VERGOEDINGEN AUTOMATISCH AFSCHRIJVEN, TENZIJ DE KLANT DROPBOX (OF DE RESELLER VAN DE KLANT, ZOALS VAN TOEPASSING) MEEDEELT DAT HIJ HET AUTOMATISCH VERLENGEN WIL ANNULEREN OF UITSCHAKELEN. Dropbox kan de tarieven voor de Services wijzigen door de Klant hiervan minstens dertig dagen voor de volgende afschrijving op de hoogte te stellen.
  6. Inkooporders. Als de Klant gebruik van een inkooporder of inkoopordernummer verplicht stelt, (i) moet de Klant het inkoopordernummer op het moment van aanschaf opgeven en (ii) stemt de Klant ermee in dat mogelijke bepalingen en voorwaarden op de inkooporder van de Klant niet van toepassing zijn op deze Overeenkomst en nietig worden verklaard. Als de Klant de Services aanschaft via een Reseller, worden alle voorwaarden van de Reseller, of op een inkooporder tussen de Klant en de Reseller, nietig verklaard als deze in strijd zijn met de Overeenkomst voor Dropbox Business.
 4. Opschorting.
  1. Van Eindgebruikersaccounts door Dropbox. Als een Eindgebruiker (a) handelt in strijd met deze Overeenkomst of (b) de Services op een wijze gebruikt waarvan Dropbox redelijkerwijze vermoedt dat deze tot aansprakelijkheid voor Dropbox zal leiden, kan Dropbox de Klant verzoeken het betreffende Eindgebruikersaccount op te schorten of te beëindigen. Als de Klant niet onmiddellijk het Eindgebruikersaccount opschort of beëindigt, kan Dropbox dit doen.
  2. Beveiligingsnoodsituaties. In afwijking van andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst mag Dropbox in het geval van een Beveiligingsnoodsituatie automatisch het gebruik van de Services opschorten. Dropbox moet commercieel redelijke inspanningen verrichten om de opschorting niet langer te laten duren als strikt noodzakelijk is om de Beveiligingsnoodsituatie te voorkomen of te beëindigen.
 5. Intellectuele eigendomsrechten.
  1. Voorbehoud van rechten. Tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald, verleent deze Overeenkomst (a) geen intellectuele eigendomsrechten aan Dropbox met betrekking tot Gegevens van de Klant, en (b) geen intellectuele eigendomsrechten aan de Klant met betrekking tot de Services of handelsmerken en merkkenmerken van Dropbox.
  2. Beperkte toestemming. De Klant verleent Dropbox slechts de beperkte rechten die Dropbox redelijkerwijs nodig heeft om de Services te kunnen leveren. Deze beperkte toestemming strekt zich ook uit tot subcontractanten of subverwerkers.
  3. Suggesties. Dropbox kan alle feedback, opmerkingen of suggesties over de Services die Klanten of Eindgebruikers naar Dropbox sturen of op forums van Dropbox plaatsen, zonder enige verplichting jegens de Klant gebruiken, wijzigen of opnemen in zijn producten en services of in licentie of sublicentie geven.
 6. Duur.
  1. Looptijd van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst blijft gedurende de looptijd van kracht.
  2. Looptijd van de Services. Dropbox levert de Services aan de Klant gedurende de looptijd van de Services. Tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen, hebben Eindgebruikersaccounts die zijn aangeschaft tijdens een looptijd van de Services een looptijd naar rato die eindigt op de laatste dag van de reeds bestaande looptijd van de Services.
  3. Automatische verlengingen. Tenzij anders aangegeven op het Orderformulier, zal het abonnement op de Services na de Initiële servicetermijn of een Verlengingstermijn automatisch worden verlengd voor een Verlengingstermijn, tenzij een van de partijen ten minste dertig dagen voor het vervallen van de dan geldende Servicetermijn schriftelijk te kennen geeft dat het abonnement wordt beëindigd. Als de Klant een betalingsmethode heeft verstrekt aan Dropbox voor periodieke betalingen zoals vermeld in Artikel 3.5, kan de Klant ervoor kiezen de Overeenkomst via de Beheerconsole te ontbinden vóór de dag waarop een Verlengingstermijn begint.
 7. Ontbinding.
  1. Algemeen. Beide partijen mogen deze Overeenkomst, met inbegrip van alle Orderformulieren, ontbinden indien: (i) de andere Partij de Overeenkomst wezenlijk schendt en deze schending niet binnen dertig dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving opheft, of (ii) de andere Partij de bedrijfsactiviteiten staakt of onderwerp wordt van een insolventieprocedure waarbij de procedure niet binnen negentig dagen wordt afgewezen. Dropbox kan deze Overeenkomst ontbinden en de toegang van de Klant tot de Services schorsen indien Dropbox hiertoe wettelijk is verplicht als gevolg van een buitensporige schending door de Klant van het Beleid voor acceptabel gebruik.
