Efterlevnad av standarder och föreskrifter


Dropbox ISO 27001-certifiering

ISO-certifieringar

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har tagit fram en serie internationella standarder för informations- och samhällssäkerhet som hjälper organisationer att utveckla tillförlitliga och innovativa produkter och tjänster. Dropbox har certifierat sina datacenter, system, program, anställda och processer genom ett antal granskningar av en oberoende tredje part, EY CertifyPoint från Nederländerna.

*Dropbox Paper omfattas inte av ISO-certifieringen.

ISO 27001 (ledningssystem för informationssäkerhet)

ISO 27001 är den mest erkända standarden för ledningssystem för informationssäkerhet i världen. Standarderna använder även bästa praxis för säkerhet enligt ISO 27002. För att förtjäna ert förtroende hanterar och förbättrar vi på Dropbox kontinuerligt våra fysiska, tekniska och juridiska kontroller. Vår granskare, EY CertifyPoint, innehar sin ISO 27001-ackreditering från Raad voor Accreditatie (nederländska ackrediteringsrådet). Visa ISO 27001-certifikat för Dropbox Business, Enterprise och Education.

ISO 27017 (molnsäkerhet)

ISO 27017 är en ny internationell standard för molnsäkerhet som ger riktlinjer för säkerhetskontroller gällande tillhandahållande och användning av molntjänster. I vår guide om delat ansvar beskrivs flera krav på säkerhet, sekretess och efterlevnad som Dropbox och våra kunder kan samarbeta runt. Visa ISO 27017-certifikat för Dropbox Business, Enterprise och Education.

ISO 27018 (molnsäkerhet och dataskydd)

ISO 27018 är en ny internationell standard för sekretess och dataskydd som gäller för molntjänstleverantörer som Dropbox, som bearbetar personuppgifter å sina kunders vägnar. Den kan även bli utgångspunkt för våra kunder vad gäller vanliga krav eller frågor beträffande föreskrifter och kontrakt. Visa ISO 27018-certifikat för Dropbox Business, Enterprise och Education.

ISO 22301 (ledningssystem för kontinuitet)

ISO 22301 är en internationell standard för ledning av kontinuitet som hjälper organisationer att minska påverkan av störande händelser och agera på rätt sätt när de inträffar genom att minimera eventuella skador. Dropbox Business system för affärskontinuitetshantering (BCMS, business continuity management system) är en del av vår övergripande riskhanteringsstrategi för att skydda personer och drift. Visa ISO 22301-certifikatet för Dropbox Business, Enterprise och Education.


Dropbox CSA Star-certifiering

Cloud Security Alliance: Security, Trust, and Assurance Registry (CSA STAR)

CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR) är ett kostnadsfritt, allmänt tillgängligt register som erbjuder ett säkerhetsprogram för molntjänster. Det är ett hjälpmedel där användare kan bedöma säkerheten hos de molnleverantörer de använder just nu eller överväger att teckna avtal med.

Dropbox Business, Enterprise och Education har fått CSA STAR Level 2-certifiering, en självständig tredjeparts undersökning av våra säkerhetskontroller av EY CertifyPoint baserat på kraven i ISO 27001 och matrisen CSA Cloud Controls Matrix (CCM) v.3.0.1, en uppsättning kriterier som mäter kapacitetsnivåer på molntjänster. Dropbox Business har även fullbordat CSA STAR Level 1 Self-Assessment, en rigorös utvärdering baserad på undersökningen CSA’s Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ), som efterlever kraven för CCM och tillhandahåller svar på nästan 300 frågor en molnkund eller molnsäkerhetsgranskare kan ställa.

*Dropbox Paper omfattas inte av CSA STAR-registret.


SOC-efterlevnad i Dropbox

SOC-rapporter

Service Organization Controls (SOC)-rapporterna, kallade SOC 1, SOC 2 eller SOC 3, är ramverk som etablerats av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) för rapportering om interna kontroller som används inom en organisation. Dropbox har validerat sina system, program, anställda och processer genom ett antal granskningar av en oberoende tredje part, Ernst & Young LLP.

*Dropbox Paper omfattas inte av SOC-rapporterna.

SOC 3 för säkerhet, sekretess, integritet och tillgänglighet

Bestyrkanderapporten SOC 3 omfattar alla fem säkerhetsprinciperna för förtroendetjänster, säkerhet, sekretess, bearbetningsintegritet och tillgänglighet (TSP Section 100). Dropbox-rapporten för allmänt bruk är en övergripande sammanfattning av SOC 2-rapporten och inkluderar den oberoende, utomstående revisorns synpunkter på den effektiva utformningen och driften av våra kontroller. Visa SOC 3-undersökning för Dropbox Business, Enterprise och Education.

SOC 2 för säkerhet, sekretess, integritet och tillgänglighet

SOC 2-rapporten förser kunder med en detaljerad nivå av kontrollbaserat bestyrkande, som omfattar alla fem säkerhetsprinciperna för förtroendetjänster, säkerhet, sekretess, integritet och tillgänglighet (TSP Section 100). SOC 2-rapporten inkluderar en detaljerad beskrivning av Dropbox processer och de mer än 100 kontroller vi har på plats för att skydda era saker. I tillägg till vår oberoende tredjepartgranskares åsikt om den effektiva utformningen av och driften för våra kontroller, inkluderar rapporten även granskarens testprocedurer och resultat för varje kontroll. SOC 2-undersökningen för Dropbox Business, Enterprise och Education finns tillgänglig på begäran via försäljningsteamet eller det kontoansvariga teamet.

SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (tidigare SAS 70)

SOC 1-rapporten tillhandahåller specifika garantier för kunder som ser Dropbox Business, Enterprise eller Education som en viktig del av sitt program för interna kontroller vid ekonomisk rapportering. Dessa specifika garantier används huvudsakligen för våra kunders efterlevnad av Sarbanes-Oxley-lagen (SOX). Den oberoende tredjepartsgranskningen genomförs i enlighet med SSAE 16 (Statement on Standards for Attestation Engagements No. 16) och ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements No. 3402). Dessa standarder har ersatt den tidigare Statement on Auditing Standards No. 70 (SAS 70). SOC 1-undersökningen för Dropbox Business, Enterprise och Education finns tillgänglig på begäran via försäljningsteamet eller det kontoansvariga teamet.


Studenter och barn (FERPA och COPPA)

Med Dropbox Business, Enterprise och Education kan kunderna använda tjänster i överensstämmelse med de skyldigheter leverantören har enligt den amerikanska Family Education Rights and Privacy Act (FERPA). Även skolor med elever under 13 år kan använda Dropbox Business, Enterprise eller Education i överensstämmelse med Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), under förutsättning att de godkänner vissa avtalsbestämmelser som kräver att skolan skaffar föräldrarnas samtycke beträffande användningen av våra tjänster.


UK Digital Marketplace G-Cloud

Dropbox Business och Enterprise finns nu med på Digital Marketplace i Storbritannien för statliga upphandlingar av molntjänster. Visa våra listningar på UK Digital Marketplace-webbplatsen för planen Dropbox Business Standard, planen Dropbox Business Advanced och Dropbox Enterprise.

*Dropbox Paper omfattas inte av UK Digital Marketplace G-Cloud-registret.


Dropbox HIPAA-certifiering

HIPAA/HITECH

Dropbox kommer att teckna affärspartneravtal (BAA) med de kunder med Dropbox Business, Enterprise eller Education som begär sådana för att kunna följa HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) och HITECH (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act). Läs vår guide Kom igång med HIPAA och hjälpcenterartikeln om du vill ha mer information.

Dropbox tillhandahåller en bestyrkanderapport från tredje part, där våra kontroller utvärderas för regelverket för säkerhet, sekretess och anmälan om överträdelser enligt HIPAA/HITECH. Även vår internpraxis och rekommendationer kartläggs för kunder som önskar följa regelkraven för säkerhet och sekretess enligt HIPAA/HITECH med Dropbox Business, Enterprise och Education.

Kunder som vill få dessa dokument ombeds kontakta kontohanteringsteamet eller försäljningsteamet. Om du för närvarande är teamadministratör för Dropbox Business, Enterprise och Education kan du underteckna BAA elektroniskt på sidan Konto i adminkonsolen.

Obs! Möjligheten att underteckna ett elektroniskt affärspartneravtal (BAA) via adminkonsolen finns endast för kunder med bas i USA som inte använder Dropbox Paper. Dropbox erbjuder inget HIPAA/HITECH-stöd för Dropbox Paper.


PCI DSS

Dropbox följer betalkortbranschens datasäkerhetsstandard (Card Industry Data Security Standard, PCI DSS). Dropbox Business, Enterprise, Education och Dropbox Paper är dock inte avsedda för att bearbeta eller lagra kontokortstransaktioner. Efterlevnadsintyget (PCI Attestation of Compliance) angående vår status som försäljare finns tillgängligt på begäran via försäljningsteamet eller det kontoansvariga teamet.

Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA samt sköld för privatlivet i Schweiz och USA

Dropbox följer ramverken Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA samt i Schweiz och USA som framställts av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz till USA. Genom att följa principerna för sköld för skydd av privatlivet säkerställer man att en organisation tillhandahåller ett adekvat sekretesskydd enligt EU:s direktiv om dataskydd.

Visa Dropbox Privacy Shield-certifiering och läs mer på Privacy Shield-webbplatsen. Privacy Shield-webbplatsen.

EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Allmänna dataskyddsförordningen 2016/679, eller GDPR, är en förordning av Europeiska unionen som innebär en betydande förändring i det befintliga ramverket för behandling av enskilda personers personuppgifter inom EU. GDPR inför en rad nya eller utökade krav som gäller för företag som Dropbox som hanterar personuppgifter. Den kommer att träda i kraft den 25 maj 2018 och ersätter EU:s nuvarande direktiv 95/46 EG, eller Dataskyddsdirektivet. Som alla ansvarstagande företag fortsätter Dropbox att utforma och utföra våra detaljerade planer för efterlevnad av GDPR och kommer att uppnå fullständig efterlevnad före den 25 maj 2018. Mer information finns i den här hjälpcenterartikeln.

Våra undertjänstleverantörer

Samlokaliseringen av våra datacenter och tjänstleverantörer genomgår regelbundna SOC 1-, SOC 2- och/eller ISO 27001-granskningar för att verifiera underleverantörernas säkerhetsrutiner. Dropbox går igenom resultaten av dessa granskningar minst en gång om året som del av vårt program för informationssäkerhet. Om dessa granskningar leder till att vi upptäcker risker för Dropbox eller våra kunder kommer vi att arbeta med undertjänstleverantören för att förstå hur detta eventuellt kan påverka våra kunddata. Vi kommer sedan att spåra tjänsteleverantörens åtgärder tills problemet är löst.

Mer information om efterlevnad för Dropbox Business, Enterprise eller Education

Efterlevnads- och certifieringsdokument kan beställas genom en representant eller det kontoansvariga teamet på Dropbox.