ISO-certifieringar håller din verksamhet säker

Du kan vara trygg i förvissningen att Dropbox förstklassiga teknik och processer har verifierats och certifierats av oberoende parter med avseende på säkerhet, integritet/dataskydd och företagskontinuitet.

En kontrollpanel med exempeldata

Vad är ISO?

International Organization for Standardization (ISO) är en oberoende, global organisation med över 160 nationella standardiseringsorgan som mäter kvalitetsnivåer för produkter, tjänster, system och procedurer.

Dropbox har certifierat datacenter, system, applikationer, personal och processer genom en serie revisioner av en oberoende tredje part,EY CertifyPoint med bas i Nederländerna.

Granskningsprocesser för säkerhet, sekretess och affärskontinuitet

Det är avgörande att bedöma de aktuella infrastrukturkontrollerna mot objektiva standarder avseende säkerhet, sekretess/dataskydd och affärskontinuitet. Ni kan behöva implementera nya lösningar i enlighet med bästa praxis och ISO-standarder.

Kolleger som samarbetar på bärbara datorer

ISO 27001 (ledningssystem för informationssäkerhet)

ISO 27001 är globalt erkänt som det främsta standardsystemet för informationssäkerhetsledning (Information Security Management System, ISMS). Standarden använder även bästa praxis för säkerhet i enlighet med ISO 27002.

Dropbox hanterar och förbättrar kontinuerligt alla fysiska, tekniska och juridiska kontroller, revideras av EY CertifyPoint, och upprätthåller ISO 27001-ackrediteringen från Raad voor Accreditatie (Dutch Accreditation Council).

Visa ISO 27001-certifikat för Dropbox Business och Dropbox Education.

ISO 27017 (molnsäkerhet)

ISO 27017 är en internationell standard för molnsäkerhet som ger riktlinjer för säkerhetskontroller av molntjänster. I vår guide om delat ansvar beskrivs flera krav på säkerhet, sekretess och efterlevnad som Dropbox och våra kunder kan samarbeta runt.

Visa ISO 27017-certifikat för Dropbox Business och Dropbox Education.

ISO 27018 (molnsäkerhet och dataskydd)

ISO 27018 är en internationell standard för sekretess och dataskydd som gäller för molntjänsteleverantörer som Dropbox, vilka hanterar personuppgifter å sina kunders vägnar.

Visa ISO 27018-certifikat för Dropbox Business och Dropbox Education.

ISO 22301 (ledningssystem för kontinuitet)

ISO 22301 är en internationell standard för affärskontinuitet som hjälper organisationer att minska påverkan av störande händelser och agera på rätt sätt. 
Dropbox Business-hanteringssystemet för kontinuitet Business Continuity Management System, BCMS) är en del av vår övergripande riskhanteringsstrategi för att skydda personer och verksamhet i en nödsituation.

Visa ISO 22301-certifikat för Dropbox Business och Dropbox Education.

ISO 27701 (Ledningssystem för hantering av personuppgifter)

ISO 27701 är en internationell standard för hantering av personuppgifter. Standarden ger ett ramverk för att förbättra och utöka ledningssystemet för informationssäkerhet under ISO 27001 till ett ledningssystem för hantering av personuppgifter (Privacy Information Management System, PIMS). Dropbox Business och Dropbox Education har tagit emot denna certifiering som PII-biträde. 

Visa ISO 27701-certifikat för Dropbox Business och Dropbox Education.

Därför är ISO-certifiering avgörande för affärskontinuiteten

För en lyckad affärskontinuitet är det viktigt att du har avancerade planeringsfunktioner på plats i en nödsituation som en naturkatastrof, affärskris, pandemi, incident på arbetsplatsen eller annan händelse som kan orsaka en oförutsägbar utveckling.

Med en ISO-certifiering kan du göra så att verksamheten är väl förberedd så att säkerheten, sekretessen och dataskyddet i ditt företag kan upprätthållas – vad som än händer.