  2. Gevolgen van ontbinding. Indien deze Overeenkomst wordt ontbonden: (a) behalve zoals uiteengezet in dit Artikel, worden de rechten en licenties die Dropbox aan de klant heeft toegezegd, onmiddellijk stopgezet, (b) kan de Klant vóór ontbinding van de Overeenkomst om redelijke tijd vragen om zijn Opgeslagen gegevens te exporteren, met dien verstande dat Dropbox kosten in rekening kan brengen voor dergelijke verlengde toegang, op basis van de dan geldende standaardtarieven van Dropbox, en (c) zal Dropbox alle Eindgebruikeraccounts en Opgeslagen gegevens die verband houden met het account van de Klant na een commercieel redelijke tijd verwijderen volgend op het verzoek van een Beheerder om dit te doen. Dropbox kan aan de Klant instructies beschikbaar stellen over het indienen van een Beheerdersverzoek, zoals beschreven in bepaling (c) van de vorige zin. De volgende artikelen blijven ook na het vervallen of ontbinden van deze Overeenkomst van kracht: 2.6 (Verzoeken van derden), 3 (Betaling), 5 (Intellectuele eigendomsrechten), 7.2 (Gevolgen van ontbinding), 8 (Schadeloosstelling), 9 (Vrijwaringen), 10 (Beperking van aansprakelijkheid), 11 (Geschillen) en 12 (Diverse bepalingen). Niettegenstaande het voorgaande zal Artikel 2.6 (Verzoeken van derden) na ontbinding niet van kracht blijven, als Dropbox het recht heeft uitgeoefend om de Overeenkomst te ontbinden.
 8. Schadeloosstelling.
  1. Door de Klant. De Klant zal Dropbox schadeloos stellen voor, verdedigen tegen en vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade en kosten (met inbegrip van schikkingskosten en redelijke kosten van juridische bijstand) die voortvloeien uit enige vordering tegen Dropbox en aan Dropbox gelieerde ondernemingen betreffende: (a) Gegevens van de Klant, (b) Klantdomeinen, of (c) gebruik door de Klant of de Eindgebruikers van de Klant van de Services in strijd met deze Overeenkomst.
  2. Door Dropbox. Dropbox zal de Klant schadeloos stellen voor, verdedigen tegen en vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade en kosten (met inbegrip van schikkingskosten en redelijke kosten van juridische bijstand) die voortvloeien uit enige vordering tegen de Klant, in zoverre deze vordering is gebaseerd op de bewering dat de technologie van Dropbox die wordt gebruikt om de Services aan de Klant te leveren, inbreuk maakt op of een wederrechtelijke toe-eigening inhoudt van enig auteursrecht, handelsgeheim, patent in de Verenigde Staten of recht op een handelsmerk van deze derde. In geen geval zal Dropbox krachtens dit artikel enige verplichtingen of aansprakelijkheden hebben die voortvloeien uit: (a) gebruik van enige Services in een gewijzigde vorm of in combinatie met materialen die niet door Dropbox zijn geleverd, en (b) enige materialen, informatie of gegevens die zijn verstrekt door de Klant, Eindgebruikers of andere derden.
  3. Mogelijke inbreuk. Indien Dropbox van mening is dat de Services of Software inbreuk of vermeende inbreuk maken op de Intellectuele eigendomsrechten van een derde, kan Dropbox: (a) op kosten van Dropbox voor de Klant het recht verwerven om de Services of Software te blijven gebruiken, (b) een functioneel gelijkwaardige vervanging bieden die geen inbreuk maakt, of (c) de Services of Software zodanig aanpassen dat deze niet langer inbreuk maken. Als Dropbox van mening is dat de in dit artikel omschreven opties niet commercieel redelijk zijn, mag Dropbox het gebruik door de Klant van de betrokken Services of Software opschorten of beëindigen, met een restitutie op pro-rata basis van de vooruitbetaalde vergoedingen voor de Services of Software.
  4. Algemeen. De Partij die schadeloosstelling vraagt, zal de andere Partij onmiddellijk op de hoogte stellen van de vordering en met de andere Partij samenwerken bij de verdediging tegen de vordering. De schadeloosstellende Partij krijgt volledige controle en zeggenschap over de verdediging, waarbij het volgende geldt: (a) voor een schikking die vereist dat de Partij die schadeloosstelling vraagt, aansprakelijkheid moet toegeven, is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig, die niet op onredelijke gronden mag worden onthouden of vertraagd, en (b) de andere partij mag met eigen juridische bijstand en op eigen kosten meedoen aan de verdediging. KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST ZIJN BIJ INBREUK DOOR DE ANDERE PARTIJ OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN EEN DERDE DE BOVENGENOEMDE SCHADELOOSSTELLINGEN DE ENIGE RECHTSMIDDELEN VAN DROPBOX EN DE KLANT.
