Dropbox-informationssäkerhet

Läs hur Dropbox avancerade IT-säkerhetsstyrning bidrar till att skydda känslig information från obehörig åtkomst, nätfiske, dataintrång och nya hot.

Pelare som hålls upp av ett rep knutet i ett betongblock.

Dropbox-policyer skyddar din information

Dropbox har strikta riskhanteringspolicyer gällande användarinformation. Vi har förbundit oss till löpande riskbedömning och kontinuerlig förbättring av säkerhetstesterna, konfidentialiteten och dataintegriteten i Dropbox Business-systemen.

Ladda ner vår vitbok om säkerhet

Exempel på nyckelområden är:

Åtkomst- och autentiseringskrav

Innehållspolicyer

Arkiveringsskyldighet

Kvarhållning och borttagning

Upptäckt och klassificering

Dataförlustskydd

Informationssäkerheten är avgörande för framgångarna i din verksamhet

Dropbox skyddar konfidentiella informationsresurser som lagras och delas av din personal i det dagliga arbetet. Dropbox har flertalet dataskyddsrutiner och säkerhetsprotokoll på plats för att hålla din viktiga information säker. Vi erbjuder också ytterligare kontroller som hjälper dig att upprätthålla säkerheten i dina egna data.

Så skyddar Dropbox din information

Kontroller för teamåtkomst

Personalens åtkomst till data ges med rollbaserad åtkomstkontroll och all åtkomst kräver autentiseringslager som inbegriper starka lösenord, SSH-nycklar, tvåfaktorautentisering och engångskoder.

Förändringshantering

Dropbox-teknikteamets formella policy för ändringshantering säkerställer att ändringar har godkänts före implementering i produktionsmiljöer.

Säker infrastruktur

Vår underliggande infrastruktur är konstruerad med moderna säkerhetskoncept som djupförsvar. Våra säkerhetskontroller testas grundligt av vårt eget säkerhetsteam, tredjepartstestare och med branschledande buggpremieprogram.

Innehålls- och datakontroller

Dropbox skyddar ditt innehåll med vattenstämplar, detaljerade behörigheter, policyer och arkiveringsskyldigheter.

Informationssäkerhet kräver transparens

Transparens är avgörande när det gäller att bygga förtroende och skydda våra slutanvändares rättigheter. I detta syfte har vi bestämt oss för att vara öppna om hur vi hanterar förfrågningar från myndigheter om användardata. Sedan 2012 publicerar vi en transparensrapport två gånger om året som gör det enkelt för dig att se vilka typer av förfrågningar vi tar emot, hur många de är, var de kommer ifrån och hur vi hanterar dem.