 9. Vrijwaringen.
  1. Algemeen. DE SERVICES EN SOFTWARE WORDEN AANGEBODEN 'IN DE HUIDIGE STAAT'. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN EN TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD IN DEZE OVEREENKOMST, GEVEN DE KLANT, DROPBOX EN DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS GEEN ENKELE GARANTIE IN ENIGE VORM, NIET EXPLICIET, NIET IMPLICIET, NIET WETTELIJK EN NIET ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. DE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES EN DE SOFTWARE IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, EN VOOR HET MAKEN VAN BACK-UPS VAN GEGEVENS OPGESLAGEN IN DE SERVICES.
  2. Bètaservices. Ongeacht andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: (a) de Klant besluit zelf of hij wel of niet gebruik wil maken van Bètaservices; (b) Bètaservices worden mogelijk niet ondersteund en kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd; (c) Bètaservices zijn mogelijk minder betrouwbaar en minder goed beschikbaar dan de Services; (d) Bètaservices zijn niet onderworpen aan dezelfde beveiligingsmaatregelen en controles waaraan de Services zijn onderworpen; en (e) DROPBOX AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET BETASERVICES. HET GEBRUIK ERVAN IS OP EIGEN RISICO.
 10. Beperking van aansprakelijkheid.
  1. Beperking van indirecte aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET EN UITGEZONDERD DE VERPLICHTINGEN TOT SCHADELOOSSTELLING VAN DROPBOX EN DE KLANT, ZIJN DE KLANT, DROPBOX, DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR (I) INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN VOORBEELD OF BIJ WIJZE VAN SANCTIE, OF (II) VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN OPDRACHTEN, INKOMSTENDERVING OF WINSTDERVING (IN AL DEZE GEVALLEN ZOWEL DIRECT ALS INDIRECT), ZELFS ALS DE PARTIJ WIST OF HAD MOETEN WETEN DAT DERGELIJKE SCHADE MOGELIJK WAREN EN ZELFS ALS EEN RECHTSMIDDEL HET HOOFDDOEL NIET HAD BEREIKT.
  2. Beperking van het bedrag van de aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN DROPBOX KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST NIET HOGER ZIJN DAN HET KLEINSTE VAN DE VOLGENDE BEDRAGEN: $ 100.000 OF HET BEDRAG DAT DOOR DE KLANT KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST AAN DROPBOX IS BETAALD GEDURENDE DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE HEEFT GELEID TOT DE AANSPRAKELIJKHEID.
 11. Geschillen.
  1. Informele beslechting. Alvorens een vordering in te stellen, komen beide Partijen met elkaar overeen het geschil te beslechten door contact met de andere Partij op te nemen via de kennisgevingsprocedures zoals omschreven in Artikel 12.6. Als een geschil niet binnen dertig dagen na de kennisgeving wordt opgelost, heeft zowel de Klant als Dropbox het recht een formele procedure aan te spannen.
  2. Arbitrage. Klant en Dropbox komen overeen alle vorderingen met betrekking tot deze Overeenkomst of de Services op te lossen via definitieve en bindende arbitrage, behalve zoals onderstaand uiteengezet. De American Arbitration Association (AAA) zal de arbitrage beheren, volgens haar Commercial Arbitration Rules. De arbitrage vindt plaats in San Francisco (CA, VS) of op elke andere locatie die beide partijen schriftelijk overeenkomen.
  3. Uitzondering op arbitrage. Beide Partijen mogen bij de federale of staatsrechtbanken van San Francisco County, Californië, VS, een rechtszaak aanspannen, maar uitsluitend als dwangmiddel om niet-geautoriseerd gebruik of misbruik van de Services of inbreuk op Intellectuele eigendomsrechten te stoppen, zonder eerst deel te moeten nemen aan het informele kennisgevingsproces voor het geschil zoals dat bovenstaand is omschreven. Zowel de Klant als Dropbox stemt in met de persoonlijke jurisdictie van de hierin gelegen rechtbanken en de rechtsgebieden.
  4. GEEN COLLECTIEVE PROCESSEN. De Klant mag geschillen met Dropbox uitsluitend slechten op individuele basis en zal geen vorderingen doen door middel van een collectief, geconsolideerd of representatief proces. Collectieve arbitrages, collectieve processen, algemene processen door een privéadvocaat en consolidatie met andere arbitrages zijn niet toegestaan.
 12. Diverse bepalingen.
  1. Wijziging van de voorwaarden. Dropbox kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie wordt altijd gepubliceerd op de website van Dropbox Business. Als een herziening naar het oordeel van Dropbox substantieel is, zal Dropbox de Klant hiervan op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat bij het betreffende account hoort. Andere wijzigingen kunnen op de blog- of voorwaardenpagina van Dropbox worden geplaatst. De Klant heeft de verantwoordelijkheid deze pagina's regelmatig op deze berichten te controleren. Door verder toegang te zoeken tot of gebruik te maken van de Services nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, stemt de Klant ermee in gebonden te zijn aan de herziene Overeenkomst. Als de Klant niet akkoord gaat met de bepalingen van de herziene Overeenkomst, mag hij binnen dertig dagen nadat de kennisgeving over de wijziging is ontvangen het abonnement op de Services beëindigen.
  2. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vervangt eventuele eerdere overeenkomsten of afspraken tussen de Partijen en vormt de volledige Overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot dit onderwerp. Alle bijlagen bij de Overeenkomst, de Overeenkomst inzake gegevensverwerking, Klantfacturen en Orderformulieren uitgevoerd door de Partijen, worden hierbij via deze verwijzing opgenomen in de Overeenkomst.
  3. Interpretatie van tegenstrijdige voorwaarden. Als er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de documenten die samen deze Overeenkomst vormen, zijn de documenten in deze volgorde van toepassing: de factuur, het Orderformulier, de Overeenkomst. De voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst worden beschouwd als vertrouwelijke informatie van Dropbox en de Klant zal de informatie aan geen enkele derde partij bekendmaken. De Klant gaat ermee akkoord dat de voorwaarden en bepalingen op een Inkooporder van een klant niet gelden voor deze Overeenkomst en nietig zijn. Als Eindgebruikers moeten doorklikken in servicevoorwaarden om de Services te kunnen gebruiken, zijn de voorwaarden voor het doorklikken ondergeschikt aan deze Overeenkomst en geldt deze Overeenkomst in geval van tegenstrijdigheden.
  4. Toepasselijk recht. OP DE OVEREENKOMST IS HET RECHT VAN DE STAAT CALIFORNIË (V.S.) VAN TOEPASSING, WAARBIJ GEEN REKENING WORDT GEHOUDEN MET HET PRINCIPE VAN CONFLICTERENDE WETGEVING.
  5. Scheidbaarheid. Onuitvoerbare bepalingen zullen zodanig worden gewijzigd dat zij de bedoelingen van de partijen reflecteren, en uitsluitend in zoverre als noodzakelijk is om deze uitvoerbaar te maken, waarbij de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven.
  6. Kennisgeving. Kennisgevingen moeten per e-mail of per koeriersdienst worden verzonden en worden geacht te zijn gedaan wanneer ze worden ontvangen. Kennisgevingen aan de Klant mogen ook naar het betreffende e-mailadres worden verzonden en worden geacht te zijn gedaan wanneer ze worden verzonden. Kennisgevingen aan Dropbox moeten worden verzonden naar Dropbox Legal op contractnotices@dropbox.com, met een kopie naar Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, VS, attn.: Legal Department.
  7. Afstanddoening. Een afstanddoening voor een verzuim is geen afstanddoening voor enig daaropvolgend verzuim.
  8. Overdracht. De Klant mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dropbox deze Overeenkomst of enige van de daarin opgenomen rechten en plichten niet overdragen. Dropbox mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder de Klant daarvan in kennis te stellen, maar Dropbox mag zonder voorafgaande kennisgeving deze Overeenkomst of enige van de daarin opgenomen rechten en plichten wel overdragen aan een aan Dropbox Gelieerde Onderneming, of in het geval van een fusie, overname of reorganisatie van het bedrijf, of in het geval van verkoop van al zijn activa of een gedeelte daarvan. Elke andere poging tot overdracht is nietig.
  9. Geen agentschap. Dropbox en de Klant zijn geen juridische partners of agenten, maar zijn onafhankelijk contractanten.
  10. Onderaannemers. Dropbox blijft aansprakelijk voor alle handelingen of omissies van zijn Onderaannemers of Subverwerkers, en voor contractueel vastgelegde verplichtingen.
  11. Overmacht. Behalve voor betalingsverplichtingen is noch Dropbox noch de Klant aansprakelijk voor gebrekkige uitvoering van de Overeenkomst in zoverre deze is veroorzaakt door omstandigheden waarop de Partij redelijkerwijs geen invloed heeft (zoals natuurrampen, oorlogsdaden of terrorisme, oproer, arbeidsonrust, overheidshandelingen en verstoringen van het internet).
  12. Geen derde partijen begunstigd. Er zijn geen derde partijen die begunstigden zijn van deze Overeenkomst. Onverminderd dit artikel zijn de Eindgebruikers van de Klant geen derde partijen die begunstigden van deze Overeenkomst zijn.
 13. Definities.
  • 'Beleid voor acceptabel gebruik' verwijst naar het beleid voor acceptabel gebruik van Dropbox waarvan je een beschrijving vindt via de volgende link of een andere link verschaft door Dropbox: https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use.
  • 'Accountgegevens' betekent de account- en contactgegevens die door de Klant of Eindgebruikers aan de Services zijn verstrekt.
  • 'Beheerder' is de door de Klant aangewezen technische Eindgebruiker die de Services voor de Eindgebruikers beheert namens de Klant. Beheerders kunnen Klantgegevens in Eindgebruikersaccounts openen, openbaar maken, beperken of verwijderen. Beheerders kunnen mogelijk ook de toegang tot Eindgebruikeraccounts bewaken, beperken of beëindigen.
  • 'Beheerdersaccount' is het administratieve account dat door Dropbox wordt verschaft aan de Klant om de Services te beheren.
  • 'Beheerconsole' is de online tool die Dropbox aan de Klant verschaft voor het beheren van de Services.
  • 'Gelieerde onderneming' is een onderneming die zeggenschap uitoefent over een Partij, onder zeggenschap staat van een Partij, of gezamenlijk met een Partij onder zeggenschap staat, waarbij 'zeggenschap' verwijst naar het vermogen om het beheer en beleid van een onderneming te bepalen.
  • 'Bètaservices' zijn de services of functies die worden aangeduid als alfa, bèta, voorproefje, vroege toegang of evaluatie (of woorden of uitdrukkingen van gelijke strekking).
  • 'Vordering' is een vordering van een derde, inclusief een wettelijke boete.
  • 'Klantgegevens' zijn alle Opgeslagen gegevens, Accountgegevens, en berichten, opmerkingen, gestructureerde gegevens, foto's en andere inhoud die door de Klant of door zijn Eindgebruikers aan de Services zijn verzonden.
  • 'Klantdomeinen' zijn de internetdomeinnamen van een klant.
  • 'Overeenkomst inzake gegevensverwerking' is de overeenkomt met Dropbox met betrekking tot naleving van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, uiteengezet via de volgende link: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/data-processing-agreement-dfb-013118.pdf of andere link die door Dropbox kan worden verschaft.
  • 'Ingangsdatum' is de datum waarop deze Overeenkomst is geaccepteerd door de klant.
  • 'Eindgebruikers' zijn de gebruikers van een Services-account van een Klant. Eindgebruikers kunnen werknemers en adviseurs van de Klant en zijn gelieerde ondernemingen zijn.
  • 'Eindgebruikersaccount' is een door Dropbox gehost account dat door de Klant is geregistreerd via de Services voor een Eindgebruiker.
  • 'EU-wetgeving inzake gegevensbescherming' betekent, voor zover van kracht en van tijd tot tijd toepasselijk, die wetten waarmee de EU-richtlijn inzake gegevensbescherming (95/46/EC) wordt uitgevoerd, evenals de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (2016/679) en eventuele uitvoeringswetten in elke lidstaat van de EU.
  • 'Europees-Amerikaans Privacy Shield-programma' verwijst naar het raamwerk en de principes van het Europees-Amerikaans Privacy Shield-programma, zoals omschreven door het Amerikaanse Department of Commerce en de Europese Commissie inzake het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens van inwoners van lidstaten van de Europese Unie.
  • 'EU-modelcontractbepalingen' zijn de EU-modelcontractbepalingen met Dropbox, Inc. voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar verwerkers die zijn opgenomen in de Overeenkomst inzake gegevensverwerking.
  • 'Uitgesloten kenmerken' zijn de services of kenmerken die hier worden vermeld: https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf. Deze lijst kan van tijd tot tijd door Dropbox worden bijgewerkt, onder de voorwaarde dat niet-Bèta-kenmerken van de Services vanaf de Ingangsdatum tijdens de Termijn niet worden overgezet naar de lijst Uitgesloten kenmerken.
  • 'Exportwetten' zijn alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften met betrekking tot de export en herexport, waaronder de EAR (Export Administration Regulations) die worden beheerd door het Amerikaanse Department of Commerce, de door OFAC (Office of Foreign Assets van de Treasury Department) opgelegde handels- en economische sancties, en de ITAR (International Traffic in Arms Regulations) beheerd door het Department of State.
  • 'Vergoedingen' zijn de bedragen die door Dropbox aan de klant in rekening worden gebracht voor de Services, zoals beschreven op het Orderformulier.
  • 'Initiële servicetermijn' is de termijn voor de desbetreffende Services vanaf de Voorzieningsdatum voor de duur die is uiteengezet op het Orderformulier.
  • 'Intellectuele eigendomsrechten' betekent huidige en toekomstige wereldwijde patentrechten, auteursrechten, handelsgeheimen, rechten op handelsmerken, morele rechten en andere soortgelijke rechten.
  • 'Orderformulier' is het besteldocument, of de bestelpagina, voor de Services.
  • 'Persoonlijke gegevens' en 'verwerking' hebben de betekenis die eraan is gegeven in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.
  • 'Voorzieningsdatum' is de datum waarop Dropbox de Services beschikbaar stelt aan de Klant.
  • 'Verlengingstermijn' verwijst naar (tenzij anders schriftelijk overeengekomen door Partijen) de verlengingstermijn van twaalf maanden volgend op de Initiële servicetermijn of een eerdere Verlengingstermijn. Verlengingstermijnen worden vermeld op het Orderformulier.
  • 'Beveiligingsnoodsituatie' betekent: (i) gebruik van de Services dat leidt of kan leiden tot onderbreking van de Services, het gebruik door andere klanten van de Services of de infrastructuur die wordt gebruikt om de Services te leveren, of (ii) niet-geautoriseerde toegang van derden tot de Services.
  • 'Beveiligingsmaatregelen' verwijst naar de technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen beschreven in https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/security-measures.pdf of via een andere link die door Dropbox kan worden verschaft.
  • 'Services' zijn de services die zijn besteld door de klant en die door Dropbox aan de Klant zijn verschaft, zoals beschreven op https://www.dropbox.com/business/plans-comparison of via een andere link die door Dropbox kan worden verschaft.
  • 'Servicetermijnen' zijn de Initiële servicetermijn en alle Verlengingstermijnen voor de toepasselijke Services.
  • 'Software' is de clientsoftware die wordt geleverd als onderdeel van de Services.
  • 'Opgeslagen gegevens' zijn de bestanden die door de Klant of Eindgebruikers naar de Services zijn geüpload.
  • 'Onderaannemer' is een entiteit aan wie Dropbox verplichtingen onder deze Overeenkomst uitbesteedt.
  • 'Subverwerker' is een entiteit die ermee instemt om Gegevens van de Klant te verwerken namens Dropbox of namens een andere subverwerker van Dropbox, om de Services te kunnen verschaffen.
  • 'Belasting' verwijst naar omzetbelasting, gebruiksbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, goederen- en dienstenbelasting, verbruiksbelasting, accijnzen, plaatselijke heffingen of andere belastingen (inclusief maar niet beperkt tot ISS, CIDE, PIS en CONFINS) of heffingen van elke soort of aard, exclusief belasting die is gebaseerd op de netto-inkomsten van Dropbox, in verband met de Services of Software, inclusief eventuele gerelateerde boetes of rentes.
  • 'Termijn' verwijst naar de termijn van de Overeenkomst, die ingaat op de Ingangsdatum en doorloopt tot (i) het eind van de Servicetermijn of (ii) beëindiging van de Serviceovereenkomst zoals hierin uiteengezet (wat het eerste komt).
  • 'Verzoek van derden' betekent een verzoek van een derde om gegevens die verband houden met het gebruik van de Services door een Eindgebruiker, met inbegrip van informatie in of vanuit een Eindgebruikersaccount of Services-account van de Klant. Verzoeken van derden kunnen onder meer zijn: geldige huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen, verzoeken van individuen (inclusief Eindgebruikers) om hun rechten uit te oefenen onder EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, of verzoeken waarbij schriftelijke toestemming van de Eindgebruiker of een bevoegde vertegenwoordiger van de Eindgebruiker voor bekendmaking aanwezig is.
  • 'Voorheffingen' kan verwijzen naar inkomstenbelasting die Dropbox of de Reseller worden opgelegd, waarbij de Klant wettelijk verplicht is om deze in te houden op of af te trekken van de betaling aan Dropbox of de Reseller van de Klant.

Deze vertaling wordt je aangeboden om het je gemakkelijk te maken. Bij mogelijke discrepanties is de Engelse versie bepalend.

Het DMCA-beleid van Dropbox

Dropbox ('Dropbox') respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van zijn gebruikers dat zij hetzelfde doen. Conform de Digital Millennium Copyright Act van 1998, waarvan je de tekst kunt vinden op de website van de U.S. Copyright Office op http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, zal Dropbox snel reageren op claims betreffende inbreuk van auteursrechten dat is gepleegd met gebruik van de Dropbox-dienst en/of de Dropbox-website (de 'Website') wanneer dergelijke claims worden gemeld aan de aangewezen auteursrechtagent van Dropbox die staat aangegeven in onderstaande voorbeeldkennisgeving.

Als je eigenaar van auteursrechten bent, gemachtigd bent om namens een eigenaar van auteursrechten op te treden of gemachtigd bent om krachtens enig exclusief recht onder het auteursrecht te handelen, kun je vermeend inbreuk op auteursrechten dat op of via de Website plaatsvindt, melden door onderstaande DMCA-kennisgeving van vermeend inbreuk in te vullen en in te leveren bij de aangewezen auteursrechtagent van Dropbox. Na ontvangst van de kennisgeving zoals hieronder omschreven neemt Dropbox alle maatregelen die het naar eigen goeddunken nodig acht, met inbegrip van het verwijderen van de betreffende inhoud van de Website.

DMCA-kennisgeving van vermeend inbreuk ('Kennisgeving')

 1. Geef het auteursrechtelijk beschermd werk aan waarvan je claimt dat er inbreuk op de rechten is gepleegd of, wanneer deze Kennisgeving meerdere auteursrechtelijk beschermde werken betreft, geef een representatieve opsomming van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan je claimt dat er inbreuk op de rechten is gepleegd.

 2. Vermeld het materiaal of de link waarvan je claimt dat dit of deze inbreuk pleegt (of het onderwerp van de inbreukmakende activiteit is) en waarvan de toegang is geblokkeerd, met inbegrip van minstens, indien van toepassing, de URL of de link die op de Website wordt weergegeven of de exacte locatie van dergelijk materiaal.

 3. Vermeld het bedrijf waar je werkt (indien van toepassing), je postadres, je telefoonnummer en, indien beschikbaar, je e-mailadres.

 4. Neem de beide volgende verklaringen op in de tekst van de Kennisgeving:
  • "Hierbij verklaar ik dat ik te goeder trouw geloof dat het vermeende gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet (bijvoorbeeld als 'fair-use') is toegestaan."

  • "Hierbij verklaar ik dat de informatie in deze Kennisgeving juist is en verklaar ik op straffe van meineed dat ik de eigenaar ben van, of gemachtigd ben te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of een exclusief recht krachtens het auteursrecht waarop de vermeende inbreuk wordt gepleegd."

 5. Geef je volledige officiële naam op en plaats je digitale of fysieke handtekening.

Lever deze volledig ingevulde Kennisgeving in bij de aangewezen auteursrechtagent van Dropbox:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten
DMCA-kennisgeving verzenden

Deze vertaling wordt je aangeboden om het je gemakkelijk te maken. Bij mogelijke discrepanties is de Engelse versie bepalend.

Beleid voor acceptabel gebruik van Dropbox

Dropbox wordt gebruikt door miljoenen mensen. We zijn dan ook trots op het vertrouwen dat je in ons hebt gesteld. Daar staat tegenover dat we er ook op vertrouwen dat jij op een verantwoordelijke manier van onze Services gebruikmaakt.

Je gaat ermee akkoord geen misbruik te maken van de Dropbox-services (Services) of iemand anders te helpen dat te doen. Zelfs de volgende zaken met betrekking tot de Services mag je bijvoorbeeld niet proberen:

 • de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk peilen, scannen of testen, tenzij dit wordt gedaan in overeenstemming met ons Bug Bounty Program;
 • beveiligings- en authenticatiemaatregelen kraken of anderszins omzeilen;
 • toegang zoeken tot niet-openbare gebieden of onderdelen van de Services of tot gedeelde gebieden van de Services waarvoor je niet bent uitgenodigd, deze onrechtmatig wijzigen of gebruiken;
 • gebruikers, hosts en netwerken verstoren of deze onderbreken, door bijvoorbeeld een virus te verzenden of door een onderdeel van onze Services overmatig te belasten, te overspoelen, spam te verzenden of e-mailbommen te versturen;
 • toegang zoeken tot de Services, deze doorzoeken of er accounts voor maken op een andere manier dan via onze openbaar ondersteunde interfaces (bijvoorbeeld door 'scraping' of het maken van bulkaccounts);
 • ongewenste reclame, promotieacties, advertenties en spam verzenden;
 • gewijzigde of misleidende informatie of informatie met een valse bron van identificatie verzenden, met inbegrip van 'spoofing' en 'phishing';
 • voor producten of services anders dan die van jezelf reclame maken of adverteren zonder daarvoor gemachtigd te zijn;
 • misbruik maken van aanbevelingen of promotieacties om meer bonusopslagruimte te ontvangen dan je hebt verdiend;
 • limieten voor opslagruimte omzeilen;
 • de Services verkopen als je daarvoor niet uitdrukkelijk bent geautoriseerd;
 • materiaal publiceren of delen dat onwettig, pornografisch of aanstootgevend is, of dat extreem geweld of terroristische activiteiten bevat, met inbegrip van terroristische propaganda;
 • Aanzetten tot onverdraagzaamheid of haat jegens een persoon of groep op grond van ras, godsdienst, etnische afkomst, geslacht, geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid, handicap of beperking.
 • personeel of vertegenwoordigers van Dropbox of agenten die services uitvoeren namens Dropbox, lastigvallen of misbruiken;
 • op enige wijze de wet overtreden, met inbegrip van het opslaan, publiceren of delen van materiaal dat frauduleus, lasterlijk of misleidend is; of
 • inbreuk maken op de privacy of rechten van anderen.